MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, ISPIT broj 532 (70 - 532)

U oblasti Azure Solutions Architect postoji ukupno 3 ispita, a nakon što ih sve bude položio, konkretni kandidat će postati i vlasnik čuvenog MCSD sertifikata, to jest Microsoft Certified Ssolutions Developer. Takođe je izuzetno bitno da naglasimo i vrlo važno informaciju, a koja se odnosi na sticanje Microsoft Specialist sertifikata, budući da ova kompanija napominje da svaki kandidat koji bude položio ne samo ispit broj 532 (70 - 532), nego i bilo koji od ostala dva iz ove oblasti ima mogućnost da postane vlasnik i tog sertifikata.

Ovaj ispit, ali i sve ostale, na teritoriji naše zemlje organizuje Akademija Oxford, uzevši u obzir da je ta institucija od strane Microsoft kompanije zvanično ovlašćena za to. Isto tako, ta institucija svima koji su zainteresovani da se pripreme za polaganje ovog ispita pruža priliku da pohađaju obuku i kurs broj 532 (20532 C), a kako bi na što bolji način mogli da se pripreme za polaganje.

Svakako je bitno da svi prijavljeni u potpunosti mogu da ispune jasno navedene zahteve, ali je na prvom mestu izuzetno važno da svako ko želi da polaže ispit broj 532 (70 - 532) ima znanje engleskog jezika, a koje mora da bude na višem nivou, uzevši u obzir da su svi zahtevi na pomenutom ispitu upravo izneti na tom jeziku.


U toku cele godine je dozvoljeno svima koji imaju interesovanje, a uz to i ispunjavaju jasno definisane uslove, da se prijave za polaganje ovog ispita, koji se organizuje u svim poslovnicama pomenutog test centra i to u skladu sa odredbama sasvim jasno definisanog programa.

Prijava se može izvršiti direktno u prostorijama jedne od poslovnica, a koje ćete pronaći najpre na teritoriji nekoliko opština grada Beograda, odnosno u Novom Sadu, Jagodini i Nišu, a zatim i u Čačku, Subotici i Kragujevcu, ali i u Ćupriji, Kraljevu i u još mnogo drugih gradova širom naše zemlje. U slučaju da vam taj način prijavljivanja iz ma kog razloga ne odgovara, svakako imate mogućnost da to učinite na lakši način, to jest da izabranu poslovnicu kontaktirate telefonski i tako se prijavite. A uz sve to je otvorena mogućnost i da zainteresovani kandidati prijavi pristupe elektronski, što znači da bi oni tada trebalo na zvaničan mejl Akademije Oxford da pošalju sve podatke, uključujući i onaj koji se odnosi na grad u kome žele da polažu ispit broj 532 (70 - 532).

Napominjemo da je ispit broj 532 (70 - 532) namenjen isključivo onim kandidatima koji imaju sasvim dovoljno iskustva u dizajniranju, odnosno u procesu programiranja, ali i implementacije, a zatim i automatizacije i monitoringa Microsoft Azure rešenja. Takođe se podrazumeva i da su oni upoznati sa korišćenjem alata za razvoj, te sa svim tehnikama i pristupima koji se koriste prilikom izgradnje adekvatnih rešenja u okviru ove platforme.

TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju na ispitu broj 532 (70 - 532)?

Ispit broj 532 (70 - 532) se sastoji od ukupno četiri oblasti, a njegova osnovna tema je vezana za poznavanje razvoja Microsoft Azure rešenja. Takođe napominjemo i da se u okviru svake oblasti nalazi po nekoliko grupa pitanja.

Prvo se proverava koliko polaznik poznaje opcije kreiranja i upravljanja Azure Resource Manager Virtual Machines, a ta oblast je u okviru zahteva na ovom ispitu zastupljena sa oko 30 do 35 procenata. Kandidati prvo treba da pokažu koliko poznaju ARM (Azure Resource Manager) Vms (Virtual Machines), te se očekuje i da odgovore na zahteve vezane za identifikaciju zadataka koji mogu, odnosno ne mogu da budu raspoređeni, te bi trebalo i da znaju da pokrenu konkretne zadatke, a uključujući i Microsoft i Linux. Nakon toga slede pitanja koja su vezana za konfiguracijski menadžment, a potom se očekuje da oni odgovore na pitanja koja se tiču poznavanja opcija umrežavanja ARM VM - a. Tu bi trebalo pokažu da znaju da konfigurišu statičku IP adresu, te da poznaju NSG (Network Security Groups), odnosno UDRs (User Defined Routes), ali i da znaju kako funkcioniše DNS i koja su pravila vezana za Firewall. Naslovi sledećeg segmenta u sklopu prve oblasti glasi Scale ARM VMs, a nakon toga polaznici odgovaraju na pitanja koja se odnose na poznavanje dizajniranja, odnosno implementacije ARM VMs opcija skladištenja. Takođe, kandidati treba da pokažu da znaju na koji način treba da bude izvršen pravilan monitoring ARM VMs - a, odnosno kako se kreiraju upozorenja i obaveštenja, ali i kako treba izvršiti monitoring lokacije skladištenja. Manage ARM VM Availability je osnov ispitivanja u sklopu ujedno poslednje podoblasti u ovom delu ispita.

Dizajniranje i primena opcija skladištenja i strategije podataka je tema ispitivanja u drugoj oblasti koju podrazumeva ispit broj 532 (70 - 532) i u celokupnom zahtevima je zastupljena sa 25 do 30%, a čini je ukupno 7 segmenata. Poznavanje implementacije Azure Storage Blobs and Azure Files je tema prvog segmenta, a posle toga se proverava koliko je polaznik upoznat sa primenom Azure tabela i redova za skladištenje. A zatim on odgovara na pitanja koja su vezana za upravljanje opcijama pristupa i monitoringa skladištenja, te nakon toga ima obavezu da pruži odgovor na pitanja koja se odnose na poznavanje implementacije Azure SQL baza podataka. Primena Azure DocumentDB je osnova ispitivanja naredne podoblasti, a osniva ispitivanja pretposlednjeg segmenta u ovom delu ispita je vezana za temu Implement Redis Caching, dok se u poslednjem proverava u kojoj meri je kandidat upoznat sa primenom opcija Azure Search, a gde on treba da kreira Service Index, odnosno da pokaže da zna na koji način se dodaju podaci i da na pravilan način rukuje rezultatima pretrage.

Najmanje zastupljena oblast je naredna i podrazumeva proveravanje znanja vezanih za upravljanje identitetom, aplikacijama i mrežnim servisima, a ukupno čini 15 do 20 procenata svoh zahteva koje podrazumeva ispit broj 532 (70 - 532). Integracija aplikacije sa Azure AD - om (Azure Active Directory) je osnova ispitivanja u prvom segmentu, a posle toga se pred kandidata stavlja zahtev da pokaže da je upoznat sa dizajniranjem i implementacijom strategije komunikacije. Potom se proverava da li poznaje Messaging Strategy, to jest da li može samostalno da je dizajnira i implementira. Develop Apps that use Azure AD B2C and Azure AD B2B jeste tema poslednje podoblasti u ovom delu.Ukupno je 7 segmenata prisutno u okviru poslednje oblasti na ovom ispitu, a ona je zastupljena sa 25 do 30 procenata u okviru svih ispitnih zahteva. Njena tema je Design and Implement Azure PaaS compute and web and mobile services. Najpre se proveravaju znanja vezanih za dizajniranje Azure App Service Web Apps, što je ujedno i tema prvog segmenta pitanja. Posle toga se očekuje da kandidat pokaže da poznaje način kreiranja različitih Azure funkcija, odnosno da zna pravilno da ih implementira. A tema naredne podoblasti je vezana za API Management i njegovu primenu, te nakon toga kandidat odgovara na pitanja u okviru segmenta čija tema glasi Design Azure App Service API Apps. Završne podoblasti u okviru poslednjeg segmenta pomenutog ispita su vezane najpre za razvoj Azure App Service Logic Apps, a zatim za Azure App Service Mobile Apps, te na kraju za dizajniranje i implementaciju Azure Service Fabric Apps.

Kako izgleda ispit broj 532 (70 - 532)?

Na prvom mestu je vrlo važno da svim zainteresovanim kandidatima damo informaciju koja će im značajno olakšati polaganje, a odnosi se na neospornu činjenicu da kompanija Majkrosoft gotovo nikada ne daje unapred precizne informacije o principu organizovanja ovog ispita broj, odnosno o zahtevima sa kojima će se oni neosporno sresti prilikom polaganja.

Zašravo se radi o tome da nije dat tačan broj pitanja, odnosno ispitnih zahteva, već se uvek navode neke opšti podaci. Tačnije, zna se da ispit broj 532 (70 - 532) obično sadrži između 40 i 60 ispitnih zahteva, stim što se uvek preporučuje kandidatima da ne uzmu te informacije kao 100% sigurne, a pošto pomenuta kompanija najčešće taj broj menja u svakom ispitnom roku. A to isto se odnosi i na formu ispitnih pitanja, ali je tu nešto jednostavnija situacija, budući da se ipak zna koja je to forma ispitnih zahteva, a koja se najčešće može javiti na ovom ispitu. Slobodno možemo da kažemo da to podrazumeva prisustvo onih zahteva koji se mogu svrstati u klasišne forme, a gde kandidat treba ili da dopuni odgovor na navedeno pitanje (uglavnom je reč o kraćem odgovoru) ili da jednostavno zaokruži jedan, odnosno više tačnih odgovora.

Na ovom ispitu može da se pojavi i specifični tip zahteva, a koji su poznati kao studija slučaja. Radi se o tome da kandidat dobije prikazanu određenu situaciju i treba da na osnovu datih podataka izvuče one koje smatra najvažnijim za rešavanje tog ispitnog zahteva. Napominjemo da se uvek radi o situacijama koje su svakako realne i sa kojima bi on svakako trebalo da dođe u susret ako se zaposli na onom radnom mestu za koje se zahteva posedovanje ovog sertifikata u okviru konkretne oblasti. Ovde je izuzetno važna informacija vezana za vreme koje je svakom kandidatu na raspolaganju, odnosno na činjenicu da je rešavanje studije slučaja, bez obzira koliko ih ima na ispitu uračunato u ukupno vreme koje je svakom kandidatu na raspolaganju. A samim tim što je za rešavanje jednog ovakvog zahteva potrebno uvek više vremena nego za davanje odgovora na druga pitanja, to je i izuzetno važno da svaki polaznik obrati pažnju na vremenski period koji mu je na raspolaganju kako bi mogao da odgovori na sve zahteve. Ono što je vrlo važno takođe i što svaki kandidat mora da zna jeste da kada jednom bude odgovorio na konkretnu studiju slučaja i prešao na naredno pitanje, on neće imati mogućnost da se u nekom trenutku vrati i ponovo proveri dati odgovor, odnosno ispravi ga ako to smatra potrebnim. Baš zato naglašavamo da je preporuka da dobro proučite konkretnu studiju slučaja i sa pažnjom odgovorite, a isto tako je bitno da znate i to da ćete na samom početku polaganja ispita broj 532 (70 - 532) na ekranu da dobijete informaciju da li su tada uopšte prisutne studije slučaja i koliko ih ima. A podrazumeva se da ukoliko nisu prisutne, tada nećete dobiti nikakvu informaciju.

Polaganje ovog ispita traje ukupno 150 minuta, ali Microsoft svakako zadržava pravo da to vreme u određenom ispitnom roku izmeni, tako da svi kandidati neposredno pre početka polaganja i dobijaju tačnu informaciju od zvanično ovlašćenog lica test centra o trajanju ispita. U principu, od tog vremena je 30 minuta namenjeno upoznavanju kandidata sa detaljima i čitanju uputstava, tako da praktično oni imaju dva sata na raspolaganju za rešavanje svih ispitnih zahteva.

Sistem bodovanja na ispitu broj 532 (70 - 532)

Kao što smo prethodno pomenuli, kompanija Majkrosoft je dobro poznata po tome što nikada ne daje tačno određene informacije, već su uvek u pitanju neke opšte smernice, a to isto se svakako odnosi i na sistem bodovanja.

Tako, recimo postoji podatak da jedan tačan odgovor svakom kandidatu donosi jedan poen, međutim vrlo često kandidati koji dobiju štampane rezultate budu njima zbunjeni, ali je to zato što ispit broj 532 (70 - 532) sadrži i ona pitanja koja kandidatu mogu da donesu dva poena, a ukoliko na njih tačno odgovori. Isto tako na ovom ispitu mogu da budu prisutni i oni zahtevi koji se uopšte ne boduju, a ukoliko vas to zbunjuje, morate znati i da je namena ovakvih pitanja vezana isključivo za ispitivanje mišljenja tih kandidata, pa se samim tim njihovi odgovori koriste za poboljšanje načina sertifikovanja, te baš zato što postoje i ovakva pitanja.

Pomenuta kompanija svakom kandidatu preporučuje da na apsolutno svako pitanje pruži odgovor, a uz to je poznato i da ispit broj 532 (70 - 532) ni u kom slučaju ne podrazumeva negativno ocenjivanje. A to znači da oni kandidati koji na bilo koji ispitni zahtev ne budu odgovorili tačno, sasvim sigurno neće imati umanjenje ukupnog broja poena koje su prilikom polaganja inače osvojili.

Najčešće se zahteva da kandidat osvoji ukupno 700 bodova, a da bi se smatralo da je ispit broj 532 (70 - 532) položio, što znači da on mora sa uspehom da odgovori na oko 70 procenata ispitnih zahteva.

Nakon što bude pružio odgovor i na poslednji ispitni zahtev, potrebno je da sačeka nekoliko minuta, da bi na ekranu video informaciju kako je uradio ovaj ispit, to jest da li ga je položio. A posle toga, ovlašćeni Microsoft test centar rezultate polaganja prvo šalje centrali pomenute kompanije i to u roku od najkasnije pet dana od datuma organizovanja ispita. Posle toga svi kandidati, u skladu sa važećim pravilima dobijaju ispitne rezultate i to u štampanom obliku, ali moramo da naglasimo da su oni takvi da su prikazani u formi grafikona, te da iz njih kandidat neće imati mogućnost da vidi na koje pitanje je dao tačan odgovor, a na koje nije. Tu će, zapravo videti grafikon uspešnosti i to kako na celokupnom ispitu, tako i u okviru pojedinačnih oblasti, ali i ukupan broj osvojenih poena u oba segmenta, to jest i na celom ispitu i u pojedinim oblastima. Baš zato i napominjemo da neko koga zanima upravo da vidi gde je dao tačan odgovor, a gde nije ima obavezu da zahteva od zvanično ovlašćenog lica u test centru u kome je polagao ovaj ispit da mu bude izdata i ta forma rezultata.

Svaki onaj kandidat koji 14 dana od dana kada je polagao ispit broj 532 (70 - 532) ne bude dobio odštampane rezultate, svakako treba konkretnu poslovnicu Majkrosoft test centra Akademije Oxford o tome obavesti, a kako bi što pre ta greška bila otklonjena.

Dodatne informacije o ispitu broj 532 (70 - 532)

Zahteva se da svi koji su izvršili prijavu i saznali datum polaganja budu prisutni u prostorijama konkretne poslovnice test centra i to najmanje 30 minuta pre zakazanog termina. Isto tako se očekuje i da svi kandidati tada pristupe procesu identifikacije, pa se zato zahteva da poseduju važeći lični dokument, a u kome neizostavno mora da se nalazi fotografija. Tačnije rečeno, oni identifikaciju mogu da izvrše kako uz korišćenje lične karte, tako isto i uz pomoć pasoša ili vozačke dozvole, a pod uslovom da konkretnom dokumentu nije istekao rok važnosti. A vrlo je važno da naglasimo, mada bi sa time trebalo da bude upoznat svaki kandidat pre toga, da se od onih osoba čiji dokument ima čip, svakako zahteva da ga imaju i očitanog, a kako bi ovlašćeno lice moglo da izvrši identifikaciju tog kandidata prema važećim pravilima. Ipak, ukoliko se dogodi da neko zakasni na polaganje ili da priloži lični dokument koji nije važeći, on svakako neće dobiti priliku da polaže ispit broj 532 (70 - 532) u tom roku.

Pre nego što bude zvanično počelo polaganje, ovlašćeno lice Microsoft test centra Akademije Oxford će da zvanično obavesti sve prisutne kandidate o pravilima koja su vezana za polaganje ovog ispita i koja se svakako moraju u potpunosti poštovati. A svi oni kandidati koji ne budu prihvatili navedena pravila, te koji eventualno pokušaju da izvrše bilo koju vrstu prevare za vreme trajanja polaganja ovog ispita, bi trebalo da o tome prethodno dobro razmisle, pošto je kompanija Majkrosoft poznata kao izuzetno stroga u tim situacijama. Naime, ako dođe do toga, prvo će ovlašćeno lice test centra tog kandidata da udalji iz prostorije u kojoj se polaganje ispita odvija, a pošto zvanično bude polaganje završeno, o tom incidentu će biti obaveštena centrala navedene kompanije, budući da je jedino njoj dozvoljeno da odluči na koji način će taj kandidat da bude kažnjen. Moramo da naglasimo da su kazne izuzetno stroge, te da najblaža među njima podrazumeva da će tom kandidatu biti zabranjeno u određenom vremenskom periodu da polaže ispit broj 532 (70 - 532), ali takođe je vrlo važno i da svi kandidati znaju da se upravo ta kazna najređe primenjuje. Tačnije, češće se izriče ona kazna koja, na prvom mestu podrazumeva zabranu polaganja svih ispita koje pomenuta kompanija organizuje i to u određenom vremenskom periodu, a nemojte da vas iznenadi ukoliko se dogodi da vam Microsoft zabrani do kraja života da pristupate polaganju i to bilo kog ispita u njegovoj organizaciji. Sem toga, lako može da se dogodi i da sve one sertifikate koje pomenuta kompanija izdaje, a koje ste vi možda pre toga stekli, ona zahteva nazad, to jest da pristupi procesu njihovog zvaničnog oduzimanja. Sasvim je jasno da ne bi trebalo da pristupate bilo kakvoj vrsti varanja za vreme trajanja ovog ispita.

Bitno je da znate i to da čak i ako ne varate, ova kompanija može i od vas i od svakog drugog kandidata da zahteva da ponovo polažete ispit broj 532 (70 - 532), a ukoliko to bude smatrala potrebnim, to jest ako ima sumnju da ste možda i varali, a da to niko nije uočio.

Ako iz prvog puta ne budete položili ovaj ispit, imate pravo da nakon što protekne 24 sata od polaganja izvršite prijavu za naredno polaganje. Ali svi oni kandidati koji ne budu ni u okviru drugog puta položili ovaj ispit, će biti prinuđeni da pričekaju da protekne dve sedmice od trenutka polaganja, da bi im bilo dozvoljeno da se ponovo prijave. Inače, takav princip prijavljivanja je prisutan sve do petog puta, budući da kompanija Majkrosoft najviše za godinu dana dozvoljava da se toliko puta polaže ispit broj 532 (70 - 532). A ako ste iz ma kog razloga zainteresovani da ga za godinu dana polažete čak i više od 5 puta ovaj ispit, onda imate pravo da to zvanično zahtevate. Naime, u toj situaciji je neophodno da u pisanoj formi uputite zahtev o tome i da ga predate u jednoj od poslovnica ovlašćenog Microsoft test centra u Srbiji, Akademije Oxford, nakon čega će on biti preda centrali konkretne kompanije, gde će i biti doneta odluka o njegovom ishodu.

Oni kandidati koje interesuje polaganje ovog ispita, a koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta će svakako biti u mogućnosti da ga polažu. A od njih se zahteva da u trenutku prijave dostave svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi na prvom mestu dokazali stepen invaliditeta, a zatim i pružili mogućnost zaposlenima u test centru da im omoguće polaganje tog ispita i to u skladu sa njihovim potrebama.

Vrlo je bitno da naglasimo i to da svi oni kandidati koji budu osvojili minimalan broj poena potrebnih za polaganje ovog ispita, svakako neće imati pravo da se ponovo prijave za njegovo polaganje, a ukoliko smatraju da bi možda tada osvojili veći broj poena.

Svako ko tokom polaganja bude primetio bilo koju vrstu neregularnosti, te ko bude želeo da uloži žalbu, to može da učini, ali isključivo nakon što se polaganje ovog ispita završi.

Iako je ispit broj 532 (70 - 532) prvi u okviru konkretne oblasti, činjenica je da je on ujedno i direktan put za sticanje MCSD sertifikata. A svaki onaj kandidat koji bude postao njegov vlasnik će morati da se pridržava obaveze koja je vezana za princip resertifikacije. Tačnije se radi o tome da osobe koje steknu ovaj sertifikat imaju dužnost da 2 godine nakon tog trenutka izvrše prijavu za polaganje ispita za resertifikovanje, pošto je tako definisano važećim pravilima. A neko ko ne bude ispoštovao ovo pravilo, odnosno ko ne bude pristupio polaganju ovog ispita u navedenom roku, svakako će biti prinuđen da snosi posledice, što znači da će sertifikat koji je stekao biti proglašen neaktivnim, te samim tim taj kandidat neće imati pravo da ga koristi kao priznat dokument. Napominjemo da je ispit za resertifikovanje trenutno sačinjen od onih zahteva koji su vezani za sve nove detalje u okviru oblasti ispitivanja, a koji su na snazi od trenutka kada je polaznik postao vlasnik konkretnog sertifikata. Takođe, za sada je način njegovog organizovanja takav da traje ukupno 170 minuta, tačnije 140 minuta plus pola sata za upoznavanje sa načinom rešavanja i zahtevima. Isto tako se i ovaj ispit organizuje na engleskom jeziku, pa se sasvim logično zahteva da kandidat ima viši nivo znanja konkretnog jezika.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje