MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, ISPIT broj 533 (70 - 533)

Onog trenutka kada zainteresovani kandidati budu položi ispit broj 532 (70 - 532), preostaje im da polože još ispite koji su označeni brojevima 533 (70 - 533) i 534 (70 - 534), da bi u oblasti Azure Solutions Architect mogli da steknu Microsoft Certified Solutions Developerm to jest sertifikat poznat kao MCSD.

Vrlo je važno naglasiti i da svaki kandidat koji položi bilo koji od tri pomenuta ispita iz ove grupe postaje vlasnik još jednog prestižnog sertifikata koji izdaje ova kompanija, a on nosi naziv Microsoft Specialist.

Polaganje ovog ispita organizuje test centar koji je od strane kompanije Majkrosoft zvanično ovlašćen, odnosno Akademija Oxford. A isto tako, ova institucija organizuje i posebnu vrstu pripremne nastave koju polaznici prate kada pohađaju kurs i obuku broj 533 (20533 C), te se na najbolji način pripremaju za polaganje ovog ispita.


Iako se zahtevaju i određena profesionalna znanja, definitivno je najvažnije da svaki pojedinačni kandidat koji želi da polaže ispit broj 533 (70 - 533) poseduje znanje engleskog jezika i to na visokom nivou, uzevši u obzir da su zahtevi izneti baš na pomenutom jeziku.

Akademija Oxford polaganje ovog ispita organizuje prema tačno određenom programu i to u svim svojim poslovnicama cele godine. A svaki kandidat koji ispunjava definisane zahteve ima pravo da se prijavi i to kako lično u prostorijama one poslovnice u kojoj želi da polaže ispit broj 533 (70 - 533), isto tako ima mogućnosti da kontakt ostvari preko telefona, a može i da se prijavi za polaganje preko zvanične mejl adrese pomenute institucije. Ali tada je vrlo važno da osim osnovnih podataka o sebi u okviru konkretnog mejla, svakako navede i u kojoj poslovnici želi da pristupi polaganju, pošto ih naša institucija za sada ima preko 20 na teritoriji cele zemlje.

Svako ko ima znanje engleskog jezika na zahtevanom nivou, neizostavno mora i da ima radno iskustvo koje se odnosi na implementaciju rešenja infrastrukture u okviru Microsft Azure. Isto tako je vrlo važno i da kandidati koji žele da polažu ispit broj 533 (70 - 533) poseduju dovoljno iskustva vezano za implementaciju i praćenje Cloud and Hybrid rešenja, kao i da su upoznati sa pružanjem podrške za Application Lifecycle Management.

TESTOVI


Koje su oblasti provere na ispitu broj 533 (70 - 533)?

Zahtevi čija je primarna tema implementacija Microsoft Azure Infrastructure Solutions su u okviru ovog ispita raspoređeni na 6 grupa, stim da svaka od njih u sebi sadrži po nekoliko grupa pitanja.

Sa oko 15 do 20 procenata je zastupljena prva oblast koju podrazumeva ispit broj 533 (70 - 533). U njoj se nalazi 4 segmenata pitanja, a tema joj je Design and Implement Azure App Service Apps. Primena web aplikacija je osnov ispitivanja prve podgrupe pitanja u ovoj oblasti, a posle toga se proverava koliko je kandidat upoznat sa procesom konfiguracije web aplikacija. Osnov ispitivanja u narednom segmentu je vezan za temu koja glasi Configure, Diagnostic, Monitoring and Analytics, a gde se pred kandidate stavljaju zahtevi koji su vezani za proveru poznavanja preuzimanja dijagnostike konkretnih podataka, ali se proverava i da li su oni upoznati sa pravilnim monitoringom izvora web sajtova, te sa konfigurisanjem obaveštenja i drugim detaljima koji su vezani za ovaj segment. Configure Web Apps for Scale and Resilience je tema ispitivanja koju podrazumeva poslednja podoblast u okviru ovog dela.

Create and Manage Azure Resource Manager Virtual Machines glasi primarna tema druge oblasti u okviru ovog ispita, a koja je zastupljena sa 20 - 25 % među zahtevima na pomenutom ispitu. Ukupno je 6 segmenata pitanja, a prvo se očekuje da kandidati pokažu koliko poznaju primenu opterećenja na ARM (Azure Resource Manager) Virtual Machines. Zatim sledi provera znanja vezanih za rad sa konfiguracijskim menadžmentom, a tu kandidati treba da pokažu u kojoj meri poznaju automatizaciju ovog postupka i to uz korišćenje PowerShell DSC - a (Desired State Configuration) i VM Agent. Tema sledeće grupe pitanja je vezana za proveru znanja vezanih za dizajniranje i implementaciju opcija VM skladištenja. Poznavanje opcija praćenja, to jest monitoringa ARM VMs - a se nakon toga proverava, a posle sledi segment koji je vezan za proveru znanja vezanih za praćenje ARM VM dostupnosti. Scale ARM VMs je tema poslednjeg segmenta u drugoj oblasti sa kojom se sreće svako ko polaže ispit broj 533 (70 - 533).

Sa oko 20 do 25 procenata su zastupljena pitanja iz treće oblasti, a koja se odnosi na proveru znanja vezanih za strategiju skladištenja, te za dizajniranje i implementaciju ovih opcija. Od 5 segmenata je sačinjena ova oblast, a kandidati prvo odgovaraju na pitanja koja su vezana za temu Implement Azure Storage Blobs and Azure Files, dok je provera poznavanja upravljanja pristupom osnov ispitivanja sledeće grupe pitanja. Kandidati zatim ogovaraju na zahteve vezane za konfigurisanje dijagnostike, odnosno za proces monitoringa u ovom slučaju, a zatim bi trebalo da pokažu i u kojoj meri su upoznati sa postupkom analize. Oni tu treba da, pored ostalog analiziraju prijave, odnosno logovanje, ali i nivoe logovanja. Implementacija Azure SQL baza podataka se proverava u pretposlednjem segmentu, a zatim se očekuje da kandidat odgovori na zahteve koji su vezani za primenu usluga oporavka (Recovery Services).Kandidati koji polažu ispit broj 533 (70 - 533) u sledećoj oblasti treba da pokažu znanja koja se odnose na rad sa Azure Active Directory, a koja je sa 15 do 20% zastupljena među svim zahtevima na pomenutom ispitu. Postoji ukupno 4 segmenta u ovoj oblasti, to jest 4 grupe pitanja, a kandidati prvo moraju da odgovore na ona koja se tiču poznavanja integracije Azure AD (Azure Active Directory) sa postojećim direktorijumima. Nakon toga su prisutna pitanja vezana za konfigurisanje pristupa aplikaciji, dok posle toga treba da odgovore i na pitanja koja se odnose na poznavanje postupka integracije konkretne aplikacije sa Azure AD. Završna podoblast se tiče poznavanja primene kako Azure AD B2C, tako i Azure B2B.

Pretposlednja oblast pitanja u okviru ispita broj 533 (70 - 533) je vezana za proveru znanja vezanih za rad sa virtualnim mrežama, te se očekuje da kandidat primarno treba da pokaže da je upoznat sa postupkom njihove implementacije. Od 3 segmenta je ona sačinjena , a zastupljena je sa oko 15 do 20 procenata među svim zahtevima. Znanje vezano za konfigurisanje virtualnih mreža se proverava u prvoj podoblasti, a potom se očekuje da kandidat pokaže da zna na koji način se vrši modifikacija utvrđene konfiguracije i to prema zadatim uslovima. Design and Implement a Multi - site od Hybrid Network glasi tema završnog segmenta ispitivanja u sklopu ove oblasti.

Postoji tri podoblasti u okviru poslednje oblasti koja čini ispit broj 533 (70 - 533), a zahtevi koji su tu izneti čine 10 - 15% svih ispitnih pitanja. Design and Deploy ARM Templates je njena osnovna tema, a kandidati tu treba da pokaže znanja koja se tiču njihove implementacije.

Kako izgleda 533 (70 - 533) ispit?

Ono što je najvažnije i što sasvim sigurno svaki pojedinačni kandidat koga interesuje ispit broj 533 (70 - 533) treba da zna, jeste da kompanija Microsoft nikada ne pruža tačne informacije vezano za to kako izgleda polaganje. Tačnije, nije precizno navedeno ni koliko pitanja ima na ovom ispiti, ali isto tako ni koja je njihova forma, uzevši u obzir da pomenuta kompanija uvek ima pravo da izmeni sve što navede. Baš zato napominjemo da kandidat koji čita ove uslove svakako ne treba da ih uzima kao potpuno sigurne, pošto se oni mogu promeniti i to u svakom ispitnom roku.

Od 40 do 60 zahteva je mahom prisutno na polaganju ovog ispita, ali kao što smo već rekli njihov broj uvek može da bude promenjen. A sve to isto se odnosi i na njihovu formu, ali je ipak zapaženo da postoje određene vrste pitanja koje se javljaju u svakom ispitnom roku. Tu mislimo na ona, da ih nazovemo uobičajena, a koja podrazumevaju štikliranje tačnog odgovora i to jednog ili više njih, odnosno dopunjavanje tačnog odgovora u predviđeno polje, stim da je mahom reč o upisivanju kraćeg odgovora.

Na ispitu broj 533 (70 - 533) može da bude prisutna i posebna vrsta ispitnih zahteva, koja je poznata kao studija slučaja. U tom slučaju se radi o tome da kandidat dobija prikazanu određenu situaciju koja je realna i predstavlja opis neke scene sa kojom kandidat može da dođe u dodir kada se bude bavio određenim poslom za koji se zahteva baš posedovanje MCSD sertifikata u ovoj oblasti. Princip rešavanja ovog zahteva podrazumeva da kandidat treba prvo da pročita tu studiju slučaja i to posebno pažljivo, a pošto je zatim neophodno da on izdvoji one detalje koje smatra relevantnim za rešavanje tog zahteva. A nakon što bude izdvojio te podatke, on će da ih analizira i na kraju navede odgovor na konkretnu studiju slučaja. Ovde je vrlo važno napomenuti da onaj kandidat koji bude dao odgovor i prešao na sledeće pitanje neće moći da se u bilo kom trenutku vrati i eventualno proveri ili izmeni odgovor koji je dao za tu studiju slučaja, pa zato i naglašavamo da se njima savetuje da dobro provere dati odgovor, odnosno da posvete određenu pažnju rešavanju studije slučaja. Ali, sa druge strane kandidati moraju biti naročito pažljivi, pošto je za rešavanje takvih ispitnih zahteva potrebno utrošiti više vremena, a njihovo rešavanje je svakako uračunato u celokupnih 150 minuta, koliko kandidati imaju na raspolaganju za rešavanje svih ispitnih zahteva. Zato je neophodno da se oni dobro organizuju i rasporede svoje vreme, a svakako će na početku ispita broj 533 (70 - 533) da dobiju podatak da li uopšte postoje studije slučaja i koliko ih je, kako bi što bolje mogli da rasporede dostupno vreme.

Iako je jasno navedeno da ovaj ispit traje 150 minuta, napominjemo da kompanija Microsoft ima pravo da taj podatak izmeni, ali će svi kandidati biti precizno obavešteni o dostupnom vremenu pre nego što se pristupi polaganju. Uglavnom oni imaju dva sata vremena za rad, dok je preostalih pola sata određeno za upoznavanje pojedinačnih kandidata sa uslovima polaganja, te sa načinom rešavanja pitanja i zahteva.

Sistem dodele poena na ispitu broj 533 (70 - 533)

Kompanija Majkrosoft ne samo da ne navodi tačan broj ispitnih pitanja i njihovu formu, nego isto tako nema zvaničnih podataka ni o tačno definisanom sistemu bodovanja, a koji je javno dostupan. Radi se o tome da postoje neki opšti podaci, ali se i ovde svakako preporučuje da ih kandidati uzmu sa dozom rezerve, pošto i sistem bodovanja može da bude promenjen u svakom ispitnom roku.

U većini slučajeva 1 poen dobija onaj kandidat koji odgovori tačno na konkretno pitanje, ali razlog zbog čega se mnogi zbunjuju kada dobiju rezultate sa polaganja jeste činjenica da ispit broj 533 (70 - 533) podrazumeva i ona pitanja koja kandidatima donose dva poena, ukoliko na njih daju tačan odgovor. Ali, na njemu vrlo često postoje i ona pitanja koja ne donose nijedan poen, a kada je reč o tim zahtevima u pitanju su oni koje pomenuta kompanija koristi zarad poboljšanja sistema dodele sertifikata, te na taj način vrši ispitivanje prijavljenih kandidata o konkretnoj oblasti, pa je zato svakako neophodno da kandidat odgovori na svaki ispitni zahtev i to najbolje što može. A on, takođe ne mora da brine ukoliko ne pruži tačan odgovor na neko pitanje, uzevši u obzir da sistem negativne dodele poena ne postoji, a to znači da netačan odgovor neće umanjiti ukupan broj osvojenih poena na ovom ispitu.

Potrebno je da kandidat odgovori tačno na više od 70 procenata ispitnih zahteva te da osvoji 700 poena minimalno, a da bi se smatralo da je ispit broj 533 (70 - 533) on položio, ali i ta informacija može da bude promenjena u određenom ispitnom roku.

Kada se završi polaganje i kandidat odgovori na poslednje pitanje, on će sačekati nekoliko trenutaka i nakon toga će na ekranu videti informaciju da li je taj ispit položio, to jest koliko je poena osvojio.

U roku od 5 dana od datuma polaganja, ovlašćeni test centar Microsoft kompanije, Akademije Oxford prvo dostavlja rezultate sa polaganja centrali te kompanije, a potom u tačno definisanom roku i svim kandidatima i to štampanu verziju. Ako neki kandidat i to u roku od dve sedmice od dana polaganja ovog ispita ne bude dobio štampane rezultate, trebalo bi da o tom propustu obavesti poslovnicu test centra u kome je i polagao ispit broj 533 (70 - 533), a kako bi on što pre bio otklonjen.

Kako su rezultati dati u obliku grafikona, a iz njega se može biti videti samo koliko je ukupno poena kandidat osvojio na celokupnom ispitu, odnosno u okviru pojedinačnih oblasti, napominjemo da iz tih rezultata kandidat neće moći da vidi na koji ispitni zahtev je dao tačan odgovor, a na koji nije. Pa, ukoliko ima želju da to učini, odnosno da baš dobije takvu informaciju, onda je vrlo važno i da obavesti ovlašćeno lice one poslovnice test centra u kome je ispit polagao o tome i da zahteva da mu se dostavi takva vrsta rezultata.

Dodatne informacije o 533 (70 - 533) ispitu

Svaki kandidat koji izvrši prijavu na tačno određen način ima i obavezu da onog dana kada je zakazano polaganje ispita broj 533 (70 - 533) dođe u prostorije konkretne poslovnice Majkrosoft test centra i to minimum 30 minuta pre zakazanog termina. A tada je vrlo važno i da ponese važeći lični dokument u kome mora da se nalazi i fotografija, a to uključuje kako ličnu kartu, tako i pasoš, odnosno vozačku dozvolu, što se zahteva da bi mogla da bude izvršena identifikacija tog kandidata. Takođe je vrlo važno i da neko ko ima onaj dokument u kome se nalazi čip svakako ima obavezu da ispoštuje pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, to jest da ga ima očitanog tom prilikom, a kako bi mogao da prođe kroz identifikaciju. Važećim pravilima pomenute kompanije je navedeno i da svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali sva navedena pravila, to jest koji ili zakasne na polaganje ili ne donesu validan lični dokument (nema fotografiju ili mu je istekao rok važnosti) neće biti u mogućnosti da pristupe polaganju ovog ispita u tom ispitnom roku.

Pre nego što zvanično bude počelo polaganje, ovlašćeno lice Akademije Oxford će da obavesti sve prisutne kandidate o obavezama koje imaju, to jest uputiće ih u pravila za koja je neophodno da ih se u potpunosti pridržavaju. A ako se bude dogodilo da neki kandidat ne prihvati navedena pravila, to jest da pokuša da izvrši bilo koju vrstu varanja za vreme polaganja ovog ispita, svakako je preporuka da o tome još jednom dobro razmisli, pošto su kazne koje u tom slučaju izriče kompanija Majkrosoft naročito stroge. Ukoliko ovlašćeno lice, a koje je prisutno prilikom polaganja ispita bude primetilo da neki kandidat pokušava da vara, on će da ga najpre udalji sa polaganja. Kada se bude završio ispit broj 533 (70 - 533), ovlašćeno lice će imati obavezu da napiše zvaničan dopis o tom incidentu i pošalje ga kompaniji Microsoft, a nakon toga centrala te kompanije donosi odluku kako će biti kažnjen taj kandidat. Jedna od kazni koja može da bude izrečena jeste da mu se zabrani polaganje ovog ispita u određenom vremenskom periodu. Ali kandidati moraju da znaju da je upravo to kazna koja se izuzetno retko primenjuje, već se znatno češće izriče ona koja podrazumeva zabranu polaganja apsolutno svih ispita u organizaciji Majkrosoft - a i to do kraja života tog kandidata. Isto tako ova kompanija ima apsolutno pravo da od tih kandidata zahteva i povraćaj sertifikata koji ona izdaje, a ako su ih prethodno stekli.

Pored toga, ako se dogodi da zaposleni u centrali pomenute kompanije posumnjaju da je došlo do varanja, ali da to ovlašćeno lice prilikom sprovođenja ispita nije primetilo, ima pravo da od svakoga zahteva da ponovo polaže ovaj ispit.

Ukoliko postoji bilo koja vrsta žalbe na tok ispita, kandidat ima pravo da je iznese ovlašćenom licu test centra, a to može da učini nakon što se završi polaganje ovog ispita.

Svaki onaj kandidat koji osvoji minimalan broj poena koji su dovoljni da bi se smatralo da je položio ispit broj 533 (70 - 533) nema pravo da zahteva novo polaganje, a ako smatra da bi eventualno tada osvojio više poena.

Ako kandidat ne položi iz prvog puta ovaj ispit, dozvoljeno mu je da se ponovo prijavi za polaganje, a uz uslov da od datuma polaganja protekne dvadeset četiri sata. Ali ako se dogodi da ni posle drugog puta on ne položi ovaj ispit, moraće da sačeka da protekne dve sedmice od datuma kada je polagao ovaj ispit, pa da ponovo pristupi prijavljivanju. Inače, takav način prijave važi sve do petog puta, te ako se dogodi da mi nakon petog puta on ne položi pomenuti ispit, on se obavezuje da sačeka da prođe minimum 12 meseci od datuma poslednjeg polaganja, a da bi mu bilo dozvoljeno novo prijavljivanje. Inače, ovo pravilo je uvedeno zato što kompanija Majkrosoft dopušta najviše pet puta u toku jedne godine polaganje ovog ispita, ali ako postoji kandidat koji želi da pristupi polaganju i više od 5 puta za godinu dana, on mora da navede zvaničan zahtev o tome u pisanoj formi i da ga preda u poslovnici test centra u kojoj želi. Zatim se taj zahtev isporučuje centrali ove kompanije, a gde se definitivno donosi odluka da li je on odobren ili nije.

Svaki kandidat koji ima određenu vrstu invaliditeta ima pravo da polaže ispit broj 533 (70 - 533) u okviru Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford. Od njega se zahteva da u trenutku upisa dostavi i relevantnu medicinsku dokumentaciju, a kojom će primarno da dokaže nivo invaliditeta, odnosno koja će poslužiti osobama koje su u tom test centru zaposlene da pripreme adekvatne uslove za njegovo polaganje.

Nakon što bude postao vlasnik MCSD sertifikata i to u oblasti Azure Solutions Architect i prođe dve godine od tog datuma, svaki kandidat se obavezuje da izvrši postupak resertifikovanja, odnosno da polaže jedan ispit na kome će pokazati da je upoznat sa svim onim novostima koje su u oblasti ispitivanja prisutne od trenutka kada je on stekao ovaj sertifikat do momenta kada mora da pristupi procesu resertifikacije. Za sada je određeno da taj ispit traje 170 minuta ukupno, te da je pola sata od tog vremena namenjeno čitanju ispitnih zahteva, a da preostalo vreme kandidati imaju na raspolaganju za njihovo rešavanje. Isto tako se i ovaj ispit organizuje na engleskom jeziku, pa zato je svakako prisutan zahtev o višem nivou njegovog poznavanja. A ako neki kandidat ne ispoštuje ovaj zahtev, to jest ukoliko ne pristupi postupku resertifikacije, a u skladu sa pravilima i u tačno navedenom roku, kompanija Microsoft će povući njegov sertifikat i proglasiti ga neaktivnim, što u praksi znači da neće moći da ga koristi kao priznat dokument.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje