MCSD sertifikat, Sharepoint Applications, ISPIT broj 489 (70 - 489)

Da bi neko koga zanima da stekne MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) u okviru oblasti SharePoint Applications to mogao da učini, zahteva se da položi ukupno četiri ispita. Poslednji među njima je označen kao 489 (70 - 489) i nakon njegovog uspešnog polaganja taj kandidat zvanično postaje vlasnik ovog sertifikata. Stečeni sertifikat će mu u velikoj meri pomoći ne samo da poboljša svoju radnu biografiju, već i da unapredi svoje znanje u ovoj oblasti, odnosno da pronađe odgovarajuće zaposlenje, pošto je dobro poznato koliko su sertifikati ove kompanije visoko cenjeni.

Zvanično ovlašćeni test centar Microsoft kompanije u našoj zemlji jeste Akademija Oxford i ona svima koji zadovoljavaju određene zahteve nudi mogućnost da pristupe polaganju ovog ispita, a koji se organizuje u skladu sa jasno definisanim nastavnim programom i to u celoj zemlji, budući da ova institucija ima poslovnice na preko 20 lokacija.

Ovaj test centar nudi mogućnost i svima koji su zainteresovani da upišu specijalizovanu obuku i kurs broj 489 (20489 B), a koja je osmišljena kao pripremna nastava za polaganje pomenutog ispita. Uz mogućnost da se za polaganje ovog ispita zainteresovani prijave lično u jednoj od poslovnica, oni isto tako mogu i da prijavi pristupe putem telefona, odnosno da na zvaničnu mail adresu pomenute institucije pošalju sve podatke i zahtevaju prijavljivanje za polaganje.


Uz određeni nivo profesionalnih znanja, od svakoga ko se prijavljuje se očekuje i da poznaje engleski jezik na višem nivou, uzevši u obzir da su zahtevi koje obuhvata ispit broj 489 (70 - 489) izneti baš na tom jeziku.

Najčešće se zahteva da osobe koje zanima ispit broj 489 (70 - 489) imaju 4 godine radnog iskustva kako sa SharePoint - om, tako i sa web developmentom. Trebalo bi i da poznaju opcije dizajniranja prilagođenih kodova za konkretne projekte koji su u SharePoint okruženju ili su u interakciji sa tim okruženjem.

Očekuje se da svi prijavljeni imaju iskustva sa pristupanjem, ali i izgradnjom opcija prilagođavanja u okviru SharePoint - a, te da znaju da planiraju i primenjuju opcije pakovanja, raspoređivanja i nadogradnje. Svi kandidati bi trebalo da znaju i da identifikuju SharePoint podatke i strukture sadržaja za prilagođavanje.Uz sve to se očekuje i da znaju da vrše pravilnu dijagnostiku, utvrđivanje i otklanjanje konkretnih grešaka, te da znaju da planiraju, odnosno da dizajniraju aplikacije, kao i da razumeju na koji način funkcioniše proces najpre autentikacije, a zatim i autorizacije.

Svaki kandidat koji se prijavljuje za polaganje ovog ispita mora da ima adekvatno iskustvo u radu sa Windows PowerShell - om, te bi trebalo da poznaje i sve mogućnosti koje SharePoint ima, a vezano za različite online servise, kao što su na primer SharePoint online ili Microsft Azure.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju tokom ispita broja 489 (70 - 489)?

Ispit broj 489 (70 - 489) se sastoji od ukupno 6 oblasti, a svaka od njih je uglavnom zastupljena u istom procentu (15 - 20%) u okviru ispitnih zahteva, uz izuzetak one koja je vezana za proveru znanja vezano za primenu BCS - a (Business Connectivity Services), uzevši u obzir da je ona zastupljena u nešto manjem procentu, to jest ta pitanja čine od 10 do 15% svih ispitnih zahteva. Inače, u svakoj od oblasti se nalazi nekoliko podoblasti, odnosno grupa pitanja.

Design and Implement Search je prva među njima, a u njoj se nalazi 3 segmenta pitanja. Najpre se proverava koliko kandidat poznaje kreiranje upita za pretragu, a gde se očekuje da pokaže znanja vezana za FQL (Fast Query Language), te KQL (Keyword Query Language). Tu oni odgovaraju na pitanja koja su vezana i za poznavanje korišćenja CSOM - a (Client - Side Object Model), ali i ostalih web usluga. Customize Search Results je tema provere u drugoj podoblasti, a zatim se pred kandidate stavljaju zahtevi koji se odnose na poznavanje prilagođavanja brade sadržaja.

Osnov druge oblasti sa kojom se sreću svi kandidati koji polažu ispit broj 489 (70 - 489) je vezan za poznavanje implementacije Business Connectivity Services, odnosno BCS - a. Iako je u pitanju ona oblast koja je manje zastupljena od ostalih, nju čini čak 6 podoblasti. Najpre kandidat treba da pokaže da zna da kreira model, a zatim i da mu je poznato na koji način se vrši kreiranje External Content Types. Posle toga pristupa primeni procesa autorizacije, pa autentikacije, dok je tema naredne podoblasti Create Custom Connectors. Nakon toga treba da pokaže da zna kako se pristupa BCS podacima, te kako se vrši implemntacija Client - Side BCS - a.Naredna, treća oblast ima za temu Implement User Profiles and customize Social Workload i čini je tri grupe pitanja. Na prvom mestu, tu kandidat treba da pokaže da zna da uredi User Profile Properties, te da mu je poznat način na koji se rukuje poljima (Feeds). Isto tako bi trebalo i da pruži odgovor na pitanja koja se tiču poznavanja pristupa podacima profila korisnika, a uz primenu kako CSOM - a, tako i web servisa, odnosno REST - a i modela objekata.

Od 5 manjih oblasti se sastoji naredni deo ispita broj 489 (70 - 489), a njegova tema je vezana za poznavanje implementacije ECM - a (Enterprise Content Management) i WCM - a (Web Content Management). Na prvom mestu, kandidat treba da pokaže znanja koja su vezana za primenu višejezičnog sajta (Implement a Multilingual Site), a zatim će da pokaže i da mu je poznata implementacija E - discovery - ja, gde treba, između ostalog i da odgovori na pitanja koja podrazumevaju poznavanje upravljanja dozvolama za čekanje. Tu on, takođe odgovora i na zahteve koji su vezani za izvoz Discovery sets - a, odnosno pokazuje da poznaje izvore sadržaja i njihovo pravilno navođenje, a potom se zahteva da pokaže da poznaje primenu SEO (Search Engine Optimisation). Implement Content Management je osnov ispitivanja tokom pretposlednje podoblasti, dok se poznavanje objavljivanja stranice ispituje u okviru poslednjeg segmenta ovog dela ispita.

Takođe se od tri manje oblasti sastoji i pretposlednja oblast koju obuhvata ispit broj 489 (70 - 489), a njena osnovna tema je vezana za poznavanje kreiranja dizajnerskih rešenja za rukovanje, ali isto tako se proverava i koliko kandidat poznaje opcije za rešavanje problema (Troubleshooting). Najpre treba da pokaže znanje koje je se odnosi na poznavanje opcija dizajniranja rešenja vezanih za rukovanje sajta sa visokim saobraćajem, a što se proverava već u prvom segmentu. Posle toga pokazuje znanja koja se odnose na dizajniranje Client Applications for Performace, a zatim slede pitanja koja se odnose na poznavanje praćenja problema koji su vezani za performanse i skalabilnost, ali i njihovog ublažavanja u skladu sa pravilima.

Ispit broj 489 (70 - 489) u poslednjoj oblasti podrazumeva takođe tri grupe pitanja, a implementacija MMS - a (Managed Metadata Service) je primarna tema te oblasti. Manage Term Sets je osnov ispitivanja u sklopu prvog segmenta pitanja, a kandidati u narednoj podoblasti treba da pokažu koliko poznaju postupak kreiranja rešenja uz primenu MMS - a, dok je u poslednjem delu završne oblasti potrebno da odgovore na zahteve, a gde će da pokaže u kojoj meri poznaje MMS API.

Kako izgleda ispit broj 489 (70 - 489)?

Pre nego što pređemo na objašnjenje, moramo da naglasimo da kompanija Microsoft čiji je Akademija Oxford ovlašćeni test centar za teritoriju cele naše zemlje, ne navodi precizne informacije o tome kako izgleda ispit broj 489 (70 - 489), već postoje neke, da tako kažemo opšte karakteristike. Ali svi zainteresovani kandidati moraju da imaju na umu da ova kompanija neprekidno teži usavršavanju ispitivanja, te iz tog razloga lako može da se desi da u ispitnom roku u kome taj kandidat polaže dođe do određenih izmena. Iz tog razloga ne treba uzeti ove informacije sa velikim procentom sigurnosti.

Tačnije rečeno, ova kompanija ne navodi tačan broj pitanja, kao ni preciznu ispitnu formu zahteva, a to se iz roka u rok menja. Mada najčešće bude prisutno između 40 i 60 pitanja, a njihova forma u svakom ispitnom roku može da bude različita. Ipak, postoje ona pitanja koja se javljaju gotovo na svakom ispitu, kao što je na primer ono gde se pred kandidata stavlja zahtev da štiklira ili na neki drugi način označi tačan odgovor, mada u nekom pitanju može biti tačno i više odgovora, ali će to svakako biti navedeno. Takođe, često se javlja i onaj zahtev koji podrazumeva da je potrebno dopuniti odgovor koji obično bude kraći.

Može da se javi i specijalna vrsta ispitnih zahteva koja je poznata kao studija slučaja, ali pre početka polaganja postoji informacija da li taj ispit broj obuhvata studije slučaja i koliko ih ima. Ovo je navedeno pošto je potrebno znatno više vremena za rešavanje jedne studije slučaja, nego za odgovor na obična pitanja, pa se baš zato i preporučuje polazniku da posebno povede računa o utrošku vremena. Radi se o tome da studija slučaja predstavlja posebnu vrstu ispitnog zahteva, a gde se pred kandidate iznosi neka vrsta scenarija, odnosno situacije u kojoj bi mogao da se nađe neko ko sa stečenim sertifikatom obavlja konkretan posao. Rešavanje studije slučaja podrazumeva da taj polaznik prvo dobro procita navedeni tekst, a zatim treba iz konkretne situacije da izvuče ključne podatke koji će mu pomoći da reši navedenu studiju slučaja i to podrobnom analizom. A kako je vreme koje ima na raspolaganju za polaganje ograničeno, te je u njega uračunato i rešavanje svake pojedinačne studije slučaja, pa se zato i preporučuje da on vodi računa o pravilnom utrošku vremena. Isto tako je važno i da kandidati znaju da kada budu dali odgovor na neku studiju slučaja svakako neće imati pravo da se u nekom trenutku vrate i provere ili eventualno izmene taj odgovor, pa je svakako preporučljivo da i o tome vode računa prilikom polaganja.

Što se tiče vremena, određeno je da ispit broj traje oko 150 minuta, ali će o tome preciznije biti obavešteni kandidati neposredno pre nego što se pristupi polaganju, a pošto kompanija Microsoft svakako ima pravo da u svakom ispitnom roku ovo vreme izmeni.

Sistem dodele poena na ispitu broj 489 (70 - 489)

Informacije o načinu bodovanja na ovom ispitu takođe treba uzeti sa rezervom, pošto su i ovde dati samo opšti podaci, koji takođe mogu da budu promenjeni u određenom ispitnom roku.

Najčešće jedan tačan odgovor nosi jedan poen, ali je bitno naglasiti da ispit broj 489 (70 - 489) podrazumeva i ona pitanja koja kandidatima donose više poena, a postoje čak i pitanja koja se ne boduju.

Najpre da naglasimo da će svaki pojedinačni kandidat o pitanjima koja donose nekoliko poena dobiti informaciju pre nego što se to pitanje pojavi. Ali zato neće biti informisan o onima koja se ne boduju, pošto je njihova namena isključivo vezana za ispitivanje mišljenja kandidata, a kako bi se sistem Microsoft sertifikacije poboljšao. Pomenuta kompanija svim kandidatima preporučuje da svakako odgovore na sve ispitne zahteve, tim pre što ne postoji negativno ocenjivanje. A to znači da ukoliko budete dali netačan odgovor na bilo koje pitanje, nećete imati apsolutno nikakve posledice, pošto vam zbog toga neće biti smanjen ukupan broj poena koje tom prilikom osvojite.

Obično se navodi da se zahteva minimum 70 procenata uspešno rešenih ispitnih zahteva, to jest osvojenih 700 poena da bi kandidat ispit broj položio. Kada su u pitanju ispitni rezultati, svaki pojedinačni kandidat će da ih vidi na ekranu samo nekoliko trenutaka pošto bude završio sa polaganjem, to jest pošto bude odgovorio na poslednje pitanje.

Naravno, svi kandidati će od strane ovlašćenog test centra kompanije Majkrosoft da dobiju i odštampane rezultate u zadatom roku. Tačnije, Akademija Oxford prvo ima obavezu da ispitne rezultate pošalje centrali ove kompanije, a za to je naveden rok od 5 dana od datuma polaganja. Nakon toga se pristupa dostavljanju rezultata pojedinačnim kandidatima. Naglašavamo da svaki onaj kandidat koji u roku od dve sedmice od datuma kada je polagao ispit 489 (70 - 489) ne bude dobio štampanu verziju rezultata treba da o tome obavesti ovlašćeno lice one poslovnice u kojoj je ovaj ispit polagao, a kako bi ta greška bila u što kraćem roku ispravljena.

Što se forme ispitnih rezultata tiče, kandidati će da dobiju samo grafički prikaz i ukupan broj osvojenih poena i to kako na samom ispitu, tako i u okviru pojedinačnih oblasti. Iz tog razloga oni ne mogu na osnovu tih rezultata da dobiju informaciju da li su na određeno pitanje odgovorili tačno ili ne, pa ako nekoga zanima upravo ta informacija valjalo bi da na vreme to navede ovlašćenom licu test centra, a kako bi mu bilo omogućeno da dobije i tu vrstu rezultata.

Dodatne informacije o ispitu broj 489 (70 - 489)

Svako ko je zainteresovan da polaže ispit broj 489 (70 - 489) i ima određenu vrstu invaliditeta, svakako ima pravo da pristupi polaganju. Od tih kandidata se zahteva da odgovarajuću medicinsku dokumentaciju dostave prilikom upisa i to najpre kako bi dokazali nivo invaliditeta, a zatim i da bi zvaničnom organizatoru polaganja pružili mogućnost da pripremi adekvatne uslove za njihovo polaganje.

Zahteva se da svako ko se prijavi za polaganje ispita, a ko ispunjava konkretne uslove, bude prisutan u poslovnici Akademije Oxford koja ovaj ispit organizuje, a u skladu sa smernicama kompanije Majkrosoft, čiji je zvanično ovlašćeni test centar i to najmanje pola sata pre zakazanog termina. Tada je bitno da svaki kandidat poseduje i validan lični dokument u kome mora da postoji fotografija, a kako bi mogao da bude identifikovan. A osim lične karte, on identifikaciju može da izvrši i uz pomoć vozačke dozvole ili pasoša, a pod uslovom da je u pitanju dokument koji je validan, to jest kome nije istekao rok važnosti. Zahteva se od svih onih osoba koje poseduju dokument sa čipom da maksimalno ispoštaju pravilo koje se odnosi na njegovo korišćenje, a što znači da su dužni da zarad identifikacije dostave konkretan dokument očitan. Podrazumeva se, takođe da neko ko ne ispoštuje ovo pravilo, te dostavi dokument koji nije validan ili u njemu ne postoji fotografija, odnosno ako zakasni na polaganje ovog ispita, on neće biti u mogućnosti da u navedenom roku pristupi polaganju.

O svim pravilima koja kandidati moraju da poštuju će ih obavestiti zvanično ovlašćeno lice u okviru konkretne poslovnice organizatora i to neposredno pre nego što polaganje zvanično bude počelo. A ako se dogodi da neki kandidat ne ispoštuje navedena pravila i da pokuša da izvrši bilo koju vrstu varanja prilikom polaganja ovog ispita, on mora da bude spreman i na posledice koje nisu nimalo prijatne. U slučaju da dođe do takve situacije, zvanično ovlašćeno lice test centra je obavezno da tog kandidata prvo udalji fizički iz prostorije u kojoj se odvija polaganje, a nakon što se završi ispit broj 489 (70 - 489), dostavlja se i zvaničan izveštaj o toj situaciji centrali Microsoft kompanije, budući da jedino ona ima pravo da donese odluku o kazni koja će biti izrečena tom kandidatu. Moramo da naglasimo da jedna od kazni, a koja je ujedno i najblaža, podrazumeva da se konkretnom kandidatu u određenom vremenskom periodu zabrani polaganje ovog ispita, ali se ona prilično retko primenjuje. Zapravo, često se ovakvi kandidati kažnjavaju zabranom polaganja ne samo ovog, već i svih ostalih ispita koje Majkrosoft organizuje i to do kraja njihovog života. Isto tako može da se dogodi da pomenuta kompanija odluči da tom kandidatu oduzme sve sertifikate koje je pre toga možda stekao, a koje ona izdaje.

Uz to, napominjemo da konkretna kompanija ima apsolutno pravo da od svakog pojedinačnog kandidata zahteva da ponovo pristupiti polaganju ovog ispita, a ukoliko proceni da je on pokušao varenje, ali da ovlašćeno lice možda to nije primetilo.

Kandidati imaju pravo da ako iz prvog puta ne polože ispit broj 489 (70 - 489) ponovo izvrše prijavu, ali se zahteva da prođe najmanje 24 sata od trenutka kada sue ispit prvi put polagali. A ako se bude dogodilo da ga neki kandidat posle drugog puta ne položi, onda je obavezan da sačeka 14 dana od dana poslednjeg polaganja, a kako bi dobio pravo da ponovo pristupi prijavljivanju. Takav princip prijave važi sve do petog puta, a ukoliko se dogodi da ni nakon petog izlaska na polaganje on ovaj ispit ne položi, obavezan je da sačeka da prođe 12 meseci od tog trenutka, kako bi mu bilo dozvoljeno da ponovo pristupiti polaganju. Ovo je navedeno zato što Microsoft zvanično dopušta polaganje ovog ispita maksimalno 5 puta u toku jedne godine. A ako neki kandidat želi da to učini više od 5 puta, onda je on obavezan da dostavi zvaničan zahtev ovlašćenom test centru u kome će navesti razlog zbog čega želi da više od 5 puta u toku jedne godine polaže ispit broj 489 (70 - 489). Nakon toga će taj zahtev biti prosleđen centrali kompanije Majkrosoft, a koja će da odluči o tome da li će tom kandidatu da dozvoli da polaže još neki put ili će ipak morati da sačeka zadati rok da bi se ponovo prijavio za njegovo polaganje.

Napominjemo da neko ko bude osvojio minimalan broj poena potrebnih za polaganje ovog ispita nema pravo da zahteva ponovno polaganje, a ukoliko smatra da bi eventualno mogao da osvoji više poena.

Ukoliko za vreme trajanja ispita kandidat primeti bilo koju neregularnost, te želi da na to uloži žalbu, on ima pravo da to uradi, ali tek kada se polaganje ovog ispita i zvanično završi.

Svako ko bude postao vlasnik Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata u oblasti rada sa SharePoint aplikacijama ima obavezu da ispoštuje pravilo koje se odnosi na resertifikovanje. Naime, za ovaj sertifikat se zahteva polaganje naknadnog ispita i to 2 godine od trenutka njegovog sticanja. A u ovom trenutku, ispit za resertifikaciju traje ukupno 170 minuta, stim da svaki kandidat tada ima ukupno 140 minuta na raspolaganju za rešavanje ispitnih zahteva, dok je preostalih pola sata usmereno na upoznavanje sa pravilima i ostalim detaljima koji su bitni za polaganje ispita broj 489 (70 - 489). Ukoliko neko ko je vlasnik pomenutog sertifikata u navedenoj oblasti ne bude ispoštovao pravilo koje je vezano za resertifikovanje, on mora biti svestan da će njegov sertifikat biti proglašen neaktivnim, što znači da neće biti u mogućnosti uopšte da ga koristi kao validan dokument. A što se tiče ispitnih zahteva tokom resertifikacije, obično su oni vezani za sve one novitete koji su prisutni u oblasti ispitivanja i to od trenutka kada je konkretni sertifikat taj kandidat stekao. Takođe, i ovaj ispit se organizuje na engleskom jeziku, pa sasvim logično kandidati moraju da poseduju viši nivo njegovog znanja, kao i prilikom polaganja osnovnog ispita.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje