Prevod sa mađarskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa mađarskog na srpski jezik

Za online prevod sa mađarskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa mađarskog na srpski jezik

Kada su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na srpski, Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje na zahtev klijenata apsolutno sve sadržaje za koje su im potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji. I ne samo to! Već uz uslugu prevoda dokumenata, vrši i njihovu overu, te klijentima znatno olakšava čitav postupak, uzevši u obzir da na jednom mestu obavljaju sve ono što je potrebno da bi preveden dokument mogli bez ikakvih prepreka da koriste u praksi.

Pored dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente i sva ostala dokumenta i druge materijale koji su vezani za nauku. Zatim, sa mađarskog jezika na srpski prevode tekstualne sadržaje ma koje tematike, dužine i složenosti. Osim onih čija je tema vezana za oblast psihologije, medicine i informacionih tehnologija, prevode i tekstove iz oblasti: politike, filozofije, građevinske industrije, ekonomije, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, sociologije, bankarstva, komunikologije, ali i svih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Takođe, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će na zahtev klijenata da prevede i članke iz novina, ali i sadržinu svih vrsta časopisa, a između ostalih dečijih, ilustrovanih i naučnih, kao i udžbenike i književna dela (poezija, proza, beletristika, romani i druga). Prevodimo i sve materijale koji su vezani sa oblast reklamiranja, kao što su: flajeri, vizit karte, PR tekstovi, plakati, katalozi i brošure i to uz maksimalno poštovanje svih pravila marketinga, tako da određeni sadržaj na najbolji mogući način prilagođavamo srpskom jeziku, kako bi proizvod ili usluga koji se tim putem reklamiraju, našli pravi put do potencijalnih kupaca, odnosno korisnika.


Prevođenje sa mađarskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na mađarski

A prevodimo i web sajtove, ali i sve ostale online sadržaje. Pod tim najpre mislimo na web prodavnice i kataloge, ali i softverske programe i aplikacije. Prevodioci i sudski tumači angažovani na obradi ovih sadržaja se pridržavaju pravila dobre optimizacije, te sve važeće odrednice SEO (Search Engine Optimisation) sa puno pažnje implementiraju u svoj rad, tako da određeni internet sadržaj vrlo brzo ima mnogo bolje mesto u okviru polja pretrage, a samim tim i veći broj poseta potencijalnih klijenata.

Sa mađarskog jezika na srpski prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i tekovine Evropske Unije, punomoćja, sertifikate, sve vrste sudskih žalbi, rešenja, presuda, licenci i drugih pravnih akata. Na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima, a možete angažovati i naše stručnjake za usmeno prevođenje sa mađarskog na naš jezik. Uz simultano, oni će izvršiti i prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno, a u skladu sa konceptom događaja za koji ih angažujete.

Dobro je da znate i to da naši prevodioci i sudski tumači imaju iskustva i u prevođenju različitih audio i video materijala, kao i da su u našem timu stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju i titlovanje svih sadržaja koji su prevedeni sa mađarskog jezika na srpski. Osim reklamnih poruka i serija, prevodimo i crtane filmove, ali i animirane, igrane i dokumenatrne, te obrazovne, informativne, dečije i druge vrste emisija. A nakon njihove kompletne obrade, koju možete da dobijete u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih Prevodilački centar Akademije Oxford ima u ovom trenutku širom naše zemlje, možete da ih distribuirate gde god želite, te da ih plasirate i na televiziji i radiju, ali i u bioskopu i na internetu.

Ako kažemo da klijenti kod nas dobijaju prevođenje svih dokumenata, nismo ni malo preterali, jer sem ličnih, sa mađarskog jezika na srpski prevodimo i poslovna, te dokumenta iz oblasti nauke, sve vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, ali i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama vrlo često, a tiču se oblasti obrazovanja.Klijenti nam se u većini slučajeva obraćaju sa zahtevom za prevođenjem lične karte i pasoša, te izvoda iz matičnih knjiha venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčanog lista, krštenice i umrlice. A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala lična dokumenta, poput: saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, radne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak i ostalih.

Dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, odnosno uverenja o neosuđivanosti, takođe prevodimo sa mađarskog jezika na srpski i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Svakako treba pomenuti i sva ona dokumenta koja su u vezi sa poslovanjem firme, odnosno preduzetnika, a na prvom mestu rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, te bilansi uspeha i stanja, fakture, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ugovori, revizorski izveštaji i mnoga druga dokumenta ove vrste.

A sa mađarskog jezika na srpski ćemo da prevodimo i građevinsku, tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tender, odnosno: lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva ostala dokumenta koja se tiču pomenutih oblasti, a koja nismo spomenuli ovom prilikom.

Svaki klijent kojim ima potrebu za prevodom ma kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika je u obavezi da dostavi i originalna dokumenta na uvid, jer je to deo regularne procedure prilikom overe. Tada sudski tumač mora da uporedi preveden dokument sa originalnim kako bi utvrdio da među njima ne postoji apsolutno nikakva razlika. Ipak, ako se dogodi da uoči razliku, on obaveštava klijenta o tome, te mu preporučuje da prihvati uslugu redakture, koju takođe nudi Akademija Oxford budući da su u njenom timu i profesionalni korektori i lektori. Tek kada je sudski tumač potpuno siguran da su u pitanju dokumenta među kojima ne postoji nikakva razlika, on stavlja svoj pečat na prevod, što može da se tumači kao potvrda da je prevod istovetan kao i original, tako da može da se preda bilo kojoj službi gde postoji potreba za tim.

Baš zato se način slanja dokumenata i ostalih materijala na prevod razlikuje. Naime, dokumenta ili donosite lično ili šaljete preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe na adresu bilo koje naše poslovnice. A one materijale koji ne zahtevaju uslugu overe, poput recimo tekstova ili članaka iz novina, možete da jednostavno skenirate i pošaljete nam na mejl, te u skladu sa vašim zahtevima i mi vama na isti način možemo da pošaljemo prevedene sadržaje. Prevedena dokumenta, pak možete da preuzmete lično, to jest imate mogućnost da zahtevata da vam ih pošaljemo na adresu. Međutim, ne smete da izgubite iz vida činjenicu da dostavu radi kurirska služba koju mi angažujemo, tako da plaćate njima prilikom preuzimanja, a prema ceni koja je navedena u važećem cenovniku te kompanije.

Kada se radi hitan prevod (prevođenje u posebno kratkom roku), klijentima je dozvoljeno da pošalju skenirana dokumenta na mejl, ali su i dalje dužni da na jedan od pomenutih načina dostave na uvid i originale i to u što je moguće kraćem roku. Vrlo je važno da se brzo reaguje u ovakvim situacijama kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da izvrše svoje obaveze na vreme, te da klijentima omoguće da dobiju prevedena dokumenta onda kad su to zahtevali.

Postoji još nešto što se mnogim klijentima baš i ne dopada, uzevši u obzir da zahteva njihovo angažovanje, a može u znatnoj meri i da produži čitav proces obrade dokumenata. Reč je o haškom Apostille pečatu, specijalnoj vrsti overe koji se primenjuje samo za određena dokumenta. Za ovu vrstu overe, koja se vrši uz overu sudskog tumača, su zaduženi određeni sudski organi Republike Srbije. Zato je najbolje da se klijent samostalno raspita pre nego što dostavi dokumenta nama na obradu o tome da li je uošte potrebna overa haškim pečatom i na koji način ona treba da bude izvršena, ako se zahteva. Osnovni razlog za to jeste što su najčešće prisutna dva načina overe Apostille pečatom, a svaki se primenjuje za tačno određena dokumenta. Najčešće se zahteva prvo prevod dokumenta sa mađarskog jezika na srpski, pa njegova overa koju vrši sudski tumač, a onda klijent takav dokument nosi u sud koji je nadležan za overu haškim pečatom. Ali, postoji i onaj proces koji kreće iz suda, odnosno prvo se na dokument stavlja Apostille pečat, a onda se donosi našim stručnjacima, koji prvo prevode i dokument i sam haški pečat, da bi ga na kraju čitavog procesa overio sudski tumač.

Prevođenje internet sadržaja sa mađarskog jezika na srpski

Iako su u praksi najzastupljeniji prevodi web sajtova, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će ispuniti zahteve klijenata u potpunosti, te sa mađarskog na srpski jezik prevesti i sadržaje web kataloga, ali i softver (programe i aplikacije bilo koje vrste), te online kataloge.

Tokom procesa obrade ovakvih sadržaja, oni naročito vode računa o primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation). Razlog zbog čega njih implementiraju leži u neospornoj činjenici da jedino materijali koji se prevode na ovaj način imaju šansu za boljim pozicioniranjem na pretraživačima, čime se ujedno povećavaju šanse za većom posetom, a samim tim i za sticanjem novih klijenata kojima je srpski jezik maternji.

Isto tako, sa mađarskog na srpski jezik prevodimo i reklamne materijale, uz poštovanje svih pravila koje navodi oblast marketinga, tako da naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti prilagođavaju određenu reklamnu poruku ciljanom jeziku. Osim kataloga usluga i proizvoda različite složenosti i obimnosti, sa mađarskog na srpski jezik prevodimo i: reklamne letke, flajere, plakate, PR tekstove, vizit kartice, brošure i ostale materijale čija je primarna svrha reklamiranje različitih proizvoda i usluga.

Uz to, zahvaljujući lektorima i korektorima koji su, takođe članovi tima Akademije Oxford, svim klijentima nudimo i mogućnost lekture i korekture, odnosno redakture kompletnih sadržaja koje je neko već preveo sa mađarskog na srpski jezik, a kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. Jer, naše stručnjake ne zanimaju razlozi nezadovoljstva prevodom, budući da oni ovom poslu pristupaju maksimalno profesionalno i sve dostavljene sadržaje obrađuju u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Prevodi tekstova različite tematike sa mađarskog jezika na srpski jezik

Psihologija, medicina, pravo, komunikologija, finansije, informacione tehnologije, turizam, menadžment, politika, građevinska industrija, ekonomija, marketing, nauka, bankarstvo, filozofija, obrazovanje, sociologija, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, odnosno sve grane društvenih i prirodnih nauka su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje naši stručnjaci prevode sa mađarskog na srpski jezik, a u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata.

Kod ovakve vrste prevoda je velika prednost što se ne zahteva njihova overa, tako da čitava komunikacija između klijenata i nas može da se odvija elektronskim putem, što podrazumeva da i oni nama, a i mi njima možemo da šaljemo materijale na mejl.

Sem toga, sa mađarskog na srpski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, poput poezije, beletristike, proze i romana, ali i članke iz novina. Na zahtev klijenata prevodimo i sadržinu ilustrovanih, naučnih, dečijih i svih drugih vrsta časopisa, ali i udžbenike.

Prevodi video i audio materijala sa mađarskog jezika na srpski

Kada je u pitanju prevođenje video i audio materijala sa mađarskog na srpski jezik, slobodno možemo da kažemo da smo jedini koji nude njihovu kompletnu obradu, odnosno uz prevod, a u skladu sa smernicama koje dobijemo od klijenata možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Tako našim klijentima pružamo mogućnost da u optimalnom roku dobiju igrane, crtane, animirane i dokumentarne filmove, odnosno serije, reklamne poruke, te informativne, obrazovne, dečije i druge vrste emisija koje mogu da plasiraju na bilo kom mediju i to odmah po završetku njihove obrade od strane naših stručnjaka.

Takođe, u prilici smo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevoda u istoj jezičkoj kombinaciji. A sem za konsekutivno, imamo stručnjake specijalizovane za prevođenje pomoću šapata i simultano. Budući da se za različite tipove događaja primenjuje različita vrsta usmenog prevoda, to je klijent dužan da nam omogući informacije koje se odnose na organizaciju događaja, broj učesnika, te da nam dostavi podatke koji su vezani za prostor u kome bi trebalo da događaj bude održan i koliko bi trebalo da traje, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu njegovoj koncepciji.

Uz uslugu usmenog prevoda sa mađarskog na srpski jezik, vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno dobrim uslovima.

Prevodi prepisa ocena sa mađarskog jezika na srpski

Dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a vezana su za segment obrazovanja, takođe prevodimo sa mađarskog na srpski jezik. Uz prepis ocena, prevodimo pored ostalih i: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodatke diplomi i mnoga druga.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su na primer: krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), radna dozvola, pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, ali i ostala koja se smatraju ličnim. A tu najpre mislimo na različite vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti), odnosno na dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama.

Svakako treba pomenuti i sva dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije, odnosno preduzetnika, koja takođe prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju prema zahtevima klijenata. Osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, godišnji izveštaji, statut kompanije, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i ugovori, sertifikati, fakture, licence i sva druga dokumenta koja spadaju u sferu poslovnog isto prevodimo sa mađarskog na srpski jezik.

Tu su još i tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih žalbi, rešenja, tužbi, ali i punomoćja i druga pravna akta, koja u relativno kratkim rokovima obrađuju naši stručnjaci. A ako je potrebno, svaki prevodilac i sudski tumač će prevesti sa mađarskog na naš jezik tehničku, tendersku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju. Osim građevinskih projekata, sa mađarskog na srpski jezik prevodimo i: dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sve sadržaje koji se tiču oblasti farmacije i medicine, odnosno građevinske industrije.

Klijenti kojima su potrebni prevodi navedenih dokumenta treba da dostave i originale na uvid, kako bi sudski tumač ispoštovao proceduru, koja je precizno definisana zakonom. On prilikom overe, ima dužnost da uporedi originalna dokumenta sa prevedenim, jer mora da bude siguran da su u pitanju potpuno isti sadržaji, uzevši u obzir da kada stavi svoj pečat na prevod, on ga praktično izjednačava sa originalom.

Klijenti mogu da donesu dokumenta lično u poslovnicu Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu ili koja im je najbliža, ali ih mogu poslati i preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica. Samo ako imaju potrebu da prevedena dokumenta dobiju naročito brzo, mogu prvo da ih pošalju skenirana na mejl, stim da su u obavezi da u najkraćem roku dostave na uvid originale.

A prevedena dokumenta mogu da ili preuzmu lično ili da im budu poslata na adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje sasvim nezavisno od usluge obrade dokumenata, odnosno prevoda i overe, te je klijent plaća direktno kuriru, prilikom preuzimanja pošiljke, a po važećem cenovniku te službe.

Takođe je vrlo važno i da klijenti znaju detalje o posebnoj vrsti overe, o kojoj treba da se raspitaju, uzevši u obzir da za overu haškim Apostille pečatom, ni u kom slučaju nije nadležan nijedan prevodilac i sudski tumač iz našeg tima, već isključivo određeni sudski organi Republike Srbije. Naime, treba da kontaktirate sud u vašem graadu koji je nadležan za ovaj tip overe, te da pitate da li je za vaš dokument potrebna i overa Apostille pečatom ili nije, uzevši u obzir da se ona ne zahteva za sva dokumenta. A ako dobijete pozitivan odgovor, morate da pitate i za način overe. Radi se o tome da se haškim pečatom overavaju dokumenta na, da tako kažemo klasičan način, kada se radi prvo prevod dokumenta i njegova overa koju vrši sudski tumač, pa klijent sa tako obrađenim dokumentom odlazi u nadležni sud, kako bi ga nadležni overili i haškim pečatom, Osim toga, postoji i opcija koja podrazumeva da se dokument prvo overava u nadležnom sudu, a onda se prevodi sa mađarskog na srpski jezik, ali se ovog puta prevode i dokument i Apostille pečat, a onda se overava pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.


Poslovnica mađarski na srpski srpski na mađarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 900 1200 900 1200
Paraćin 900 1200 900 1200
Beograd 900 1200 900 1200
Novi Beograd 900 1200 900 1200
Banovo Brdo 900 1200 900 1200
Mladenovac 900 1200 900 1200
Kragujevac 900 1200 900 1200
Niš 900 1200 900 1200
Leskovac 900 1200 900 1200
Sombor 900 1200 900 1200
Ćuprija 900 1200 900 1200
Čačak 900 1200 900 1200
Kraljevo 900 1200 900 1200
Požarevac 900 1200 900 1200
Smederevo 900 1200 900 1200
Užice 900 1200 900 1200
Novi Sad 900 1200 900 1200
Pančevo 900 1200 900 1200
Zemun 900 1200 900 1200
Zrenjanin 900 1200 900 1200
Šabac 900 1200 900 1200
Novi Pazar 900 1200 900 1200
Valjevo 900 1200 900 1200
Bor 900 1200 900 1200
Voždovac 900 1200 900 1200
Zaječar 900 1200 900 1200
Sremska Mitrovica 900 1200 900 1200
Ruma 900 1200 900 1200
Subotica 900 1200 900 1200
Kruševac 900 1200 900 1200
Vranje 900 1200 900 1200
Inđija 900 1200 900 1200
Vršac 900 1200 900 1200
Pirot 900 1200 900 1200
Stara Pazova 900 1200 900 1200
Aranđelovac 900 1200 900 1200
Zvezdara 900 1200 900 1200
Obrenovac 900 1200 900 1200
Kikinda 900 1200 900 1200

Izračunajte cenu prevođenja sa mađarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje