Prevod sa mađarskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa mađarskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa mađarskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa mađarskog na pakistanski jezik

Klijenti koji se obrate zaposlenima u Prevodilačkom centru Akademije Oxford sa zahtevom da budu izrađeni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski će imati prednost nad ostalima, zato što prevodioci i sudski tumači ove institucije vrše kompletnu obradu svih dokumenata. Tačnije, oni najpre izrađuju prevod dostavljenih sadržaja, a nakon toga pristupaju njihovoj overi, odnosno potvrđivanju da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i sadržina originala.

Da ne bude zabune, overa podrazumeva stavljanje pečata zvanično ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač, a taj pečat ima za cilj da istovetnost prevoda i originala potvrdi, odnosno da klijentima omogući da dobiju zakonski i pravno važeća dokumenta.

U određenim slučajevima zakon navodi obavezu overe pečatom, koji je poznat kao Apostille, ali i Haški, s tim da pomenuti stručnjaci taj tip overe ne izvršavaju, odnosno nemaju propisana ovlašćenja za to. A da bi klijenti maksimalno jednostavno prošli kroz celokupan postupak obrade i to bilo kog dokumenta, njima se preporučuje da se nadležnima u osnovnom sudu obrate, te da upravo od njih dobiju informacije o tome da li Apostille pečat na određena dokumenta mora da bude stavljen prema pravilima, ali i da saznaju kada taj tip overe mora da bude izvršen. Stvar je u tome da zakon vrlo precizno navodi da li se Haški pečat na dokumenta stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše usluge za koje su specijalizovani i ovlašćeni ili se pre toga mora izvršiti nadovera, posle čega se pristupa obradi dokumenata u skladu sa pravilima.


Prevođenje sa mađarskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na mađarski

Moramo takođe napomenuti i da je obaveza svakog klijenta, ako je zainteresovan za prevođenje dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski, da originale na uvid pomenutom stručnjaku, zaduženom za overu tih sadržaja dostavi. Radi se o tome da sudski tumač ima zakonsku obavezu originalna dokumenta da uporedi sa prevodima, te da utvrdi da ne postoje razlike između njih, posle čega će izvršiti overu u skladu sa pravilima.

Međutim, navedena institucija nudi zainteresovanima i samo uslugu overe svih dokumenata, koja su prethodno prevedena, pa tada može da se javi potreba za određenim ispravkama. Naime, ako sudski tumač pronađe odstupanja između prevoda i originala, njegova je obaveza da o tome informiše vlasnika dokumenata i da preporuči izvršenje usluge redakture. U svakoj poslovnici ove institucije će tu uslugu izvršiti lektori i korektori, tako da će ispraviti sve propuste koji su prisutni u dokumentima, ali i u mnogim drugim sadržajima, a kako bi oni mogli u praksi da budu nesmetano korišćeni.

Uz to što će kompletno obraditi sva ona dokumenta, koja se moraju predati nadležnim službama (potvrde svih vrsta, saglasnosti i izjava, kao i uverenja), ovi stručnjaci će izraditi i direktan prevod poslovne i medicinske dokumentacije sa mađarskog jezika na pakistanski.

U skladu sa zahtevima klijenata oni prevode izrađuju i za lična dokumenta, a koja nakon toga overavaju prema pravilima, te klijentima omogućuju da dobiju kompletno obrađen svaki dokument, koji ulazi u sastav građevinske, tehničke ili tenderske dokumentacije.

Sve vrste pravnih akata, to jest dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava, ali i ona koja se tiču nauke i obrazovanja, te mnoga druga će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u pomenutoj varijanti jezika prvo prevesti, a odmah posle toga i izvršiti i uslugu overe, a za koju poseduju propisana ovlašćenja.

S obzirom na to da imaju obavezu originale na uvid da dostave, klijenti ih mogu poslati ili preko “Pošte Srbije”, a preporučeno ili preko kurirske službe, te se mogu odlučiti i za varijantu ličnog dostavljanja originalnih dokumenata u jednu od poslovnica ove institucije.

Postupak preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja zavisi isključivo od odluke klijenta, tako da može u predstavništvu ove institucije lično da ih preuzme ili da zahteva angažovanje kurirske službe, a koja će prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta na adresu klijenta da dostavi. Tom prilikom će on biti u obavezi da plati konkretnu uslugu, jer u cenu obrade bilo kog dokumenta ona nije uračunata. Napominjemo da služba za dostavu ima obavezu cenu navedene usluge da definiše i o tome da obavesti klijenta na vreme.

Ukoliko to bude bilo potrebno, izvršavaju se i hitni prevodi dokumenata sa mađarskog jezika na pakistanski. A budući da u tom slučaju pomenuti stručnjaci moraju u što kraćem roku da počnu sa obradom bilo kog dokumenta, preporučuje se klijentima da ih prvo na mejl adresu i to onog predstavništva ove institucije, koje im je fizički najbliže dostave. Podrazumeva se da će biti u obavezi originale na uvid da prilože, a to mogu učiniti naknadno, ali uz maksimalno poštovanje vremenskog roka koji su u tom slučaju upravo vlasnici dokumenata naveli.

Moraju biti informisani svi klijenti, da prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i mnoge druge sadržaje pisanim putem, poput na primer književnih dela, časopisa i novinskih članaka, ali i udžbenika. Takođe će se pobrinuti da profesionalno prevedu kako popularne tekstove iz domena različitih društvenih ili prirodnih nauka, tako isto i stručne, odnosno naučne.

Shodno zahtevima će biti izvršeno i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na pakistanski, s tim što članovi tima svake poslovnice navedene institucije mogu da izvrše kako konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, isto tako i simultani. Inače je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za konkretnu uslugu se formira isključivo nakon što zainteresovani dostave sve najbitnije podatke o organizaciji događaja (karakteristike mesta održavanja, trajanje, broj učesnika i ostali podaci).

Pored web sajtova i sadržine kako onlajn prodavnica, tako isto i web kataloga, sudski tumači i prevodioci mogu da u datoj varijanti jezika obrade i softvere, to jest sve programe i aplikacije koje klijent bude dostavio. A izuzev osnovne usluge, oni će primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi sve konkretne materijale što bolje uskladili sa pravilima pretrage i omogućili da budu uvršteni na prvu stranu rezultata za one reči i izraze, koji se u tom slučaju smatraju ključni.

Svakako da će biti ostvareni zahtevi i svih onih klijenata, kojima je u datoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod za bilo koji reklamni sadržaj, tako da će dobiti profesionalno obrađene i kataloge i reklamne letke, ali i plakate, brošure i PR tekstove, te flajere, vizit kartice i mnoge druge marketinške materijale.

Važno je istaći i to da ova institucija profesionalne titlere zapošljava, ali i brojne stručnjake koji imaju i znanje i iskustvo u izvršenju usluge sinhronizacije. Sve to znači da će klijenti koji zahtevaju direktan prevod serija sa mađarskog jezika na pakistanski, ali i filmova različitih žanrova i vrsta (dokumentarni, igrani, animirani crtani i drugi), reklamnih poruka i emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i ostale), te mnogih drugih što video materijala, što audio, imati mogućnost da izaberu između tih usluga. Na jednom mestu će dobiti kompletnu obradu svih takvih sadržaja, tako da će praktično vrlo brzo nakon što izvrše njihovo preuzimanje, biti u prilici da ih potencijalnim slušaocima, odnosno gledaocima na različitim medijima ili u bioskopu prezentuju.

Prevodi stručnih časopisa sa mađarskog jezika na pakistanski

Ne samo da će članovi tima bilo kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford stručne časopise da obrade u toj varijanti jezika, nego će izvršiti i direktno prevođenje ilustrovanih i dečijih časopisa sa mađarskog na pakistanski jezik. A isto tako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i članke iz novina po zahtevu klijenata, ali i popularne, odnosno stručne tekstualne materijale, a čija se tematika može odnositi na različite društvene ili prirodne naučne discipline.

Pobrinuće se naravno da obrade i udžbenike, bez obzira koliko da su obimni ili kompleksni, a prevešće u datoj varijanti jezika i književna dela iz oblasti poezije, odnosno proze.

Važno je da svi oni klijenti, koji su zainteresovani za usluge usmenog prevoda imaju na umu informaciju da pomenuti stručnjaci izvršavaju kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, tako isto i simultano u datoj jezičkoj kombinaciji. Iz tog razloga se od zainteresovanih za konkretnu uslugu zahteva da najpre podatke o tačnom trajanju manifestacije dostavi, a zatim da zaposlene u izabranoj poslovnici ove institucije informiše kako o osobenostima prostora, u kome bi trebalo događaj da bude organizovan, tako isto i o tačnom broju osoba koje će mu prisustvovati. Isključivo u skladu sa svim tim podacima može da bude kreirana ponuda, a podrazumeva se da će u nju biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga dostupna klijentima navedene institucije.

Istakli bismo i to da će biti izvršen direktan prevod reklamnih flajera i letaka sa mađarskog na pakistanski jezik, odnosno PR tekstova i brošura, ali i vizit kartica, zatim kataloga i plakata, te mnogih drugih marketinških materijala. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju neophodno znanje i iskustvo u obradi upravo takvih sadržaja, te da su sa pravilima reklamiranja upoznati, to će oni ta pravila implementirati, kako bi na što bolji način uskladili reklamnu poruku sa pravilima koja podrazumeva ciljani jezik i time ono što se reklamira približili njegovim izvornim govornicima.

