Prevod sa engleskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa engleskog na srpski jezik

Za online prevod sa engleskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa engleskog na srpski jezik

U bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih Prevodilački centar Akademije Oxford ima u celoj zemlji u ovom trenutku, vas očekuju i usluge prevoda sa engleskog na srpski jezik. Sem poslovnih i ličnih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoge druge sadržaje, poput tekstova, građevinskih projekata i dokumentacije, ali i softvere, online prodavnice i kataloge, te web sajtove. Takođe, prevodimo i sve vrste video i audio materijala, počev od reklamnih poruka i emisija, pa do serija i filmova, te vam nudimo i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije ovako prevedenih materijala.Prevođenje sa engleskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na engleski

Sa engleskog na srpski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama. A na vaš zahtev prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate i punomoćja, kao i sudska rešenja i presude, odnosno sve vrste pravnih akata, ali i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja.

Vrlo je važno da napomenemo i to da se proces prevođenja dokumenata i dokumentacije svih vrsta razlikuje u odnosu na prevođenje ostalih sadržaja, jer je neophodna i overa pečatom ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača za određeni jezik. Samim tim se i način slanja ovakvih materijala na prevod razlikuje u odnosu na one sadržaje za koje se ne zahteva overa, jer njih možete slati skenirane na naš meil, a i mi vama prevedene sadržaje ovog tipa možemo slati na isti način. Međutim, kada su u pitanju prevodi materijala za koje se zahteva overa sudskog tumača, možete ih dostaviti lično ili ih poslati preko kurirske službe, to jest preporučeno putem “Pošte Srbije” na adresu naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža. Podrazumeva se da i ostale sadržaje možete slati na isti način, odnosno one za koje nije neophodno izvršiti overu, mada se klijenti u tim situacijama radije odlučuju za komunikaciju elektronskim putem, te za slanje na meil, čime se znatno ubrzava proces.

Sa druge strane, pošto prevodilac i sudski tumač koji su angažovani za obradu dostavljenih materijala završe svoj posao, možete odlučiti da prevedena dokumenta preuzmete lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford ili da zahtevate da vam ih pošaljemo na određenu adresu. A kako se u tom slučaju za dostavu angažuje kurirska služba sa kojom imamo dugogodišnju saradnju, to se i naplata vrši prilikom dostave i to direktno od klijenta, jer cena ove usluge nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe dokumenata.Takođe je neophodno da se najpre svaki klijent u nadležnom sudu raspita da li je i za dokument za koji mu je potreban prevod sa engleskog na srpski jezik neophodno da se izvrši overa haškim Apostille pečatom. Radi se o tome da je ova posebna vrsta overe neophodna samo za određena dokumenta, a informacije o tome poseduju samo nadležni sudovi, dok sudski tumači i prevodioci nisu obavezni da ih znaju. Zato je najbolje blagovremeno se raspitati o overi haškim pečatom, jer se ona razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument se prevodi. Tako se za neke zahteva najpre izvršiti overu Apostille pečatom, pa prevesti i overiti prevod pečatom sudskog tumača, jer je neophodno da se izvrši i prevod samog haškog pečata, dok se za neka dokumenta zahteva najpre prevod i overa sudskog tumača, a zatim i overa ovim pečatom. Baš zato će svaki klijent koji na vreme dobije validne informacije u nadležnom sudu lako moći da se organizuje, budući da će znati gde ide prvo i koju overu vrši, te će tako smanjiti gubitak vremena koje ovaj proces sa sobom nosi.

U bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica možete da dobijete i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni sa engleskog na srpski jezik. Ova usluga je namenjena svim onim sadržajima koji nisu stručno prevedeni, te ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta i za njeno izvršenje su zaduženi profesionalni lektori i korektori.

A pored svih pomenutih usluga, kod nas možete angažovati i one stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa engleskog na srpski jezik. Sem za simultano i konsekutivno prevođenje, možete da angažujete i prevodioce koji su posebno usmereni na pružanje usluga prevođenja uz pomoć šapata. Takođe, u zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim uslovima.

Prevodi dokumenata sa engleskog jezika na srpski

Osnovni razlog zbog čega je Prevodilački centar Akademije Oxford ispred svih kada su u pitanju prevodi dokumenata sa engleskog na srpski jezik jeste što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, što znači da svaki zainteresovani klijent na jednom mestu, a po pristupačnoj ceni dobija kompletnu obradu ove vrste sadržaja. Samo je važno da se prilikom dostave dokumenata na prevod u potpunosti ispoštuje zakonom propisana procedura, te da klijent svakako dostavi i originalan dokument na uvid, uzevši u obzir da sudski tumač mora da ga uporedi sa prevodom kako bi utvrdio da li među njima postoji bilo kakva razlika. Tek pošto utvrdi da su istovetni, on stavlja svoj pečat na prevod, čime potvrđuje da je veran originalu, te se može koristiti u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sve vrste dokumentacije, počev od medicinske, preko tehničke, pa do dokumentacije za tender, tako da sa engleskog na srpski jezik prevode i overavaju, između ostalog i: uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i građevinsku dokumentaciju i projekte, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, odnosno sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, medicine i farmacije.

Osim prevoda lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima, sa engleskog na srpski jezik prevodimo i: izvod iz matične knjihe venčanih, saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, te uverenje o državljanstvu, ali i radnu i dozvolu za boravak, te sve ostale vrste dokumenata koja se smatraju ličnim. Pod tim najpre mislimo na dokumenta koja se predaju nadležnim službama u određenim situacijama, kao što su: saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, stalnom zaposlenju, stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te sve ostale vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja.

A sa engleskog na srpski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja spadaju u poslovnu sferu, poput: statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih poslovnih izveštaja, faktura, bilansa (stanja i uspeha), osnivačkih akata preduzeća, sertifikata i licenci, revizorskih izveštaja, ali i mnoga druga. Prevodimo i tekovine Evropske Unije, pravna akta svih vrsta, punomoćja, sudske presude i rešenja.

Prevod naučnih radova sa engleskog na srpski jezik

Osim što sa engleskog na srpski jezik prevodimo i naučne radove, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke. Takođe prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u pojedinim situacijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja. Tako da sem prevoda potvrde o redovnom školovanju, kod nas možete dobiti i prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta i ostalih sličnih dokumenata.

Takođe, sa engleskog jezika na srpski prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, poput beletristike, proze, poezije i romana. A u slučaju da su vam potrebni prevodi članaka iz novina, možete biti uvereni da će svaki prevodilac i sudski tumač iz našeg tima ovu uslugu izvršiti vrlo brzo i to po najboljoj ceni. Sem toga prevodimo i sadržaje dečijih, ilustrovanih i stručnih časopisa.

Pored svega što smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači će po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju cene, tako i u pogledu brzine, ali i kvaliteta izrade obraditi sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako oni bili kompleksni. Tako da kod nas, sa engleskog na srpski jezik možete da dobijete prevod tekstova čija tema se tiče bilo koje od navedenih oblasti: psihologija, turizam, ekonomija, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, medicina, pravo, obrazovanje, farmacija, bankarstvo, nauka, komunikologija, politika, menadžment, filozofija, informacione tehnologije, sociologija, građevinska industrija i mnoge druge grane, kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

Simultano prevođenje sa engleskog jezika na srpski

Uz sve usluge koje se primarno odnose na prevođenje svih materijala sa engleskog na srpski jezik u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford u svim timu ima i one stručnjake čija specijalnost je posebna vrsta prevođenja - takozvano simultano. Ali, to je tek manji deo usluga koje se odnose na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači, uzevši u obzir da kod nas možete da koristite i usluge onih stručnjaka čija specijanost je konsekutivno i prevođenje pomoću šapata.

Kada je u pitanju simultano prevođenje, koje je namenjeno određenim vrstama događaja, svakome kome je baš ono potrebno nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po provereno najpovoljnijoj ceni.

Kako bismo mogli da na vaš zahtev pripremimo najbolju moguću ponudu koja će obezbediti odlično funkcionisanje organizacije ovog dela događaja, vrlo je važno i da nam dostavite podatke o prostoru u kome će on biti organizovan, te o broju učesnika, trajanju i o osnovnoj koncepciji organizacije.

Svaki naš prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti i uslugu koja se odnosi na prevođenje web sajtova sa engleskog na srpski jezik, ali i softvera (aplikacija i programa), te sadržaja web kataloga i online prodavnica. Trebalo bi da znate još i to da se prevodi ovakvih sadržaja isključivo vrše uz primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će svaki klijent dobiti sadržaj koji je maksimalno profesionalno optimizovan za pretraživače, a što se uskoro odraziti i na poboljšanje pozicije određenog internet sadržaja u polju pretrage, ali i na celokupno poslovanje kompanije ili pojedinca.

Prevod audio i video materijala sa engleskog na sprski jezik

Pored reklamnih poruka, informativnih, obrazovnih, zabavnih i dečijih emisija, sa engleskog jezika na srpski prevodimo i serije, kao i dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove. Ali, to je samo početak usluga koju vrše stručnjaci tima Akademije Oxford.

Naime, uz prevod pomenutih materijala, kod nas vas očekuje i uslugu sinhronizacije, ali i titlovanja prevedeni sadržaja, čime ćete u relativno kratkom roku dobiti video, odnosno audio materijal koji može da se plasira na televiziji, radiju ili u bioskopu, to jest bilo gde gde imate mogućnosti za to.

Takođe, sa engleskog jezika na srpski prevodimo i PR tekstove, ali i plakate, flajere, reklamne letke, te sadržaje kataloga usluga i proizvoda, odnosno brošura, to jest sve vrste reklamnih materijala. Ovaj segment prevođenja je posebno kompleksan, jer iziskuje neverovatno dobro poznavanje jezika, kako bi se reklamna poruka na pravi način prenela, pa je upravo zato vrlo važno da se prevodi ovakvih sadržaja prepuste stručnjacima. A kako prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu imaju i više nego dovoljno i znanja i iskustva, to možete biti sasvim sigurni da će u potpunosti izvršiti osnovni cilj prevođenja ovakvih materijala.

Uzevši u obzir da se ljudi često odlučuju da prevođenje različitih sadržaja sa engleskog na srpski jezik prepuste nekome ko ne poseduje dovoljan nivo ni znanja ni iskustva, to se neretko događa da klijenti ne budu zadovoljni dobijenim prevodom. A u tim slučajevima, lektori i korektori koji su u našem timu vrše profesionalnu redakturu materijala koji su na taj način prevedeni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje