MCSD sertifikat, Windows Store Apps (HTML5), ISPIT broj 480 (70 - 480)

Da bi kandidatu bilo omogućeno da stekne MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) i to u oblasti Windows Store Apps, on mora da položi sva tri ispita iz grupe vezane ili za poznavanje HTML5 ili za poznavanje programiranja C#.

Prvi među tim ispitima i to u prvoj grupi je označen brojem 480 (70 - 480). Ovde moramo da naglasimo da svaki kandidat koji položi samo njega, postaje vlasnik i Microsoft Specialist Certificate i time pokazuje da poznaje veštine koje su predmet ispitivanja. Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da se ovaj ispit organizuje na engleskom jeziku, a što podrazumeva da zainteresovani kandidati moraju posedovati viši nivo znanja tog jezika, kako bi mogli da odgovore na sve ispitne zahteve.

Iako to nije njihova obaveza, kompanija Majkrosoft, čiji je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar, preporučuje da svaki zainteresovan kandidat svakako pohađa specijalizovanu obuku i kurs broj 480 (20480 B), koja predstavlja zapravo pripremu za polaganje 480 (70 - 480) ispita. Ovu obuku organizuje pomenuti ovlašćeni test centar na preko 20 lokacija u celoj zemlji.

U obavezi smo i da naglasimo da kompanija Majkrosoft navodi da je polaganje 480 (70 - 480) ispita, pre svega namenjeno svim onim osobama čije radno iskustvo u oblasti programiranja podrazumeva minimalno jednu godinu, a poželjno je da bude i duže. Očekuje se da su prijavljeni kandidati imali prilike da rade sa JavaScript - om, te da poznaju izradu aplikacija na različitim softverskim i hardverskim platformama. Uz to, neophodno je da svaki kandidat ima najmanje jednu do dve godine radnog iskustva u razvoju HTML - a, te da je upoznat sa njegovom primenom u okviru object - oriented, event - driven programming model.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru 480 (70 - 480) ispita?

Na ispitu broj 480 (70 - 480) su prisutne 4 različite grupe zahteva, a svaka od njih je zastupljena sa oko 25% u ovom ispitu, stim da su neke za nijansu manje ili više zastupljene među ukupnim pitanjima. Osnovna tema ispitivanja je usmerena na proveru poznavanja programiranja HTML5 uz primenu JavaScript i CSS3.

Implement and Manipulate Document Structures and Objects je tema prvog dela provere na ovom ispitu, a tu se prvenstveno očekuje da kandidat kreira strukturu konkretnog dokumenta prema uputstvima, te da poznaje primenu takozvanog semantičkog označavanja (Semantic Markup), uključujući i njenu primenu u okviru pretraživača i Screen Readers - a (Header, Footer, Article, Section, Aside and Nav). Uz to, trebalo bi i da je upoznat sa načinom kreiranja Layot Container - a u okviru HTML - a. Zatim slede zahtevi koji se odnose na zapisivanje određenog koda koji treba da bude u interakciji sa UI Controls. Tu bi trebalo da najpre programski dodaje, ali i da vrši modifikaciju određenih HTML elemenata, te da zna da primeni Media Controls, odnosno HTML5 Canvas i SVG grafiku. Posle toga sledi podoblast koja obuhvata zahteve vezane za poznavanje promene lokacije konkretnih elemenata, a na osnovu navedenih smernica. Ovde se od kandidata očekuje da zna na koji način se vrši skrivanje, odnosno pokazivanje određenih elemenata, te da je u prilici da primeni određene transformacije. Poznavanje primene HTML5 APIs - a (AppCache API, Storage APIs i Geolocation API) se proverava u sledećem segmentu prve oblasti 480 (70 - 480) ispita, a zatim sledi podoblast čija tema je Establish the Scope of Objects and Variables. Osnov provere u poslednjem segmentu ovog dela ispita jeste kreiranje i primena objekata i metoda (custom objects, native objects, implement native methods and create custom methods, inherit from an object, create custom objects and custom properties for native objects using prototypes and functions).

Od ukupno pet segmenata se sastoji sledeća oblast provere tokom ispita broj 480 (70 - 480), a primarno je usmerena na primenu toka programa. Prvo se proverava koliko je kandidat upoznat sa osnovnom temom, a zatim bi trebalo da pokaže znanja koja se odnose na rad sa određenim događajima. Očekuje se da odgovori na zahteve koji su vezani za primenu DOM - a (OnBlur, OnFocus, OnClick), te da može da rukuje takozvanim Bubbled Events, odnosno da može da rukovodi određenim događajem i to uz primenu Anonymous Functions. U narednom segmentu se proveravaju znanja kandidata vezano za rukovanje izuzecima (podešavanje i odgovor na Error Codes, izbacivanje izuzetaka u skladu sa zahtevima, request for null checks, primena try - catch - finally blocks i ostalo). U pretposlednjoj podoblasti su pitanja vezana za Implement a Callback, dok je tema završnog segmenta u ovom delu ispita usmerena na proveru poznavanja kreiranja Web Worker Process - a.Access and Secure Data je treća oblast na 480 (70 - 480) ispitu i spada u red najzastupljenijih među ispitnim zahtevima, mada je reč zaista malo većem procentu zastupljenosti. Kandidati bi trebalo prvo da pruže odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje procesa potvrde korisničkih unosa, a uz korišćenje HTML5, odnosno uz primenu JavaScript - a. Consume Data je osnov ispitivanja u trećem segmentu, dok se poznavanje Serialize, Deserialize and Transmit Data proverava u poslednjoj podoblasti. Trebalo bi da kandidati, pored ostalog pokažu znanja koja su vezana za poznavanje preuzimanja podataka uz korišćenje određenih web usluga, odnosno da znaju da pruzmu podatke iz ostalih izvora i to uz korišćenje XMLHTTPRequest. Takođe se očekuje da su upoznati sa binarnim podacima, odnosno tekstualnim (XML, JSON), ali i da znaju da pošalju podatke uz primenu XMLHTTRequest.

Korišćenje CSS3 u aplikacijama je tema provere u okviru poslednje oblasti, a sastoji se od 6 segmenata. Pred kandidate se u ovom delu 480 (70 - 480) ispita stavljaju zahtevi koji su vezani kako za Style HTML Text Properties, tako i za Style HTML Box Properties. Zatim kandidati odgovaraju na pitanja koja su vezana za kreiranje Flexibile Content Layout, gde bi trebalo da pokažu poznavanej primene Flexibile Box modela, odnosno da znaju na koji način se vrši implementacija Multi - Column. Uz to, u ovom segmentu su i pitanja koja se odnose na primenu Position Floating and Exclusions, odnosno Grid Alignment, te se očekuje i da kandidati pruže tačne odgovore na pitanja koja se tiču primene rasporeda uz primenu Nesting, Grouping and Regions. U završnim segmentima ove oblasti su izneti zahtevi u kojima se od kandidata očekuje poznavanje procesa kreiranja Animated and Adaptive UI, te bi trebalo da znaju i da pronađu konkretne elemente, a uz primenu CSS Selectors i jQuery - ja. Structure a CSS file by using CSS selectors je osnovna tema provere u završnom delu ove obasti, odnosno celokupnog 480 (70 - 480) ispita.

Kako izgleda ispit broj 480 (70 - 480)?

Kako kompanija Microsoft teži da neprekidno unapređuje svoj sistem sertifikacije, to svi zainteresovani kandidati moraju da imaju na umu da nigde nije precizno određeno koliko ispitnih pitanja će biti prisutno, odnosno koja će tačno biti njihova forma, te nisu poznati ni mnogi drugi detalji, budući da ova kompanija ima pravo da čak i opšte navedene informacije u svakom ispitnom roku izmeni, u slučaju da to smatra potrebnim.

Najčešće je na ispitu broj 480 (70 - 480) prisutno između 40 i 60 ispitnih zahteva, ali ovaj broj može da bude izmenjen, ako se to smatra potrebnim. Isto tako se i njihova forma često menja, odnosno u gotovo svakom ispitnom roku se dodaju neke nove ispitne forme. One koje su, mahom prisutne na svakom ispitu podrazumevaju klasičan način rešavanja pitanja, gde se od kandidata zahteva ili da dopuni kraćim odgovorom određeno pitanje ili da odabere tačan odgovor (jedan ili više njih) od ponuđenih. A na 480 (70 - 480) ispitu mogu da se jave i pitanja, koja su poznata kao studije slučaja i koja spadaju u specijalne forme ispitnih zahteva. Ovde se radi zapravo o tome da se pred kandidata stavlja situacija u kojoj on može da se nađe, ukoliko bude obavljao posao koji mu omogućuje sticanje MCSD sertifikata. Zadatak kandidata u ovom slučaju jeste da dobro prouči scenario koji mu je prikazan i da zatim izdvojiti ključne podatke, koji će mu biti od pomoći u rešavanju ispitnog problema koji je izložen u konkretnoj studiji slučaja. Posle toga, on treba da analizira one informacije koje je izdvojio, a zatim da na osnovu toga navede tačan odgovor na tu studiju slučaja. Vrlo je važno da kandidat bude upoznat sa činjenicom da je rešavanje studije slučaja uračunato u ukupno vreme trajanja ispita, ali budući da su u pitanju kompleksniji zahtevi, on mora da se dobro organizuje kako bi pružio tačan odgovor i na sva pitanja i na sve studije slučaja. Bitno je i da zna da nakon što bude završio sa rešavanjem jedne studije slučaja, mora dobro da proveri odgovor koji je dao pre nego što bude prešao na naredni deo 480 (70 - 480) ispita, jer posle neće moći da se vraća i ispravlja taj odgovor.

Inače, trajanje ovog ispita je najčešće oko 150 minuta, ali kompanija Majkrosoft takođe ima pravo da i to izmeni u svakom ispitnom roku, a kandidati će svakako neposredno pre polaganja da budu informisani o njegovom tačnom trajanju.

Bodovanje na 480 (70 - 480) ispitu

Kada je u pitanju princip bodovanja na ispitu broj 480 (70 - 480), moramo da naglasimo da kompanija Microsoft i ovde ima pravo da ga izmeni kad god je to neophodno. A u većini slučajeva se zahteva da kandidat uspešno odgovori na 70 procenata ispitnih zahteva, to jest da osvoji preko 700 poena. Svakako treba imati na umu da ove podatke kandidati valja da uzmu sa rezervom, jer se u svakom ispitnom roku način bodovanja može izmeniti.

Par trenutaka nakon što kandidat bude odgovorio na poslednje pitanje, odnosno ispitni zahtev na ekranu će se pojaviti informacija da li je on ovaj ispit položio ili nije, a nakon toga u propisanom roku će dobiti i odštampane rezultate polaganja. Prvo kompanija Majkrosoft zahteva da joj ovlašćeni test centri u roku od pet dana od dana polaganja isporuče rezultate, a zatim se oni dostavljaju kandidatima na tačno određen način. Svaki kandidat koji u roku od dve sedmice od dana kada je polagao ispit broj 480 (70 - 480) ne dobije štampanu verziju rezultata bi trebalo da o tome informiše test centar u kome je ispit i polagao.

Što se tiče rezultata u štampanom obliku, kandidati dobijaju najpre grafikon, ali na njemu je prikazana zapravo ukupna brojčana vrednost, kao i učinak u okviru svake oblasti provere i to samo brojčano. Upravo iz tog razloga, kandidati koji žele da vide da li su na neko pitanje pružili tačan odgovor ili ne, moraju o tome da obaveste ovlašćeni test centar, kako bi im bilo omogućeno da dobiju i ovako odštampane rezultate, jer iz ovih osnovnih to neće moći da vide.

Vrlo je važno da kandidati imaju na umu da ukoliko na neko pitanje ne budu dali tačan odgovor neće snositi posledice, zato što im to neće uticati na ukupan broj poena koje budu osvojili na ispitu, to jest neće doći do njihovog umanjenja.

Najčešće je princip bodovanja vrlo jednostavan, te tačan odgovor donosi jedan poen. Međutim, ispit broj 480 (70 - 480) je specifičan u tom smislu što postoje i pitanja koja se boduju sa nekoliko poena, ali isto tako ima i onih koja kandidatima ne donose poene. Ovde se radi o tome da je pitanje koje se ne boduje prisutno na ovom ispitu da bi se ispitalo tržište i samim tim poboljšala sertifikacija ove kompanije, a o tome kandidati neće dobiti nikakvu informaciju, te je zato važeća opšta preporuka da odgovore na svako pitanje koje se bude pojavilo na ispitu. Sa druge strane, ona pitanja koja kandidatu mogu da donesu nekoliko poena se izdvajaju, jer se na ekranu pokazuje informacija o tome.

Dodatne informacije o ispitu broj 480 (70 - 480)

Svi oni kandidati koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta imaju mogućnost da polažu ispit broj 480 (70 - 480) bez ikakvih smetnji, ali je neophodno da u trenutku prijave dostave i relevantnu dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju, kako bi im bilo omogućeno nesmetano polaganje ovog ispita.

Na dan kada je zakazano polaganje, kandidat je dužan na prvom mestu da se pojavi 30 minuta pre zakazanog termina u prostorijama poslovnice Microsoft test centra Akademije Oxford, kao i da tom prilikom ponese validan lični dokument sa fotografijom. Sem lične karte, za identifikaciju može da bude korišćena i vozačka dozvola i pasoš, uz uslov da tom dokumentu nije istekao rok važenja. Takođe je bitno da kandidati koji imaju čipovan lični dokument moraju da ponesu i papir na kome je taj dokument očitan, kako bi mogli bez ikakve smetnje da prođu kroz proces identifikacije. Svaki kandidat koji se bude oglušio o ove zahteve, odnosno koji ne bude poneo validan lični dokument ili koji bude zakasnio na polaganje 480 (70 - 480) ispita, neće biti u mogućnosti da prođe kroz proces identifikacije, što znači da neće moći da polaže ovaj ispit u tom ispitnom roku.

Pre nego što počne polaganje, zvanično lice ovlašćenog centra za testiranje će sve prisutne kandidate da informiše o detaljima u vezi sa polaganjem, a tom prilikom će im ukazati i na zabranu varanja na ovom ispitu. U slučaju da kandidat ipak ne posluša, te pokuša da pribegne bilo kojoj vrsti prevare, ovlašćeno lice će ga odmah udaljiti sa polaganja. Zatim će o svemu tome da obavesti centralu kompanije Majkrosoft, a svaki kandidat mora da zna da je ova kompanija naročito poznata po oštrom kažnjavanju, te je moguće da se izrekne tom kandidatu zabrana polaganja najpre ispita broj 480 (70 - 480) u određenom vremenskom periodu, ali i zabrana polaganja bilo kog Microsoft ispita i to doživotno. Među kazne se često može uvrstiti i oduzimanje već stečenih sertifikata, ukoliko stručni tim ove kompanije proceni da je kandidat varao i na prethodnim ispitima, ali to nije bilo uočeno. Pored svega toga, ova kompanija ima pravo da u svakom trenutku zahteva da ovaj ili bilo koji drugi kandidat ponovo polaže 480 (70 - 480) ispit, ako smatra da je pokušao da primeni ma koju vrstu zloupotrebe.

Kandidat koji se prvi put prijavljuje za polaganje ovog ispita i ne položi ga, ima pravo da se ponovo prijavi, ali uz uslov da protekne najmanje 24 sata od prethodnog polaganja. Ako ga ni drugi put ne bude položio, on mora da čeka da prođe 14 dana, kako bi mu bilo omogućeno da se ponovo prijavi i tako sve dok ne dođe do petog polaganja. Ukoliko kandidat ni posle petog puta ne bude položio ovaj ispit, on mora da sačeka najmanje 12 meseci da prođe, budući da kompanija Microsoft ograničava svakog kandidata da u roku od godinu dana može najviše pet puta da polaže 480 (70 - 480) ispit. Svi oni kandidati koji, iz ma kog razloga žele da ga polažu više od pet puta u toku jedne godine, mogu o tome da obaveste ovlašćeni test centar, te da upute zvaničan zahtev koji će dalje biti prosleđen centrali ove kompanije. A nakon toga će tim stručnjaka da odluče o tome da li će tom kandidatu biti dozvoljeno da polaže i više od pet puta godišnje ovaj ispit ili ne.

Naglašavamo i to da kandidat koji bude odgovorio tačno na zahtevani broj pitanja, odnosno koji dobije informaciju da je ispit i položio, nema pravo da ga ponovo polaže kako bi stekao više poena.

Kandidati koji budu stekli MCSD sertifikat u ovoj oblasti su u obavezi da izvrše resertifikaciju u roku od dve godine nakon sticanja pomenutog sertifikata. Svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali ovu odredbu, odnosno koji ne pristupe procesu resertifikacije u skladu sa pravilima kompanije Microsoft će snositi posledice, jer će njihov sertifikat biti proglašen neaktivnim. A što se tiče procesa resertifikacije, on trenutno podrazumeva polaganje jednog ispita u trajanju od 170 minuta, od čega je 30 minuta namenjeno čitanju ispitnih zahteva i odredbi u vezi sa polaganjem, a 140 minuta rešavanju ispitnih zahteva. Kako je i ovaj ispit takođe na engleskom jeziku, tako se zahteva da svi kandidati koji vrše resertifikaciju svakako imaju viši nivo znanja tog jezika. A što se tiče ispitnih zahteva u ovom slučaju, oni uglavnom sadrže sve one novine koje su uvedene u oblasti ispitivanja od trenutka kada je kandidat stekao MCSD sertifikat.

Bilo koju vrstu žalbe da kandidat ima na polaganje ovog ispita, on može da je uputi ovlašćenom licu u test centru, ali nakon završetka polaganja 480 (70 - 480) ispita.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje