MCSD sertifikat, Application Lifecycle Management, ISPIT broj 497 (70 - 497)

Kada kandidat bude položio ispit broj 497 (70 - 497) ostaje mu još samo da pristupi polaganju ispita broj 498 (70 - 498) da bi postao vlasnik zvanično priznatog sertifikata MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), a u oblasti čiji naziv glasi Application Lifecycle Management.

Ovaj ispit, kao i preostala dva iz pomenute grupe, na teritoriji naše zemlje organizuje zvanično ovlašćeni Microsoft test centar, Akademija Oxford i to prema tačno utvrđenim pravilima, a u toku cele godine. Polaganje se organizuje širom Srbije u skladu sa određenim programom, koji propisuje pomenuta kompanija. Tako da zainteresovani kandidati, a koji u potpunosti ispunjavaju osnovne uslove, imaju mogućnost da se bilo kog dana u toku kalendarske godine prijave za polaganje. Oni to mogu da učine direktno u poslovnici u kojoj žele da pristupe polaganju, te imaju takođe i mogućnost da se prijave putem telefona jedne od poslovnica, ali mogu i da na zvaničnu mejl adresu ovog test centra pošalju svoje podatke i na taj način se prijave za polaganje.

Uz to što moraju da poseduju određena znanja koja se tiču oblasti provere, svi prijavljeni kandidati svakako moraju da znaju engleski jezik, a na višem nivou, uzevši u obzir da su baš na tom jeziku i izneti ispitni zahtevi.


Softver testeri se smatraju najboljim kandidatima za polaganje pomenutog ispita, te se očekuje da su oni u potpunosti upoznati sa procesom ispitivanja, kreiranja i upravljanja različitim greškama i eventualnim ublažavanjem uočenih bagova. Najčešće, kandidati koje interesuje 497 (70 - 497) ispit imaju odlično znanje iz ove oblasti, te im je sasvim jasno i zbog čega je testiranje softvera tako važno, a bitno je i da se to testiranje vrši uz primenu adekvatne Majkrosoft tehnologije.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita 497 (70 - 497)?

Software testing with Visual Studio je primarna tema koju ispit broj 497 (70 - 497) ima, a svi zahtevi su podeljeni u svega 3 segmenta. Skoro sve one su manje - više u istom procentu zastupljene među zahtevima, dok je za nijansu poslednja oblast zastupljenijaa. Napominjemo i da se u okviru svake od njih nalaze zahtevi koji su grupisani u nekoliko segmenata.

Poznavanje pravilnog kreiranja i konfigurisanja test plana se smatra osnovom ispitivanja u okviru prve grupe pitanja, a nju čini pet podoblasti, to jest segmenata zahteva. Na prvom mestu se očekuje da kandidat pokaže da je upoznat sa kreiranjem Test Plan Properties, dok će već u narednoj podoblasti on odgovarati na pitanja koja su vezana za konfigurisanje podešavanja testiranja, a u skladu sa jasno navedenim zahtevima. Define Configurations glasi naslov treće grupe pitanja u prvoj oblasti, a to da li kandidat poznaje postupak kreiranja Test Suites - a se proverava u sklopu pretposlednje podoblasti. Završni deo ove grupe pitanja se odnosi na proveru poznavanja njihovog konfigurisanja.

Druga podoblast koju sadrži ispit broj 497 (70 - 497) se odnosi na Test Cases i pravično upravljanje njima, a i nju čini ukupno 5 segmenata, odnosno podoblasti. Najpre kandidat treba da pokaže da je upoznat sa kreiranjem Test Cases - a, a nakon toga je potrebno da kreira konkretne korake za testiranje. On zatim odgovara na pitanja koja se odnose na poznavanje definisanja parametara, dok je Manage Shared Steps tema pretposlednje podoblasti, a zatim kandidat treba da odgovori i na ona pitanja kojima se proverava u kojoj meri je on upoznat sa upravljanjem konkretnim zahtevima.Treća i ujedno završna oblast koju podrazumeva 497 (70 - 497) ispit je, kao što je prethodno pomenuto zastupljena u nešto malo većem procentu od preostale dve, a Manage Test Execution je njena primarna tema. Od ukupno 7 podoblasti je sačinjena ova oblast zahteva, a kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na rad sa početkom testiranja, jer je Run Tests osnov prve podoblasti ispitnih zahteva. Perform Exploratory Testing je tema na koju je stavljen fokus u drugoj podgrupi zahteva, a posle toga kandidat pokazuje da ume da radi sa greškama i to u smislu da može samostalno da njima upravlja onako kako se zahteva. Da ume da koristi Lab Center će pokazati svaki kandidat prilikom odgovaranja na pitanja u sledećem segmentu, a posle toga bi trebalo da analizira preporučene testove, te da izvrši potrebnu analizu, da bi u sledećem, to jest poslednjem segmentu pružio odgovore na ona pitanja koja su vezana za Work Items i pravilno upravljanje njima.

Kako izgleda ispit broj 497 (70 - 497)?

Kompanija Microsoft je dobro poznata po tome što nikada zvanično ne navodi ni koliko pitanja će biti na ovom ispitu, a ni u kojoj formi će biti izneti zahtev, iako su prisutne neke opšte smernice. Upravo zato se i preporučuje svakome ko želi da polaže ispit broj 497 (70 - 497) da sve što je navedeno ne prihvati kao 100% sigurno, uzevši u obzir da pomenuta kompanija ima apsolutno pravo da baš sve navedene informacije izmeni i to u bilo kom ispitnom roku, to jest onda kada smatra da je to potrebno.

Najpre da naglasimo da se vrlo često pred kandidate stavlja od 40 do 60 ispitnih zahteva, a njihova forma takođe nije u potpunosti poznata. Ipak, postoje informacije vezano za formu ispitnih zahteva koja se relativno često javlja, što znači da kandidati najčešće treba da odgovore na ona pitanja koja podrazumevaju označavanje tačnog odgovora, stim što može biti prisutan jedan ili više njih. Isto tako se mogu javiti i ona pitanja koja pred kandidate stavljaju zahtev da u prazno polje, a koje je za to određeno, dopišu tačan odgovor, ali se u većini slučajeva od njih zahteva da daju kraći odgovor na postavljeno pitanje.

Studija slučaja je posebna vrsta ispitnih zahteva, koja vrlo često može da se javi na ovom ispitu. Najpre kandidati moraju da znaju da je njihovo rešavanje uračunato u ukupno vreme koje oni tom prilikom imaju na raspolaganju. Ovo naglašavamo zato što se jedno studija slučaja rešava duže nego uobičajeno pitanje, te je iz tog razloga i vrlo važno da kandidati obrate pažnju na vremenski period koji imaju u ovom slučaju na raspolaganju, te da dostupno vreme adekvatno i rasporede. Ova vrsta ispitnih zahteva se odnosi na prikaz konkretne situacije i to one u kojoj bi, realno mogao da se nađe svako ko je zaposlen upravo na onoj radnoj poziciji koja zahteva posedovanje navedenog sertifikata u konkretnoj oblasti i rešava se na poseban način. Nakon što kandidat pročita sve ponuđene informacije, on zatim treba i da izdvoji upravo one podatke koje smatra najbitnijim, te da nakon toga izvrši njihovu pravilnu analizu. A kada bude završio sa njihovom analizom, potrebno je da navede odgovor koji on smatra tačnim i da tako reši konkretnu studiju slučaja. Ono što mora svaki pojedinačni kandidat svakako da zna je vezano za činjenicu da ispit broj 497 (70 - 497) podrazumeva da kada on odgovori na konkretnu studiju slučaja, te dalje nastavi da rešava ostale ispitne zahteve, neće mu biti dozvoljeno da se u bilo kom trenutku vrati i proveri odgovor koji je dao, odnosno da ga ispravi ako to smatra da je neophodno. Samo iz tog razloga je preporuka, dakle da vodi računa o vremenu koje ima na raspolaganju, te da pažljivo prouči sve što je navedeno i dobro razmisli pre nego što navede odgovor na konkretnu studiju slučaja.

Ukupno 150 minuta je određeno za polaganje ovog ispita, a kandidati praktično za rad imaju dva sata na raspolaganju, te je preostalih 30 minuta određeno za čitanje, to jest razumevanje ispitnih zahteva. Međutim i ovde Microsoft zadržava pravo da navedeno trajanje izmeni, a ako smatra neophodnim, o čemu će svaki pojedinačni kandidat da dobije tačnu informaciju i to malo pre nego što počne polaganje ovog ispita.

Način bodovanja na ispitu broj 497 (70 - 497)

Iako smo prethodno naveli da kompanija Majkrosoft ne daje tačne informacije o broju ispitnih pitanja, kao ni o njihovoj formi, činjenica je da ona isto tako ne plasira javne informacije koje su vezane za sistem dodele poena. Tačnije, postoje neki podaci koji se sa sigurnošću mogu navesti, ali je zapravo mnogo više onih koji se mogu dovesti u pitanje, a pošto pomenuta kompanija ima pravo da ih izmeni u bilo kom ispitnom roku.

Preko 70 procenata uspešno rešenih ispitnih zahteva, to jest više od 700 osvojenih poena se obično zahteva da bi se smatralo da je neki kandidat položio ispit broj 497 (70 - 497) ali i ti podaci takođe mogu biti izmenjeni kada postoji potreba za tim.

Najčešće jedan tačan odgovor donosi jedan poen tom kandidatu, a poznato je i da negativnog ocenjivanja na ovom ispitu nema. Preciznije rečeno, to znači da neko ko ne pruži precizan odgovor na neki zahtev, sigurno neće imati umanjenje ukupnog broja osvojenih poena, tako da bi svakako trebalo da odgovori na apsolutno sve ispitne zahteve.

Napominjemo i da na ovom ispitu mogu da se pojave ona pitanja koja se boduju sa 2 poena, stim da će neposredno pre nego što se takav zahtev pojavi, pojedinačni kandidat na ekranu videti informaciju o tome. Ali, postoji još jedna vrlo bitna informacija koja možda zbunjenjuje kandidate, a reč je o pitanjima koja se ne boduju. Naime, Microsoft stalno teži da sistem sertifikacije, a koji trenutno važi za najbolji, svakako unapredi, pa iz tog razloga u ispite unosi i pitanja koja se ne boduju, a kako bi ispitala mišljenje kandidata o konkretnoj oblasti.

Rezultati polaganja u smislu informacije da li je ispit broj 497 (70 - 497) položen ili ne, će dobiti svaki kandidat već nekoliko trenutaka nakon što pruži odgovor na poslednji ispitni zadatak, a što će on moći da vidi na ekranu.

Što se tiče dostavljanja štampane verzije rezultata, svi kandidati će ih dobiti u skladu sa pravilima i u predviđenom vremenskom okviru, ali pre toga Akademija Oxford ima dužnost da ih prosledi centrali kompanije Majkrosoft, a to mora da učini u roku od 5 dana od trenutka kada se sproveo 497 (70 - 497) ispit. Neretko mnogi kandidati bivaju zbunjeni činjenicom da su ispitni rezultati grafički prikazani, to jest je u pitanju grafikon iz koga se jedino može videti broj poena, a koje je taj kandidat ukupno osvojio na celom ispitu i u pojedinačnim oblastima. Samo iz tog razloga navodima da kandidati koji su zainteresovani da dobiju informaciju da li su na neki ispitni zahtev dali tačan odgovor ili ne, to neće moći da vide iz konkretnih rezultata, pa se zato preporučuje da oni obaveste ovlašćeno lice test centra o tome i da tada zahtevaju da im budu izdati ispitni rezultati u tom obliku.

Dodatne informacije o 497 (70 - 497) ispitu

Svaki kandidat koji ispunjava određene zahteve je obavezan da onog dana kada bude bilo zakazano polaganje bude prisutan barem 30 minuta pre početka, ali isto tako je neophodno i da on tada ima i važeći lični dokument. Podrazumeva se da u tom dokumentu mora da postoji i fotografija, a što se odnosi ne samo na ličnu kartu,već i na pasoš ili vozačku dozvolu. A ovo se zahteva da bi bila izvršena pravilna identifikacija prisutnih kandidata, te ukoliko on donese dokument kome je istekao rok važnosti ili koji ne poseduje fotografiju, odnosno ako se bude desilo da zakasni na polaganje neće mu biti dopušteno da u tom ispitnom roku polaže ispit broj 497 (70 - 497). Ako konkretan lični dokument ima u sebi čip, obaveza je njegovog vlasnika da ga očitanog dostavi prilikom polaganja pomenutog ispita.

Svaki onaj kandidat koji nakon prvog puta ne položi ovaj ispit, ima pravo da izvrši prijavu za polaganje u narednom ispitnom roku, ali pod uslovom da protekne minimalno 24 sata od datuma kada je polagao ovaj ispit. A nakon drugog puta, svaki kandidat koji ne bude položi pomenuti ispit, svakako će morati da sačeka minimalno 14 dana da prođe od trenutka kada je prethodni put polagao ispit broj 497 (70 - 497). Potpuno isti princip prijavljivanja je dozvoljen sve do petog puta, budući da kompanija Microsoft dozvoljava najviše pet puta u toku godine da neko polaže ovaj ispit. Iako to postoji kao odrednica, dozvoljeno je svakome ko iz bilo kog razloga želi da više od 5 puta godišnje polaže ovaj ispit, da iznese zvaničan zahtev Majkrosoft -u o tome. Naravno, on mora da bude u pisanoj formi, te je potrebno da preda taj zahtev u poslovnici test centra,a nakon toga će on biti zvanično prosleđen centrali te kompanije, gde će se doneti konačna odluka o ishodu tog zahteva.

Pre nego što zvanično bude počelo polaganje ovog ispita, ovlašćeno lice test centra će sve prisutne kandidate precizno da obavesti o svim detaljima i pravilima vezanim za polaganje, a koja oni moraju da poštuju. Naravno, možda će biti prisutni i oni kandidati koji će poželeti da izvrše neku vrstu varanja za vreme polaganja ovog ispita, ali im mi svakako preporučujemo da o tome dobro razmisle, uzevši u obzir da je navedena kompanija dobro poznata svima po naročito strogom kažnjavanju kandidata koji varaju. Napominjemo da se kazna često sastoji od toga da konkretnom kandidatu bude do kraja njegovog života zabranjeno polaganje apsolutno svakog ispita koji Microsoft organizuje, iako postoji i ona koja je znatno blaža, a podrazumeva zabranu polaganja samo ovog ispita u određenom roku. Samo moramo da naglasimo da se ta vrsta kazne vrlo retko u praksi primenjuje, te baš zato što su u pitanju vrlo rigorozne mere, kandidati moraju da vode računa da ne pokušaju sa bilo kojom vrstom prevare. A tim pre što inače navedena kompanija ima pravo da od apsolutno svakog kandidata zahteva da ponovo polaže ispit broj 497 (70 - 497), a ako posumnja da je on pokušao da izvrši bilo koju vrstu prevare, te da to nije primetio zvanično ovlašćeni predstavnik test centra.

Ukoliko neko ko polaže navedeni ispit osvoji dovoljno poena da bi se smatralo da ga je položio, on svakako nema pravo da ponovo pristupiti polaganju, a ukoliko želi da osvoji veći broj poena.

Sve osobe koje imaju invaliditet bilo koje vrste, a žele da polažu ispit broj 497 (70 - 497), to svakako mogu da učine i to u bilo kojoj poslovnici ovog test centra. Ali se oni tada uslovljavaju da dostave i zvaničnu medicinsku dokumentaciju, a kako bi na prvom mestu dokazali nivo invaliditeta, te će baš ta dokumentacija da pomogne zaposlenima u konkretnoj poslovnicei da organizuju polaganje ovog ispita i to prema uslovima koji odgovaraju potrebama tog kandidata.

Neophodno je da svi kandidati koji zvanično postanu vlasnici sertifikata MCSD u oblasti Application Lifecycle Management, dve godine od trenutka kada ga steknu, izvrše i njegovu resertifikaciju. A pod tim se misli na polaganje jednog ispita i to u trajanju od 170 minuta, koliko je za sada određeno da on traje, akako bi kandidat potvrdio da je upoznat sa novostima koje su se pojavile u oblasti ispitivanja i to od onog trenutka kada je on zvanično postao vlasnik ovog sertifikata. Svaki kandidat treba da zna i da ukoliko ne ispoštuje ovo pravilo,to jest ukoliko u tačno navedenom roku ne pristupi polaganju ispita za resertifikaciju, njegov sertifikat neće više biti priznat, to jest zvanično će od strane kompanije Microsoft biti proglašen neaktivnim.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje