Prevod sa mađarskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa mađarskog na persijski jezik

Za online prevod sa mađarskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa mađarskog na persijski jezik

Svako ko zahteva u usmenom ili u pisanom obliku prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji treba da se obrati zaposlenima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer su dostupni direktni prevodi sa mađarskog jezika na persijski za apsolutno bilo koju vrstu sadržaja, ali i usluga usmenog prevoda. Takođe, prevodilac i sudski tumač nude klijentima i mnoge druge dodatne usluge, a činjenica da ova institucija zapošljava i druge stručnjake, omogućuje klijentima da dobiju kompletnu obradu bilo koje vrste sadržaja.

Zapravo je stvar u tome da se obradi dokumenata pristupa isključivo uz poštovanje aktuelnog zakona, što znači da se izvršava kako njihov prevod u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overa pečatom sudskog tumača. Sa tim u vezi moramo naglasiti da je obavezno dostaviti originalna dokumenta na uvid, tako da se klijentima omogućuje da to učine ili lično ili slanjem preporučeno putem “Pošte Srbije”, odnosno uz angažovanje bilo koje službe za dostavu.

Istakli bismo i to da su ovi stručnjaci specijalizovani kako za prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa mađarskog jezika na persijski, tako isto i za kompletnu obradu lične, zatim poslovne i medicinske dokumentacije. A to znači da će oni na zahtev klijenata prevesti, odnosno overiti svaki dokument, koji je zvanično uvršten u konkretni tip dokumentacije.


Prevođenje sa mađarskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na mađarski

Svakako da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i kompletnu obradu pravnih akata, odnosno svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u skladu sa potrebama (sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja).

Uz sva pomenuta dokumenta, na raspolaganju je klijentima i obrada kako nastavnih planova i programa fakulteta, diplome i dodatka diplomi i rezultata naučnih istraživanja, tako isto i svakog drugog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja ili za nauku.

Predviđeno je da svaki klijent izabere da li će kompletno obrađen dokument preuzeti lično u samom predstavništvu ove institucije ili će ipak odabrati drugu opciju. A ona podrazumeva da će mu prevedena i overena dokumenta kurirska služba dostaviti na željenu adresu. U tom slučaju se zahteva i da pojedinac izvrši plaćanje navedene usluge, a cenu će formirati dostavljačka kompanija i naplatiti je direktno od klijenta, s tim što će ga naravno o svemu tome prethodno informisati.

S obzirom na to da je dostupna i usluga, koja podrazumeva hitan prevod dokumenata sa mađarskog jezika na persijski, dozvoljeno je klijentima samo u tom slučaju da originale kasnije donesu ili pošalju na opisane načine na uvid, a prvo će konkretne materijale poslati elektronski.

Ističemo da prevodioci i sudski tumači nisu od strane relevantnih institucija ovlašćeni za izvršenje postupka nadovere, a koji se odnosi na stavljanje Apostille, odnosno takozvanog Haškog pečata na dokument. Budući da to nisu njihova ovlašćenja, samim tim nisu ni dužni da informišu klijente o tome, već se očekuje da vlasnik dokumenata kontaktira u svom gradu osnovni sud, te da se detaljno raspita o svemu tome vezano za njegova dokumenta. Zapravo je vrlo važno da te informacije dobije na vreme, jer one itekako mogu imati uticaja na celokupan proces obrade dokumenata.

Naravno da će zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije po zahtevu klijenata obraditi i mnoge druge sadržaje, kao što su na primer časopisi, popularni i stručni tekstovi, odnosno novinski članci. Isto tako su specijalizovani i za direktno prevođenje udžbenika sa mađarskog jezika na persijski, a po zahtevu klijenata mogu da prevedu i književna dela iz oblasti proze ili poezije.

Budući da su korektori i lektori u svakoj poslovnici navedene institucije zaposleni, klijenti koji imaju obrađene materijale bilo koje vrste njih mogu angažovati, ako je potrebno da postojeće greške isprave. Na taj način, a prvenstveno zahvaljujući primeni pravila korekture i lekture će oni uspeti da klijentima omoguće u optimalnom roku da dobiju pravilno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Ne samo da može biti izvršeno konsekutivno i simultano, već i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na persijski, jer svaku od tih usluga izvršavaju sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata. A i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je na raspolaganju svakome, za čiju manifestaciju bude bila predviđena upravo primena te usluge. Zahvaljujući činjenici da zaposleni u okviru ove specijalizovane institucije mogu da izvrše sve tri vrste usmenog prevoda, od klijenata se zahteva da apsolutno sve relevantne informacije o organizaciji događaja blagovremeno dostave. Stvar je u tome da se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda može formirati tek nakon analize dostupnih podataka o mestu održavanja, zatim o trajanju manifestacije i o broju učesnika, pa su upravo to informacije koje se zahtevaju.

Istakli bismo i to da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da obrade kako sve vrste marketinških materijala, poput na primer PR tekstova, plakata i brošura, zatim vizit kartica, kataloga i ostalih, tako isto i web sadržaje. A da bi pružili kompletnu uslugu zainteresovanima u tom slučaju, prevodilac i sudski tumač u skladu sa pravilima implementiraju i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). Zapravo će oni obraditi kako aplikacije i različite tipove programa, odnosno online prodavnice i sajtove, te internet kataloge i druge sadržaje, a u zavisnosti od tipa materijala i potreba će primeniti navedene alate, kako bi ih uskladili sa globalnom pretragom i njenim pravilima. Sve to će učiniti da bi konkretni materijali bili u budućnosti mnogo bolje pozicionirani na internetu, odnosno da bi što više ljudi došlo do željenih informacija.

U slučaju da neko zahteva prevod reklamnih poruka i emisija sa mađarskog jezika na persijski, odnosno različitih filmova i serija, te mnogih drugih audio i video materijala, verujemo da će biti prijatno iznenađen činjenicom da ova institucija nudi i dodatne usluge. Preciznije govoreći, prvo će sudski tumači i prevodioci konkretne sadržaje obraditi u datoj varijanti jezika, a posle toga će njihove kolege na zahtev klijenata da izvrše dodatne usluge, koje se odnose na sinhronizaciju ili titlovanje takvih materijala. Samim tim što će biti ponuđene sve te opcije, klijentima je omogućeno da uštede vreme, te da na jednom mestu dobiju kompletno obrađene sadržaje tog tipa, koje će moći potencijalnoj publici vrlo brzo da prikazuju.

Dostava svih sadržaja, osim dokumenata je vrlo jednostavna, kao i njihovo preuzimanje po završetku obrade, uzevši u obzir da je klijentima dozvoljeno da to učine elektronski, to jest da na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije dostave te materijale. Moramo napomenuti da se nude i drugačije opcije kako za preuzimanje, tako isto i za dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu, a informacije o tome će biti na raspolaganju zainteresovanima direktno u samoj poslovnici.

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa mađarskog jezika na persijski

Kako samo jedan članak, tako i celokupnu sadržinu određenog ilustrovanog časopisa, ali i stručnog i dečijeg će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika da obrade kada se to zahteva. Biće izvršeni i prevodi članaka iz novina sa mađarskog na persijski jezik, a po zahtevu klijenata oni mogu da prevedu i udžbenike, kao i književna dela, sasvim svejedno da li su vezana za poeziju ili spadaju u prozna.

Sve vrste internet sadržaja, poput sajtova, aplikacija i online prodavnica, te web kataloga i programa, ali i ostali internet materijali, isto tako mogu na osnovu iznetih zahteva da budu obrađeni. Posebno je važno napomenuti da u tom slučaju klijenti dobijaju i uslugu optimizacije, uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju iskustva u primeni SEO alata (Search Engine Optimisation).

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač izvršiti i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa mađarskog na persijski jezik, odnosno PR tekstova, te plakata i brošura, kao i vizit kartica i kataloga, to jest svih ostalih marketinških materijala. Uzevši u obzir da oni znaju koliko je važno reklamnu poruku preneti potencijalnim korisnicima određene usluge ili kupcima proizvoda, na tome će primarno i zasnivati obradu pomenutih sadržaja.

Pored popularnih tekstova, čija tema se može ticati svake društvene ili prirodne naučne discipline, ovi stručnjaci mogu da profesionalno obrade i stručne tekstualne materijale različite tematike, ali i dužine i složenosti.

S obzirom na to da je dostupna usluga koja uključuje kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog na persijski jezik, tako isto i simultano, bitno je da svaki klijent za nju zainteresovan obavesti stručnjake ove institucije o svim detaljima, koji se odnose na samu manifestaciju, tačnije na njenu organizaciju. Radi se o tome da sudski tumač i prevodilac izvršavaju isključivo onu uslugu, koja može na najbolji način da odgovori na zahteve svakog učesnika i organizatora konkretnog događaja. A osim informacija o tome gde bi manifestacija tačno trebalo da bude održana, potrebno je da budu dostavljeni i podaci o broju osoba koje će joj prisustvovati, te svakako o tome koliko je definisano da ukupno sati ili dana traje. Prema svim tim podacima se i definiše ponuda, a u zavisnosti od odabrane vrste usmenog prevoda se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u nju unosi.

Važno je napomenuti i to da ova institucija zapošljava vrhunske korektore i lektore, tako da svi zainteresovani imaju mogućnost da ih angažuju ukoliko im je potrebna usluga redakture. Inače se na bilo koju vrstu materijala ta usluga primenjuje, jer je njen osnovni cilj da obezbedi klijentima kvalitetno obrađene sadržaje, u okviru kojih će sve prethodno napravljene greške biti ispravljene na najjednostavniji mogući način.

Kada je nekome potreban direktan prevod filmova sa mađarskog na persijski jezik, mora znati da osim igranih i crtanih, prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i dokumentarne, ali i animirane filmove, kao i reklamne poruke, te serije i emisije zabavnog, informativnog i obrazovnog karaktera, ali i mnoge druge kako video sadržaje, tako isto i audio. A da bi bilo omogućeno klijentima da vrlo brzo dobiju kompletno obrađene sadržaje tog tipa, ova institucija može da im ponudi i usluge sinhronizacije i titlovanja.

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa mađarskog na persijski jezik i usluga overe prevoda

Kako sve tipove saglasnosti, tako i različite vrste izjava, zatim uverenja i potvrda će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači da u skladu sa trenutno važećim pravilima obrade. Zapravo će oni izvršiti direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa mađarskog jezika na persijski, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, kao i uverenja o neosuđivanosti, potom potvrde o stalnom zaposlenju i ostalih dokumenata koja se podnose nadležnim službama. Odmah posle toga će ovlašćeni sudski tumač uporediti sadržinu prevedenog dokumenta sa originalom i utvrditi da li ima neke razlike između njih, kako bi mogao da sprovede postupak overe u skladu sa pravilima.

S obzirom na to da on fizički upoređuje ova dva dokumenta, obavezuje se klijent da priloži na uvid originale i to na jedan od propisanih načina.

Isto tako je važno napomenuti da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu da vrše postupak nadovere, a on se odnosi na stavljanje Haškog ili Apostille pečata na konkretna dokumenta. Zato je važno da vlasnik konkretnih sadržaja kontaktira prvo osnovni sud, u čijoj nadležnosti jeste ta vrsta overe, te da se kod zaposlenih detaljno raspita prvo da li Haški pečat, odnosno takozvani Apostille na ta dokumenta mora biti stavljen, a zatim i da dobije formaciju kada se ta overa vrši, to jest pre ili nakon obrade dokumenta od strane pomenutih stručnjaka.

Kada je nekome potrebno direktno prevođenje prepisa ocena sa mađarskog jezika na persijski, podrazumeva se da će tu uslugu dobiti u svakom predstavništvu ove institucije. A sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja su vezana kako za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga), tako isto i nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala).

Svakako da mogu biti kompletno obrađena i sva lična dokumenta, a u koja osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i lične karte, odnosno pasoša, spadaju i sve vrste dozvola, poput na primer radne, vozačke, saobraćajne i dozvole za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno potvrda o prebivalištu, pasoš i mnoga druga.

Bitno je naglasiti i to da će biti izvršeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa mađarskog jezika na persijski, ako je to potrebno, a zaposleni u ovoj instituciji će se pobrinuti da kompletno obrade i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, te mnoga druga dokumenta koja se mogu uvrstiti u medicinsku dokumentaciju.

Trebalo bi pomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu odgovoriti profesionalno i na one zahteve, koji se odnose na prevođenje poslovne dokumentacije u toj jezičkoj kombinaciji, a kojom prilikom će osim različitih tipova poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), oni prevesti i overiti poslovne odluke, statut preduzeća i fakture, kao i osnivački akt preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, to jest apsolutno svaki dokument, koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju, budući da se tiče poslovanja kako nekog preduzetnika, tako isto i bilo koje kompanije.

Pored presuda o razvodu braka, dostupni su i direktni prevodi sudskih odluka i tužbi sa mađarskog jezika na persijski, odnosno ugovora i sudskih žalbi, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci u skladu sa pravilima obraditi i sudske žalbe, zatim punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, kao i sve tipove sertifikata i licenci, ali i sudska rešenja, te mnoga druga pravna akta, to jest ona dokumenta koje su vezana za oblasti sudstva ili prava.

Celokupnu sadržinu različitih tipova dokumentacija, poput na primer građevinske, tehničke i tenderske će sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika da prevedu, a odmah nakon toga i da izvrše overu, koja se nalazi u njihovoj nadležnosti. Tako će klijenti dobiti kompletno obrađene građevinske projekte, odnosno na njihov zahtev će biti izvršen i direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa mađarskog jezika na persijski, kao i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje i uopšteno govoreći, svih ostalih dokumenata koja zvanično važe za deo jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.


Izračunajte cenu prevođenja sa mađarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na mađarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje