MCSD sertifikat, Universal Windows Platform, ISPIT broj 354 (70 - 354)

Iako je ispit broj 483 (70 - 483) svrstan u grupu onih ispita kojima se proverava poznavanje rada u Windows Store Apps i to uz primenu C# programiranja, takođe se očekuje i da neko ko želi da stekne Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat (MCSD), a u segmentu koji nosi naziv Universal Windows Platform. Zato, svakako treba da položite ovaj ispit, a zatim i onaj koji je označen brojem 354 (70 - 354), posle čega imate obavezu da položite samo još jedan ispit (355 (70 - 355)) i da postanete vlasnik sertifikata koji smo naveli u konkretnoj oblasti.

A da bi to zainteresovani kandidat mogao da učini, on treba prvo da kontaktira Microsoft ovlašćeni cenatr u Republici Srbiji, te da na osnovu dogovora koji će imati sa zaposlenima u Akademiji Oxford sazna kada je predviđeno da se pomenuti ispit održi, a budući da ova institucija u potpunosti prati pravila koja navodi kompanija Majkrosoft.

Važno je naglasiti da se ispit broj 354 (70 - 354) odvija na engleskom jeziku, to jest da su na njemu i izneti zahtevi, pa je neophodno da svaki prijavljeni kandidat poznaje pomenuti jezik na višem nivou, a kako bi bio u mogućnosti da na adekvatan način odgovori na sve ispitne zahteve.


Svi koji su zainteresovani, a koji i ispunjavaju navedene uslove, imaju mogućnost bilo kog dana u toku godine da se prijave za polaganje pomenutog ispita. A oni to mogu da učine na nekoliko načina, te da najpre prošetaju do jedne od preko 20 poslovnica, a koliko ih ovaj test centar trenutno ima u zemlji. Isto tako mogu i da prijavu izvrše putem mejla, kada je potrebno da pošalju sve lične podatke, to jest ime, prezime i datum rođenja, ali tu svakako treba da naglase i u kojoj tačno poslovnici žele da pristupe njegovom polaganju. Pored svih pomenutih načina prijave, postoji mogućnost i da svaki zainteresovani kandidat odabranu poslovnicu u kojoj želi da polaže ovaj ispit kontaktira putem telefona i upravo na taj način da izvrše prijavu.

Osobe koje su zainteresovane da polažu 354 (70 - 354) ispit neizostavno moraju da imaju jednu godinu, a poželjno je i više godina iskustva u okviru rada sa LOB aplikacijama (Line - Of - Business) u preduzećima, te bi trebalo da su, najpre upoznati sa njihovim dizajniranjem, a zatim i sa implementacijom.

Takođe je vrlo važno i da svaki prijavljeni kandidat poseduje najmanje jednogodišnje ili dvogodišnje radno iskustvo vezano za razvoj uz primenu C# i XAML - a.

TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju na ispitu broj 354 (70 - 354)?

Ukupno je prisutno 5 oblasti zahteva na ispitu broj 354 (70 - 354), čija je osnovna tema Universal Windows Platform - App Architecture and UX/UI.

Create the design specification for a mobile LOB (Line - Of - Business) app je naziv prve oblasti koja se proverava na ovom ispitu, a u okviru nje je prisutno 5 grupa pitanja, odnosno zahteva. Kandidat prvo treba da odgovori na pitanja koja se odnose na proveru znanja vezanih za razvoj aplikacija i različite poslovne zahteve. Podrazumeva se da oni treba da pokažu znanja vezana za korišćenje alata i onih tehnologija koje se zahtevaju prilikom razvijanja konkretnih aplikacija, ali bi trebalo i da su upoznati sa primenom brojnih metoda, a kako bi se u potpunosti ispunili poslovni zahtevi. Zatim sledi podoblast koja se odnosi na poznavanje arhitekture konkretne aplikacije, a prvenstveno sa stanovišta okruženja, infrastrukture, poslovnih i zahteva korisnika. Tu oni treba da pokažu da poznaju slojeve konkretne aplikacije, kao i izvore podataka, ali se očekuje i da daju odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje konkretnih komponenti aplikacija. Design the app in association with UX (User - experience) criteria se smatra osnovnom temom za narednu grupu pitanja u ovoj oblasti, a zatim kandidati treba da pruže odgovor na one zahteve koji se tiču razvoja kvaliteta i testiranja zahteva. Poslednji segment u ovoj oblasti se odnosi na uspostavljanje zahtevanih performansi, bezbednosnih zahteva, ali i lokalizacije, odnosno globalizacije, a u skladu sa iznetim zahtevima.

Osnovna tema druge oblasti koju sadrži ispit broj 354 (70 - 354) se odnosi na proveru poznavanja implementacije Application Lifecycle Management procesa i pred kandidate stavlja zahtev da odgovore na pitanja podeljena u tri segmenta, to jest podoblasti. Implementacija Version Control je osnov provere u prvoj grupi pitanja, dok se provera primene saradnje tima proverava u sklopu druge podgrupe pitanja, a provera implementacije automatskog testiranja i praćenja napretka je predmet provere u poslednjoj grupi zahteva.Ispit broj 354 (70 - 354) u sklopu sledeće oblasti se fokusira na proveru znanja koja su vezana za ravoj LOB aplikacija koje podržavaju Windowing, Adaptive Layout i In - app Navigation, a pitanja iz ove oblasti su ujedno i najzastupljenija među svim zahtevima, te je čitava oblast podeljena u 8 podoblasti, odnosno grupa pitanja. Kreiranje adaptiranog rasporeda za korišćenje u okviru korisničkog interfejsa konkretne aplikacije je tema provere u sklopu prve podoblasti, gde kandidati najpre treba da pokažu koliko su upoznati sa odabirom adekvatne XAML kontrole i to na osnovu zahteva koji su vezani za konkretan korisnički interfejs. Potom se očekuje da odgovore na zahteve koji se tiču razvoja kodova koje je potrebno primeniti prilikom Data Binding - a u okviru korisničkog interfejsa te aplikacije. Develop Code to support Scaling and Windowing je primarna tema za narednu grupu ispitnih pitanja, a zatim kandidat treba, da u skladu sa navedenim zahtevima pokaže znanja vezana za primenu različitih stilova i tema. Sledi provera poznavanja implementacije UI Animations, Transitions and Transformations, a tema naredne podgrupe pitanja je vezana za kreiranje kontrola i komponenti za višekratnu upotrebu. Očekuje se da u sledećem segmentu kandidati pruže odgovor na zahteve koji se odnose na implementaciju navigacionih obrazaca za određenu aplikaciju, dok je Implement Globalization and Localization of presented UI content naslov podslednje podoblasti u ovom delu ispita.

Od ukupno 5 segmenata, to jest podoblasti je sačinjena naredna oblast, a koja je ujedno i pretposlednja na celom ispitu. Tu se očekuje da kandidati pokažu da poznaju opcije razvoja LOB aplikacije koja podržava kako User Input, tako i User Interactions. Prva grupa ispitnih pitanja je usmerena na proveru poznavanja razvoja koda za implementaciju tradicionalnih ulaznih uređaja (Traditional Input Devices). A to znači da kandidati treba da pokažu, između ostalog da poznaju na koji način se pruža podrška ulazu za tastaturu i virtualnu tastaturu, odnosno za unos dodirom, te za miša i ostale uređaje i opcije ovog tipa. Nakon toga, ispit broj 354 (70 - 354) predviđa one zahteve koji se tiču proveravanja poznavanja opcija razvoja za implementaciju govora i glasovnih komandi, da bi zatim usledila ona pitanja koja se odnose na razvoj koda sa ciljem primene Natural User Interface Input - a. Pretposlednja grupa ispitnih zahteva se tiče poznavanja opcija razvoja koda za implementaciju Command Bars - a, Flyouts - a i dijaloga, dok je Implement Localization of User Input osnovna tema u poslednjoj podgrupi zahteva u sklopu ove oblasti.

Poslednja oblast koju predviđa 354 (70 - 354) ispit za temu ima Test and Deploy an LOB app i nju čini 4 podoblasti, odnosno 4 grupe pitanja. Poznavanje primene opšte dijagnostike i testiranja je primarna tema prve grupe zahteva, a Implement Profiling se smatra osnovnom temom naredne podoblasti. Integrate monetization techniques je osnov ispitivanja u okviru grupe pitanja koja slede, dok se pred kandidate u poslednjoj podoblasti i u ovom delu i na celom ispitu stavljaju zahtevi koji se odnose na proveru poznavanja postupka pripreme paketa za objavljivanje.

Kako izgleda 354 (70 - 354) ispit?

Kompanija koja je glavni organizator i koja je osmislila ispit broj 354 (70 - 354) nikada ne daje jasne informacije koje su javno dostupne, a vezano za to na koji način se sprovodi ovaj ispit, to jest koliko ima ispitnih pitanja, te isto tako nigde nije jasno definisano ni kakva je njihova forma. Baš iz tog razloga mi posebno naglašavamo da se sve što je u nastavku navedeno ne treba prihvatiti kao apsolutno tačno i nepromenljivo, uzevši u obzir da kompanija Microsoft zaista u svakom ispitnom roku zadržava pravo da pomenute informacije, a koje se inače smatraju opštim, promeni ukoliko postoji potreba za tim.

Napominjemo da ispit broj 354 (70 - 354) sadrži između 40 i 60 zahteva, ali naravno, kao što je već pomenuto, taj broj može biti uvek izmenjen.

Forma ispitnih zahteva se svakako menja od roka do roka, ali su gotovo uvek prisutna ona pitanja koja se mogu smatrati klasičnim. A to podrazumeva ili dopunjavanje tačnog odgovora, koji je na ovom ispitu uglavnom kraći, a u polje koje za to predviđeno ili označavanje jednog, to jest više tačnih odgovora, u zavisnosti od tipa pitanja.

Takođe, neretko se događa da na ovom ispitu mogu da se pojave i oni ispitni zahtevi koji se nazivaju studijama slučaja, a svaki pojedinačni kandidat će neposredno pre nego što počne polaganje da dobije i zvaničnu informaciju, u kojoj će biti jasno navedeno da li u tom ispitnom roku postoje studije slučaja ili ne, te ako postoje saznaće i koliko ih ima. Ovde se princip rešavanja prvenstveno svodi na pažljivo čitanje konkretne situacije koja je u tom ispitnom zahtevu navedena. Naime, obično se radi o situaciji sa kojom bi osoba koja poseduje pomenuti sertifikat u konkretnoj oblasti mogla da se sretne prilikom obavljanja posla, a za koji se baš posedovanje tog sertifikata zahteva. Nakon što on bude iščitao tu situaciju, očekuje se da izdvoji informacije koje smatra vrlo važnim za njeno rešavanje. A pošto to učini, on pristupa analizi podataka koje je samostalno izdvojio, te na osnovu njih na kraju i daje odgovor na konkretnu studiju slučaja. Važno je da svaki kandidat zna da je za rešavanje jedne studije slučaja svakako potrebno utrošiti nešto više vremena nego za odgovaranje na ostale ispitne zahteve, pa mu se svakako preporučuje da vreme koje je određeno za polaganje rasporedi na što bolji način, kako bi bio u mogućnosti da odgovori baš na sve ispitne zahteve. Tačnije, kada bude dao odgovor na jednu studiju slučaja i prešao na narednu grupu pitanja, on više neće biti u mogućnosti da se ponovo vrati, a ako misli da je to potrebno, te da ispravi odgovor koji je dao, pa je upravo zato i neophodno da dobro proveri sve što je napisao.

Mada je navedeno da ispit broj 354 (70 - 354) u principu traje ukupno 150 minuta, ipak i ovde kompanija Microsoft svakako ima pravo da navedeno vreme produži ili skrati u određenom ispitnom roku, tako da će svaki kandidat pre nego što počne polaganje da dobije tačne informacije o tome koliko traje pomenuti ispit.

Sistem dodele poena na ispitu broj 354 (70 - 354)

Možda kandidati neće biti oduševljeni, ali je činjenica da kompanija Majkrosoft nikada javno ne navodi tačan sistem bodovanja koji se primenjuje na ovom ispitu. Takođe, i ovde postoje opšte informacije, pa i njih, kao i one koje su navedene u prethodnom poglavlju treba uzeti sa dozom rezerve, pošto pomenuta kompanija takođe ima apsolutno pravo da ih izmeni i to u bilo kom ispitnom roku.

Najčešće se primenjuje takav način bodovanja gde kandidat za odgovor na jedno pitanje na koje tačno odgovori osvaja jedan poen, ali primećeno je i da na ovom ispitu može biti onih zahteva koji se boduju sa dva poena, te isto tako ima i onih koji se uopšte ne boduju. Da ne bude zabune, pitanja koja ne donose poene kandidatima su namenjena ispitivanju njihovog mišljenja, to jest unapređivanju sistema dodele sertifikata. A što se tiče onih zahteva koji kandidatima, ako na njih odgovore donose dva poena, o njima će kandidati dobiti jasno obaveštenje u vidu iskačućih prozora koji će se pojaviti na ekranu pre nego što se takva vrsta pitanja pojavi. Budući da ispit broj 354 (70 - 354) podrazumeva i one zahteve koji se ne boduju, te pre njih kandidat ne dobija informaciju o tome, to kompanija Microsoft u svakom slučaju preporučuje da pruže odgovor na sva pitanja, a sa kojima se prilikom polaganja susreću.

Takođe je važno da naglasimo i da ovaj ispit ne podrazumeva negativno ocenjivanje, što znači da svaki onaj kandidat koji bude dao netačan odgovor na bilo koji ispitni zahtev, svakako neće imati umanjenje poena koje osvoji na celokupnom ispitu.

Najčešće se zahteva da kandidat odgovori na preko 70% ispitnih zahteva sa uspehom, odnosno da osvoji više od 700 poena, a da bi se smatralo da je on ovaj ispit položio. Naravno i ovde pomenuta kompanija zadržava apsolutno pravo da ovaj broj poena izmeni.

Informaciju da li je položio ispit broj 354 (70 - 354) će kandidat dobiti odmah pošto bude dao odgovor na poslednje pitanje, to jest svega par trenutaka posle toga će on videti tu informaciju na ekranu.

Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni Microsoft test centar ima obavezu da u roku od 5 dana od onog datuma kada je bio organizovan ovaj ispit isporuči rezultate polaganja prvenstveno centralni kompanije Majkrosoft. Brzo nakon toga, a u tačno navedenom vremenskom roku, ona je obavezna i da štampanu verziju rezultata polaganja dostavi svakom pojedinačnom kandidatu. Ipak, da ne biste bili razočarani i zbunjeni, moramo da vas obavestimo da se ispitni rezultati uvek daju u obliku grafikona, te da vi iz tog grafikona možete da vidite samo informaciju koliko se ukupno poena osvojili u okviru konkretne oblasti, to jest na celokupnom ispitu. A ovo naglašavamo zato što jednostavno nećete uopšte moći da iz takve vrste vrste rezultata dobijetee informaciju da li ste na bilo koje pitanje dali tačan odgovor. Iz tog razloga, mi preporučujemo da ukoliko želite baš tu informaciju da dobijete, svakako naglasite ovlašćenom licu test centra u kome polažete ovaj ispit i zahtevate da vam bude izdat takav vid štampanih rezultata u zadatom roku.

Dodatne informacije o ispitu broj 354 (70 - 354)

Obavezuje se svaki prijavljeni kandidati da se u potpunosti pridržava pravila koja su navedena, a koje se odnose ne samo na sam tok ovog ispita, već i na period pre nego što je zakazano polaganje. Naime, tada se od njega zahteva da se u prostorijama test centra Akademije Oxford pojavi minimalno 30 minuta pre nego što je zakazano polaganje, te da svakako pristupi procesu identifikacije. A da bi on to mogao da učini, neophodno je da uz sebe ima i validan lični dokument, u kome svakako mora da postoji i fotografija. Kada kažemo validan, to znači da mora biti dokument kome je istekao rok važnosti, a to se odnosi kako na ličnu kartu i pasoš, tako i na vozačku dozvolu, te je posebno naglašeno da svi oni kandidati koji su vlasnici čipovanog ličnog dokumenta, svakako imaju obavezu da prilikom identifikacije dostave taj dokument u skladu sa propisima, to jest da ga imaju i očitanog. Naglašavamo da svi oni kandidati, bez obzira što su izvršili prijavu, a koji ili zakasne na polaganje ovog ispita ili ne donesu validan lični dokument, neće moći da polažu ispit broj 354 (70 - 354) u tom ispitnom roku.

Malo pre nego što počne polaganje, zvanično lice Akademije Oxford, a koja je Majkrosoft - ov ovlašćeni test centar u našoj zemlji, će da obavesti sve prisutne kandidate o pravilima koja se odnose na polaganje ispita i koja svi oni imaju obavezu da poštuju. Ovo posebno naglašavamo zato što je pomenuta kompanija izuzetno rigorozna kada je u pitanju varanje prilikom polaganja svih ispita koje organizuje, tako da ako ste imali na umu da to učinite, valjalo bi da dobro razmislite o svemu, jer posledice koje ćete imati ni u kom slučaju prijatne. Radi se o tome da onaj kandidat koji pokuša bilo koju vrstu varanja da izvrši na polaganju ispita broj 354 (70 - 354), prvo mora da bude udaljen sa polaganja od strane zvanično ovlašćenog lica koje je dežurno prilikom polaganja. A kada se bude zvanično završilo polaganje, ovlašćeno lice test centra svakako je obavezno da o tom incidentu pošalje izveštaj u pisanoj formi centrali kompanije Majkrosoft, uzevši u obzir da jedino ona ima apsolutno pravo i da odredi na koji način će taj kandidat biti kažnjen. Moramo da naglasimo i to da kazne nisu nimalo blage, te da se najčešće izriče ona koja podrazumeva zabranu polaganja apsolutno bilo kog ispita koji ova kompanija organizuje i to do kraja života kandidata. Ipak, postoji i ona kazna koja predviđa zabranu polaganja ovog ispita, ali u određenom vremenskom periodu, ali svi kandidati moraju biti svesni činjenice da pomenuta kompanija tu kaznu vrlo retko izriče. Uz to, ona ima svako pravo da od konkretnog kandidata zahteva da vrati sve sertifikate koje izdaje Microsoft, a koje je on pre toga možda imao prilike da stekne. Sada kada znate koje sve vrste kazni postoje, trebalo bi da vam je sasvim jasno i zbog čega ni u kom slučaju ne biste smeli da pristupite varaju na ovom ispitu.

Posebno naglašavamo i to da ova kompanija ima pravo čak od svakog kandidata koji polaže ispit broj 354 (70 - 354) da zahteva da ponovo pristupi njegovom polaganju, a pod uslovom da proceni da je izvršeno varanje prilikom polaganja, ali da to ovlašćeno lice u test centru možda nije primetilo prilikom polaganja.

Ukoliko kandidat prvi put ne bude položio ovaj ispit, dozvoljeno mu je da u roku od 24 sata nakon tog polaganja ponovo izvrši prijavu. Ali ukoliko se dogodi da on ni nakon drugog puta ne položi ovaj ispit, svakako će biti u obavezi da sačeka da protekne 14 dana od datuma polaganja, to jest dve sedmice, pa tek onda da eventualno ponovo pristupi prijavljivanju. Inače, taj princip prijave je naveden sve do petog puta, budući da kompanija Majkrosoft svakom pojedinačnom kandidatu dozvoljava najviše pet puta u toku jedne godine da polaže ispit broj 354 (70 - 354). A ako neki kandidat ima potrebu da više od 5 puta polaže ovaj ispit za godinu dana, njemu je dozvoljeno da iznese pisani zahtev o tome i da ga preda u poslovnici Akademije Oxford, a koji se po automatizmu posle toga predaje centrali ove kompanije, gde se i zvanično donosi odluka o odobravanju konkretnog zahteva.

Svaki onaj kandidat koji prilikom polaganja ovog ispita osvoji zahtevani broj poena, tako da se smatra da je položio 354 (70 - 354) ispit, neće imati pravo da ga ponovo polaže, a ukoliko možda želi da osvoji više bodova.

Bilo koju vrstu žalbe na polaganje ovog ispita kandidati mogu da upute zvanično ovlašćenom licu test centra, ali tek pošto se polaganje zvanično bude završilo.

A ako neko ko je zainteresovan da polaže ispit broj 354 (70 - 354) ima bilo koju vrstu invaliditeta, njemu će svakako Akademija Oxford, kao ovlašćeni Microsoft test centar za teritoriju naše zemlje dozvoliti da pristupi polaganju. Taj kandidat je obavezan da prilikom prijavljivanja dostavi i zahtevanu medicinsku dokumentaciju, kojom će on na prvom mestu dokazati stepen invaliditeta, a ona će svakako poslužiti i zaposlenima u konkretnoj poslovnici da obezbede uslove koji su tom kandidatu potrebni, da bi nesmetano pristupio polaganju ovog ispita.

Kada neko bude zvanično postao vlasnik Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata u oblasti Universal Windows Platform, on ima obavezu da u potpunosti ispoštuje pravilo koje je vezano za resertifiaciju. A to pravilo podrazumeva da u roku od dve godine od dana kada zvanično postane vlasnik ovog sertifikata, taj kandidat ima dužnost da polaže ispit kojim će da pristupi resertifikovanju. Radi se o tome da kompanija Majkrosoft takođe ima pravo da promeni formu ovog ispita, ali za sada je određeno da su zahtevi takođe izneti na engleskom jeziku, te da kandidat treba da pokaže znanja koja se odnose na sve novosti koje su prisutne u oblasti ispitivanja. U slučaju da bilo koji vlasnik MCSD sertifikata ne ispoštuje ovo pravilo, te da u tačno određenom roku ne pristupi resertifikovanju, mora da zna da će kompanija Microsoft njegov sertifikat da povuče, to jest da ga proglasi zvanično neaktivnim, a to znači da se on više neće smatrati pravno validnim dokumentom.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje