Prevod sa srpskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na nemački jezik

Za online prevod sa srpskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na nemački jezik

Uzevši u obzir da u našoj zemlji postoje brojne kompanije koje ostvaruju saradnju sa firmama iz Nemačke, Austrije i Švajcarske, ali i da mnogi ljudi iz naše zemlje žele da pronađu zaposlenje, odnosno da se školuju ne samo u Nemačkoj, već i u ostalim zemljama koje spadaju u nemačko govorno područje, to se vrlo često javlja potreba za prevođenjem različitih dokumenata sa srpskog na nemački jezik. Mada naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoge druge vrste sadržaja, bez obzira koliko složeni i zahtevni oni bili.

Prednost korišćenja ovih usluga u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford je što se kod nas dobija kompletna obrada dokumenata, odnosno uz uslugu prevoda, svaki zainteresovani klijent dobija i njegovu overu, za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik. Samim tim su i klijenti zadovoljniji, jer osim što štede vreme, u velikoj meri štede i svoj trud, pa čak i novac.

A kako je za pojedina dokumenta neophodno izvršiti i posebnu vrstu nadovere takozvanim haškim Apostille pečatom koja ne spada u domen rada prevodilaca i sudskih tumača, to najpre upućujemo klijente da potraže validnu informaciju o ovoj vrsti overe u nadležnim institucijama. Osnovni razlog za ovaj postupak jeste što se overa haškim pečatom ne primenjuje za sva dokumenta, a za ona za koja je obavezna se može razlikovati, u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju. Pa tako, za neka dokumenta se prvo radi overa Apostille pečatom, pa onda prevod dokumenta i overa sudskog tumača, jer se tada zahteva i prevod samog pečata. A za druge vrste dokumenata je neophodno najpre izvršiti prevod i overu sudskog tumača, pa onda poći u nadležni sud i overiti tako obrađen dokument i Apostille pečatom. Baš zato naglašavamo da je za klijenta najbolje da najpre dobije ovu informaciju, pa tek onda počne proces prevođenja, kako bi izbegao nepotrebno trošenje vremena. Iako nijedan prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nije dužan da poseduje ove informacije, uzevši u obzir da overa Apostille pečatom ne spada u njegovu nadležnost, sasvim sigurno će svakom klijentu pomoći koliko god je moguće da na najlakši mogući način dođe do validne informacije.

Osim ličnih i poslovnih dokumenata, sa srpskog na nemački jezik prevodimo i dokumentaciju za tendere, ali i građevinske projekte, te tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz nekog razloga, poput izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Takođe, prevodimo i deklaracije proizvoda, ali i sertifikate, licence, sudske presude i rešenja, te tekovine Evropske Unije, kao i sva ostala pravna akta. A sa srpskog na nemački jezik prevodimo i knjige, udžbenike, časopise, članke iz novina, ali i sve vrste tekstova različite tematike, odnosno naučne, diplomske i seminarske radove, patente i rezultate naučih istraživanja, kao i sve ostale dokumente iz oblasti nauke.Prevođenje sa srpskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na srpski

U skladu sa potrebama klijenata nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu usmenog prevođenja uz pomoć šapata sa srpskog na nemački jezik, kao i konsekutivnog i simultanog prevođenja. Takođe vršimo i redakturu sadržaja koji su već prevedeni, ali nisu ispunili očekivanja klijenata, a prevodimo i sve vrste video i audio materijala, nakon čega vršimo njihovo titlovanje i sinhronizaciju.

Prevodimo i softvere, online kataloge, web sajtove i sve vrste reklamnih materijala, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za obrazovanje (nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole i ostala).

Da bi se u potpunosti ispoštovao postupak overe prevedenih dokumenata koji je propisan zakonom, svaki klijent je dužan da dostavi originale na uvid sudskom tumaču, koji ima obavezu da ih fizički uporedi sa prevodima, kako bi utvrdio da ne postoji aposlutno nikakva razlika između njih. Tek nakon toga on overava prevedene dokumente, čime im u pravnom smislu daje potvrdu da su istovetni originalima, a što znači da se mogu koristiti u bilo kojoj situaciji.

Kako je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, to se postupak slanja materijala, ali i preuzimanja prevedenih dokumenata razlikuje u odnosu na sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršenje overe. Pa tako, materijale možete da pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” (preporučeno) na adresu jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, a možete da ih donesete lično. Dok sve one sadržaje za koje nije potrebna overa možete poslati skenirane na naš meil.

Što se obrađenih materijala tiče, možete zahtevati da vam ih pošaljemo na određenu adresu, u slučaju da vam ne odgovara da ih preuzmete lično, a one za koje se ne vrši overa vam možemo poslati u elektronskoj formi. Usluga slanja prevedenih sadržaja na adresu spada u red dodatnih usluga i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe koja je za nju zadužena i to direktno od klijenta prilikom preuzimanja.
Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na nemački i overa sudskog tumača

Kada je reč o prevođenju ličnih dokumenata sa srpskog na nemački jezik sa sigurnošću možemo da kažemo da vas kod nas očekuju prevodi svih ličnih dokumenata. A kako je spisak prilično dug, pomenućemo samo neka od ličnih dokumenata koja prevodimo i overavamo na vaš zahtev: pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, ali i sve vrste dokumenata koja se podnose državnim institucijama u mnogim situacijama, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, te sve ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

A sa srpskog na nemački jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, licence, punomoćja, sertifikate, ali i presude o razvodu braka i ostale sudske presude i rešenja, kao i sva pravna akta.

Uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev sa našeg na nemački jezik prevodimo i sva dokumenta koja su vezana za poslovanje, poput: statuta preduzeća, rešenja o osnivanju privrednog društva, poslovnih godišnjih izveštaja, bilansa stanja, osnivačkih akata preduzeća, revizorskih izveštaja, bilansa uspeha i mnogih drugih.

Prevodi diploma i dodataka diplomi sa srpskog na nemački jezik

Ako ste pronašli zaposlenje na teritoriji bilo koje zemlje koja spada u nemačko govorno područje biće vam potrebni i prevodi diplome i dodatka diplomi sa srpskog na nemački jezik. Naravno, bez obzira koji je povod u pitanju, možete biti sigurni da će svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford izvršiti ovu uslugu po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu brzine izrade. Samo ne zaboravite da su u pitanju materijali za koje je neophodna i overa sudskog tumača, pa je vrlo važno i da ispoštujete proceduru dostave, odnosno da svakako priložite i originale na uvid.

Osim diplome i dodatka diplomi, sa srpskog jezika na nemački prevodimo i: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovonom školovanju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a koja imaju veze sa ovom oblašću.

Takođe, prevodimo i diplomske, ali i seminarske i naučne radove, a u slučaju potrebe sa srpskog jezika na nemački prevodimo i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i sva dokumenta iz oblasti nauke.

Na zahtev klijenata prevodimo i knjige, te sve vrste udžbenika i književnih dela, počev od beletristike, preko proze, pa do poezije i romana. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i novinske članke, ali i stručne, dečije i ilustrovane časopise. Prednost prevoda ovakvih sadržaja jeste što se ne zahteva i njihova overa, pa je čitav proces mnogo kraći, jer komunikacija sa klijentima može da se odvija i elektronskim putem, tako da nam možete poslati materijale na meil, a i mi vama obrađene sadržaje možemo dostaviti na isti način.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na nemački jezik

Kada se uzme u obzir da je marketing oblast koja je podložna čestim promenama, ne čudi što su trenutno najčešći vid reklamiranja upravo PR tekstovi koje naši stručnjaci na zahtev klijenata takođe prevode sa srpskog na nemački jezik.

A sem njih, prevodimo i sadržaje kataloga proizvoda i usluga, ali i flajere, reklamne letke, brošure, pa čak i plakate i vizit kartice. Kako je prevođenje reklamnih materijala vrlo specifično, u tom smislu što prevodilac i sudski tumač moraju da pronađu pravi način da određenu reklamnu poruku prenesu i na ciljani, odnosno nemački jezik, to možete biti sigurni da će oni na najbolji mogući način izvršiti ovu uslugu i na taj način omogućiti osobama kojima je nemački maternji jezik ili se njim služe da se upoznaju sa onim što se tim putem reklamira, bez obzira da li su u pitanju usluge ili proizvodi.

Pored toga, kod nas vas očekuju i prevodi tekstualnih sadržaja različite složenosti i tematike. To zapravo znači da će naši prevodioci i sudski tumači prevesti tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga, nauke, medicine, politike i filozofije, ali i one koji obrađuju temu iz ma koje od navedenih oblasti: psihologije, finansija, informacionih tehnologija, komunikologije, sociologije, farmacije, menadžmenta, građevinske industrije, društvenih i prirodnih nauka, bankarstva, prava, turizma, obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i mnogih drugih oblasti.

Prevođenje web sajtova sa srpskog jezika na nemački

Koliko je bitno da imate višejezični web sajt ste verovatno do sada shvatili, te bez obzira da li prodajete svoje proizvode i usluge na teritoriji Nemačke, odnosno bilo koje druge zemlje koja spada u nemačko govorno područje, činjenica je da se ovim jezikom služi izuzetno veliki broj ljudi na teritoriji Evropske Unije, pa je to i jedan od osnovnih razloga za prevođenje sajtova sa srpskog na nemački jezik.

Verovatno postoje i oni klijenti koji smatraju da u ovom slučaju nema potrebe da angažuju profesionalne prevodioce i sudske tumače, te da plaćaju njihove usluge, kada to može da uradi “svako ko zna nemački”. Ali, bez želje da vas ubeđujemo u suprotno, reći ćemo samo da se prevod web sajtova sa srpskog na nemački jezik i prevod ostalih sadržaja bitno razlikuje, te da nije dovoljno tek puko znanje jezika da bi se jedan sajt uspešno preveo sa našeg na nemački jezik. Osnovni razlog za to leži u primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), kojih se u potpunosti pridržava svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji je angažovan na ovim poslovima. A upravo zahvaljujući primeni pravila optimizacije sadržaja za web pregledače, možemo da se pohvalimo činjenicom da su sajtovi koje su prevodili naši stručnjaci i dan danas u vrhu pretrage.

A kod nas možete dobiti i uslugu lekture, odnosno korekture svih materijala koji su prevedeni, a prilikom čijeg prevođenje nisu poštovana pravila struke, što je rezultiralo vašim nezadovoljstvom. Za uslugu redakture su zaduženi lektori i korektori, koji iza sebe imaju zavidan nivo iskustva, tako da smo sasvim sigurni da će svaki klijent biti i više nego zadovoljan njihovim radom.

Prevod medicinske dokumentacije sa srpskog jezika na nemački

Uz lekarske nalaze, u medicinsku dokumentaciju između ostalog spadaju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima. A osim medicinske, naši prevodioci i sudski tumači sa srpskog na nemački jezik prevode i tehničku i dokumentaciju za tender, kao i građevinsku dokumentaciju i projekte, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta.

Takođe prevodimo i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i sve ostale vrste sadržaja koji se odnose na pomenute oblasti.

Kod nas možete angažovati i prevodioce koji su zaduženi za pružanje usluga usmenog prevođenja sa srpskog na nemački jezik, a sem za konsekutivno, specijalizovani su i za prevođenje pomoću šapata i simultano, što znači da će bilo koja vrsta događaja koji organizujete biti pokrivena odgovrajućom vrstom usmenog prevoda.

Ukoliko vam je potrebna usluga simultanog prevoda, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije i to po najpristupačnijim cenama.

Posebno napominjemo da je vrlo važno da nam na vreme dostavite sve podatke o događaju koji organizujete i za koji vam je potrebna bilo koja vrsta usmenog prevođenja sa srpskog na nemački jezik, kako bismo na osnovu tih informacija mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete. Pod tim prvenstveno mislimo na informacije o mestu održavanja i karakteristikama samog prostora, broju učesnika, trajanju, ali i ukratko o konceptu događaja.

Prevodi emisija sa srpskog na nemački jezik

A sa srpskog jezika na nemački prevodimo i informativne, ali i zabavne, te obrazovne i dečije, odnosno sve ostale vrste emisija. Pored njih, prevodimo i reklamne poruke, serije, te igrane filmove svih žanrova, odnosno crtane, animirane i dokumentarne filmove.

Međutim, ako ste mislili da je to sve što vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford kada je u pitanju prevođenje audio i video materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji, moramo da vas razumeverimo, jer je prevođenje ovakve vrste materijala samo delić celokupne ponude usluga. Kako je jedan od osnovnih ciljeva našeg poslovanja da svakom klijentu pružimo maksimalno kvalitetnu i kompletnu uslugu, bez obzira za koje sadržaje mu je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na nemački, to i u ovom slučaju uz prevod pomenutih audio i video materijala nudimo i uslugu njihove kompletne obrade. A pod tim prvenstveno mislimo na uslugu profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije serija, filmova, radio reklama i emisija, kao i svih ostalih vrsta sadržaja.

Kako su članovi našeg tima titleri i umetnici čija specijalnost je sinhronizacija svih sadržaja koji su sa našeg prevedeni na nemački jezik i koji iza sebe imaju bogato iskustvo u ovim poslovima, to možete biti sigurni da ćete dobiti maksimalno profesionalno obrađene materijale, bez onih grešaka koje su često uočljive u praksi, poput previše brzog ili sporog titla, odnosno neusklađenosti između glasa na originalnim materijalima i sinhronizacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na nemački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje