Prevajanja iz kitajskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz kitajskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz kitajskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev tolmačenja v dani jezični kombinaciji je na razpolago vsaki stranki Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko pa izvedemo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz kitajskega v korejski jezik pa tudi vseh ostalih materialov, ki jih stranka dostavi.

Predvsem je treba poudariti, da je v okviru omenjene specializirane institucije na razpolago tudi kompletna obdelava dokumentov, saj so njej zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so sposobni izvesti tudi prevajanje kateregakoli dokumenta in overitev. V skladu s trenutno veljavnim zakonom, morajo dokumenti, za katere se najprej izvede prevajanje v dani različici jezikov, biti overjeni s strani pooblaščenega strokovnjaka, ker se z žigom sodnega tolmača potrjuje, da so ti istovetni kot tudi izvirni. Seveda, če je katerikoli dokument samo preveden v tej jezični kombinaciji, toda ne tudi overjen, se s pravnega vidika ne more obravnavati kot veljaven, kar pomeni, da ga stranka ne more uporabljati v praksi.

Zelo je pomembno, da se spoštuje celoten postopek dostave dokumentov, glede na to, da zakon določa najprej primerjanje vsebine prevedenih in izvirnih dokumentov in potem izvedbo storitve overitve. Zato je tudi pomembno, da stranka najprej izvirne dokumente prinese osebno v predstavništvo te institucije oziroma jih pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko katerekoli kurirske službe na naslov poslovalnice.


Prevajanje iz kitajskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v kitajski jezik

Postopek dostave vseh ostalih vsebin na obdelavo je precej bolj preprost, saj ni treba priložiti izvirnikov, tako da ima stranka možnost, da jih pošlje na e-poštni naslov in jih na enak način tudi dobi, ko prevajalci in sodni tolmači oziroma ostali strokovnjaki te institucije zagotovijo zahtevane storitve.

Glede na to, da izvirne dokumente morajo najprej dostaviti, se stranke obvezujejo, da jih ali osebno prevzamejo po končanem postopku obdelave, ali pa od pristojnih v poslovalnici zahtevajo njihovo dostavo na katerikoli naslov. Glede na to, da gre za dodatno storitev, oziroma da ta v ceno prevajanja in overitve dokumentov ni vračunana, jo mora v skladu s cenikom konkretne kurirske službe stranka plačati v trenutku prevzemanja.

Posebej poudarjamo, da se na zahtevo strank izvaja, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz kitajskega v korejski jezik oziroma pravnih aktov kot tudi kompletna obdelava vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer vse vrste potrdil in izjav ter soglasij.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem v dani različici jezikov in overitvijo vseh dokumentov, ki se tičejo področja izobraževanja pa tudi tistih, ki so povezani z znanostjo, na njihovo zahtevo pa kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki je uvrščen ali v gradbeno in poslovno, ali v tehnično pa tudi medicinsko ali poslovno dokumentacijo.

Treba je omeniti informacijo, da storitev nadoveritve, ki se nanaša na postavljanje Haškega oziroma žiga, poznanega tudi pod nazivom Apostille, ne sodi v domeno pooblastil teh strokovnjakov. Pravzaprav overitev s tem žigom izvajajo izključno zaposleni v okrožnih sodiščih Republike Slovenije, in to v njihovih posebnih oddelkih, pa se stranki priporoča, da z njimi kontaktira in se podrobno pozanima o konkretnem postopku za njene dokumente.

Informacija, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo nujno prevajanje dokumentov iz kitajskega v korejski jezik je posebej pomembna, ker to pomeni, da ti v najkrajšem možnem roku kompletno obdelajo katerikoli dokument. Seveda je tedaj treba posebej hitro reagirati, pa je zato zelo pomembno, da lastnik konkretne vsebine pošlje najprej na e-poštni naslov poslovalnice te institucije in da potem poskrbi, da zapriseženemu sodnemu tolmaču v čim krajšem roku priloži izvirne dokumente na vpogled, da bi celoten postopek bil maksimalno spoštovan.

Vsekakor zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi številne druge vsebine v pisani obliki, pa tudi izvedejo tolmačenje iz kitajskega v korejski jezik. Ker sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v dani različici jezikov lahko prav tako zagotovijo tudi storitev konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja in da je zelo natančno opredeljeno za dogodek katere vrste se katera od konkretnih storitev uporablja, je posebej pomembno, da so ti strokovnjaki seznanjeni z vsemi segmenti njegove organizacije. To nadalje pomeni, da je stranka, ki jo zanima konkretna storitev, dolžna pravočasno priložiti informacije o sami manifestaciji in omenjene strokovnjake seznaniti, ne samo s številom udeležencev, ampak tudi z lokacijo, na kateri bo manifestacija potekala ter o njenih osnovnih značilnostih pa tudi na splošno s trajanjem dogodka kot tudi o vseh ostalih segmentih organizacije. Pravzaprav šele, ko vse te informacije dobijo, zaposleni te institucije lahko opredelijo, katera od navedenih storitev bo uporabljena, da bi izpolnila pričakovanja in samega organizatorja in vsakega udeleženca. Posebej poudarjamo, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da no konkretno storitev vsekakor uvrščena v ponudbo, če je predvideno, da njeni zaposleni uporabijo prav simultano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji.

Vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga oziroma reklamiranja bodo s strani omenjenih strokovnjakov prav tako profesionalno prevedeni, če to neka stranka zahteva.

Prav tako bo izvedeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz kitajskega v korejski jezik pa tudi poljudnih in strokovnih besedil različne tematike, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi učbenike, zatem književna dela in vsebino različnih vrst revij.

Ena od dodatnih storitev, ki je na razpolago, je tudi optimizacija spletnih materialov, ki jih zaposleni omenjene specializirane institucije predhodno prevedejo v navedeni različici jezikov. Oni namreč uporabljajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način vplivajo na poboljšanje položaja, ki ga ti v iskanju zavzemajo.

Storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja video in zvočnih materialov sta na zahtevo strank prav tako na razpolago. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci najprej obdelajo konkretne vsebine, saj je v ponudbi, tako neposredno prevajanje filmov iz kitajskega v korejski jezik kot tudi oddaj različne vsebine, zatem reklamnih sporočil, serij in ostalih video in zvočnih materialov, stranke pa zatem izberejo eno od ponujenih dodatnih storitev.

Poleg vseh do zdaj navedenih storitev, je interesentom na razpolago tudi redakcija, ki se lahko uporabi za absolutno vsak material, za katerega obstaja prevod, ki pa ni kakovosten. Posebej je treba poudariti, da redakcijo v tej instituciji izvajajo izključno lektorji in korektorji, ki posedujejo ustrezne profesionalne izkušnje.

Prevajanje pritožb sodiščem in tožb iz kitajskega v korejski jezik

Poleg prevajanja pravnih aktov iz kitajskega v korejski jezik, izvajamo tudi njihovo overitev, da bi strankam omogočili, da v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste.

Poleg že navedenih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem sodne sklepe in pogodbe kot tudi odločitve sodišč potem pravni red Evropske Unije in sodne odločbe pa tudi licence vseh vrst in druge dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom.

Pomembno je, da je vsaka stranka seznanjena z dejstvom, da je njegova obveznost priložitev izvirnih dokumentov na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, saj je tako predvideno z zakonom.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki ne spadajo med pooblaščene osebe, zadolžene za overitev z Apostille žigom oziroma s tako imenovanim Haškim in da je to vrsto overitve treba izvesti za določene dokumente, se pričakuje, da stranka v okviru pristojnih institucij naše države samostojno pridobi vse relevantne informacije o tem.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank in v skladu z zakonom obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar so primarno soglasja vseh vrst, zatem izjave in potrdila (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in vsi ostali dokumenti te vrste).

Če se to zahteva, izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz kitajskega v korejski jezik oziroma izvaja se kompletna obdelava vseh dokumentov, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem zdravniški izvidi in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter številni drugi.

Stranke lahko zahtevajo v dani jezični kombinaciji tudi prevajanje za znanstvene patente in znanstvena dela oziroma za rezultate znanstvenih raziskav ter za vse ostale materiale, ki so povezani z znanostjo.

Prav tako na zahtevo lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz kitajskega v korejski jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili kompletno obdelajo tudi vse ostale osebne dokumente (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi).

Seveda člani ekipe te institucije prevajanje izvajajo tudi za gradbene projekte oziroma za deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo in na zahtevo kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vsak drugi dokument iz sestave, tako tehnične kot tudi razpisne oziroma gradbene dokumentacije.

Treba je poudariti tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovnih poročil iz kitajskega v korejski jezik, kar se nanaša predvsem na finančna, revizorska in letna. Seveda sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki veljajo za del poslovne dokumentacije, kot so na primer poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitveni akt podjetja, zatem statut podjetja in fakture ter katerikoli drugi dokument, ki je uvrščen v poslovno dokumentacijo.

V skladu s postavljenimi zahtevami se v skladu s trenutno veljavnimi pravili kompletno obdelujemo dokumente s področij izobraževanja, tako da stranke lahko prevajanje zahtevajo za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma za potrdilo o rednem šolanju ter diplomske in seminarske naloge pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih potem predmetnike in programe fakultet ter za vse ostale dokumente in druge vsebine, ki so na določen način povezane z izobraževanjem.

Prevajanje risanih in animiranih filmov iz kitajskega v korejski jezik

Kdorkoli zahteva obdelavo animiranih in risanih filmov v omenjeni različici jezikov, lahko v sami poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi dodatni storitvi oziroma angažira strokovnjake, ki izvedejo sinhronizacijo animiranih in risanih filmov kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve vseh tistih strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumentarnih in animiranih filmov iz kitajskega v korejski jezik, prav tako pa obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem zabavne in izobraževalne kot tudi informativne ter otroške oddaje oziroma serije in na splošno kakršenkoli video ali zvočni material.

Sicer ta specializirana institucija zaposluje tudi lektorje pa tudi korektorje, tako da interesenti lahko njih zadolžijo, ko je treba izvesti redakcijo. Konkretna storitev se lahko uporabi izključno za vsebine, ki so v dani različici jezikov prevedene neprofesionalno, pa ob uporabi pravil lekture in korekture omenjeni strokovnjaki vse napake popravijo. Na ta način se lastnikom dokumentov ali drugih materialov omogoči, da jih uporabljajo, ko jim je to potrebno, saj so in zvesti izvirniku in usklajeni s pravili pakistanskega jezika.

Vsekakor zagotavljamo tudi neposredno prevajanje plakatov in reklamnih letakov iz kitajskega v korejski jezik oziroma brošur in zloženk, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vizitke, zatem PR članke in številne druge reklamne vsebine. Glede na to, da posedujejo in znanje in izkušnje v obdelavi takšnih materialov in da odlično poznajo področje marketinga, lahko reklamno sporočilo iz konkretnih vsebin, uskladijo s pravili, ki veljajo v pakistanskem jeziku in njegovim izvornim govorcem omogočijo, da hitro razumejo, kaj se predstavlja skozi konkretne materiale.

Storitev tolmačenja je še ena v nizu storitev, ki jih izvajajo člani ekipe navedene specializirane institucije, v katere ponudbi je tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. S tem v zvezi je zelo pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo potrebno znanje pa tudi izkušnje v uporabi vseh treh vrst tolmačenja, tako da je zelo pomembno na podlagi značilnosti samega dogodka odločiti, ali je bolje uporabiti šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz kitajskega v korejski jezik. Prav zato je tudi navedeno, da mora vsaka stranka, ki jo zanima konkretna storitev, člane ekipe izbrane poslovalnice obvestiti o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka. Izjemno je pomembno, da navede, tako podatke o mestu prirejanja oziroma o njegovih glavnih značilnostih kot tudi tiste, ki so povezani, tako s številom udeležencev kot tudi s predvidenim trajanjem dogodka. Vsi ti podatki se strokovno analizirajo, da bi natančno ugotovili, katera od konkretnih storitev bo pri tem uporabljena.

Ti strokovnjaki na zahtevo strank prevedejo katerikoli besedilni material, kar so lahko in kompleksne in manj kompleksne vsebine, ki lahko obravnavajo različne teme s področij naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Če nekdo v dani kombinaciji jezikov prevajanje zahteva za spletnne materiale katerekoli vrste, od spletnih strani preko spletnih katalogov in prodajaln pa do programske opreme različnih vrst oziroma programov in aplikacij, v okviru te institucije dobi njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tudi storitev optimizacije. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo izkušnje v uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki se implementirajo z ciljem usklajevanja vsebine vseh omenjenih materialov s pravili iskanja, da bi sčasoma prišlo do njihovega boljšega kotiranja na spletu.

Poleg vseh vsebin, ki so do zdaj omenjene, ta institucija ponuja tudi profesionalno prevajanje knjig iz kitajskega v korejski jezik, kar pomeni obdelavo, tako učbenikov kot tudi vseh književnih del s področij in proze in poezije (beletrija, pesnitve, romani, pesmi in druga književna dela). Vsekakor ti strokovnjaki prav tako obdelajo časopisne članke, ko je to potrebno, poskrbijo pa tudi za to, da strankam omogočijo profesionalno prevajanje, tako za vsebino ilustriranih in otroških kot tudi znanstvenih revij.

Cena prevajanja iz kitajskega v korejski jezik

  • Iz kitajskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz kitajskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz kitajskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz kitajskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!