Prevodi sa mađarskog na flamanski jezik


Prevođenje sa mađarskog na flamanski jezik

Svaki dokument, ali i sadržina bilo koje vrste dokumentacije će od strane zaposlenih u ma kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford biti najpre u ovoj varijanti jezika prevedena, a odmah posle toga i overena prema aktuelnim pravilima. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači obradi dokumenata pristupaju isključivo sa aspekta zakona, tako da vrše najpre njegovo prevođenje sa mađarskog jezika na flamanski, a posle toga i overavaju tako obrađen dokument.

Konkretna usluga može biti primenjena kako za sadržinu poslovne i medicinske, odnosno tehničke i lične, ali i tenderske i građevinske dokumentacije, tako isto i za bilo koji pravni akt.

Naravno da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, a ukoliko to bude bilo zahtevano, izradiće i direktan prevod saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda sa mađarskog jezika na flamanski, što znači da će u skladu sa važećim pravilima obraditi sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.Prevođenje sa mađarskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na mađarski

Takođe mora biti istaknuto i da oni prevode, pa overavaju sva dokumenta, za koja to klijent bude zahtevao, ali mora biti ispoštovan osnovni uslov, koji uključuje obavezu dostavljanja originala i to na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, pošto on i vrši overu.

Razlog zbog čega je dostava originala na uvid obavezna je vezan za postupak overe, pošto sudski tumač treba njihovu sadržinu da uporedi sa prevedenim dokumentima, da bi bio siguran u njihovu istovetnost. Stvar je u tome da se overa dokumenata izvršava isključivo ako se radi o potpuno istim sadržajima, a ako to nije slučaj, primenjuje se redaktura.

Naime, navedena institucija klijentima omogućuje i uslugu overe već obrađenih dokumenata, tako da može doći do potrebe za uslugom takozvane redakture. U svakoj poslovnici ove institucije nju izvršavaju korektori i lektori, a uz maksimalno poštovanje kako pravila ciljanog jezika, tako i prevodilačke struke, oni se trude da usaglase obrađene sadržaje sa originalima i da sve načinjene greške u njima isprave na najbrži mogući način.

Bitno je naglasiti da svaki klijent bira hoće li originalna dokumenta poslati preko kurirske službe ili, možda doneti lično, a svakako se može odlučiti i za varijantu da preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije“ konkretna dokumenta pošalje na obradu.

Takođe postoji više opcija i za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a pošto prevodilac i sudski tumač budu pružili navedene usluge klijentima. U ponudi je mogućnost da im kurirska služba kompletno obrađene sadržaje dostavi na odgovarajuću adresu, ali klijenti moraju tu uslugu i da plate odvojeno od prevoda i overe dokumenata. Podrazumeva se da će ih zaposleni u službi za dostavu precizno informisati o ceni, a potrebno je direktno kuriru da izvrše plaćanje. Takođe se mogu opredeliti i za onu opciju, koja podrazumeva lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata u prostorijama same poslovnice ove institucije.

S obzirom na to da je zakonom definisano pravilo o postupku nadovere dokumenata, a što se primenjuje samo u određenim slučajevima i na tačno definisani način, to klijenti moraju biti informisani o činjenici da sudski tumač i prevodilac nemaju dozvolu tu vrstu usluge da pruže kada je predviđeno. A taj postupak uključuje stavljanje Haškog ili Apostille pečata na konkretna dokumenta, što je svakako usaglašeno sa zakonom, pa bi klijenti trebalo navedene informacije da dobiju od strane nadležnih. Svakako moramo obavestiti zainteresovane da su osnovni sudovi naše zemlje za taj tip overe zaduženi, što znači da će upravo klijenti tamo i moći sve neophodne podatke o nadoveri da dobiju.

Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćeno i hitno prevođenje dokumenata sa mađarskog jezika na flamanski, a kada klijent navodi posebno kratak rok za izradu i prevoda i overe sadržaja. Da bi pomenuti stručnjaci bili u mogućnosti i njegov zahtev da ispoštuju, vlasnik dokumenata se obavezuje da originale na uvid obavezno dostavi, ali to može učiniti naknadno, dok će prvo elektronskim putem skenirana dokumenta na mejl ove institucije poslati.

Inače zaposleni ove institucije mogu obraditi i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, poput na primer marketinških materijala, te stručnih ili popularnih tekstualnih sadržaja, a u ponudi su i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa mađarskog jezika na flamanski. Isto tako će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika obraditi i udžbenike, kao i romane, te svako drugo prozno, odnosno poetsko književno delo.

Ukoliko neki klijent zahteva obradu bilo kog web materijala u konkretnoj jezičkoj varijanti, biće mu svakako pružena i usluga optimizovanja svih takvih sadržaja, pošto sudski tumači i prevodioci implementiraju tom prilikom i alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, to jest skraćeno SEO. Stvar je u tome da optimizacija ima za cilj da pomogne vlasnicima tih sadržaja da njihova pozicija na internetu bude bolja, budući da dobro optimizovane materijale internet pregledači kotiraju mnogo bolje.

Svakako će biti omogućen kako simultani i konsekutivni, tako isto i prevod uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na flamanski, s tim da je ponudom ove institucije obuhvaćena i ona usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci moraju dobiti precizne informacije od klijenata o svim detaljima, koji se odnose na organizaciju samog događaja. Jednostavnije govoreći, ponuda za uslugu usmenog prevoda se formira u skladu sa podacima o mestu njegovog održavanja, odnosno o trajanju, a svakako je važno imati i informacije o broju učesnika. Pomenuti stručnjaci će sve te podatke detaljno proučiti i analizirati, pa će tek onda odlučiti koji tip usmenog prevoda će odgovoriti na konkretne zahteve i učesnicima, odnosno organizatorima manifestacije pružiti najkvalitetniju uslugu.

Onda kada klijent zahteva direktan prevod video i audio sadržaja sa mađarskog jezika na flamanski, u svakoj poslovnici ove institucije ga očekuje kako usluga titlovanja, tako i sinhronizovanja takvih materijala. Upravo zahvaljujući takvom postupku obrade će svaki klijent dobiti priliku da izuzetno brzo ima mogućnost konkretne materijale da prikazuje na različitim medijima, odnosno u bioskopu, to jest gde god je potrebno.

Izuzev mogućnosti da sadržaje šalje na mejl adresu, pošto nije neophodno originale da priloži na uvid, klijent ima i mnoge druge opcije, a o čemu će biti dodatno informisan u svakom predstavništvu ove institucije. Inače bi trebalo i da nakon pruženih usluga sadržaje preuzme na isti takav način, a svakako može izabrati i neku drugu dostupnu opciju.

Prevođenje udžbenika sa mađarskog na flamanski jezik

Bez obzira da li je sadržina udžbenika manje ili više složena, sudski tumači i prevodioci će izraditi njihov stručan prevod u ovoj varijanti jezika kada to neko zahteva. Ponudom Prevodilačkog centra Akademije Oxford su obuhvaćeni i prevodi romana sa mađarskog jezika na flamanski, ali i svih književnih dela iz domena kako proze, tako isto i poezije.

Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu prevesti i tekstove, bez obzira da li su u pitanju naučni, odnosno stručni ili popularni, a svakako će klijentima omogućiti i profesionalnu obradu časopisa i članaka iz novina ma koje tematike.

Usluge profesionalne lekture i korekture će biti izvršene na zahtev u svakoj poslovnici ove institucije, a svrha njihove primene jeste da se stručno isprave sve greške, koje je načinila ona osoba, koja je bila zadužena za izvršenje prevoda takvih sadržaja.

Ukoliko bude bilo potrebno da se izrade direktni prevodi web sadržaja sa mađarskog jezika na flamanski, onda će stručnjaci ove institucije primeniti i pravila poznata kao SEO, što je skraćeno od Search Engine Optimisation, pa će na taj način njihovu sadržinu u potpunosti uskladiti sa zahtevima koji važe u okviru internet pretrage. Sve to će doprineti mnogo boljem pozicioniranju bilo aplikacija ili programa, bilo online prodavnica, sajtova ili web kataloga i ostalih materijala, za koje se izrađuje direktan prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Apsolutno sve sadržaje iz oblasti marketinga će prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata da prevedu, a podrazumeva se da će posebno voditi računa upravo o pravilima koje se primenjuju prilikom reklamiranja.

Osim serija i igranih, crtanih i dokumentarnih, ali i animiranih filmova, članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu profesionalno u navedenoj jezičkoj varijanti da prevedu i zabavne, te obrazovne i informativne, odnosno dečije emisije, ali i reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. Sa ciljem ispunjenja svih zahteva klijenata, zaposleni ove institucije vrše i usluge stručne sinhronizacije svih takvih materijala, ali i njihovo profesionalno titlovanje.

Istakli bismo i to da se prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na flamanski nalazi među uslugama koje izvršavaju sudski tumač i prevodilac, a oni mogu da primene i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u navedenoj varijanti jezika. Baš zato što su ovi stručnjaci specijalizovani za sva tri tipa usmenog prevoda, mora biti detaljno analiziran sam događaj, odnosno podaci o njegovoj organizaciji, koje će klijent morati blagovremeno da dostavi. Najpre je važno da informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici o datumu početka i o trajanju događaja, odnosno o broju osoba koje će biti prisutne tom prilikom. Svi ti podaci će biti detaljno razmotreni,a da bi bilo utvrđeno koji tip usmenog prevoda će prevodilac i sudski tumač primeniti, kako bi ostvarili očekivanja ne samo organizatora, nego i svih učesnika. Naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, isto tako nalazi među uslugama koje su dostupne na zahtev klijenata, pa će i ona biti uneta u ponudu kada je to usklađeno sa zahtevima događaja.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa mađarskog jezika na flamanski

Sadržinu poslovne dokumentacije će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prvo da prevedu profesionalno, a onda će izvršiti i overu, jer su im za to data ovlašćenja od strane nadležnih institucija.

Ponudom su obuhvaćeni kako direktni prevodi poslovnih odluka i faktura sa mađarskog na flamanski jezik, tako isto i već pomenutog rešenja, ali i statuta, te osnivačkog akta preduzeća, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i različite tipove poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji, finansijski i revizorski, te bilo koji drugi dokument koji se smatra zvanično delom poslovne dokumentacije.

Na raspolaganju je klijentima i mogućnost obrade dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, a u kom slučaju oni dobijaju prevod i overu kako za diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno seminarske, diplomske i naučne radove, tako isto i za uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i za potvrdu o redovnom školovanju, te za prepis ocena i za mnoga druga dokumenta koja se tiču tih oblasti.

Istakli bismo i to da je svaki klijent, koji je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa mađarskog na flamanski jezik dužan da obezbedi i originale sudskom tumaču, pošto je to neophodno zarad postupka overe, koji je u potpunosti usaglašen sa trenutno važećim zakonom.

A da bi vlasnici dokumenata izbegli potpuno nepotrebno gubljenje vremena, savetuje im se da zatraže sve podatke o postupku, koji je poznat kao nadovera i tiče se stavljanja Apostille, to jest takozvanog Haškog pečata na određena dokumenta.

Svakako mora biti istaknuto i to da zaposleni ove institucije mogu kompletno da obrade kako potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, odnosno uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, ali ostvaruju i zahteve vezano za kompletnu obradu potvrde o stanju računa u banci, kao i svake druge vrste saglasnosti i potvrde, odnosno uverenja i izjave, a što su zapravo dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je potrebno.

Pored građevinskih projekata će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, kao i svaki drugi dokument koji je svrstan bilo u građevinsku i tendersku, bilo u tehničku dokumentaciju.

Podrazumeva se isto tako da se po zahtevu klijenata može izvršiti i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa mađarskog na flamanski jezik, ali i vozačke, odnosno dozvole za boravak i saobraćajne, te radne dozvole, kao i pasoša, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, ali i svakog drugog ličnog dokumenta.

Takođe će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima klijenata da prevedu medicinsku dokumentaciju, a onda i svaki pojedinačni dokument da overe. Zahvaljujući tome će zainteresovani dobiti kompletno obrađenu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja u sastav pomenutog tipa dokumentacije ulaze.

Isto tako su ponudom obuhvaćeni i prevodi pravnih akata sa mađarskog na flamanski jezik, a što omogućuje klijentima da dobiju kompletno obrađene ne samo sudske presude, odluke i žalbe, odnosno tužbe i rešenja, nego i sertifikate svih vrsta, potom tekovine Evropske Unije i ugovore, kao i punomoćje za zastupanje, ali i licence i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji se smatra pravnim aktom, budući da je vezan za oblast ili prava ili sudstva.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje