MCSD sertifikat, Application Lifecycle Management, ISPIT broj 496 (70 - 496)

Ispit broj 496 (70 - 496) predstavlja i prvi ispit koji se nalazi u okviru oblasti Application Lifecycle Management, a njegovim polaganjem kandidati zapravo čine prvi korak u sticanju Microsoft Certified Solutions Developer, to jest MCSD sertifikata u pomenutoj oblasti.

Samim tim što je Akademija Oxford od strane Microsoft kompanije zadužena da sprovodi testiranje u našoj zemlji, to ona vrši organizaciju ovog ispita u toku cele godine, a prema tačno određenom rasporedu.

Ispit broj 496 (70 - 496) se organizuje u svim poslovnicama ovog test centra, dok zainteresovani mogu da se prijave bilo kog dana u toku godine i to lično u onoj poslovnici u kojoj žele da pristupe polaganju ispita. Takođe, otvorena je mogućnost da se prijave putem telefona konkretne poslovnice, te da to učine elektronskim putem, odnosno da na mejl adresu Akademije Oxford pošalju najpre svoje lične podatke, a zatim i da navedu informaciju u kom gradu žele da polažu ispit broj 496 (70 - 496).


Osnovni zahtev koji svakako mora da ispuni apsolutno svaki kandidat koji pristupa polaganju pomenutog ispita podrazumeva da on mora da ima viši nivo poznavanja engleskog jezika. A ovo se zahteva zato što su sva ispitna pitanja zadata baš na tom jeziku, pa je neophodno da ih kandidat samostalno razume.

Idealan kandidat za polaganje ovog ispita jeste Senior Developer, odnosno iskusan server administrator ili bilo koja osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji Technical Product Manager, a zadužana je za razvoj softvera uz primenu Team Foundation servera u razvojnom okruženju preduzeća.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju na ispitu broj 496 (70 - 496)?

Administering Visual Studio Team Foundation Server je glavna tema koja se proverava za vreme polaganja ovog ispita.

Sam ispit broj 496 (70 - 496) je sačinjen od ukupno 4 oblasti, a sve one su zastupljene sa oko 25 do 30 procenata među celokupnim zahtevima, uz izuzetak treće oblasti, čiji zahtevi čine 20 do 25 % ukupnih.

Napominjemo da svaka od oblasti koje se nalaze u okviru ovog ispita sadrži po nekoliko grupa pitanja, to jest podoblasti.Sa ukupno 5 grupa pitanja se susreće svaki kandidat tokom u sklopu prve oblasti, a čija tema je vezana za proveru poznavanja instaliranja i konfigurisanja Team Foundation servera. Oni prvo treba da odgovore na pitanja u okviru kojih treba da pokažu da su upoznati sa čitavim procesom instalacije ovog servera, a Configure the Application Tier je osnova ispitivanja u sklopu druge podoblasti. Posle toga treba da pokažu znanja koja se odnose na opciju migracije i nadogradnje za konkretni server, te sledi podgrupa pitanja vezanih za Lab Management, to jest poznavanje njegovog instaliranja i konfigurisanja. A provera znanja koja su u vezi sa kontrolerima i takozvanim Build Agents - ima, te njihovim kako instaliranjem, tako i konfigurisanjem, je osnova poslednje grupe pitanja u prvoj oblasti.

Zatim će svako ko polaže 496 (70 - 496) ispit da odgovara na zahteve koji se odnose na upravljanje Team Foundation serverom, a gde treba da odgovori na pitanja koja su raspoređena u 6 grupa. Poznavanje opcija upravljanja Team Project kolekcijama se proverava tokom prve podoblasti, a potom se očekuje da kandidat pokaže znanje koje se odnosi na konfigurisanje opcija Backup i Recovery. Monitor Server Health and Performance, odnosno Operate Lab Management su osnovne teme u dva naredna segmenta, a posle toga kandidati treba da daju odgovor na one zahteve kojima se proverava koliko su upoznati sa upravljanjem bezbednosnim opcijama. Na kraju ove oblasti se nalazi grupa zahteva vezanih za poznavanje izveštavanja za konkretni server, te se očekuje da kandidat pokaže da je u potpunosti ovladao opcijama upravljanja u ovom slučaju.

Prethodno smo naveli da je upravo treća oblast, a čija tema je Customize Team Foundation Server for Team use najmanje zastupljena od svih, ali se ona sastoji od čak 7 grupa zahteva. Poznavanje načina konfigurisanja Team Build Definition se proverava tokom prvog segmenta pitanja, a zatim se očekuje da svi kandidati odgovore na zahteve čija tema je Manage Build Execution. Posle toga bi trebalo da pokažu znanja koja se tiču samog postupka modifikacije Process Template - a i to sve u skladu sa smernicama koje će u ovim pitanjima biti sasvim jasno navedene. Konfigurisanje tim projekta je predmet ispitivanja naredne podoblasti, a postupak primene Work Item prilagođavanja je osnov grupe pitanja koja sledi. Create Work Item Queries i Configure Client connectivity to Team Foundation server su teme završnih podoblasti koje podrazumeva ova oblast na ispitu broj 496 (70 - 496).

Administracija kontrolne verzije je poslednja oblast koja se proverava u sklopu ovog ispita, te iako je zastupljena kao i prve dve, nju čini tek tri podoblasti, to jest grupe zahteva. Create and manage Workspaces je tema prve, a zatim se očekuje da svaki pojedinačni kandidat pokaže da poznaje na koji način funkcioniše postupak konfigurisanja kada je u pitanju Version Control Proxy. Na kraju završne oblasti, a što je ujedno i završetak konkretnog ispita se pred svakog kandidata stavlja zahtev da odgovori na zahteve koji su vezani za temu Configure Team project version Control Settings.

Kako izgleda ispit broj 496 (70 - 496)?

Kompanija Microsoft je dobro poznata po tome da ne daje javne informacije vezane za broj ispitnih pitanja, odnosno ne navodi koja je tačno forma zahteva koji se mogu pojaviti na ovom ispitu.

Tačnije, sve navedene podatke kandidati treba svakako da ne uzmu sa stopostotnom sigurnošću, pošto spomenuta kompanija ima svako pravo da u konkretnom ispitnom roku sve navedene podatke izmeni.

Ono što se navodi kao opšta informacija jeste da ispit broj 496 (70 - 496) sadrži između 40 i 60 pitanja, to jest ispitnih zahteva, a svakako taj broj može da bude promenjen. Njihova forma takođe nije jasno određena, ali je primećeno da se u gotovo svakom ispitnom roku javljaju ona pitanja koja se mogu smatrati klasičnim. A to, zapravo znači da kandidati treba da u navedenom polju dopišu odgovor koji misle da je tačan ili treba da odaberu jedan, to jest više tačnih odgovora među ponuđenim, a koji smatraju tačnim.

Ispit broj 496 (70 - 496) takođe može da sadrži i posebnu grupu pitanja, a koja su poznata kao studija slučaja, ali svakako će kandidat na samom početku polaganja da dobije informaciju da li tada postoje studije slučaja i koliko ih je na tom ispitu. Ovaj zahtev podrazumeva da je prikazana određena situacija sa kojom bi kandidati mogli da dođu u dodir, a ako budu zaposleni na određenom radnom mestu, gde se zahteva posedovanje MCSD sertifikata u navedenoj oblasti. Rešavanje studije slučaja zahteva veći utrošak vremena nego rešavanje ostalih zahteva, pošto kandidat mora prvo da očita pažljivo to što je izneto, a zatim i da na osnovu toga izdvoji one informacije koje smatra bitnim za davanje odgovora, odnosno za rešavanje te studije slučaja. Nakon toga, on treba da pristupi svojevrsnoj analizi izdvojenih podataka i tek nakon toga treba i da pruži odgovor na tu studiju slučaja. Najvažnije je da naglasimo da nakon što bude dao odgovor i prešao na sledeći ispitni zahtev, taj kandidat neće dobiti mogućnost da se vrati i proveri odgovor koji je dao, te isto tako neće biti u mogućnosti ni da ga izmeni, a ukoliko smatra potrebnim. Zato se i preporučuje da kandidat sa pažnjom analizira te podatke i da pristupi rešavanju ovih ispitnih zadataka. Takođe je izuzetno bitno i da napomenemo da celokupno vreme koje imaju kandidati na raspolaganju podrazumeva i rešavanje studija slučaja, a ako one postoje na tom ispitu, kao i rešavanje ostalih ispitnih zahteva. A uzevši u obzir da je potrebno utrošiti nešto više vremena da bi se konkretna studija slučaja rešila, to je i vrlo važno da kandidati pažljivo rasporede vreme koje imaju na raspolaganju.

U principu je navedeno da ispit broj 496 (70 - 496) traje 150 minuta, a kandidati će svakako pre polaganja da dobiju obaveštenje o tačnom vremenu koje imaju na raspolaganju. Najčešće je od tih 150 minuta, 2 sata određeno za rešavanje ispitnih zahteva, dok je preostalih pola sata određeno za njihovo čitanje, te za upoznavanje kandidata sa bitnim detaljima vezanim za polaganje.

Sistem dodele poena na ispitu broj 496 (70 - 496)

Način bodovanja na ovom ispitu takođe nije nije javno objavljen zato i naglašavamo da pomenute informacije ne treba uzeti kao potpuno sigurne, budući da Majkrosoft ima pravo da pomenuti sistem promeni u bilo kom ispitnom roku, a ako to bude smatrala neophodnim.

Sasvim sigurno se zna da negativno ocenjivanje na ovom ispitu ne postoji, tako da bi svakako trebalo da odgovorite na apsolutno svaki ispitni zahtev, pošto ako ne pružite tačan odgovor nećete imati posledice, jer neće doći do oduzimanja poena koje ste osvojili.

Najčešće, kada budete dali tačan odgovor na jedno pitanje, osvojićete jedan poen, a isto tako je poznato i da ispit broj 496 (70 - 496) obuhvata i one ispitne zahteve koji se boduju sa dva poena, ali o tome ćete dobiti jasnu informaciju i to u obliku iskačućih prozora neposredno pre nego što se takvo pitanje pojavi.

A ono što je posebno zanimljivo, jeste da kompanija Microsoft neprekidno teži da unapredi sistem sertifikacije, pa iz tog razloga na ovom ispitivanju su prisutna vrlo često i ona pitanja koja kandidatima ne donose nijedan poen, a kada na njih odgovore. Ipak, oni o tome svakako neće dobiti informaciju za vreme trajanja ovog ispita, uzevši u obzir da je njihov primarni cilj ispitivanje mišljenja kandidata.

Obično se zahteva da kandidat sa uspehom uradi preko 70% ispitnih zahteva, odnosno da osvoji preko 700 bodova na polaganju, ali kao i za mnoge druge stvari, tako i ovde Microsoft kompanija ima apsolutno pravo da taj broj poena u svakom ispitnom roku izmeni.

Primarne rezultate polaganja kandidat dobija odmah pošto odgovori na poslednji zahtev, a kada je potrebno da pričeka nekoliko trenutaka da bi na ekranu video samo podatak da li je on 496 (70 - 496) ispit položio ili nije. A nakon toga, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Microsoft centar za testiranje u našoj zemlji, ima obavezu da te rezultate isporuči centrali ove kompanije i to u roku od 5 dana od dana polaganja. Posle toga, a u jadno definisanom roku će naša institucija svakom pojedinačnom kandidatu i da na propisan način prosledi štampanu verziju ispitnih rezultata. Ali svi kandidati moraju da budu upoznati sa činjenicom da se tom prilikom navodi samo broj osvojenih poena po oblastima, ali i na celokupnom ispitu, stim da je dat i grafikon. Baš zato oni iz tih rezultata neće biti u mogućnosti da vide na koje pitanje su tačno odgovorili, a na koje nisu. Zato im se svakako preporučuje da zahtevaju drugačije odštampane rezultate, ako žele da dobiju takve informacije, te je tada neophodno da oni na vreme o tome obaveste ovlašćeno lice test centra, a kako bi mi bili omogućeni i tako prikazani rezultati.

Dodatne informacije o ispitu broj 496 (70 - 496)

Obaveza je svakog prijavljenog da ispoštuje u potpunosti pravilo koje podrazumeva da on mora da pristupi postupku identifikacije, to jest da dostavi validan lični dokument sa fotografijom, jer je neophodno da na mestu polaganja bude prisutan najmanje pola sata pre zakazanog termina. A što se tiče ličnog dokumenta, on identifikaciju može da izvrši uz pomoć pasoša, vozačke dozvole ili lične karte, ali je naznačeno da ako poseduje lični dokument sa čipom, taj kandidat mora i da ga tom prilikom dostavi u skladu sa pravilima, odnosno da ga ima očitanog. A bilo koji kandidat koji ne ispoštuje ova dva jasno određena pravila, to jest ko na prvom mestu zakasni ili donese nevažeći lični dokument, to jest onaj koji nema fotografiju ili mu je istekao rok važnosti, sasvim sigurno neće moći da pristupi polaganju u tom roku.

