Prevod sa portugalskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa portugalskog na srpski jezik

Za online prevod sa portugalskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa portugalskog na srpski jezik

U skladu sa potrebama i zahtevima naših klijenata koji se odnose na prevođenje sa portugalskog jezika na srpski, slobodno možemo da kažemo da prevodimo sve vrste materijala i to po sigurno najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta cene i brzine izrade, tako i u pogledu kvaliteta koji je na izuzetno visokom nivou.

Osim ličnih i poslovnih dokumenata, pružamo uslugu prevoda građevinske, tehničke, te medicinske i dokumentacije za tender, ali i svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama vrlo često, kao što su recimo: uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoge druge saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja.

A sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, sadržaje online kataloga i web prodavnica, ali i web sajtove i to uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije za pretraživače. Takođe, prevodimo i tekstualne materijale bez obzira koja im je tema i da li su namenjeni užim, stručnim krugovima ili su, pak za javnu upotrebu, ali i novinske članke, sve vrste časopisa, književna dela i udžbenike.Prevođenje sa portugalskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na portugalski

Takođe, na zahtev klijenata prevodimo i igrane, crtane, dokumentarne i animirane filmove, serije, te dečije, informativne i zabavne emisije, ali i reklamne poruke, a po potrebi vršimo i njihovu finalizaciju, odnosno titlovanje i sinhronizaciju. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno zaduženi za obavljanje usluga usmenog prevođenja sa portugalskog jezika na srpski, pa sem simultanog i konsekutivnog prevođenja, na vaš zahtev vršimo i posebnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao šapatno. Uz to, prema vašim zahtevima, odnosno potrebama događaja koji organizujete, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljoj ceni.

Ipak, prevodi dokumenata i dokumentacije su usluga koju često zahtevaju brojni klijenti, a mi smo jedna od retkih institucija u zemlji koja svojim klijentima pruža mogućnost da maksimalno dobiju na vremenu, te da vrlo brzo njihov dokument bude kompletno obrađen. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će u vrlo kratkom roku prevesti određeni dokument sa portugalskog jezika na srpski, a zatim će ga i overiti, te klijentima pružiti materijal koji mogu da predaju bilo kojoj državnoj instituciji, jer je u pitanju zakonski validan dokument. A uzevši u obzir da prema važećim zakonskim regulaivama, sudski tumač mora prvo da izvrši upoređivanje originala i prevoda, to podrazumeva da su klijenti obavezni da na uvid prilože i originalna dokumenta, pa o tome treba posebno voditi računa prilikom dostave materijala.

To znači da samo one sadržaje za koje nije potrebna overa možete da dostavite u elektronskoj formi, dok za sve ostale možete da odaberete onaj način koji vam najviše odgovara, to jest: lično (u našu najbližu poslovnicu), preko “Pošte Srbije” (preporučenom pošiljkom) ili da angažujete bilo koju kurirsku službu da izvrši dostavu na adresu poslovnice Akademije Oxford koja se nalazi u vašem gradu, to jest one koja vam je najbliža. Samo u slučaju da su vam prevodi dokumenata, odnosno svih drugih materijala za koje se zahteva overa potrebni po hitnom postupku, imate mogućnost da ih prvo pošaljte skenirane na naš meil, mada ste svakako dužni da naknadno dostavite originale na uvid i to na jedan od pomenutih načina, a uz maksimalno poštovanje zadatog roka. Kako je u ovom slučaju vreme vrlo važno, neophodno je i da obratite pažnju na to prilikom dostave originalnih dokumenata, te je najbolje da nam ih dostavite što pre.Nakon obavljenog posla, te završetka obrade materijala u skladu sa vašim zahtevima, možemo vam ih poslati na meil ukoliko je moguće, odnosno ako je reč o sadržajima za koje nije potrebna overa, a možete ih takođe preuzeti lično u najbližoj poslovnici, te tražiti da vam ih dostavimo na određenu adresu. Dostava se naplaćuje direktno od klijenta i to prema važećoj ceni kurirske službe koja je za nju zadužena.

Takođe, ne možemo da ne pomenemo i haški Apostille pečat. Mada ovaj vide overe ne spada u polje delovanja naših stručnjaka, uzevši u obzir da su za nju nadležne sudske institucije naše zemlje, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će vas uputiti u detalje koji su njemu dostupni i usmeriti vas na pravu adresu na kojoj ćete dobiti sve potrebne informacije. Najvažnije je da se na vreme raspitate o ovoj vrsti overe, te da li je potrebna baš za vaš dokument, uzevši u obzir da se ona ne zahteva za sve dokumente, a i način stavljanja Apostille pečata zavisi od toga koji se dokument prevodi sa portugalskog jezika na srpski. Budući da se može zahtevati i prevod samog haškog pečata, kada postupak započinje od suda, a nastavlja se u Akademiji Oxford, ali i stavljanje Apostille pečata tek po završetku prevoda i overe od strane sudskog tumača, vrlo je važno da klijent zna na koju stranu najpre treba da krene, jer će tako izveći nerviranje, ali i nepotrebno gubljenje vremena i novca.

Prevođenje web sajtova i softvera sa portugalskog jezika na srpski

Sem prevodilaca i sudskih tumača, tim Akademije Oxford čine i mnogi stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, čiji zadatak je da pruže nesebičnu podršku svojim kolegama prilikom prevođenja web sajtova i softvera sa portugalskog na srpski jezik. Tako da bilo koji program ili aplikaciju da prevode, možete očekivati da će biti urađena maksimalno profesionalno i kvalitetno. A sem toga, prevodimo i sadržaje online prodavnica i kataloga i to uz pažljivu primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način našim klijentima, praktično gledano pružamo i uslugu optimizacije sadržaja, a ne samo prevod, čime će u budućnosti biti i više nego zadovoljni, jer će se svi tako obrađeni sadržaji u optimalnom roku naći na visokim pozicijama u poljima pretrage.

Na zahtev klijenata, sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti, bili oni namenjeni javnom prezentovanju ili stručnim krugovima. Osim tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za oblast prava, turizma i marketinga, prevodimo i one koji obrađuju temu iz oblasti: politike, ekonomije, finansija, građevinske industrije, bankarstva, menadžmenta, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, medicine, filozofije, sociologije, ali i svih grana prirodnih i društvenih nauka, nauke, obrazovanja, informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti.

Takođe, kod nas možete dobiti i prevod svih onih materijala koji se tiču marketinga, kao što su vizit karte, flajeri, plakati, PR tekstovi, brošure i katalozi.

Prevodi audio i video sadržaja sa portugalskog na srpski jezik

Kada su u pitanju prevodi audio i video materijala sa portugalskog jezika na srpski, sa neskrivenim ponosom ističemo ovu uslugu, jer smo sigurno jedina institucija u celoj zemlji koja klijentima nudi kompletnu obradu: reklamnih poruka, dečijih, zabavnih i informativnih emisija, serija, te crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova. A to u praksi znači, da osim prevoda vršimo i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja.

Takođe, kod nas možete dobiti i uslugu lekture i korekture svih materijala koji su na nekom drugom mestu več prevedeni sa portugalskog na srpski jezik, ali koji ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Redakturu sadržaja, na krajnje profesionalan način će izvršiti lektori, odnosno korektori koji su isto u timu Akademije Oxford.

A tu su i oni sudski tumači i prevodioci čija specijalnost je simultano, odnosno konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata sa portugalskog jezika na srpski. Pored toga, za sve klijente koji žele da angažuju stručnjake za simultano prevođenje, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Vrlo je važno da nam klijenti na vreme dostave sve detalje u vezi sa događajem koji organizuju, poput trajanja, broja učesnika, osnovnog koncepta, odnosno informacije o prostoru u kome će on biti održan, kako bismo mogli da načinimo najbolju moguću ponudu koja će, sa jedne strane u potpunosti ispuniti zahteve tog događaja, a sa druge strane vaša, ali i očekivanja učesnika.

Prevod ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog jezika na srpski

Radna dozvola vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, dozvola za boravak,potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola su samo lična dokumenta koja će svaki prevodilac i sudski tumač u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevesti sa portugalskog na srpski jezik.

Takođe, prevodimo i sve vrste ugovora, presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude i rešenja, te sva pravna akta. A sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja, licence, kao i sva dokumenta koja se odnose na poslovanje, kao što su na primer: bilansi uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, bilansi stanja, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga.

Podrazumeva se da će naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev prevesti i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama sa različitom svrhom, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti, ali i sve ostale vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti.

Ne zaboravite da se ovde radi o dokumentima za koja je potrebno izvršiti i overu, ako želite da ona budu validna u pogledu zakona, pa je iz tog razloga vaša obaveza da prilikom slanja ili dostave materijala na prevod, u svakom slučaju priložite i originale na uvid sudskom tumaču.

Prevodi knjiga sa portugalskog jezika na srpski

Usluga koju vrlo rado pominjemo se odnosi na prevođenje knjiga sa portugalskog na srpski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev prevesti i najkompleksnije udžbenike, ali i beletristiku, prozu, poeziju i romane. A prevodimo i članke iz novina, ali i sadržinu dečijih, stručnih i obrazovnih časopisa i to po najpristupačnijim uslovima, kako sa stanovišta kvaliteta izrade, tako i u pogledu brzine izrade i cene usluge. Uzevši u obzir da su to sadržaji za koje se ne vrši overa sudskog tumača, čitava komunikacija, pa i sam proces prevođenja su znatno ubrzani, jer i vi nama, ali i mi vama možemo da šaljemo ovakvu vrstu materijala elektronskim putem, odnosno na meil.

Pored toga, sa portugalskog na srpski jezik prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, ali i sva dokumenta iz oblasti nauke, te naučne patente, kao i seminarske i diplomske radove. Takođe, prevodimo i overavamo i sva dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, poput: svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga slična dokumenta.

A na zahtev klijenata, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i građevinsku, tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, to jest sa portugalskog na srpski jezik će prevesti, a po potrebi i overiti: građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehnički uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, upustva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, ali i lekarske nalaze i dokumenta vezana za medicinske proizvode, kao i sve druge materijale koji se tiču pomenutih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje