Prevajanja iz kitajskega v flamski jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki interesentom zagotovijo tudi konkretno storitev.

Poleg tega, da je na razpolago neposredno prevajanje dokumentov iz kitajskega v flamski jezik, v okviru te institucije lahko izvedemo tudi številne dodatne storitve.

Prva in osnovna je overitev prevedenih dokumentov, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ker so jim dana ustrezna pooblastila za to. Kadar stranka dobi dokument in preveden in overjen z žigom tega strokovnjaka, ga v praksi lahko brez težav uporablja, saj je ta popolnoma veljaven z zakonskega oziroma pravnega vidika.


Prevajanje iz kitajskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v kitajski jezik

Poleg obdelave vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti določenim službam, kot so na primer vse vrste potrdil, izjav in soglasij, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi medicinsko in osebno dokumentacijo.

Med drugim so specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz kitajskega v flamski jezik, na zahtevo pa obdelujejo tudi vse dokumente iz sestave ali gradbene in razpisne ali tehnične dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo zakonom predpisano obdelavo, tako pravnih aktov kot tudi tistih dokumentov, ki se tičejo znanosti in izobraževanja pa tudi vseh ostalih, ki jih nismo omenili.

Osnovni pogoj za izvedbo postopka obdelave kateregakoli dokumenta je dostava izvirnikov, ki jih sodni tolmač uporablja v toku postopka overitve. Če smo natančni, slednji mora preveden katerikoli dokument primerjati z izvirnimi vsebinami, da bi lahko izvedel tudi overitev, saj morajo biti popolnoma enaki.

Glede na to, da ta institucija ponuja tudi samo storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov, tedaj lahko pride do določenih odstopanj, ko se najprej izvaja redakcija oziroma korektura in lektura takšnih vsebin, pa šele tedaj overitev. Predvideno je, da lektorji in korektorji te institucije lahko svoje storitve uporabijo tudi za katerokoli drugo vrsto materialov, če njihov prevod ni profesionalen in je v njem treba popraviti storjene napake.

Ker morajo dostaviti izvirnike na vpogled, se strankam priporoča, da jih osebno prinesejo v samo poslovalnico, ali pa jih pošljejo, tako preko kurirske službe kot tudi preko „Pošte Slovenije“, pri čemer mora to biti priporočena pošiljka.

Kdorkoli želi, se lahko opredeliti za možnost osebnega prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, čeprav je na razpolago tudi možnost njihove dostave na naslov stranke. Sicer gre za storitev, ki je dodatna in ker ni vračunana v ceno prevajanja dokumenta in overitev, podatke o ceni in načinu plačila vsaka stranka dobi od zaposlenih v službi za dostavo.

Pomembno je poudariti tudi to, da postopek nadoveritve ne sodi v ponudbo te institucije, ker sodni tolmači in prevajalci niso pristojni za postavljanje tako imenovanega Haškega oziroma Apostille žig na dokumente. Pravzaprav so samo okrožna sodišča Republike Slovenije zadolžena za postopek nadoveritve, tako da je zaželeno, da se lastniki dokumentov najprej obrnejo nanje, da bi pridobili vse podatke o omenjeni vrsti, saj ti v veliki meri vplivajo na poenostavitev postopka obdelave vsakega dokumenta.

Treba je omeniti tudi to, da je nujno prevajanje dokumentov iz kitajskega v flamski jezik prav tako na razpolago v okviru te institucije, kar pomeni obdelavo kateregakoli dokumenta v izjemno kratkem časovnem obdobju. Toda, ker je v tem primeru čas omejen, je strankam dovoljeno, da pošiljanje vsebin izvedejo najprej elektronsko in da potem v čim krajšem roku priložijo izvirnike na vpogled, saj je zelo pomembno, da se to pravilo spoštuje.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači te institucije lahko v tej različici jezikov obdelajo tudi vse video in zvočne materiale. Da bi bila stvar preprostejša, lahko vsaka stranka, ki zahteva prevajanje, tako za oddaje katerekoli vsebine oziroma za različne vrste filmov ter reklamna sporočila in serije oziroma za katerikoli drugi material te vrste, njegovo kompletno obdelavo dobi v sami poslovalnici. Na razpolago sta ji storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja teh vsebin, kar pomeni, da zelo hitro dobi možnost, da obdelane materiale predstavi, tako poslušalcem kot tudi gledalcem.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi prevajanje besedil iz kitajskega v flamski jezik, kar se nanaša in na strokovne in na poljudne vsebine. Zaposleni te institucije lahko profesionalno obdelajo tudi katerikoli časopis oziroma učbenik, bo izpolnimo pa tudi zahtevo strank v zvezi s prevajanjem književnih del v tej jezični kombinaciji pa tudi časopisnih člankov.

Ko nekega dogodka udeležujejo osebe, ki uporabljajo in en in drugi jezik, lahko naši strokovnjaki izvedejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz kitajskega v flamski jezik. Ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani za vse te storitve, mora biti natančno določeno, za katero manifestacijo se konkretna vrsta tolmačenja uporablja. Da bi to bilo možno opredeliti, se zahteva od stranke, da dostavi tudi informacije o organizaciji, predvsem v zvezi s trajanjem dogodka in številom udeležencev, toda zaželeno je tudi, da jih seznani s tem kje bo ta potekal. Ko zaposleni predstavništva te institucije dobijo navedene podatke, jih analizirajo in sprejmejo uradno odločitev, katera od vseh omenjenih storitev bo uporabljena, po potrebi pa v ponudbo unesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg za vse marketinške materiale, ponujamo tudi prevajanje programov in aplikacij iz kitajskega v flamski jezik oziroma vseh ostalih spletnih vsebin. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi spletne prodajalne, zatem spletni strani in spletne kataloge pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s spletom oziroma se tičejo računalništva. Da bi stranka dobila profesionalno obdelane materiale te vrste, bo izvedena tudi njihova optimizacija oziroma ti strokovnjaki uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Vse predhodno omenjene vsebine lahko na prevod dostavijo elektronsko, na enak način pa jih stranka tudi prevzame. Če nekomu to ne ustreza v celoti, lahko kontaktira s poslovalnico te institucije in zahteva informacije o ostalih načinih dostave takšnih vsebin na prevajanje oziroma o načinih prevzemanja.

Neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz kitajskega v flamski jezik

Vsebino, tako spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov pa tudi spletnih strani in drugih spletnih vsebin sodni tolmači in prevajalci, če to nekdo zahteva, prevedejo v konkretni jezični različici. Vsekakor so specializirani tudi za prevajanje programske opreme iz kitajskega v flamski jezik, kar pomeni, da profesionalno obdelajo vsako aplikacijo in program. Stranke morajo vedeti, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo izkušnje pri uporabi orodij za optimizacijo - SEO (Search Engine Optimisation), tako da v okviru same poslovalnice dobijo tudi to storitev. Potem ko spletne vsebine uskladijo z veljavnimi zahtevami spletnega iskanja, njih brskalniki uvrstijo med najboljše rezultate za iskanje določenih besed in izrazv, kar pomeni, da visoko kotirajo.

Na zahtevo strank v tej različici jezikov izvajamo tudi storitev tolmačenja, strankam te institucije pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je omeniti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo in znanje in izkušnje pri uporabi, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja, kar pomeni, da bo za manifestacijo katerekoli vrste izbrana najboljša od vseh ponujenih storitev. Od stranke se se v tem primeru zahteva, da informira te strokovnjake, tako o mestu prirejanja samega dogodka kot tudi o trajanju pa tudi o točnem številu oseb, ki se ga bodo udeležile.

Vsem interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje besedil iz kitajskega v flamski jezik, kar se nanaša, tako na poljudne kot tudi na strokovne vsebine.

Prav tako zaposleni poslovalnice te institucije v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi učbenike, potem književna dela in časopisne članke pa tudi ilustrirane, otroške in strokovne oziroma vse vrste revij.

Storitvi korekture pa tudi profesionalne redakcije se uporabljata, ko prevod iz kitajskega v flamski jezik že obstaja, toda ni profesionalen oziroma v njem obstajajo napake. Pri tem korektorji in lektorji najprej analizirajo te vsebin in potem ugotovljene napake popravljajo in te materiale ob spoštovanju pravil, ki jih vključuje flamski jezik, uskladijo z njihovimu izvirniki.

Vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju, tako nekega podjetja kot tudi storitve oziroma dogodka ali izdelkov, sodni tolmači in prevajalci prevedejo, ko se to od njih zahteva. Poudarjamo, da ne spoštujejo samo pravila flamskega jezika, ampak tudi marketinga, pri čemer se bodo potrudili, da sporočilo iz takšnih materialov uskladijo s ciljnim jezikom, da bi njegovim izvornim govorcem zagotovili možnost, da se hitro in preprosto seznanijo z vsebino prevedenih brošur, PR člankov in katalogov oziroma plakatov in drugih reklamnih materialov.

Na koncu moramo omeniti tudi storitev, ki se nanaša na prevajanje serij, oddaj in filmov iz kitajskega v flamski jezik, pri čemer člani ekipe te institucije lahko profesionalno obdelajo tudi katerikoli drugo video pa tudi zvočno vsebino. Treba je poudariti tudi to, da je vsaki stranki na razpolago tudi storitev sinhronizacije vseh takšnih materialov, pri čemer ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce, tako da se lahko odločite tudi za storitev podnaslavljanja takšnih vsebin.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz kitajskega v flamski jezik

Tako navedeni dokument kot tudi zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak dokument, ki je uradno sodi med medicinsko dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov, ne samo prevedejo, ampak tudi overijo, saj posedujejo ustrezna pooblastila za izvedbo te storitve.

Ko izvedejo prevajanje dokumentov iz kitajskega v flamski jezik in potem tudi overitev, ima stranka pravico, da jih predloži katerikoli pristojni službi oziroma jih uporablja kot tudi vsak drugi pravno veljavni dokument. Pravzaprav tem dokumentom prav žig sodnega tolmača zagotavlja zakonsko veljavnost, saj se z njim uradno potrjuje, da gre za dokument, katerega vsebina je enaka kot tudi v izvirniku.

V skladu s tem se tudi zahteva, da stranka na vpogled priloži izvirni dokumenti, ker ga zapriseženi sodni tolmač primerja s prevodom in šele, ko se prepriča, da med tema dvema vsebinama ne obstajajo razlike, ta postavlja svoj žig in uradno potrjuje, da je prevedena vsebina zvesta izvirniku.

Glede na to, da v praksi obstajajo tudi dokumentov, za katere navedeni postopek obdelave ni v celoti zadosten, ker se zahteva nadoveritev, se tako strankam priporoča, da vse informacije o tem samostojno pridobijo. Da ne bo pomote, prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, ki je prav tako poznan tudi kot Apostille. Zato stranka mora kontaktirati s službami okrožnih sodišč, ki so za to zadolžene in se podrobno pozanimati o tem, ali je na njene dokumente treba postaviti Haški žig in na kakšen način oziroma v katerem trenutku se ta vrsta overitve izvaja.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole iz kitajskega v flamski jezik oziroma diplome in dodatke k diplomi, pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko prevedejo tudi diplomske ter seminarske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen pa tudi katerokoli drugo vsebino, ki se nanaša na področje izobraževanja.

Prav tako so specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev znanstvenih patentov pa tudi znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav oziroma vseh vsebin, ki se tičejo znanosti.

Poleg potrdila o nekaznovanosti, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, potem potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o samskem stanu in vsako drugo vrsto potrdil, soglasij in potrdil kot tudi izjav, kar so v večini primerov dokumente, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim institucijam.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze oziroma o rojstvu iz kitajskega v flamski jezik. Predvideno je, da lahko v skladu z zahtevami posameznikov najprej prevedejo v tej jezični kombinaciji in potem izvedejo tudi overitev za katerikoli drugi osebni dokument, tako da stranke lahko med drugim dobijo kompletno obdelano prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list, potem delovno in dovoljenje za prebivanje pa tudi osebno izkaznico ter potrdilo o državljanstvu in številne druge osebne dokumente.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači maksimalno korektno izpolnijo zahteve strank, ki se zanimajo za obdelavo poslovne pa tudi gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije. To pa pravzaprav pomeni, da ti strokovnjaki lahko izvedejo prevajanje in po tem tudi pristopajo predpisani overitvi, tako za sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodilo za uporabo in fakture ter poslovne odločitve in statut podjetja kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in ustanovitveni akt podjetja oziroma deklaracije izdelkov in različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, revizijska in finančna, pri čemer seveda to storitev zagotavljajo tudi za vse ostale dokumente, ki so uvrščeni v eno od teh dokumentacij.

Če se to njih zahteva, ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov. Na razpolago je neposredno prevajanje certifikatov in licenc iz kitajskega v flamski jezik oziroma sklepov o razvezi zakonske zveze in sodnih odločb ter pritožb in tožb, potem in sodnih sklepov in pooblastila za zastopanje, pri čemer seveda prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi katerikoli drugi dokument, ki ga se tiče področja sodstva ali prava, pa se s s samim tem tudi uradno obravnava kot pravni akt.

Cena prevajanja iz kitajskega v flamski jezik

  • Iz kitajskega v flamski je 47 EUR po strani

Cena prevajanja iz kitajskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 50 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz kitajskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!