Pre nego što bude zvanično počeo ispit broj 496 (70 - 496), svaki prisutan kandidat će dobiti jasne smernice i to od ovlašćenog lica ovog test centra, tako da se očekuje da sva pravila sa kojima će tom prilikom biti upoznat svako od njih u potpunosti poštuje. A ako se bude dogodilo da na bilo koji kandidat pokuša da izvrši neku vrstu prevare za vreme trajanja ovog ispita, taj postupak će biti oštro sankcionisan. Radi se o tome da je kompanija Majkrosoft naročito dobro poznata po vrlo oštrim merama kažnjavanja ovih kandidata. Naime, prvo će morati ovlašćeno lice test centra Akademije Oxford tog kandidata da udalji sa polaganja, a zatim to lice ima obavezu i da zvanično pošalje dopis centrali ove kompanije o tom incidentu, jer se tamo i odlučuje o kazni koja mora tom prilikom da bude izrečena. Mada postoji i onaj način kažnjavanja koji podrazumeva zabranu polaganja ovog ispita u određenom vremenskom periodu, neosporna je činjenica da Microsoft vrlo retko izriče takvu vrstu kazne. Tačnije, najčešće se takvi kandidati kažnjavaju tako što im se zabrani da do kraja života polažu ispite koje organizuje ova kompanija, odnosno imaju obavezu da vrate Majkrosoft sertifikate koje su pre toga stekli ako se to od njih bude zahtevalo.

Bitno je naglasiti i to da, inače ova kompanija ima apsolutno pravo da od svih kandidata, a kada postoji sumnja da je došlo do prevare koja nije bila uočena, zahteva da ponovo pristupe polaganju ispita broj 496 (70 - 496).

Ma koju vrstu žalbe da kandidati imaju vezano za polaganje ovog ispita, svakako imaju pravo da je ulože, odnosno da to saopšte ovlašćenom licu u okviru test centra, a što mogu da učine tek nakon što se polaganje ovog ispita zvanično završi.

Kandidat koji prilikom polaganja ovog ispita osvoji dovoljan broj poena da se smatra da ga je položio, nema pravo da ponovo pristupa polaganju, a ako možda ima želju da osvoji više poena.

Sve osobe koje imaju ma koju vrstu invaliditeta, svakako imaju mogućnost da polažu ispit broj 496 (70 - 496) i to u svakoj poslovnici Microsoft centra za testiranje. Oni imaju obavezu da dostave prilikom prijavljivanja svu neophodnu dokumentaciju, te je svakako vrlo važno i da dostave medicinsku dokumentaciju, a kako bi im zaposleni u konkretnoj poslovnici omogućili da imaju uslove koji odgovaraju njihovim potrebama.

Kompanija Majkrosoft dozvoljava svakome maksimalno pet puta u toku jedne kalendarske godine da polaže ovaj ispit. A ako ni posle petog puta taj kandidat ne bude uspeo to da učini, onda mora da sačeka da prođe najmanje godinu dana od poslednjeg polaganja, a kako bi mu bilo dozvoljeno da se ponovo prijavi. Ukoliko neki kandidat ima naročitu želju da polaže više od 5 puta godišnje ispit broj 496 (70 - 496), neophodno je da uputi zahtev u pisanoj formi i da obrazloži zbog čega želi da polaže više od 5 puta ovaj ispit. A posle toga on taj zahtev mora da preda poslovnici test centra, te se zatim on prosleđuje centrali pomenute kompanije, a gde se zvanično i mora doneti odluka o tome da li mu je taj zahtev odobren ili nije.

Inače, neko ko iz prvog puta ne položi ovaj ispit, svakako ima pravo da se ponovo prijavi, ali pod uslovom da protekne minimum 24 sata od prethodnog polaganja. A ukoliko ni posle drugog polaganja ona ne uspe, onda mora da sačeka da protekne 14 dana od datuma kada je polagao ispit broj 496 (70 - 496), a takav način prijave je naveden sve do petog puta.

Dve godine nakon što zvanično postane vlasnik MCSD sertifikata u oblasti Application Lifecycle Management, svaki kandidat ima obavezu da izvrši njegovu resertifikaciju. A za sada, ovo podrazumeva da je dužan da položi jedan ispit koji traje ukupno 170 minuta, odnosno 140 minuta je namenjeno za rad, to jest za rešavanje ispitnih zahteva, a pola sata kandidat ima na raspolaganju za njihovo čitanje i razumevanje. Neko ko ne bude ispoštovao ovo pravilo i ne bude pristupio polaganju ispita za resertifikovanje u navedenom roku, će svakako imati posledice. Tačnije, u toj situaciji se njegov sertifikat proglašava nevažećim, to jest neaktivnim i to od strane kompanije Microsoft, a to automatski znači da on više nije validan dokument. Što se tiče ispitnih zahteva, oni su i na ovom ispitu izneti na engleskom jeziku, a obično je njihova tema vezana za novosti koje su se pojavile u oblasti ispitivanja od trenutka kada je taj kandidat stekao pomenuti sertifikat.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje