Prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa mađarskog na ukrajinski jezik

Na raspolaganju su zainteresovanima usluge prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji u obe varijante, budući da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti i usmeni, ali i prevod sa mađarskog na ukrajinski jezik u pisanoj formi.

Kada već pominjemo usmeni prevod, moramo naglasiti da oni izuzev simultanog i prevoda uz pomoć šapata, dok za bilo koju vrstu događaja mogu izvršiti i konsekutivni prevod. Takođe se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito pristupačnim uslovima, kada se uzme u obzir da je reč o profesionalnoj opremi najnovije generacije. Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan, da bi bila odabrana odgovarajuća vrsta usmenog prevoda za konkretni događaj, jeste da zainteresovani za nju prethodno dostave sve podatke o organizaciji, odnosno da zaposlene u Prevodilačkog centra Akademije Oxford informišu o tome koje su karakteristike mesta održavanja manifestacije, te koliko će joj ljudi prisustvovati i koliko je organizator zvanično odredio da ona traje. Ponuda može da bude formirana tek nakon što klijentu konkretno informaciju budu dostavili, a sasvim sigurno će biti izabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja će pružiti najbolji mogući odgovor na zahteve svakog učesnika i organizatora te manifestacije.

Tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije čine i stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju sinhronizaciju i titlovanje audio i video materijala. Upravo iz tog razloga napominjemo da je kompletna obrada serija i emisija svih vrsta, namenjenih radijskom ili televizijskom emitovanju, kao i filmova i reklamnih poruka, ali i ostalih audio i video sadržaja na raspolaganju zainteresovanima u bilo kom predstavništvo te institucije.Prevođenje sa mađarskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na mađarski

Svakako da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata marketinške materijale u toj jezičkoj kombinaciji da obrade, a pobrinuće se i da izvrše i direktno prevođenje tekstova sa mađarskog na ukrajinski jezik.

Romane, zatim dela beletristike i ostalo prozna, kao i književna dela iz oblasti poezije će, takođe na osnovu iznetih zahteva da prevedu ovi stručnjaci. Potrudiće se da u što kraćem roku prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti izrade i za udžbenike, ali i za sadržinu bilo kog časopisa, koji klijent bude dostavio i za članke iz novina.

Prilikom ispunjenja zahteva klijenata vezano za obradu internet sadržaja će biti izvršena i njihova optimizacija. Tačnije, sudski tumači i prevodioci će se potruditi da na što bolji način implementiraju alate SEO (Search Engine Optimisation), tako da će im obezbediti da dobiju profesionalno obrađene sajtove i internet kataloge, ali i sadržinu web prodavnica, a svakako će i softvere, to jest aplikacije i programi svih vrsta u datoj jezičkoj kombinaciji oni prevesti.

Ukoliko neko poseduje urađen prevod za bilo koji materijal, ali smatra da on nije odgovarajućeg kvaliteta, odnosno da ima određene greške, može se obratiti lektorima i korektorima, koje takođe ova specijalizovana institucija zapošljava. Oni će najpre izvršiti analizu prevedenih materijala, a kako bi precizno utvrdili koji propusti su u njima načinjeni, pa će ih svakako maksimalno korektno i u posebno kratkom roku ispraviti.

Trebalo bi informisati sve klijente da konkretne materijale mogu dostaviti na obradu u elektronskom formatu, odnosno da ih na mejl mogu dobiti po završetku obrade. Svako od njih ima pravo da zahteva i drugačiji princip preuzimanja, odnosno dostavljanje sadržaja, a dodatne informacije su im u bilo kom predstavništvu pomenute institucije na raspolaganju.

Važno je da odmah napomenemo da svi oni klijenti, kojima su potrebni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik moraju ispoštovati pravila vezano za obavezu dostavljanja originalnih materijala, a na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču. Da ne bude zabune, sve to se zahteva zato što je dostupna i usluga overe takvih sadržaja, a to podrazumeva da pomenuti stručnjak mora uporediti sadržinu prevedenih i originalnih dokumenata, kako bi bio u prilici da izvrši overu, to jest da stavljanjem svom zvaničnog pečata potvrdi da je sadržina prevoda ista kao i u orginalu.

Pored toga što ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu najbliže poslovnice, klijenti se mogu opredeliti za varijantu da ih lično donesu, a takođe imaju mogućnost i da izaberu opciju slanja originalnih dokumenata na uvid preko bilo koje kurirske službe.

S obzirom na to da dostavljaju originalna dokumenta na uvid, klijenti ih po završetku prevoda i overe sudskog tumača mogu preuzeti lično u samoj poslovnici ili od zaposlenih zahtevati da kompletno obrađena dokumenta budu poslata na njihovu adresu. Ističemo da usluga dostavljanja putem kurirske službe mora biti direktno od klijenata naplaćena, pošto u cenu obrade dokumenata nije uračunata, a informacije o tome će biti svima na raspolaganju blagovremeno.

Uzevši u obzir da se po zahtevu izvršavaju i hitni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik, to je samo u tom slučaju neophodno da klijenti na mejl dostave sadržaje, a kako bi zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije u što kraćem roku započeli sa obradom. Bitno je istaći da je obaveza dostavljanja originala na uvid važeća i u ovom slučaju, te mora vlasnik da ih u što kraćem vremenskom periodu donese ili pošalje.

Ističemo da sudski tumač i prevodilac u pomenutoj varijanti jezika mogu sva dokumenta da prevedu i overe u skladu sa pravilima, a što podrazumeva da će klijenti pored ostalog dobiti kompletno obrađena pravna akta i lična dokumenta, ali i sva ona koja su vezana bilo za oblast obrazovanja, bilo za nauku.

Podrazumeva se da može biti izvršeni i direktan prevod poslovne i građevinske dokumentacije sa mađarskog na ukrajinski jezik, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske, medicinske i tehničke dokumentacije.

Uz sve do sada navedeno, napominjemo da je prevod u datoj varijanti jezika dostupan i za sve vrste saglasnosti, potvrda i uverenja, kao i izjava, a što su mahom dokumenta koja se nadležnim institucijama u brojnim situacijama moraju predati. Svakako da će zaposleni ove institucije u konkretnoj jezičkoj kombinaciji maksimalno profesionalno i u najkraćem mogućem roku obraditi i bilo koji drugi dokument, ali isključivo ukoliko se klijent bude u potpunosti pridržavao pravila vezano za dostavljanje originala na uvid.

Moramo posebno napomenuti da overa Apostille pečatom nije dostupna u poslovnicama ove institucije, budući da njeni zaposleni nisu za izvršenje konkretnog tipa overe ovlašćeni. Zapravo je u pitanju takozvani Haški pečat, a on se prema pravilima stavlja na dokumenta, za koja to isključivo utvrđuje aktuelni zakon. Samim tim što članovi tima svakog predstavništva ove institucije nisu ovlašćeni za izvršenje postupka, koji je poznat kao nadovera, od klijenata se očekuje da podatke o tome pribave u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, a što su zapravo osnovni sudovi, to jest njihova specijalna odeljenja. Bitno je da saznaju da li pomenuti pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen, odnosno da li se ta vrsta overe izvršava nakon urađenog prevoda u zadatoj jezičkoj kombinaciji, kao i overe ili pre toga.

Bilo koji tekst će članovi tima svakog predstavništva navedene institucije da prevedu, a izuzev za stručne, izradiće i direktan prevod sa mađarskog jezika na ukrajinski za bilo koji popularni tekst, čiji tema može biti vezana za različite prirodne ili društvene nauke.

Svi oni materijali koji se tiču oblasti marketinga će, isto tako na zahtev klijenata biti prevedeni, a svakako da će prevodioci i sudski tumači obraditi i članke iz novina, zatim časopise i udžbenike, kao i dela književnosti i to sasvim svejedno da li su u pitanju poetska ili prozna.

Ističemo da korektore i lektore ova institucija takođe zapošljava, tako da će se oni pobrinuti uslugu takozvane redakture po zahtevu klijenata da izvrše. Jednostavnije govoreći, oni će sve materijale, a za koje su prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji izvršeni neprofesionalno, da obrade tako da će njihovi vlasnici moći da ih primenjuju kad god im je to potrebno. Primarno će uporediti tako prevedene sadržaje sa njihovim originalima, a kako bi pronašli sve propuste i ispravili ih u najkraćem mogućem roku.

Kako prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog na ukrajinski jezik, tako isto i konsekutivni, ali i simultani prevod ovi stručnjaci mogu da izvrše kada god je to nekom klijentu potrebno. Mora biti istaknuta informacija da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što se u ponudu unosi, ukoliko taj tip usluge bude bio izabran. Međutim, svi koji su za usmeni prevod u toj varijanti jezika zainteresovani su ujedno u obavezi da informacije o organizaciji konkretne manifestacije blagovremeno dostave ovim stručnjacima. Sve to se zahteva zato što se na osnovu podataka o trajanju i o broju učesnika, te u skladu sa karakteristikama prostora i donosi zvanična odluka koja od navedenih usluga će biti najprimerenija za tu situaciju.

Materijale koji su vezani za računare i internet, članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da prevedu, a svakako će u skladu sa potrebama izvršiti i njihovu profesionalnu optimizaciju. Najpre će biti izvršeni direktni prevodi web sajtova sa mađarskog na ukrajinski jezik, odnosno softvera, to jest različitih aplikacija i programa, ali i online kataloga, zatim internet prodavnica i ostalih materijala tog tipa, a nakon toga će biti primenjena pravila SEO (Search Engine Optimisation). Samo zahvaljujući takvom postupku obrade će konkretni sadržaji biti odlično pozicionirani na internetu, s obzirom na to da će baš njih pretraživač prepoznati kao najbolje rezultate za prethodno definisane izraze i reči, a koje se smatraju u tom slučaju ključnima.

Trebalo bi još istaći i to da stručnjaci, koji pružaju usluge sinhronizacije ili titlovanja audio i video sadržaja čine tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije. Iz tog razloga će svi oni klijenti, kojima je potrebno prevođenje video i audio sadržaja sa mađarskog na ukrajinski jezik moći u samoj poslovnici i njihovu kompletnu i profesionalnu obradu da dobiju. Zapravo će sudski tumač i prevodilac da obrade igrane filmove, reklamne poruke i zabavne, te obrazovne emisije, ali i animirane filmove, zatim serije i dokumentarne filmove, kao i emisije obrazovnog karaktera, a potom crtane filmove i sve druge video i audio sadržaje, za koje klijenti prevod u datoj jezičkoj kombinaciji budu zahtevali. Predviđeno je da posle toga oni samostalno izaberu da li im više odgovara da prevedeni materijali tog tipa budu titlovani ili sinhronizovani.

Direktni prevodi svih vrsta tekstova sa mađarskog jezika na ukrajinski

Konkretna usluga se odnosi kako na popularne tekstualne materijale različite tematike, kompleksnosti i dužine, tako isto i na stručne.

Svakako da može biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika sa mađarskog na ukrajinski jezik, a shodno iznetim zahtevima će prevodilac i sudski tumač da profesionalno obrade i beletristiku, zatim romane i svako drugo književno delo iz domena proze, ali i poezije.

Ukoliko to bude bilo potrebno, prevod u datoj jezičkoj varijanti može biti izrađen i za sadržinu stručnih i naučnih, odnosno dečijih časopisa, ali i za članke iz novina.

Naglašavamo da je usluga optimizacije web materijala dostupna svim klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da prilikom njihovog prevoda u toj varijanti jezika, sudski tumači i prevodioci implementiraju i SEO pravila (Search Engine Optimisation). A na taj način omogućuju klijentima, koji prevod zahtevaju za aplikacije bilo koje vrste ili internet kataloge, odnosno programe i web sajtove, te online prodavnice i sve ostale materijale koji su na internetu vidljivi ili se na bilo koji način tiču računara, da vrlo brzo nakon zvaničnog postavljanja na web, oni budu mnogo bolje vidljivi, pošto će njihova sadržina sa pravilima pretrage biti maksimalno profesionalno usklađena.

Svi koji su zainteresovani za direktan prevod marketinških materijala sa mađarskog na ukrajinski jezik bi trebalo da znaju da će njihovi zahtevi u potpunosti profesionalno biti ostvareni i to u najkraćem mogućem roku. Osim PR tekstova i plakata, odnosno reklamnih kataloga i brošura, prevodilac i sudski tumač će obraditi i vizit kartice, ali i reklamne letke, te mnoge druge marketinške materijale.

S obzirom na to da korektore, kao i lektore ova institucija isto tako zapošljava, to zainteresovani imaju mogućnost da odaberu uslugu redakture materijala, a ukoliko postoji potreba da greške budu u njima ispravljene. Usluge korekture i lekture su namenjene upravo takvim sadržajima, koji su u datoj varijanti jezika prevedeni, ali to nije učinjeno profesionalno, pošto određene greške u njima postoje.

Apsolutno svaki klijent, koji želi zaposlenoeove institucije da angažuje za izvršenje usluge usmenog prevoda, treba da zna da je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji su izuzetno pristupačni. Takođe mora biti informisan i da sudski tumač i prevodilac izuzev simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izvršavaju i konsekutivni, ali i pružaju i uslugu prevoda uz pomoć šapata. Kako se tačno zna koja od tih vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena za određeni događaj, to je vrlo važno da upravo podatke o njegovoj organizaciji zainteresovani klijent na vreme dostavi. Najbitnije je da ove stručnjake informiše o tome koliko je organizator predvideo da manifestacija traje, odnosno o glavnim karakteristikama lokacije na kojoj bi trebalo da bude održana i naravno, o tome koliko će ljudi da bude prisutno. Kada se sve to bude uzelo u obzir, te nakon što bude bila izvršena adekvatna analiza tih informacija, klijentima će biti izrađena ponuda, a u kom slučaju će biti odabrana adekvatna vrsta usmenog prevoda.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi serija sa mađarskog na ukrajinski jezik, ali i različitih vrsta, odnosno žanrova filmova (igrani, dokumentarni, animirani, crtani i ostali), te se svakako podrazumeva da će ovi stručnjaci u toj varijanti jezika profesionalno prevesti i reklamne poruke, ali i dečije, odnosno informativne i obrazovne emisije, kao i zabavne i mnoge druge. Uzevši u obzir da zapošljava i stručnjake zadužene za sinhronizaciju takvih sadržaja i za njihovo titlovanje, ova institucija nudi kompletnu obradu apsolutno svih audio i video materijala.

Prevođenje dozvole za boravak sa mađarskog jezika na ukrajinski

Kada neko bude zahtevao prevod kako dozvole za boravak u datoj varijanti jezika, tako i radne i saobraćajne, ali i vozačke, biće izvršena i usluga overe prevedenih dokumenata. Sve to je dostupno širom Srbije, a uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u zemlji posluje.

Zahvaljujući tome što su prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu te institucije zaposleni, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa mađarskog na ukrajinski jezik, na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu u najkraćem mogućem roku.

Obavezan je svaki klijent koji je zainteresovan za tu uslugu da originalna dokumenta na uvid zvanično ovlašćenom licu, a što je sudski tumač u ovom slučaju najpre dostavi, kako bi on overu prema pravilima izvršio.

Još se obavezuju vlasnici dokumenata i da pribave sve neophodne podatke o overi Apostille, to jest takozvanim Haškim pečatom, budući da to nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije.

Moramo naglasiti da izuzev pomenutih dozvola, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno i prema trenutno važećim pravilima da obrade i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz matične knjige venčanih i ličnu kartu, ali i potvrdu o prebivalištu, potom izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, ali i svaki drugi lični dokument.

Naravno da će se oni potruditi u što kraćem vremenskom periodu da klijentima omoguće da dobiju prevod kako za saglasnosti svih vrsta, tako isto i za bilo koji tipu potvrde, izjave i uverenja, a što su u većini slučajeva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta iz te grupe).

Napominjemo i to da će biti izrađen i direktan prevod tekovina Evropske Unije sa mađarskog na ukrajinski jezik, a svakako da će članovi tima bilo koje poslovnica navedene institucije u skladu sa pravilima prevesti i overiti i sva ostala pravna akta. Pod tim prvenstveno mislimo na punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, potom na licence i sudske odluke, te na sudske tužbe i presude, ali i sertifikate, ugovore i ostala dokumenta koje su za pravo ili sudstvo vezana.

A što se tiče obrade medicinske dokumentacije i tu uslugu sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata mogu da izvrše. Sve to zapravo znači da će oni prevesti lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji je uvršten u konkretni tip dokumentacije. A nakon što izrade prevod dokumenata, oni će ih uporediti sa originalima i prema važećim pravilima izvršiti njihovu overu.

Dokumenta koja se tiču obrazovanja ili nauke će članovi tima bilo kog predstavništva konkretne institucije da obrade. A uz to što su specijalizovani za direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa mađarskog na ukrajinski jezik, odnosno svedočanstva o završenim razredima srednje škole i rezultata naučnih istraživanja, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim naučne i seminarske, kao i diplomske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne patente i svaki drugi dokument koji se tiče jedne od tih oblasti.

Klijenti kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji neophodan za poslovnu dokumentaciju će u najkraćem mogućem roku dobiti kompletno obrađene poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i godišnje poslovne izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i revizorske izveštaje, kao i fakture, te finansijske poslovne izveštaje i sva ostala dokumenta koja se poslovanja tiču.

Isto tako će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevod izraditi kako za građevinsku dokumentaciju, tako isto i za tehničku, odnosno za dokumentaciju za tendere. Klijentima ove institucije su na raspolaganju kako direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa mađarskog na ukrajinski jezik, tako isto i uputstva za rukovanje, zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, ali i svakog drugog dokumenta koji je za konkretni tip dokumentacije na bilo koji način vezan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje