MCSD sertifikat, Sharepoint Applications, ISPIT broj 488 (70 - 488)

Ispit broj 488 (70 - 488) je treći u nizu u okviru oblasti SharePoint Applications, tako da će svako ko pristupi njegovom polaganju i to učini sa uspehom, biti na samo jedan korak od sticanja Microsoft Certified Solutions Developer, odnosno MCSD sertifikata i to u okviru pomenute oblasti.

Akademija Oxford, kao institucija koja je od strane kompanije Microsoft zvanično ovlašćeni centar za testiranje u našoj zemlji, organizuje polaganje ovog ispita i to u skladu sa odredbama važećeg programa. Isto tako, ona zainteresovanim osobama nudi mogućnost i da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 488 (20488 B), a koji je isključivo namenjen pripremi za polaganje pomenutog ispita.

Osim što svako ko želi da polaže ovaj ispit mora da poseduje određeni nivo profesionalnih znanja, od njega se zahteva da poznaje obavezno engleski jezik i to na višem nivou, a pošto će jedino tako moći da razume ispitne zahteve, odnosno da na njih na najbolji način odgovori.


Sve zainteresovane osobe koje ispunjavaju jasno definisane uslove, mogu da se prijave za polaganje ovog ispita cele kalendarske godine i to u svakoj od preko 20 poslovnica ovlašćenog Microsoft test centra. Uz mogućnost da to učine lično u bilo kojoj našoj poslovnici ili, pak preko telefona, isto tako mogu i da na zvaničnu mejl adresu Akademije Oxford pošalju podatke bitne za prijavu.

Očekuje se da svako ko je zainteresovan za polaganje ovog ispita poznaje mogućnosti koje SharePoint ima, odnosno da zna da koristi najpre Azure i SharePoint Online. Uz sve to bi trebalo i da poznaje razvoj Office Client Apps.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita 488 (70 - 488)?

Ispit broj 488 (70 - 488) je koncipiran tako da se sastoji od ukupno 7 segmenata, a u okviru svakog od njih se nalazi po nekoliko manjih oblasti. Sve one su zastupljene sa 10 do 15 procenata na ovom ispitu, a uz izuzetak one koja se odnosi na proveru poznavanja primene Sharepoint rešenja, koja je zastupljena u nešto višem procentu (15 do 20%).

Planiranje i dizajniranje SharePoint lokacije je osnovna tema u okviru prve oblasti i nju čini 4 dela, odnosno grupe pitanja. Manage the Site Lifecycle je tema prve podoblasti, dok se u drugoj zahteva da kandidat pokaže da poznaje način kreiranja različitih vrsta sadržaja. Zatim sledi podoblast čija je primarna tema Manage Content Type Behaviors, a gde kandidat treba, pored ostalog da pokaže da zna na koji način se upravlja šablonima dokumenata, odnosno događajima, ali bi trebalo i da odgovori na zahteve koji podrazumevaju poznavanje načina na koji funkcioniše upravljanje radnim procesom. Implement Site Provisioning je tema završnog segmenta u prvom delu ovog ispita.

Poznavanje primene autorizacije i autentikacije je tema druge oblasti koju podrazumeva ispit broj 488 (70 - 488), a tu je prisutno tri manje oblasti. Najpre kandidat treba da odgovori na pitanja koja se odnose na poznavanje procesa identifikacije korisnika. Zatim se očekuje da odgovori na zahteve koji su direktno usmereni na implementaciju kako postupka autentikacije, tako i autorizacije aplikacija. A završni segment se ovde odnosi najpre na planiranje autorizacije korisnika, a zatim i na realizaciju tog procesa.Takođe od tri manja dela je sačinjena i sledeća oblast, a ona je primarno usmrena na proveru znanja vezanih za pristup i upravljanje podacima. U okviru nje svi kandidati odgovaraju na pitanja koja se prvenstveno odnose na dizajniranje konkretnih rešenja, a čiji je cilj rukovanje većom količinom podataka. Rad sa pristupnim podacima koje sadrži SharePoint je tema naredne podoblasti, a tema poslednjeg segmenta ovog dela ispita je Store Configuration Data.

Zatim sledi oblast koja je na ispitu broj 488 (70 - 488) ujedno i najviše zastupljena, a ona se odnosi na proveravanje znanja koja se tiču primene SharePoint rešenja i čini je 5 manjih oblasti. Manage SharePoint Object Lifecycle je tema prve među njima, dok se u drugoj proverava u kojoj meri je kandidat upoznat sa poboljšanjem rešenja i funkcija (Upgrade Solutions and Features). Determine a Solution Structure je osnovna tema naredne podoblasti, a zatim sledi ona koja se odnosi na poznavanje kreiranja Sandbox rešenja. Koliko je kandidat upoznat sa procesom kreiranja No - code rešenja je tema sledećeg segmenta, a koji je ujedno i poslednji u ovoj oblasti.

Od ukupno 3 manja dela se sastoji sledeća grupa pitanja koje čine ispit broj 488 (70 - 488), a njihova osnovna tema glasi Implement the User Experience and Information Architecture. Kandidat tu najpre odgovara na pitanja koja se odnose na poznavanje primene brendiranja, a zatim i navigacije. Svakako bi tu trebalo i da pruži odgovor na one zahteve koji se odnose na poznavanje postupka prilagođavanja UI elemenata.

Koliko kandidat poznaje stvaranje poslovnog procesa se proverava u okviru naredne, pretposlednje oblasti, a koju čini tri grupe zahteva. Create Event Receivers and Timer Jobs je tema u prvom segmentu, a sledeća se odnosi na kreiranje SharePoint Designer Workflows. Ne samo pravljenje, već i razmeštanje Microsft Visual Studio radnog procesa je tema provere u završnom segmentu ove oblasti.

Postoji ukupno 4 podoblasti u sklopu poslednjeg segmenta koji čini ispit broj 488 (70 - 488), a njegova tema je vezana za poznavanje kreiranja Office aplikacija. Prva grupa pitanja je vezana za poznavanje procesa planiranja i dizajniranja ovih aplikacija, a zatim se očekuje da kandidat pruži odgovor na pitanja koja se odnose na sam postupak kreiranja ovih aplikacija. Pakovanje i raspoređivanje konkretnih aplikacija je osnov ispitivanja u pretposlednjem segmentu ove oblasti, dok je tema sledeće, a ujedno i poslednje Manage the App Lifecycle.

Kako izgleda ispit broj 488 (70 - 488)?

Na prvom mestu moramo da pojasnimo svim kandidatima da kompanija Majkrosoft nerado navodi precizne podatke vezane za polaganje ovog ispita, tako da sve što je navedeno treba uzeti sa dozom rezerve, s obzirom na to da su u pitanju opšte informacije.

Budući da ova kompanija teži neprekidno da usavršava sistem ispitivanja, to se neretko događa i da se podaci razlikuju od roka do roka. A obično se javlja od 40 do 60 zahteva u okviru ispita broj 488 (70 - 488), ali svakako postoji mogućnost i da se taj broj poveća u određenom ispitnom roku.

Isto tako i forma ispitnih zahteva može da bude izmenjena, pa ćemo pomenuti samo one koji se u većini slučajeva javljaju. Dakle, najčešće postoje pitanja gde kandidat treba da navede tačan odgovor, to jest da dopuni, a ima i onih u okviru kojih se zahteva da štiklira jedan, odnosno više tačnih odgovora.

Ono što je posebno zanimljivo pomenuti, a vezano je za ispit broj 488 (70 - 488) jeste da se mogu javiti i takozvane studije slučaja. A to je tip zahteva koji spada u posebnu vrstu i podrazumeva da je navedena određena situacija i to ona u kojoj bi mogla da se nađe osoba koja stekne MCSD sertifikat u oblasti SharePoint Applications. Tu se od kandidata očekuje da pažljivo pročita sve podatke koji su navedeni i da onda, na osnovu njih navede tačan odgovor. Ono što je vrlo važno, a što svaki kandidat mora da zna, jeste da je za rešavanje jedne studije slučaja potrebno izdvojiti nešto više vremena, nego što je to potrebno za rešavanje ostalih pitanja. Iz tog razloga se svakome od njih savetuje oprezno korišćenje dostupnog vremena. Naime, iako je potrebno utrošiti više vremena, činjenica je da je rešavanje pojedinačne studija slučaja uračunato u celokupno vreme koje kandidat ima na raspolaganju, pa je svakako neophodno da o tome vodi računa. Bitno je da zna i to da nakon što pruži odgovor na konkretnu studiju slučaja i nastavi sa rešavanjem ostalih pitanja, on neće imati mogućnost da se vrati i ponovo analizira konkretnu studiju slučaja ili eventualno izmeni odgovor koji je dao. Zato i naglašavamo da je neophodno da sa pažnjom pročita zahtev i da odgovori na njega, pa tek kada je siguran treba da pređe na narednu grupu pitanja.

Ispit broj 488 (70 - 488) traje oko 150 minuta, ali čak i ovde kompanija Majkrosoft svakako ima pravo da navedeno vreme u svakom ispitnom roku izmeni. O tačnom vremenskom periodu koje kandidat ima na raspolaganju će dobiti informaciju neposredno pre nego što polaganje počne.

Način bodovanja na 488 (70 - 488) ispitu

Kad je u pitanju sistem dodele poena, kompanija Microsoft ni ovde ne daje precizne informacije, već su takođe u opticaju isključivo opšti podaci.

Najčešće se zahteva da kandidat odgovori tačno na preko 70 procenata ispitnih zahteva, to jest da osvoji preko 700 poena. Naglašavamo još jednom da navedeni princip svakako može da bude izmenjen u određenom ispitnom roku.

Svaki kandidat koji bude pružio odgovor na poslednji ispitni zahtev, zatim mora da sačeka par minuta kako bi na ekranu video podatak da li je položio ispit broj 488 (70 - 488).

U predviđenom roku će svaki pojedinačni kandidat od strane Microsoft ovlašćenog test centra, odnosno Akademije Oxford da dobije i štampanu verziju rezultata. Najpre naša institucija ima obavezu da ispitne rezultate pošalje centrali pomenute kompanije, a u roku od pet dana od dana polaganja, posle čega će ih, takođe u predviđenom roku proslediti kandidatima. Za slučaj da se dogodi da neko ne dobije štampane rezultate i to u roku od dve nedelje od datuma kada je pristupio polaganju ovog ispita, taj kandidat bi trebalo da obavesti koordinatora one poslovnice u kojoj je pomenuti ispit polagao, a kako bi mu ti rezultati bili u što kraćem roku obezbeđeni.

Svaki pojedinačni kandidat mora da zna da će štampana verzija rezultata biti data isključivo u obliku grafikona, te da će moći iz njih da vidi samo ukupan broj poena koje je osvojio, te će biti dostupna i informacija o broju osvojenih poena u okviru konkretnih oblasti. Iz tog razloga navodimo da svako ko je zainteresovan da proveri da li je dao tačan odgovor na neko pitanje, svakako treba da zahteva takav vid štampanih rezultata i to od zvanično ovlašćenog lica poslovnice u kojoj je ispit broj 488 (70 - 488) i polagao.

Iako ne postoji tačna informacija o sistemu dodele poena, obično se navodi da jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan bod, ali morate znati i da postoje pitanja na koja, ako tačno odgovorite osvajate 2 poena, kao što postoje takođe i ona koja se uopšte ne boduju. Da ne bude zabune, kompanija Microsoft pitanja koja ne donose poene unosi ponekad u ispite, a kako bi eventualno poboljšala način sertifikovanja. Takođe, za sva ona pitanja koja kandidatu donose više od jednog poena, on će dobiti jasnu informaciju na ekranu, a neposredno pre nego što se pojavi takvo pitanje.

Negativno ocenjivanje na ovom ispitu ne postoji, tako da nemate razloga za strah ukoliko na neko pitanje ne pružite tačan odgovor, budući da to neće imati uticaja na ukupan broj poena koje osvojite.

Dodatne informacije o 488 (70 - 488) ispitu

Svaki kandidat koji izvrši prijavu na propisan način je dužan da minimum pola sata pre termina kada je zakazano polaganje bude prisutan u poslovnici ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford. Tada je bitno da ima i validan lični dokument, a kako bi mogao da bude identifikovan u skladu sa pravilima. Osim što identifikaciju može da izvrši uz pomoć lične karte, on to može da učini i uz vozačku dozvolu ili pasoš. Ali ako je u pitanju čipovan lični dokument, onaj kandidat koji ga poseduje je dužan da ispoštuje pravilo koje je vezano za njegovo korišćenje, a to znači da ima obavezu i da ga ima očitanog, a kako bi ovlašćeno lice test centra moglo da ga identifikuje. U slučaju da se dogodi da kandidat ne odgovori adekvatno na ovaj zahtev, te ili da zakasni ili da donese dokument koji iz bilo kog razloga nije validan (istekao mu je rok važnosti ili nema fotografiju), njemu neće biti omogućeno da pristupi polaganju ovog ispita u konkretnom roku.

Neposredno pre nego što počne zvanično počne ispit broj 488 (70 - 488), ovlašćeno lice test centra će da obavesti sve kandidate o pravilima, a za koja se zahteva maksimalno poštovanje. Ukoliko se slučajno bude dogodilo da neko ko polaže ovaj ispit ne poštuje pomenuta pravila, te da odluči da pokuša sa varanjem prilikom polaganja, on mora da zna da je kompanija Majkrosoft po tom pitanju vrlo stroga. Naime, prvo će tog kandidata dežurni profesor da udalji iz prostorije u kojoj se odvija polaganje, a zatim ovlašćemo lice test centra ima obavezu i da o tom incidentu obavesti centralu nadležne kompanije, pošto ona i mora da odluči kako će taj kandidat da bude kažnjen. Svakako moramo da napomenemo da ova kompanija vrlo oštro kažnjava te kandidate, pa se neretko događa ne samo da im zabrani da polažu ispit broj 488 (70 - 488), nego i da im zabrani da polažu svaki drugi ispit koji ona organizuje. Isto tako se može dogoditi i da tom kandidatu bude oduzet svaki Microsoft sertifikat, a ukoliko ga je ranije već stekao, te ako se javi sumnja da je i tada varao prilikom polaganja, ali da to nije bilo uočeno. Takođe morate biti obavešteni i da ova kompanija ima apsolutno pravo da zahteva ponovno polaganje ovog ispita i to od svakog kandidata za koga postoji sumnja da je izvršio prevaru.

Dozvoljeno je svakom kandidatu da ispit broj 488 (70 - 488) polaže najviše pet puta u toku godine, ali neko ko želi da pristupi polaganju i više od 5 puta za 12 meseci, svakako mora da uputi i zvaničan zahtev koji će predati ovlašćenom licu u test centru. A nakon toga se konkretan zahtev predaje centrali Microsoft kompanije, koja jedina ima pravo da odluči da li će on biti odobren.

Svako ko iz prvog puta ne položi ispit ovaj ima pravo da nakon minimum 24 sata ponovo izvrši prijavljivanje za polaganje. A ukoliko se desi da ni posle drugog puta ne položi pomenuti ispit, taj kandidat ima obavezu da sačeka da prođe minimum 14 dana, a pre nego što ponovo pristupi prijavljivanju. Isti princip važi sve do petog puta, a ako ni nakon petog puta ne bude položio ovaj ispit, on je obavezan da sačeka da prođe najmanje 12 meseci, da bi mu bilo dozvoljeno da se ponovo prijavi za polaganje.

Ukoliko zainteresovani kandidat spada u red osoba sa invaliditetom, a želi da polaže ispit broj 488 (70 - 488), dužan je da prilikom prijavljivanja ovlašćenom licu Microsoft test centra dostavi i adekvatnu medicinsku dokumentaciju, a kako bi najpre dokazao nivo svog invaliditeta, te zatim i omogućio organizatoru da pripremi adekvatne uslove za njegovo polaganje.

Svim onim kandidatima koji osvoje najmanji broj poena potrebnih za polaganje ovog ispita svakako neće biti pružena mogućnost da ponovo polažu navedeni ispit, a ako žele da osvoje možda više poena.

Neko ko ima bilo koju žalbu vezano za polaganje ovog ispita, svakako ima pravo da je uloži ovlašćenom licu test centra, ali to može da učini tek pošto se polaganje bude završilo.

Naglašavamo da svako ko postane vlasnik MCSD sertifikata u oblasti SharePoint Applications ima obavezu i da ispoštuje pravilo vezano za resertifikovanje tog dokumenta. Naime, dve godine od trenutka kada zvanično postane vlasnik ovog sertifikata, kandidat mora da pristupi polaganju zahtevanog ispita, to jest da izvrši resertifikovanje. Za sada je prisutno pravilo da taj ispit traje ukupno 170 minuta, od čega je 30 minuta namenjeno za upoznavanje svakog kandidata sa ispitnim zahtevima i svim ostalim podacima koji su bitni za polaganje, dok on ima na raspolaganju ukupno 140 minuta za odgovaranje na ispitna pitanja. U principu, ispitni zahtevi su u ovom slučaju vezani za sve ono novo što se pojavilo u okviru oblasti provere i to od trenutka kada je taj kandidat stekao pomenuti sertifikat. Takođe je bitno da polaznici znaju da se i ovaj ispit odvija na engleskom jeziku, te da svako ko ne pristupi resertifikaciji u navedenom periodu, mora da snosi posledice. A one podrazumevaju da će njegov sertifikat važiti za neaktivan i samim tim neće ni u kom slučaju moći da ga koristi.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje