Prevajanje iz slovenskega v latinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v latinski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v latinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni strokovnjaki, ki lahko izvedejo prevajanje dokumentov iz slovenskega v latinski jezik, ampak ta institucija prav tako ponuja tudi storitev overitve kateregakoli predhodno prevedenega dokumenta, da bi mu se zagotovila pravna veljavnost.

Poleg vseh osebnih dokumentov profesionalni prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi poslovno kot tudi medicinsko dokumentacijo pa tudi vse vrste pravnih aktov.

Na zahtevo strank izvajamo tudi profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz slovenskega v latinski jezik pa tudi vseh dokumentov iz sestave ali gradbene in tehnične ali razpisne dokumentacije.


Prevajanje iz slovenskega v latinski jezik
Prevajanje iz latinskega v slovenski jezik

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji zagotavljajo tudi prevajanje za vse dokumente in ostale materiale, ki so povezani predvsem s področjema znanosti in izobraževanje.

Lastniki dokumentov morajo zapriseženemu sodnemu tolmaču poslati izvirne dokumente na vpogled ali preko kurirske službe ali preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko. Predvideno je, da jih imajo pravico tudi osebno prinesti v poslovalnico te institucije.

Posebej poudarjamo, da navedeni postopek dostave ne velja za vse ostale vsebine, za katere se zahteva prevajanje iz slovenskega v latinski jezik, ker tedaj ni treba poslati izvirnikov na vpogled, ampak jih lahko na obdelavo pošljejo elektronsko in jih po koncu prevajanja na enak način tudi prevzamejo.

Kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste stranka prevzame ali osebno neposredno v predstavništvu te institucije, ali pa jih lahko prejme z dostavo na želeni naslov. Glede na to, da ta storitev ni vračunana v osnovno ceno in da se angažira za njeno izvedbo določena kurirska služba, je predvideno, da jo stranka plača dodatno in samo služba, ki izvaja dostavo, ima pravico določiti višino nadomestila.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v latinski jezik, mora to postaviti kot uradno zahtevo in samo v tem primeru lahko dokumente skenira in pošlje na elektronski naslov. Točneje rečeno, zahteva se, da to stori, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnili njegovo zahtevo za nujnim prevajanjem kateregakoli dokumenta. Prav tako je predvideno, da mora naknadno dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer je zelo pomembno, da to stori v čim krajšem roku.

Glede na to, da overitev z Apostille oziroma žigom, ki je poznan kot Haški ni na razpolago v okviru te institucije, ker njeni zaposleni niso pooblaščeni za to vrsto overitve, se mora vsaka stranka o njej dodatno pozanimati. Tako imenovani postopek nadoveritve poteka izključno v namenskih oddelkih okrožnih sodišč Republike Slovenije, pa mora stranka najprej kontaktirati z njimi in se pozanimati, ali Haški žig mora biti postavljen na njene dokumente in po katerem principu oziroma ali se ta postavlja po prevajanju in overitvi vsebin ali pa se najprej postavlja Apostille žig, pa se potem pristopa obdelavi v skladu s pravili.

Vse vrste video in zvočnih materialov zaposleni te institucije prav tako prevajajo v omenjeni jezični različici. V ponudbi je, tako prevajanje filmov iz slovenskega v latinski jezik oziroma oddaj vseh vrst in serij ter reklamnih sporočil in ostalih vsebin, ki bodo predvajane na različnih medijih kot tudi storitvi njihovega profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije.

Strokovna in poljudna besedila različne kompleksnosti, tematike in dolžine sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako prevajajo v dani kombinaciji jezikov. Predvideno je, da obdelujejo in književna dela kot tudi učbenike in revije pa tudi časopisne članke.

Ena od številnih storitev, ki se izvaja na zahtevo strank, je tudi tolmačenje iz slovenskega v latinski jezik, zaposleni te specializirane institucije lahko uporabijo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje v dani jezični kombinaciji. Na razpolago je tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje, vsekakor pa se vrsta tolmačenja prilagaja vrsti dogodka in zahtevam vseh njegovih udeležencev.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi vse vsebine s področja marketinga, kot so na primer PR članki, katalogi in brošure, zatem reklamne zloženke in plakati pa tudi številni drugi materiali, ki so izključno povezani s področjem reklamiranja.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih materialov iz slovenskega v latinski jezik, v okviru katerega ti strokovnjaki profesionalno obdelajo, tako spletne prodajalne in vsebino spletnih strani kot tudi spletne kataloge pa tudi različne vrste in programov in aplikacij ter številne druge materiale, ki so na določen način povezani z računalništvom, ali pa vidni na spletu. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci vedo, kako pomembno je optimizirati vse te vsebine s spletom, v skladu s potrebami implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in tako njihovo vsebino v celoti uskladijo z zahtevami iskalnika in samega omrežja.

Poleg prevajanja vseh materialov v omenjeni jezični kombinaciji je v okviru te institucije na razpolago tudi storitev, ki vključuje profesionalno redakcijo vseh vsebin, ki so v dani različici jezikov že prevedene, toda pravila niso spoštovana, tako da je stranka dobila neprofesionalno obdelane materiale. Za izvedbo storitve redakcije se angažirajo izključno korektorji in lektorji, za katerimi so dolgoletne izkušnje v praksi. V skladu s pravili latinskega jezika in prevajanja nasploh izvedejo vse potrebne spremembe v obdelanih materialih in jih tako uskladijo, tako z njihovimi izvirniki kot tudi s pravili, ki veljajo v ciljnem jeziku, da bi stranki omogočili njihovo nemoteno uporabo.

Prevajanje osebne izkaznice iz slovenskega v latinski jezik

Če se zahteva obdelava osebne izkaznice ali kateregakoli drugega osebnega dokumenta v omenjeni jezični kombinaciji, je strankam prav tako na razpolago tudi storitev, ki vključuje overitev kateregakoli prevedenega dokumenta. Ta postopek izvaja zapriseženi sodni tolmač, ki je zaposlen v Prevajalskem centru Akademije Oxford in ko na prevedeni dokument postavi svoj žig, mu avtomatsko daje pravno veljavnost.

Da bi postopek overitve prevedenih dokumentov lahko potekal v skladu s pravili, omenjeni strokovnjaki morajo posedovati tudi izvirnike, saj jih primerjajo s prevodi in ugotavljajo, ali med njimi obstajajo razlike. Pravzaprav se overitev dokumentov izvaja samo, če so prevodi in originali popolnoma enaki, v nasprotnem primeru se najprej izvede redakcija, ki je prav tako na razpolago v okviru te institucije, pa izvedenih popravkih se lahko izvede tudi overitev.

Ker prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo ustreznih pooblastil za izvedbo storitve, poznane kot nadoveritev, ki vključuje postavljanje posebne vrste žiga na dokumenta, ki jih je treba prevesti, se stranka obvezuje, da podatke o overitvi z Apostille (Haškim) žigom samostojno pridobi od pristojnih institucij naše države. Posebej poudarjamo, da se overitev z omenjenim žigom sme izvesti izključno v okviru posebnih oddelkov, ki obstajajo pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije v vseh mestih.

Poleg osebne izkaznice omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente, tako bo da na zahtevo strank med drugim izvedeno tudi prevajanje potrdila o državljanstvu iz slovenskega v latinski jezik pa tudi dovoljenja za prebivanje in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi delovnega dovoljenja in potnega lista ter izpiskov iz matičnega registra o smrti, o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze, potem prometnega pa tudi vozniškega dovoljenja in ostalih osebnih dokumentov.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vse vrste potrdil in soglasij kot tudi izjav. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi ter potrdila o nekaznovanosti izvedejo prevajanje in potem tudi overitev potrdila o višini dohodkov, soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o stanju računa v banki in na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kadar je to potrebno.

Specializirani so tudi za obdelavo medicinske dokumentacije, tako da v skladu z zahtevami izvajajo prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz slovenskega v latinski jezik oziroma zdravniških izvidov, kompletno pa lahko obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi dokument, ki uradno velja kot del omenjene vrste dokumentacije.

Omenjeni strokovnjaki prav tako obdelajo tudi vse dokumente s področja znanosti ali izobraževanja, kar vključuje, tako rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi znanstvene patente in prepis ocena, pri čemer je v ponudbi tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz slovenskega v latinski jezik ter kompletna obdelava diplomskih ter seminarskih nalog in znanstvenih del, potem potrdila o rednem šolanju in številnih drugih materialov, ki se tičejo enega od navedenih področij.

Vsebino različnih vrst dokumentacij prevajalci in sodni tolmači v primeru, da stranka to zahteva, v skladu s pravili najprej prevedejo v navedeni različici jezikov in takoj potem tudi uporabijo pravila overitve obdelanih dokumentov.

Poleg vsebine poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve in številni drugi), kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte, zatem deklaracije proizvoda in vse ostale dokumente iz sestave, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije.

Predvideno je, da zaposleni v okviru te specializirane institucije izvedejo tudi prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v latinski jezik. Na zahtevo strank pa sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo, tako sklepov o razvezi zakonske zveze, sodnih odločb in pogodb oziroma pravnega reda Evropske Unije kot tudi tožb, pooblastil za zastopanje in certifikatov, potem pritožb in licenc pa tudi sodnih sklepov in vseh ostalih dokumentov, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava ter uradno veljajo za pravne akte.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v latinski jezik

Katerikoli marketinški material pa tako tudi PR članke prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov prevedejo maksimalno profesionalno.

Strankam je na razpolago tudi prevajanje letakov in zloženk iz slovenskega v latinski jezik oziroma brošur in katalogov ter vsakega drugega materiala, ki se nanaša na marketing.

Na zahtevo bo izvedena tudi storitev strokovne redakcije, pri čemer korektorji in lektorji Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej poiščejo napake v že prevedenih vsebinah in potem jih ob uporabi pravil korekture in lekture popravljajo.

Vsekakor bo izvedeno tudi prevajanje knjig iz slovenskega v latinski jezik in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi književna dela in učbenike. Prav tako stranke lahko zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji tudi za časopisne članke različne tematike ter tudi za vsebino, tako ilustriranih kot tudi znanstvenih revij.

V primeru, da je nekomu potrebno tolmačenje iz slovenskega v latinski jezik, je lahko popolnoma prepričan, da bodo prevajalci in sodni tolmači tudi to storitev profesionalno izvedli. Gre za to, da so specializirani, ne samo za simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov, ampak tudi za uporabo pravil tako imenovanega šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. V okviru te specializirane institucije se vsem interesentom ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje filmov iz slovenskega v latinski jezik

Razen igranih in dokumentarnih oziroma animiranih in risanih filmov na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje oddaj iz slovenskega v latinski jezik pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov. Glede na to, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak so tukaj med drugim tudi strokovnjaki, ki so specializirani za podnaslavljanje in sinhronizacijo takšnih materialov, tako da strankam lahko ponudimo tudi navedene storitve oziroma kompletno obdelavo vseh video in zvočnih vsebin.

Predvideno je, da lahko prevajamo tudi besedila, ne glede na to, ali stranka zahteva prevajanje znanstvenih besedil iz slovenskega v latinski jezik ali poljudnih. Seveda prevajalci in sodni tolmači obdelajo besedilne materiale katerekoli in tematike in kompleksnosti pa tudi dolžine.

Materiale in vsebine, ki so povezane z računalništvom, prav tako prevajamo v omenjeni jezični različici, če to stranka zahteva.

Cena prevajanja iz slovenskega v latinski jezik

  • Iz slovenskega v latinski je 35 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v latinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v latinski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v latinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!