Svako ko ima obrađene materijale bilo koje vrste, ali kvalitetom urađenog prevoda nije u potpunosti zadovoljan bi trebalo da najbližu poslovnicu ove institucije kontaktira, kako bi bili angažovani lektori i korektori, a koji će na zahtev klijenata izvršiti redakturu sadržaja i to bilo koje vrste. Ovi stručnjaci će prvo morati da urade analizu prevedenih materijala, a kako bi ustanovili koje greške u njima postoje, da bi u skladu sa pravilima pakistanskog jezika mogli da ih isprave na najbolji mogući način.

Internet sadržaje bilo koje vrste će sudski tumači i prevodioci shodno zahtevima klijenata da u pomenutoj varijanti jezika obrade, a izvršiće i njihovu optimizaciju, odnosno primeniće SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na taj način će omogućiti da prevodi internet kataloga sa mađarskog na pakistanski jezik, odnosno određenog programa ili aplikacije, ali i web sajta, kao i online prodavnica i ostalih sadržaja tog tipa, budu vidljivi u polju pretrage i to na prvoj strani.

Podrazumeva se da filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta, takođe zaposleni ove institucije mogu u datoj varijanti jezika da prevedu, a zatim i da izvrše titlovanje ili njihovu sinhronizaciju. Tako će klijenti dobiti kompletno obrađene igrane i dokumentarne filmove, ali i crtane i animirane, a po zahtevu će biti izvršeno i prevođenje zabavnih i informativnih emisija sa mađarskog na pakistanski jezik, kao i reklamnih poruka, odnosno obrazovnih emisija i serija, ali i dečijih emisija i mnogih drugih video i audio sadržaja.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa mađarskog na pakistanski jezik

U slučaju da potvrdu o slobodnom bračnom stanju klijent želi da dobije u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedenu, u apsolutno svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford će i taj i svaki drugi dostavljeni dokument da bude kompletno i u skladu sa važećim pravilima obrađen. A zapravo to znači da će biti izrađena i overa koja je usklađena sa zakonskim propisima.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci, izuzev pomenute potvrde, na zahtev klijenata kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali će izvršiti i prevod uverenja o neosuđivanosti sa mađarskog jezika na pakistanski, zatim saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i mnogih drugih vrsta ne samo potvrda, nego i uverenja i saglasnosti, te izjava, a što su dokumenta koja se nadležnim službama moraju predati.

Bitno je da svako, ko je za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji zainteresovan, originalne sadržaje na uvid dostavi, a prema predviđenim pravilima, pošto ovlašćeni sudski tumač pre izvršenja overe mora da ih sa prevodima uporedi, kako bi bio potpuno siguran da nikakve razlike između njih nema.

Za pojedina dokumenta je neophodno izvršiti i dodatnu uslugu u vidu nadovere, a kada se stavlja Haški pečat, to jest takozvani Apostille. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije zaposleni, nemaju zvanična ovlašćenja za izvršenje postupka nadovere, to podrazumeva da će svaki klijent podatke o tome imati obavezu da lično pribavi i to u okviru nadležnih institucija, a što su namenska odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije.

Ukoliko to bude bilo potrebno, na zahtev klijenata mogu da budu izrađeni i direktni prevodi radne i dozvole za boravak sa mađarskog jezika na pakistanski, ali i kompletna obrada kako vozačke i saobraćajne dozvole, tako isto i svih ličnih dokumenata, a u koja izuzev lične karte i pasoša, spadaju i izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, zatim uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i mnoga druga.

Sem diplome i dodatka diplomi, a kada to neki klijent zahteva, prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade i sva ostala dokumenta i druge materijale, koji su kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku vezani (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi i ostala).

A u skladu sa iznetim zahtevima se prevod u datoj varijanti jezika izvršava i za različite tipove dokumentacija, počev od medicinske (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze), preko poslovne (finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala), pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta).

Potrebno je naglasiti i to da su za direktno prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa mađarskog jezika na pakistanski specijalizovani ovi stručnjaci. Naravno da će na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac da kompletno i u skladu sa pravilima obrade i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikate i sudske presude, kao i punomoćje za zastupanje, potom sudska rešenja i ugovore, ali i licence, te sudske odluke i bilo koji drugi dokument, koji je za oblast kako prava, tako i sudstva vezan, te se shodno tome tretira kao pravni akt.


Izračunajte cenu prevođenja sa mađarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje