Prevod sa portugalskog na flamanski jezik


Apsolutno bilo koji sadržaj u pisanoj formi može biti obrađen u datoj jezičkoj kombinaciji, s tim što prevodioci i sudski tumači mogu za bilo koji događaj da izvrše i usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na flamanski.

Svakako da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i mnogobrojne dodatne usluge, a kao prvo redakturu materijala, koju po zahtevu klijenata mogu da izvrše korektori i lektori.

U dodatne usluge spada i titlovanje bilo kog video ili audio sadržaja, ali i njegova sinhronizacija. Naravno da će sudski tumač i prevodilac najpre u datoj varijanti jezika da prevedu kako serije i reklamne poruke, tako isto i filmove, odnosno emisije i ostale što audio materijale, što video.Prevođenje sa portugalskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na portugalski

Dostupni su i prevodi internet sadržaja sa portugalskog jezika na flamanski, a zaposleni navedene institucije tokom njihove obrade implementiraju i takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), što znači da sa zahtevima pretrage usklađuju i njihovu sadržinu.

Prema iznetim zahtevima će sudski tumač i prevodilac obraditi kako tekstove, ne samo različite tematike i dužine, nego i namene i složenosti, tako isto i književna dela iz oblasti poezije i proze, odnosno časopise i udžbenike, ali i članke iz novina.

Sve vrste materijala iz oblasti marketinga, isto tako mogu da budu obrađene kada je potrebno. Naglašavamo da ovi stručnjaci poznaju i pravila koja važe u toj oblasti, te reklamnu poruku maksimalno profesionalno usklađuju sa zahtevima ciljanog jezika i pravilima koja u njemu važe.

Na početku smo pomenuli da je usluga usmenog prevođenja dostupna, ali svi koji su za nju zainteresovani moraju imati na umu da sve tri varijante usmenog prevoda izvršavaju prevodilac i sudski tumač. Zapravo su oni specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata sa portugalskog jezika na flamanski, tako isto i za konsekutivni, ali i za primenu simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Postupak formiranja ponude za tu uslugu iziskuje analizu informacija o organizaciji manifestacije, koje će svakako klijent morati da dostavi (trajanje, mesto održavanja, broj učesnika i drugo). A u sklopu ponude je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što će svakako biti uneto kada navedena vrsta usmenog prevoda odgovara tipu događaja.

Elektronskim putem mogu biti dostavljeni svi sadržaji na prevod koji su do sada pomenuti, a preuzimanje može biti izvršeno na isti takav način. Svaki klijent pojedinačno će se dogovoriti sa zaposlenima u konkretnoj poslovnici ove institucije ukoliko je zainteresovan za drugačiji način i dostavljanja i preuzimanja tih sadržaja.

S obzirom na to da su u ponudi i direktni prevodi dokumenata sa portugalskog jezika na flamanski, a da je postupak njihove obrade nešto drugačiji, pošto mora biti izvršena i njihova overa, neophodno je da klijent originalna dokumenta donese lično ili pošalje na adresu konkretne poslovnice. U principu su dostupna dva načina za slanje sadržaja tog tipa, što znači da svaki klijent bira hoće li to učiniti preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali se tada mora opredeliti za preporučeno slanje.

Samim tim što sudski tumači i prevodioci nisu od strane zvaničnih državnih institucija nadležni za postupak nadovere, a kada se na dokumenta stavlja Haški (Apostille) pečat, očekuje se da klijent samostalno informacije o svemu tome dobije. Ustvari bi on trebalo da kontaktira osnovni sud, koji se nalazi u mestu njegovog stanovanja i raspita se da li i na koji način taj pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen.

A u skladu sa iznetim zahtevima može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na flamanski, ali je samo tada dopušteno slanje materijala na mejl. Ipak, podrazumeva se da je obavezno svaki klijent na uvid da priloži originalna dokumenta, ali to može da učini naknadno i to u najkraćem mogućem roku, kako bi njegov zahtev za izuzetno brzom izradom prevoda i overe bio ostvaren.

Između ostalog, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju tehničku, poslovnu i medicinsku, odnosno ličnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju, ali i sve vrste pravnih akata.

Podrazumeva se da može biti izrađen i direktan prevod uverenja sa portugalskog jezika na flamanski, odnosno svih vrsta potvrda, saglasnosti i izjava, što su u principu dokumenta koja se predaju različitim državnim službama.

Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumači će ostvariti zahtev i onim klijentima, kojima su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za diplomske i seminarske radove, odnosno diplomu i dodatak diplomi, ali i mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje, koji su vezani za oblast obrazovanja. Svakako da će prevesti i sadržaje, koji su primarno za nauku vezani, ali i bilo koji drugi dokument, uz uslov da klijent na uvid priloži njegove originale, kako bi bilo ispoštovano pravilo vezano za overu dokumenata, te da se raspita o postupku nadovere.

Prevod obrazovnih emisija sa portugalskog jezika na flamanski

Sadržinu ovih emisija, ali i dečijih i informativnih, te bilo kojih drugih će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu, a na osnovu iznetih zahteva u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Pored toga, mogu da budu izvršeni i prevodi serija sa portugalskog na flamanski jezik, ali i reklamnih poruka, odnosno filmova, bez obzira da li se radi o animiranim, dokumentarnim, igranim ili crtanim. Kada ta usluga bude bila završena, svaki klijent će moći da izabere da li mu više odgovara opcija da određeni sadržaji budu sinhronizovani ili titlovani, pošto su i te usluge dostupne na zahtev.

Valjalo bi pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu obraditi u navedenoj kombinaciji jezika i stručne tekstualne sadržaje različite tematike i one, koji će biti na raspolaganju većem broju čitalaca, pa se smatraju popularnim.

Prema zahtevima pojedinaca se izvršava i direktno prevođenje udžbenika sa portugalskog na flamanski jezik, odnosno poetskih i proznih književnih dela.

Ako je to potrebno, sudski tumač i prevodilac će stručno obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu različitih časopisa, bez obzira da li se radi o dečijim ili ilustrovanim, odnosno stručnim.

Sve one materijale čija je osnovna svrha reklamiranje kako usluga i događaja, tako isto i proizvoda, ali i rada različitih preduzeća će zaposleni pomenute institucije, onda kada se to od njih zahteva prevesti i to uz poštovanje kako pravila flamanskog jezika, tako i oblasti marketinga.

Usluga koja uključuje optimizaciju onlajn sadržaja je dostupna u svakom predstavništvu ove institucije, a uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači znaju kada i kako treba implementirati alate, koji su poznati kao SEO, što je skraćeno od Search Engine Optimisation. Takav princip rada ima za cilj da prevedeni online katalozi, sajtovi i programi, odnosno aplikacije, ali prodavnice i drugi sadržaji dostupni na internetu i vezani za računare, budu u relativno kratkom roku mnogo bolje vidljivi u polju pretrage.

Usluge lekture i korekture će biti izvršene na zahtev pojedinaca, a njihova osnovna svrha jeste da se neprofesionalno i nekvalitetno prevedenim sadržajima omogući da budu usklađeni sa originalima, ali i sa pravilima koja podrazumeva ciljani, u ovom slučaju flamanski jezik. Obavezni smo napomenuti da isključivo korektori i lektori izvršavaju uslugu takozvane redakture, a da je iza njih adekvatno profesionalno iskustvo, te sa sigurnošću tvrdimo da će klijenti biti i više nego zadovoljni tom uslugom.

Prilikom organizacije različitih događaja, u okviru kojih bi trebalo da učestvuju govornici i jednog i drugog pomenutog jezika će sudski tumači i prevodioci izvršiti uslugu usmenog prevođenja u navedenoj varijanti jezika.

S obzirom na to da su oni specijalizovani za primenu sva tri tipa te usluge, tek na osnovu podataka o organizaciji se definiše da li će primenjivati simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa portugalskog na flamanski jezik. Bitno je napomenuti i to da se iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, takođe nudi zainteresovanima, a u slučaju da bude predviđena primena upravo te usluge za konkretni događaj. Izuzetno je značajno da svaki klijent dostavi kako podatke o predviđenom trajanju manifestacije, tako i one koji su vezani za sam prostor, u kome će događaj biti održan, a bitno je i koliko će mu ljudi prisustvovati, pa se upravo sve te informacije i zahtevaju neposredno pre pripreme ponude za navedenu uslugu.

Prevodi sertifikata i licenci sa portugalskog na flamanski jezik

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast prava, će profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a onda i da izvrše overu, za koju su im od strane nadležnih institucija data sva potrebna ovlašćenja. Tako će omogućiti zainteresovanima da dobiju prevod dokumenata sa portugalskog jezika na flamanski, koji je apsolutno validan i kao takav spreman za dalju primenu u praksi.

A izuzev sertifikata i licenci, ti stručnjaci obrađuju i sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, kao i sudska rešenja i odluke, potom tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, kao i mnoga druga pravna akta.

Obrada dokumenata bilo koje vrste se vrši uz apsolutno poštovanje zakona i aktuelnih pravila, tako da svaki klijent ima obavezu sudskom tumaču originale da priloži na uvid, zato što ih on mora uporediti sa prevodima, a pre nego što izvrši overu.

S obzirom na to da se na neka dokumenta mora staviti i takozvani Apostille, odnosno Haški pečat, a da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu za izvršenje te overe, iznosi se preporuka svakom klijentu da proveri u nadležnim institucijama naše zemlje da li je ta vrsta overe obavezujuća za njegova dokumenta i u kom momentu se konkretni pečat na njih mora staviti.

Pored svih vrsta potvrda i saglasnosti, može biti izvršeno i direktno prevođenje potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava sa portugalskog jezika na flamanski, a što se prvenstveno odnosi na potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te na potvrdu o stanju računa u banci, kao i na saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i na mnoga druga dokumenta koja će kasnije biti određenoj nadležnoj službi predata u skladu sa zahtevima.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika obraditi i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i druga), a svakako će biti dostupni i direktni prevodi tehničke, građevinske i dokumentacije za tendere sa portugalskog jezika na flamanski (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja su u njih uvrštena).

Kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente, ali i naučne radove, te mnoge druge sadržaje koji su za nauku vezani će sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj varijanti a u skladu sa pravilima obraditi.

Pobrinuće se da prevod izrade i za dokumenta, koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju, kao što su na primer osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, potom rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i finansijski izveštaji, ali i statut preduzeća, fakture i bilo koji drugi dokument, koji se na određeni način tiče poslovanja bilo određenog pravnog subjekta, bilo preduzetnika.

Valjalo bi pomenuti i to da može biti izvršeno direktno prevođenje diplomskih i seminarskih radova sa portugalskog jezika na flamanski, odnosno svih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja. Prvenstveno pod tim mislimo da će prevodioci i sudski tumači pristupiti obradi kako svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i potvrde o redovnom školovanju, tako isto i diplome i dodatka diplomi, a podrazumeva se da će prevesti, a onda i overiti nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenje o položenim ispitima i sve ostale sadržaje koji se te oblasti tiču.

Sem lekarskih nalaza, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji se tretira kao deo medicinske dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na francuski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje