Prevodi sa mađarskog jezika na hebrejski

Besplatni online prevod sa mađarskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa mađarskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa mađarskog na hebrejski jezik

Isključivo u skladu sa zahtevima klijenata će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade sadržaje pisanim putem, ali isto tako mogu da izvrše i konsekutivni, simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa mađarskog na hebrejski jezik.

Moramo posebno napomenuti da se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika priprema isključivo nakon što klijent dostavi osnovne podatke o organizaciji konkretne manifestacije. A oni moraju uključivati kako informacije o osobenostima lokacije održavanja događaja, tako isto i precizne podatke o trajanju, kao i o broju osoba koje će biti prisutne. Pošto dobiju sve te informacije, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford će zvaničnu ponudu formirati i u skladu sa time u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga na raspolaganju zainteresovanima.

Svakako da će pomenuti stručnjaci obraditi i marketinške materijale bilo koje vrste, a na zahtev klijenata mogu izvršiti i direktno prevođenje web sajtova sa mađarskog na hebrejski jezik, kao i svih vrsta aplikacija, zatim onlajn prodavnica i internet kataloga, te programa i svih ostalih sadržaja koji su za računare i internet vezani. A da bi poboljšali njihovu poziciju u polju pretrage, prevodilac i sudski tumač će primeniti i pravila koja navodi SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će uz prevod svih pomenutih web materijala oni izvršiti i uslugu njihovog profesionalnog optimizovanja.Prevođenje sa mađarskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na mađarski

Osim udžbenika i proznih, kao i poetskih dela književnosti, klijentima su na raspolaganju i prevodi tekstova u toj varijanti jezika, a svejedno kojom tematikom se oni bave i da li su stručni ili popularni. Navedeni stručnjaci mogu da prevedu po zahtevu i novinske članke, ali i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih, tako i dečijih, te mnogih drugih vrsta časopisa.

Uzevši u obzir da svaka poslovnica ove institucije zapošljava iskusne stručnjake, koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja, to klijenti kojima su potrebni prevodi audio i video materijala sa mađarskog na hebrejski jezik, praktično na jednom mestu i njihovu kompletnu obradu dobijaju. Nedugo nakon završetka pomenutih usluga će obrađeni filmovi svih vrsta i žanrova (dokumentarni, igrani, animirani, crtani i drugi), ali i i reklamne poruke, te zabavne, informativne i dečije, kao i obrazovne emisije, serije i ostali sadržaji tog tipa, moći da budu prikazani gde god je to planirano.

Napomenuli bismo i to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i iskusne lektore, kao i profesionalne korektore, koji će po zahtevu klijenata da primene pravila redakture i to na različite vrste materijala. Sa tim u vezi je važno napomenuti da se usluge lekture i korekture vrše kada postoje urađeni prevodi sa mađarskog na hebrejski jezik, ali je neophodno izvršiti određene korekcije, to jest načinjene greške ispraviti i te sadržaje uskladiti sa originalima.

Dostavljanje pomenutih materijala se vrši elektronski, a na mejl adresu klijent dobija obrađene sadržaje tog tipa nakon pruženih usluga. Ukoliko nekome ne bude takav vid slanja ili preuzimanja odgovarao, slobodan je da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije i raspita se o tome na koji način može da pošalje sadržaje na prevod i da ih preuzme, osim elektronski.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika obraditi i sve tipove dokumentacija, poput na primer tehničke, medicinske i lične, kao i tenderske, zatim poslovne i građevinske dokumentacije.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod pravnih akata sa mađarskog na hebrejski jezik, a naravno da će kompletno obraditi i dokumenta iz domena obrazovanja, odnosno nauke.

Prema zahtevima pojedinaca će prevodilac i sudski tumač pristupiti obradi onih dokumenata, koja će kasnije njihovi vlasnici morati da predaju određenoj nadležnoj službi, a što su prvenstveno različite vrste uverenja, zatim izjava i saglasnosti, kao i potvrda.

Jednostavnije govoreći, bilo koji dokument da pojedinci žele da dobiju preveden u ovoj varijanti jezika, zaposleni u konkretnoj poslovnici će na njihove zahteve maksimalno profesionalno odgovoriti, ali samo ako budu ispoštovana predviđa napravila.

A ta pravila podrazumevaju da originale na uvid sudskom tumaču svaki klijent mora dostaviti, tako da će ih ili poslati preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno preko bilo koje kurirske službe ili ih može u samu poslovnicu lično doneti.

Napomenuli bismo da je ovo vrlo važno zbog postupka overe prevedenih dokumenata, a kada ovlašćeni sudski tumač svoj pečat stavlja na obrađene sadržaje, kako bi njihovu istovetnost originalima na taj način potvrdio.

Ukoliko se bude javila potreba da ovi stručnjaci izvrše hitno prevođenje dokumenata sa mađarskog na hebrejski jezik, klijenti moraju imati na umu da je tada brza reakcija naročito važna, tako da će originale na uvid kasnije dostaviti, a prvo će dokumenta skenirati i elektronski poslati na obradu.

Trebalo bi naglasiti i to da klijent ima pravo u predstavništvo ove institucije da dođe, nakon što bude bio informisan da je prevod konkretnog dokumenta izvršen, kao i njegova overa, a kako bi tako obrađene sadržaje preuzeo. U slučaju da mu takav princip ne odgovara, na raspolaganju mu je i mogućnost da kompletno obrađena dokumenta ili celokupnu dokumentaciju dobije isporukom na bilo koju adresu. Kurirska služba će tu uslugu izvršiti, a direktno od klijenta će je i naplatiti, pošto u cenu prevoda i overe dokumenata ona nije uračunata.

Neophodno je istaći i to da sudski tumači i prevodioci nemaju neophodna ovlašćenja da bi izvršili takozvanu nadoveru, a koja podrazumeva da se na konkretna dokumenta u tačno određenom trenutku mora staviti Haški pečat. Zapravo se radi o takozvanom Apostille pečatu, kako je njegov drugačiji naziv, a sve podatke o postupku overe njime imaju nadležni u osnovnim sudovima Republike Srbije. Zato bi upravo njima klijenti trebalo da se obrate, te da se raspitaju da li na njihova dokumenta Haški pečat mora da bude stavljen, odnosno po kom principu se taj tip overe vrši. Ukoliko konkretne podatke budu pribavili samostalno, klijenti će biti rasterećeni brige oko celokupnog postupka obrade dokumenata, tako da će imati informaciju o okvirnom trajanju samog postupka, ali i o tome gde će prvo odneti te sadržaje.

Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa mađarskog na hebrejski jezik

U slučaju da klijenti zahtevaju prevod ne samo navedenog, nego i svakog drugog dokumenta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, biće informisani da im Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i dodatnu uslugu, koja podrazumeva overu prevedenih rezultata naučnih istraživanja. Konkretnu uslugu će izvršiti zvanično ovlašćena lica, odnosno sudski tumači, koji će prvo uporediti sadržinu prevedenih dokumenata sa njihovim originalima, a kako bi bili potpuno uvereni da ne postoji nikakva razlika između njih, posle čega će na prevod staviti svoj pečat i tako potvrditi njegovu vernost originalu.

Uzevši u obzir da je usluga overe maksimalno usklađena sa zakonom, to se podrazumeva da klijenti koji su zainteresovani za direktno prevođenje dokumenata sa mađarskog jezika na hebrejski treba originale na uvid navedenim stručnjacima prvo da dostave.

Svakako će biti znatno olakšan celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta ukoliko njihov vlasnik prvo kontaktira državnu instituciju, koja je nadležna za postupak nadovere i dobije sve neophodne informacije o tome. Zapravo je reč o overi posebnom vrstom pečata, koji je poznat pod nazivom Apostille, odnosno Haški i koji se u skladu sa odredbama aktuelnog zakona stavlja samo na određena dokumenta i u tačno određenom trenutku (na samom početku postupka obrade ili po završetku prevoda i overe sudskog tumača). Samim tim što prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu među stručnjacima, koji imaju ovlašćenje za izvršenje navedenog postupka, to nije njihova obaveza da klijente obaveštavaju o svemu tome, pa se iz tog razloga i savetuje da vlasnici dokumenata konkretne informacije samostalno pribave, a kako bi celokupan postupak njihove obrade maksimalno ubrzali i olakšali.

Sem rezultata naučnih istraživanja, ovi stručnjaci mogu profesionalno i kompletno da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, te bilo koji drugi dokument koji je primarno za nauku vezan. Isto tako će se pobrinuti da izrade i direktan prevod prepis ocena sa mađarskog jezika na hebrejski, a po zahtevu će kompletno obraditi i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja su vezana za tu oblast).

Bude li to bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obrađuju kompletno i poslovnu dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja se odnose na poslovanje kako određene kompanije, tako i bilo kog preduzetnika. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća i finansijskih poslovnih izveštaja, oni će se pobrinuti kompletno da obrade i poslovne odluke, zatim godišnje finansijske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta koja u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulaze.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa mađarskog jezika na hebrejski, a u skladu sa iznetim zahtevima će pomenuti stručnjaci obraditi i sve ostale tipove kako potvrda, tako isto i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta koja se u skladu sa pravilima podnose nadležnim službama).

Sva lična dokumenta će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata najpre da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga i da ih overe prema ovlašćenjima koje su im data. U tom slučaju klijenti mogu zahtevati ne samo direktno prevođenje lične karte i pasoša sa mađarskog jezika na hebrejski, nego i kompletnu obradu izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, kao i prevod i overu potvrde o prebivalištu, zatim vozačke i dozvole za boravak, ali i saobraćajne i radne dozvole, te mnogih drugih ličnih dokumenata.

Podrazumeva se da će zahtevi svakog klijenta, vezano za prevod medicinske dokumentacije u navedenoj varijanti jezika u potpunosti biti ispoštovani, a pored ostalog ovi stručnjaci kompletno i u skladu sa trenutno važećim pravilima obrađuju lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, to jest sva ostala dokumenta koja se zvanično tretiraju kao deo medicinske dokumentacije.

Bitno je napomenuti i to da članovi tima i to bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu izvršiti za apsolutno bilo koji dokument, koji se smatra delom građevinske, tenderske ili tehničke dokumentacije, a što su prvenstveno građevinski projekti i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze.

Naročito je bitna informacija da su prevodi presuda o razvodu braka sa mađarskog jezika na hebrejski jezik dostupni na zahtev klijenata, ali i da će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da u skladu sa pravilima obrade mnoga druga pravna akta, u koja pored već pomenutih spadaju i sudske žalbe, zatim rešenja i odluke, kao i sudske tužbe, potom licence i tekovine Evropske Unije, ali i svi tipovi sertifikata, te punomoćje za zastupanje, ugovori i ostala dokumenta koja se prava ili sudstva tiču.

Prevođenje udžbenika sa mađarskog jezika na hebrejski

Ma koliko da je sadržina i tematika udžbenika, a za koji klijent zahteva direktan prevod sa mađarskog na hebrejski jezik kompleksna, to ne treba nikoga da brine, jer sudski tumači i prevodioci ove specijalizovane institucije imaju sasvim dovoljno kako znanja, tako i iskustva u pružanju konkretne usluge. Naravno da će oni obraditi i bilo koje književno delo, a za koje klijenti zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika, što se odnosi kako na beletristiku i romane, tako i na pesme, zatim poeme i ostala prozna i poetika dela književnosti.

Ako za tim postoji potreba, članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i stručne tekstove različite tematike, ali i one koji se smatraju popularnim, jer su namenjeni široj čitalačkoj publici, te će po zahtevu obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu bilo kog časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi).

Budući da tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije ne čine samo sudski tumač i prevodilac, nego i mnogi drugi stručnjaci, to na zahtev klijenata korektori i lektori mogu da izvrše i uslugu redakture materijala. Tom prilikom će oni prvo neprofesionalno prevedene materijale analizirati, a kako bi pronašli koje greške su u njima načinjene, nakon čega će ih ispraviti uz maksimalno poštovanje pravila pakistanskog jezika i prevodilačke struke, te će ih na taj način sa originalnim materijalima uskladiti.

Ukoliko je to nekom klijentu potrebno, mogu biti izvršeni i prevodi web sajtova sa mađarskog na hebrejski jezik, ali i internet kataloga, zatim softvera, to jest programa i aplikacija bilo koje vrste, kao i web prodavnica i uopšteno govoreći, svih ostalih sadržaja koji su za kompjutere ili za internet na bilo koji način vezani. Bitna je informacija i da prevodilac i sudski tumač znaju kada i kako treba primenjivati SEO alate (Search Engine Optimisation), tako da će klijentima tom prilikom biti obezbeđena i usluga profesionalne optimizacije svih sadržaja tog tipa.

Takođe je važno naglasiti i da svaka poslovnica ove institucije zapošljava kako stručnjake zadužene za sinhronizaciju audio i video materijala i to bilo koje vrste, tako isto i profesionalne titlere, što zapravo znači da je zainteresovanima omogućeno da u samom predstavništvu dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke i zabavne, odnosno dečije i informativne, ali i obrazovne televizijske i radijske emisije, tako isto i crtane i animirane filmove, zatim serije i dokumentarne, kao i igrane filmove različitih žanrova, te sve ostale video ili audio sadržaje.

Svi koji su zainteresovani za izvršenje usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika će biti informisani o tome da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog na hebrejski jezik. Ponudom ove specijalizovane institucije je, isto tako obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, tako da će prilikom izrade ponude i ta usluga u nju biti uneta, ali samo ukoliko se to poklapa sa vrstom usmenog prevoda koji bi zaposleni ove institucije trebalo za određeni događaj da primene. A budući da je tačno određeno kada se koji vid usmenog prevoda mora primeniti, klijenti se obavezuju da sve detalje vezano za organizaciju manifestacije prethodno dostave. Tom prilikom će biti izvršena analiza kako podataka o trajanju samog događaja i o tačnom broju učesnika, tako i onih informacija koje su vezane za osnovne karakteristike prostora u kome bi on trebalo da bude održan.

Preostalo je naglasiti i to da sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno prevedu i sve tipove reklamnih materijala. A njihova profesionalnost se u ovom slučaju odnosi na činjenicu da će prilikom prevoda PR tekstova, kao i reklamnih flajera i kataloga, potom plakata i brošura, ali i reklamnih letaka i ostalih marketinških materijala, oni usklađivati poruku koja se u njima nalazi sa pravilima pakistanskog jezika, a kako bi sadržinu svih tih materijala što kvalitetnije obradili i na taj način je približili izvornim govornicima navedenog jezika. Na osnovu iznetih zahteva mogu biti izvršeni i direktni prevodi vizit kartica sa mađarskog na hebrejski jezik, ali se isto tako podrazumeva da članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu obraditi i sve ostale marketinške materijale.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje