Prevod sa srpskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na portugalski jezik

Za online prevod sa srpskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa srpskog na portugalski jezik

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su specijalizovani za rad sa portugalskim jezikom, to svakome ko ima potrebu za prevođenjem, ali i overom prevedenih dokumenata pružamo priliku da u relativno kratkim rokovima i po vrlo pristupačnim cenama dobiju prevode svih vrsta sadržaja, kako dokumenata i različitih vrsta dokumentacije (medicinska, građevinska, tenderska, tehnička), tako i tekstova, reklamnih materijala (plakati, flajeri, PR tekstovi, brošure, katalozi), web sajtova, softvera, te mnogih drugih sadržaja.

Naš tim čine i prevodioci i sudski tumači što je posebno dobro u slučaju da su vam potrebni prevodi dokumenata, uzevši u obzir da je overa sudskog tumača vrlo bitna u ovom slučaju, jer jedino tako obrađen dokument koji je preveden sa srpskog jezika na portugalski može da se smatra ispravnim kada se posmatra sa stanovišta prava, odnosno zakona. Upravo je i to jedan od osnovnih razloga zašto klijenti biraju baš nas, jer u retko kojoj još instituciji u našoj zemlji možete da dobijete kompletnu obradu dokumentacije, odnosno dokumenata svih vrsta.

Princip rada prevodilaca i sudskih tumača je određen i u potpunosti usklađen sa slovom zakona, pa tako određeni dokument najpre obrađuju prevodioci, da bi ga zatim sudski tumači uporedili sa originalom i na kraju, nakon što utvrde da nema razlike među njima, stavili svoj pečat na prevod, to jest overili ga. Samim tim što jedan dokument koji je preveden sa srpskog jezika na portugalski poseduje ovaj pečat, on je označen kao veran originalu, odnosno kao dokument koji može da se koristi u bilo kojoj prilici, budući da je sasvim ispravan. A da bi zakonom propisana procedura mogla na valjan način i da bude ispoštovana, svaki klijent koji ima potrebu za prevodima ovakvih materijala ima i obavezu i da na uvid dostavi originalna dokumenta.Prevođenje sa srpskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na srpski

Nemojte da vas iznenadi podatak da se za određene dokumente zahteva i još jedna vrsta overe, za koju nisu zaduženi stručnjaci koji su u našem timu, već je možete dobiti u nadležnom sudu u vašem gradu. U pitanju je haški Apostille pečat, ali morate imati na umu da se ova vrsta overe zahteva samo za pojedina dokumenta, te da nijedan prevodilac i sudski tumač nema obavezu da vam daje informaciju o tome da li je ona potrebna i za vaš dokument ili ne, uzevši u obzir da to ne spada u polje njihovog delovanja. Zato mi svim zainteresovanim klijentima preporučujemo da najpre sami potraže informacije o tome na odgovarajućem mestu, jer će tako precizno znati u kom pravcu treba da krenu, budući da se način overe Apostille pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta. A pod tim mislimo da se kod određenih dokumenata prvo radi prevod i overa sudskog tumača, a onda i overa haškim pečatom, dok se za neka druga dokumenta zahteva i prevod samog Apostille pečata, pa se tada proces obrade dokumenata vrši u suprotnom smeru, odnosno prvo se overava u nadležnom sudu ovim pečatom, a onda se donosi našim stručnjacima, kako bi najpre preveli dokumenta sa sve pečatom, a onda tako prevedena dokumenta i overili zvanično ovlašćeni sudski tumači.

Kod nas možete angažovati i stručnjake koji su primarno usmereni na usmeno prevođenje sa srpskog jezika na portugalski, a na zahtev klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije po vrlo povoljnim uslovima. Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, te sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i naučne, diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja.

Sa srpskog jezika na portugalski prevodimo i diplome i dodatke diploma, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama, a vezana su za obrazovanje. A prevodimo i književna dela, poput poezije, proze, beletristike i romana, te udžbenike, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, kao i članke iz novina.U okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji možete da dobijete i finalnu obradu svih materijala, kako video, tako i audio. A to podrazumeva da osim prevođenja sa srpskog jezika na portugalski, na vaš zahtev možemo da izvršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju, a u skladu sa vašim potrebama. Vršimo i redakturu svih onih sadržaja koje je neko pre nas već preveo, ali ne toliko dobro da ispuni vaša očekivanja.

Još jedan od vrlo važnih razloga zbog koga klijenti biraju baš nas jeste što se u svim većim, ali i velikom broju manjih gradova širom naše zemlje nalaze poslovnice Akademije Oxford, tako da nam sve materijale za koje vam je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na portugalski možete dostaviti i lično, ako tako želite. Naravno, postoje i drugi načini za dostavu, ali imate na umu da se oni razlikuju u zavisnosti od toga koja vrsta sadržaja je u pitanju, jer samo za one za koje se ne radi overa postoji mogućnost slanja na meil. Mada to može biti omogućeno i za prevode dokumenata, odnosno svih ostalih materijala za koje se zahteva overa, ali samo kao pomoćno sredstvo u slučaju takozvanog hitnog prevoda (prevođenje u vrlo kratkom roku). Da bismo ubrzali sam proces i klijentima omogućili da zaista prevod dobiju u roku koji navedu, nudimo mogućnost slanja skeniranih dokumenata na meil, a odmah zatim i dostave originala na uvid, na jedan od načina, to jest slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica, odnosno lično.

Po završetku obrade dostavljenih materijala postoji mogućnost da ih lično preuzmete, odnosno da vam ih pošaljemo na meil (ukoliko nije potrebna usluga overe) ili na adresu koju navedete. Usluga slanja na adresu se poverava kurirskoj službi sa kojom imamo uspešnu saradnju, a naplaćuje se odvojeno od osnovne usluge i to direktno od klijenta prilikom preuzimanja i to prema ceni iz važećeg cenovnika službe koja je zadužena za dostavu.
Prevođenje krštenice sa srpskog jezika na portugalski

Krštenica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih je jedan od najčešćih dokumenata za koje se zahteva prevođenje sa srpskog na portugalski jezik. A budući da je u pitanju zvaničan dokument, neophodno je izvršiti i njegovu overu nakon prevoda, što je u velikoj meri olakšano ukoliko ovaj posao poverite stručnjacima Akademije Oxford. Zahvaljujući prevodiocima i sudskim tumačima koji su članovi našeg tima, u optimalnom roku dobijate kompletno obrađenu krštenicu, to jest i uslugu prevoda i uslugu overe, čime zapravo dobijate dokument koji je potpuno važeći, kako u smislu zakona, tako i sa stanovišta prava. Jedino što je bitno u slučaju da su i vama potrebni prevodi krštenice ili bilo kog drugog dokumenta koje obrađujemo jeste da je najvažnije da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, uzevši u obzir da je upoređivanje originala i prevoda jedan od najvažnijih segmenata postupka overe dokumenata.

Sem krštenice, sa srpskog na portugalski jezik prevodimo i i sva ostala lična dokumenta, a između ostalih i: potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, ličnu kartu, dozvolu za boravak, pasoš, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu, vozačku dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim instutucijama, poput svih vrsta izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, odnosno: saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa.

Takođe, sa srpskog na portugalski jezik prevodimo i: fakture, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, bilanse stanja, revizorske izveštaje, statut preduzeća, bilanse uspeha, godišnje poslovne izveštaje, te tekovine Evropske Unije, ugovore, licence, sertifikate, punomoćja, presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno pravnih akata i poslovnih dokumenata.

Prevodi internet sadržaja sa srpskog na portugalski jezik

Kada se uzme u obzir činjenica da tim Akademije Oxford čine i brojni stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, koji ostvaruju saradnju sa prevodiocima i sudskim tumačima prilikom prevođenja različitih internet sadržaja sa srpskog jezika na portugalski, to možete biti sigurni da vas kod nas očekuju profesionalni prevodi web sajtova, online kataloga i web prodavnica, ali i softvera, odnosno svih aplikacija i programa za koje vam je potrebno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Posebna pažnja tokom procesa prevođenja ovih sadržaja se posvećuje primeni pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način se prevedenim sadržajima omogućuje da u relativno kratkom roku dospeju u sam vrh pretrage.

Pored toga, sa srpskog jezika na portugalski prevodimo i sve vrste materijala koji su vezani za oblast marketinga, poput: PR tekstova, plakata, flajera, letaka, vizit kartica, te brošura i kataloga, kako proizvoda, tako i usluga.

Da bi prevod reklamnih materijala bio izvršen u potpunosti u skladu sa pravilima struke, neophodno je da se reklamna poruka iz originalnih sadržaja na pravi način prezentuje i na ciljanom jeziku, čime se rukovode i prevodioci i sudski tumači koju su u našem timu zaduženi za izvršenje ove usluge. Upravo tako se postiže uspešno prevođenje reklamnih materijala sa srpskog na portugalski jezik, jer se svim potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima usluga koje se tim putem reklamiraju, a kojima je portugalski maternji jezik maksimalno približava ono što je tema marketinških materijala.

Kada se određeni materijali daju na prevod, a ne ispoštuju se pravila struke, vrlo često se događa da klijenti ne budu zadovoljni tako obrađenim materijalima, kada je potrebno izvršiti ispravke, odnosno redakturu prevedenih sadržaja. Za nju su zaduženi profesionalni lektori i korektori, koji će u najkraćem roku izvršiti sve potrebne ispravke i dostaviti klijentima materijal koji je u potpunosti obrađen u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Prevod građevinskih projekata sa srpskog jezika na portugalski

Sa srpskog na portugalski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i svu građevinsku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje. A prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno: deklaracije proizvoda svih vrsta, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta i materijale koji se odnose na oblast farmacije, medicine i građevinske industrije.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, a tiču se oblasti obrazovanja, kao što su: prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i ostala slična dokumenta.

U skladu sa vašim zahtevima, sa srpskog na portugalski jezik prevodimo i diplomske, ali i seminarske i naučne radove, te sva dokumenta iz oblasti nauke, kao i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja.

Kako su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa umetnika specijalizovanih za sinhronizaciju, to smo u prilici da uz uslugu prevoda svih video, ali i audio materijala sa srpskog na portugalski jezik ponudimo i titlovanje, odnosno sinhronizaciju, kao dodatnu uslugu. Uz prevod serija i igranih, dokumentarnih, crtanih, te animiranih filmova, obrađujemo i reklamne poruke, ali i informativne, zabavne, dečije i obrazovne emisije.

Prevod knjiga sa srpskog jezika na portugalski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev prevesti i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, te osim romana i beletristike, sa srpskog na portugalski jezik prevodimo i poetska i prozna dela. Uz to, prevodimo i sadržaje dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, ali i članke iz novina, te sve vrste tekstualnih sadržaja različite tematike, dužine i složenosti.

Neke od oblasti za koje su naši stručnjaci specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstova sa srpskog na portugalski jezik su: psihologija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, marketing, informacione tehnologije, politika, građevinska industrija, farmacija, pravo, menadžment, ekonomija, nauka, filozofija, bankarstvo, obrazovanje, sociologija, finansije, kao i sve ostale grane, kako prirodnih, tako i društvenih nauka.

Takođe, svako kome je potrebno kod nas može da angažuje stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na portugalski jezik. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za ovu uslugu iza sebe ima dugogodišnje iskustvo, tako da možete biti sigurni da će ovaj segment događaja koji organizujete biti odlično urađen.

Sem za simultano i konsekutivno, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata, ali i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu cele zemlje. A kako je najvažnije da pripremimo odgovarajuću ponudu koja će zadovoljiti i vaša očekivanja, ali i zahteve događaja koji organizujete, to je potrebno da nam na vreme dostavite sve informacije o tom događaju. To znači da bi trebalo da budemo informisani o broju učesnika, karakteristikama prostora u kome će on biti održan, te koliko dana će trajati i sličnim detaljima, na onovu kojih će naš stručni tim pripremiti ponudu koju, sasvim sigurno nećete moći da odbijete.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje