MCSD sertifikat, Windows Store Apps (C#), ISPIT broj 485 (70 - 485)

Svaki kandidat koji je imao prilike da položi ispite broj 483 (70 - 483) i 484 (70 - 484) treba još samo da položi ispit broj 485 (70 - 485) da bi postao vlasnik Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata, a koji podrazumeva primenu C# programiranja u Windows Store Apps.

Na taj način će kandidat da poboljša definitivno svoju radnu biografiju, jer je ovaj sertifikat poznat kao jedan od najzahtevanijih na tržištu, te se smatra da osobe koje ga poseduju imaju mnogo bolju prođu na svetskom tržištu rada.

Ovaj, kao i prethodno pomenute ispite u našoj zemlji organizuje Akademija Oxford, jer je ona zvanično ovlašćena od strane Majkrosoft kompanije za sertifikovanje. Ispit broj 485 (70 - 485) se odvija u skladu sa važećim pravilima pomenute kompanije i to na mnogobrojnim lokacijama, a na kojima se nalaze predstavništva ovog ovlašćenog test centra.


Dužni smo da naglasimo da su ispitni zahtevi u ovom slučaju izneti na engleskom jeziku, a što znači da se od svih kandidata koji su zainteresovani za njegovo polaganje zahteva posedovanje visokog nivoa znanja engleskog jezika. Takođe, kompanija Microsoft preporučuje da kandidati pohađaju posebno osmišljeni kurs i obuku broj 485 (20485 C), a koju takođe organizuje ovaj test centar u našoj zemlji, ali to ne iznosi kao uslov za izlazak na ispit.

TESTOVI


Koje su oblasti provere na ispitu broj 485 (70 - 485)?

Svaki kandidat koji je zaposlen na poziciji Developer, a ima iskustva u oblasti C# programiranja i XAML aplikacija i to u trajanju od minimum dve do maksimalno pet godina može da polaže ispit broj 485 (70 - 485). Uz to, od njega se očekuje i da ima minimalno 2, a poželjno je i više godina iskustva i to u poslovima projektovanja i razvoja Windows Store Aplikacija.

Na celokupnom ispitu postoji ukupno šest oblasti, a osnovna tema je usmerena na proveru poznavanja korišćenje naprednih opcija Windows Store App i to uz primenu C# programiranja. Svaka od oblasti je zastupljena manje - više podjednako u svim ispitnim zahtevima i to od 15 do 20 procenata. A naglašavamo i to da je svaka od oblasti podeljena na nekoliko podoblasti.

U prvom segmentu ispitivanja koji je vezan za proveru poznavanja razvoja Windows Store aplikacija postoje ukupno tri segmenta, a tu kandidati treba da pokažu da znaju da kreiraju Background Tasks, odnosno da mogu da izvrše sve što se odnosi na primenu Background Tasks, a poslednji segment je vezan za kreiranje, to jest izvršenje WinMD komponenti.

Od ukupno četiri podoblasti se sastoji i druga oblast, a čija tema je vezana za rad sa različitim uređajima, tako da se od polaznika prvo očekuje da odgovore na pitanja vezana za korišćenje kamere i mikrofona, a zatim i da pokažu da znaju da preuzimaju podatke sa različitih senzora, odnosno da mogu da otkriju mogućnosti svakog pojedinačnog uređaja i na kraju da mogu da implementiraju pristup različitim tipovima uređaja.

Program User Interaction je osnov ispitivanja u sledećem delu, a sastoji se od ukupno tri podoblasti. Kandidati tokom prvog dela odgovaraju na pitanja vezana za primenu opcija štampanja i to uz korišćenje Contracts and Charms, a potom se pojavljuju zahtevi koji podrazumevaju implementaciju Play to by using contracts and charms, a poslednji segment ovog dela ispita broj 485 (70 - 485) se odnosi na korišćenje Windows Push Notification Service (WNS).

Opcije poboljšanja korisničkog interfejsa i njihovo poznavanje se proveravaju u narednoj oblasti, a koja se sastoji od ukupno 4 podoblasti, gde kandidati treba prvo da pokažu poznavanje kreiranja i primene odgovornosti za korisnički interfejs, a zatim i da znaju da kreiraju kako animacije, tako i transformacije, odnosno da mogu da kreiraju prilagođene kontrole. Dizajniranje Windows Store Apps i to kako za globalizaciju, tako i za lokalizaciju se proverava u poslednjem delu ove oblasti.

Upravljanje podacima i njihovom sigurnošću je tema pretposlednje oblasti ispitivanja na 485 (70 - 485) ispitu, a sastoji se od ukupno tri podoblasti. Design and implement data caching se proverava u prvom segmentu, a zatim se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za čuvanje i preuzimanje fajlova iz sistema datoteka i na kraju odgovaraju na pitanja koja su vezana za opcije bezbednosti up podataka u aplikacijama.

Od ukupno 5 podoblasti se sastoji i poslednji deo tokom ispita broj 485 (70 - 485), a njegova primarna tema je Prepare for a solution deployment. Design and implementation monetization features in an app je tema prve podoblasti, a posle toga se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za proveru poznavanja rukovanja greškama, odnosno za dizajniranje, kao i implementaciju strategije testiranja. Dizajniranje dijagnostičke strategije, kao i one za monitoring je tema u pretposlednjoj podoblasti provere, a na kraju se od kandidata očekuje da odgovori na zahteve u okviru podoblasti čija tema glasi Evaluate and configure for Windows store deployment.

Kako izgleda 485 (70 - 485) ispit?

Svaki kandidat koga zanima polaganje ispita broj 485 (70 - 485) mora imati na umu da Microsoft spada u red kompanija koje ne daju naročito precizne informacije o tome kako izgledaju njihovi ispiti. A zapravo se radi o tome da ova kompanija navodi neke opšte smernice koje su vezane za polaganje ispita, što podrazumeva recimo da je prisutno 40 do 60 ispitnih zahteva, ali kandidati moraju da znaju da ovaj podatak apsolutno u svakom ispitnom roku može da bude promenjen, budući da ova kompanija neprekidno usavršava proces svog sertifikovanja.

Sve to isto se odnosi i na formu ispitnih zahteva, uzevši u obzir da ne postoje jasne informacije o tome koja vrsta pitanja će biti prisutna na ispitu broj 485 (70 - 485). Pa, ipak i ovde, kao i kod broja pitanja, važi da postoje neke uobičajene ispitne forme koje se pojavljuju u gotovo svakom ispitnom roku, ali se ona naravno mogu izmeniti, te mogu biti dodate različite vrste pitanja. A u klasične zahteve spadaju oni u kojima se od kandidata traži da navede tačan odgovor na neko pitanje i to u smislu da ga u za to određenom polju zapiše, odnosno da na osnovu nekoliko ponuđenih rešenja odabere ili jedno ili više njih za koja smatra da su tačni. O tome da li je u nekom pitanju potrebno označiti jedan ili više tačnih odgovora će svaki kandidat biti obavešten prilikom polaganja.

Inače, trajanje ovog ispita podrazumeva oko 150 minuta, ali će svaki prijavljeni kandidat neposredno pre polaganja da dobije tačnu informaciju o tome koliko vremena ima na raspolaganju za rešavanje ispitnih pitanja.

Moramo da naglasimo i to da se na ispitu broj 485 (70 - 485) mogu pojaviti takozvane studije slučaja, a što predstavlja specijalnu formu ispitnih zahteva. Zapravo se radi o tome da kandidat u ovom slučaju dobija zadatak koji zapravo simulira situaciju u kojoj bi on mogao da se nađe ako bude obavljao posao koji mu omogućuje sticanje MCSD sertifikata u ovoj oblasti. Zadatak kandidata u ovom slučaju jeste da sa pažnjom pročita navedenu studiju slučaja, a zatim da od svih informacija izdvoji one koje smatra relevantnim za njeno rešavanje. Posle toga on analizira izdvojene podatke i navodi odgovor koji bi trebalo da je tačan. Vrlo je važno da kandidati znaju da nemaju mogućnost da se vrate i možda isprave odgovor koji su dali na konkretnu studiju slučaja ukoliko budu prešli na sledeći segment pitanja, pa im se iz tog razloga i preporučuje da dobro provere ono što su napisali.

U ukupno vreme trajanja ispita broj 485 (70 - 485) je uračunato i rešavanje svih studija slučaja koje su prisutne i ukoliko su prisutne, uzevši u obzir da one iziskuju više vremena nego uobičajena ispitna pitanja. Samo iz tog razloga se svim kandidatima preporučuje da pažljivo rasporede dostupno vreme kako bi odgovorili i na sve prisutne studije slučaja i na sve ispitne zahteve.

Uglavnom, na samom početku polaganja ovog ispita svaki kandidat na ekranu dobija informaciju o tome da li se na ovom ispitu javljaju studije slučaja i koliko ih ima, a što će mu biti od velike koristi prilikom organizovanja dostupnog vremena.

Sistem bodovanja na 485 (70 - 485) ispitu

Najčešće, princip bodovanja podrazumeva da kandidat koji tačno odgovori na jedno pitanje osvoja jedan poen.

A kako na ispitu broj 485 (70 - 485) postoje i ona pitanja koja kandidatu donose nekoliko poena, a ako na njih pruži tačan odgovor, ali isto tako i ona pitanja koja mu ne donose poene, a neophodno je da na njih odgovori, to se neretko događa da kandidati budu vrlo zbunjeni ispitnim rezultatima koje dobiju.

Uz to, kompanija Majkrosoft ne precizira ni na koliko poena treba tačno da odgovori kandidat da bi se moglo smatrati da je 485 (70 - 485) ispit i položio, ali se uglavnom radi o preko 70 procenata rešenih ispitnih zahteva, to jest o više od 700 osvojenih poena. Naravno, pomenuta kompanija ima pravo da u svakom ispitnom roku ovaj broj izmeni ukoliko to smatra potrebnim.

O ispitnim zahtevima koji kandidatima donose više poena, ako na njih budu dali tačan odgovor, oni će biti obavešteni neposredno pre nego što se to pitanje pojavi na ovom ispitu, jer će se na ekranu prikazati prozorčić u kome će biti ova informacija. Međutim, o pitanjima koja se ne boduju i koja imaju osnovni cilj da istraže tržište, a kako bi bio poboljšan proces sertifikacije, svi kandidati neće dobiti informacije. Zato i jeste vrlo važno da na apsolutno sve ispitne zahteve pruže odgovor, a dobro je i to što na ovom ispitu nema takozvanih negativnih poena. Jednostavnije rečeno, onaj kandidat koji ne bude dao tačan odgovor na bilo koje pitanje u okviru ovog ispita, neće imati nikakve posledice, jer to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na osvojene poene.

Nekoliko minuta nakon što kandidat bude završio polaganje ispita broj 485 (70 - 485) na ekranu će se pojaviti i podatak u kome će biti navedeno da li je on taj ispit položio ili nije. Nedugo zatim će kandidati dobiti i štampanu verziju ispitnih rezultata, stim da ovlašćeni test centar ima obavezu da prvo rezultate polaganja pošalje centrali kompanije Majkosoft, a tek onda i kandidatima. Iz tog razloga se i navodi da svaki kandidat koji je polagao ovaj ispit, a koji u roku od 15 dana od dana polaganja ne dobije ispitne rezultate, treba da ovu informaciju javi ovlašćenom test centru kako bi se greška ispravila u najkraćem mogućem roku i kandidatu omogućilo da dobije i štampanu verziju ispitnih rezultata. Što se tiče ove vrste prikaza rezultata, moramo da naglasimo da se iz njih ne može baš mnogo videti, osim ukupnog broja osvojenih poena na celom ispitu, kao i podatak o broju osvojenih poena u okviru svake od oblasti ispitivanja, samim tim kandidati neće biti u mogućnosti da vide da li su na neka pitanja pružili tačan odgovor ili nisi. Upravo zato se i preporučuje svakom onom kandidatu koji želi da dobije upravo tu informaciju iz ispitnih rezultata da u što kraćem roku kontaktira poslovnicu Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj je polagao ovaj ispit, a kako bi naglasio da su mi potrebni i tako prikazani rezultati.

Korisne informacije o 485 (70 - 485) ispitu

Da bi bilo omogućeno polaganje ispita 485 (70 - 485) osobama sa invaliditetom, potrebno je da prilikom prijave dostave i medicinsku dokumentaciju. Stručno osoblje ovlašćenog test centra će na osnovu podataka iz te dokumentacije da organizuje polaganje ovog ispita u skladu sa potrebama polaznika.

Svako ko prvi put polaže ispit broj 485 (70 - 485), a dogodi se da ga ne položi, ima pravo već u narednom roku, ali uz uslov da je proteklo najmanje 24 sata od prethodnog, da se ponovo prijavi za polaganje. A ako ni posle drugog puta ne bude položio ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka minimalno 14 dana da prođe, da bi mu bilo dozvoljeno ponovno prijavljivanje. Sve to isto se odnosi i na treći i četvrti izlazak na ispit, dok ako ni posle petog puta ne bude položio ispit broj 485 (70 - 485), kandidat mora da sačeka najmanje 12 meseci da prođe kako bi mu bilo dozvoljeno da ponovo izvrši prijavu.

Moramo da naglasim da kompanija Microsoft ne dozvoljava više od pet puta u toku jedne godine da polaže bilo koji, pa ni ovaj ispit, ali ako on ipak ima potrebu i želju da to učini i više od pet puta godišnje, dozvoljeno mu je da pisani zahtev uputi ovlašćenom test centru, koji će zatim proslediti centrali kompanije Microsoft, a gde će stručnjaci da odluče da li se konkretnom kandidatu to dozvoljava ili ne.

O svim opštim uslovima vezano za polaganje ispita broj 485 (70 - 485) kandidati će biti obavešteni neposredno pre njegovog početka i očekuje se da se maksimalno pridržavaju tih pravila. Postoje oni kandidati koji neće poslušati sve navedeno, te će pokušati da izvrše određenu vrstu zloupotrebe tokom polaganje ovog ispita. Upravo takvi kandidati moraju da imaju na umu da su posledice vrlo neprijatne, tako da će prvo biti udaljeni sa polaganja, a posle toga na osnovu izveštaja koji ovlašćeno lice test centra šalje kompaniji Majkrosoft se donosi odluka o kazni za konkretnog kandidata. Trebalo bi da naglasimo i da je ova kompanija posebno rigorozna, te se obično tim kandidatima zabrani doživotno polaganje svih ispita u organizaciji ove kompanije. A ponekad je kazna manje stroga, te podrazumeva samo zabranjeno polaganje ispita broj 485 (70 - 485) u određenom vremenskom periodu, a inače postoji mogućnost i da se tim kandidatima oduzmu sertifikati koje su imali prilike da steknu, a ukoliko postoji sumnja da je tada došlo do varanja, ali to nije uočeno. Uz sve to, ova kompanija ima pravo da od apsolutno svih kandidata zahteva da ponovo polažu pomenuti ispit, a ukoliko posumnjaju da je došlo do bilo koje vrste zloupotrebe.

U slučaju da postoji žalba kandidata na tok samog ispita, on može da je uputi ovlašćenom licu test centra, ali tek nakon što se polaganje završi.

Na dan kada je zakazan ispit broj 485 (70 - 485) kandidati imaju obavezu da se pojave u poslovnici Akademije Oxford najmanje pola sata pre zakazanog termina, kao i da uz sebe imaju važeći lični dokument sa fotografijom. A u slučaju da je njihova lična karta, pasoš ili vozačka dozvola čipovana, neophodno je da poseduju i očitani lični dokument, kako bi bila izvršena identifikacija prema pravilima. Svaki onaj kandidat koji bude zakasnio na polaganje ili koji ne donese tom prilikom validan dokument, neće moći da prođe kroz proces identifikacije, a što znači da u tom ispitnom roku neće moći da polaže ispit broj 485 (70 - 485).

Onog trenutka kada kandidati budu stekli MCSD sertifikat u ovoj oblasti, oni će biti u obavezi da u roku od dve godine pristupe procesu resertifikacije. Za sada to podrazumeva da može da polaže samo jedan ispit i to u trajanju od 170 minuta, a koji se odvija na engleskom jeziku. U principu, od tog vremena 140 minuta kandidati imaju za rešavanje ispitnih zahteva, a preostalo vreme je namenjeno njihovom čitanju i razumevanju i čitanju svih neophodnih pravila o polaganju. A ako kandidat ne bude u navedenom roku pristupio procesu resertifikacije, njegov sertifikat će biti proglašen neaktivnim, to zapravo znači da neće moći da bude korišćen kao pravno validan. U ovom trenutku ispit za resertifikaciju sadrži uglavnom pitanja koja se odnose na različite novitete u oblasti ispitivanja, a koji su mahom prisutni na tržištu od trenutka kada je kandidat stekao pomenuti sertifikat.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje