Prevođenje sa mađarskog na romski jezik


Prevod sa mađarskog na romski jezik

U slučaju da nekome zatreba, prevodilac i sudski tumač koji su u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni će izraditi i direktan prevod dokumenata sa mađarskog jezika na romski, ali će isto tako kompletno obraditi i sve tipove dokumentacija, te mnoge druge sadržaje u pisanoj formi.

Značajno je napomenuti da uz prevod svih dokumenata, ovi stručnjaci primenjuju i pravila vezano za njihovu overu, budući da sve to aktuelni zakon predviđa. A kada određeni dokument ima i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to znači da je on zakonski potpuno validan i izjednačen sa svim ostalim originalnim dokumentima.

Neposredno pre nego što bilo koji preveden dokument overi, sudski tumač se mora uveriti da je on potpuno isti kao i originalan, te se iz tog razloga od klijenata zahteva da donesu lično originalna dokumenta njemu na uvid. Ukoliko im to ne odgovara, originale mogu poslati i na adresu najbliže poslovnice ove institucije, a što mogu učiniti ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko apsolutno bilo koje kurirske službe.


Prevođenje sa mađarskog na romski
Prevođenje sa romskog na mađarski

Za brojna dokumenta je dovoljna usluga koju vrše sudski tumači i prevodioci ove institucije, ali ima slučajeva kada se zahteva nadovera, to jest kada na konkretna dokumenta mora biti stavljen Apostille ili takozvani Haški pečat. Ovlašćenja za tu vrstu overe nemaju zaposleni ove institucije, već isključivo specijalizovane službe osnovnih sudova naše zemlje, pa se očekuje da klijent njih kontaktira prvo i zatraži dodatne informacije o overi Haškim pečatom za dokumenta, za koja mu je potrebno direktno prevođenje sa mađarskog jezika na romski. Zahvaljujući svim tim podacima će on mnogo brže i lakše dobiti kompletno obrađen bilo koji dokument, te će u velikoj meri i svoj novac i svoje vreme uštedeti.

Posebno moramo ispeći informaciju da ova institucija omogućuje i izvršenje prevoda i overe za bilo koji dokument u naročito kratkom vremenskom periodu, a kada se vrši takozvani hitan prevod. Predviđeno je da klijent tada prvo sadržaje pošalje na zvaničnu mejl adresu, a da originale na uvid odmah posle toga dostavi i to na najbrži od svih ponuđenih načina.

Nakon što budu izvršeni i direktni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na romski, odnosno njihova overa, vlasnik će odlučiti da li želi da mu ih služba za dostavu donese na određenu adresu ili će prošetati lično do same poslovnice i tako preuzeti kompletno obrađene sadržaje, koje je prethodno na propisan način dostavio. Ističemo da je dostavljanje prevedenih i od strane sudskog tumača overenih dokumenata dodatna usluga, što znači da klijent mora direktno dostavljaču i da plati navedenu ocenu, a koja je formirana u skladu sa trenutno aktuelnim cenovnikom te kurirske službe.

Za uslugu usmenog prevoda su, isto tako specijalizovani ovi stručnjaci, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno klijentima, naravno ako je to u potpunosti u skladu sa vrstom usluge koja bi trebalo da bude primenjena u tom slučaju. U principu, sudski tumač i prevodilac mogu izvršiti kako simultani prevod u toj varijanti jezika, tako isto i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni, a što isključivo zavisi od osnovnih karakteristika same manifestacije i zahteva organizatora.

Bilo koji video materijal ili audio će zaposleni ove institucije najpre prevesti, a posle toga će klijent odlučiti da li želi da ti sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani, pošto su i te usluge u ponudi.

Reklamne materijale klijenti, isto tako mogu dobiti profesionalno prevedene, a biće izvršeni i direktni prevodi knjiga sa mađarskog jezika na romski, u kom slučaju će ovi stručnjaci pored književnih dela da profesionalno obrade i udžbenike različite oblasti i tematike.

Svakako da će omogućiti klijentima da dobiju i prevod kako stručnih tekstova, tako isto i popularnih, ali i članaka iz novina, te sadržine različitih časopisa.

Podrazumeva se da će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač obraditi i serije, reklamne poruke i filmove, kao i sve ostale audio i video sadržaje. A u ponudi ove institucije se nalaze i usluge titlovanje takvih materijala, kao i njihova profesionalna sinhronizacija, što znači da će na jednom mestu klijenti dobiti njihovu kompletnu obradu i imati mogućnost da ih vrlo brzo prikazuje i u bioskopu i na internetu, odnosno na televiziji, te da ih pušta na radiju.

Usluge korekture i lekture su dostupne svima koji su zainteresovani za njih, a koji imaju urađen prevod sa mađarskog jezika na romski za bilo koju vrstu materijala, ali čijim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, jer je neophodno ispraviti greške u takvim sadržajima.

Trebalo bi napomenuti da na mejl sadržaje, koji nisu svrstani u dokumenta klijenti treba da dostave, a po istom principu će ih i dobiti nakon što zahtevana usluga ili više njih budu bile pružene. U okviru svake poslovnice pomenute institucije su dostupne i dodatne informacije o ostalim načinima slanja sadržaja takvog tipa na prevod, odnosno o načinu njihovog preuzimanja.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa mađarskog jezika na romski

Bilo koji lični dokument, pa i pomenuto uverenje o državljanstvu će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači najpre da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a potom i da pristupe overi tako obrađenog dokumenta. Upravo zahvaljujući činjenici da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i jedne i druge stručnjake, klijentima je na raspolaganju direktno prevođenje dokumenata sa mađarskog na romski jezik, odnosno njihova kompletna obrada, koja uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Napominjemo da samo dokument koji je prvo preveden u određenoj varijanti jezika, a onda i overen pečatom ovog stručnjaka može da bude korišćen u praksi, uzevši u obzir da se on smatra pravno i zakonski važećim.

Shodno pravilima, očekuje se da klijent na uvid originalna dokumenta pomenutom stručnjaku obavezno dostavi, zato što on ima dužnost da njihovu sadržinu uporedi sa prevodima, posle čega stiče pravo da tako obrađen dokument i overi.

Naravno da mogu biti prevedena i sva ona dokumenta, koja će kasnije klijent dostaviti određenoj državnoj instituciji, a prvenstveno se misli na različite tipove izjava, potom potvrda i saglasnosti, kao i uverenja.

A pored ostalog, na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika obraditi kako seminarske i diplomske, odnosno naučne radove, tako isto i sve ostale sadržaje i dokumenta koja su vezana za oblasti nauke ili obrazovanja.

Biće izvršen i direktan prevod ugovora sa mađarskog na romski jezik, odnosno svih ostalih dokumenata koja su vezana za oblasti sudstva ili prava, te se shodno tome smatraju pravnim aktima.

Naročito je bitno da svi klijenti, koji su za prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti zainteresovani, imaju na umu da overa takozvanim Haškim pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije. Razlog za to jeste što sudski tumači i prevodioci nemaju neophodna ovlašćenja da bi određeni dokument overili takozvanim Apostille pečatom, kako je njegov drugačiji naziv. Shodno tome, oni i nisu u obavezi da klijente informišu o detaljima vezano za postupak poznat kao nadovera, a koji se odnosi na stavljanje pomenutog pečata na različita dokumenta, pa samim tim se i iznosi zvanična preporuka vlasnicima dokumenata da kontaktiraju nadležne institucije Republike Srbije, kako bi sve neophodne informacije o toj overi prethodno dobili.

Celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija će ovi stručnjaci, isto tako da obrade u skladu sa zahtevima klijenata. A pored ostalog, mogu da budu izvršeni direktni prevodi medicinske i poslovne dokumentacije sa mađarskog na romski jezik, ali će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve i onih klijenata, kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za sadržinu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske ili tehničke dokumentacije.

Direktan prevod reklamnih brošura sa mađarskog na romski jezik

U skladu sa pravilima najpre romskog jezika, a zatim i samog marketinga će sudski tumači i prevodioci da obrade ne samo reklamne brošure, nego i kataloge, ali i flajere i reklamne letke. A biće izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa mađarskog jezika na romski, kao i vizit kartica, zatim plakata i svih ostalih marketinških materijala.

Svakako da oni mogu da obrade i tekstualne sadržaje, a potpuno je svejedno da li su u pitanju naučni, to jest stručni tekstovi ili oni koji se smatraju popularnim.

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni i lektori, odnosno korektori, koji će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da primene pravila redakture. U pitanju je usluga, koja se isključivo na prevedene materijale bilo koje vrste primenjuje, a kada je potrebno da postojeće greške u njima budu ispravljene, sve u skladu sa pravilima koja podrazumeva korektura i lektura svih takvih sadržaja.

Potrudiće se prevodioci i sudski tumači da u najkraćem mogućem roku obrade i bilo koje književno delo, odnosno časopis ili udžbenik, a naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje članaka iz novina sa mađarskog jezika na romski, ukoliko to nekom klijentu bude bilo potrebno.

Izuzev što mogu zahtevati uslugu, koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, svi zainteresovani mogu u bilo kom predstavništvu ove institucije da zahtevaju i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Međutim, moramo naglasiti da pomenuti stručnjaci mogu sva tri tipa usmenog prevoda u praksi da primene, tako da će na osnovu zamisli organizatora, odnosno detalja koji se odnose na prostor održavanja i biti odlučeno da li je potrebno primeniti konsekutivni, simultani ili prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Podrazumeva se da može biti ostvaren i zahtev vezano za direktan prevod web sajtova sa mađarskog jezika na romski, ali će naravno sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj varijanti jezika obrade i sve vrste aplikacija, zatim internet kataloge i programe, kao i sadržinu onlajn prodavnica i uopšteno rečeno, sve sadržaje koji su ili vezani za računare ili se mogu pronaći na internetu. Vrlo je važno da vlasnici tih materijala budu upoznati sa informacijom da zaposleni ove institucije primenjuju i alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, to jest SEO, zato što će se to pozitivno odraziti na pozicioniranost konkretnih materijala na internetu. Radi se o tome da je osnovna svrha optimizovanje onlajn sadržaja da oni budu u potpunosti usklađeni sa aktuelnim pravilima pretrage, jer će upravo na taj način njihova pozicija na selokupnom internetu u budućnosti biti mnogo bolja.

S obzirom na to da ova institucija u timu zapošljava i stručnjake, koji omogućuju zainteresovanima usluge sinhronizacije i titlovanja svih audio i video materijala, to praktično govoreći klijenti dobijaju na jednom mestu kompletno obrađene i dokumentarne i crtane, odnosno igrane i animirane filmove, ali i reklamne poruke, te emisije različite namene i sadržine, kao i serije i mnoge druge audio i video materijale.


Izračunajte cenu prevođenja sa mađarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje