MCSD sertifikat, Application Lifecycle Management, ISPIT broj 498 (70 - 498)

Svaki onaj kandidat koji položi prvo ispit broj 496 (70 - 496), a zatim i ispit broj 497 (70 - 497), ima obavezu da pristupi polaganju i trećeg ispita u grupi Application Lifecycle Management, koji je označen brojem 498 (70 - 498), a u slučaju da želi da stekne Microsoft Certified Solutions Developer, to jest MCSD sertifikat.

Zahvaljujući tome što je upravo Akademija Oxford za teritoriju Srbije ovlašćeni Microsoft centar za testiranje, to znači da svako ko je zainteresovan, a ko uz to ispunjava i jasno definisane uslove, ima mogućnost da pristupi polaganju ovog ispita i to cele kalendarske godine.

Polaganje se sprovodi u skladu sa pravilima koja navodi Majkrosoft, odnosno prema tačno određenom programu, a u svim poslovnicama pomenutog test centra, koje se nalaze širom naše zemlje.


Sve one osobe koje u potpunosti ispunjavaju zadate kriterijume, imaju mogućnost da se svakog dana u toku godine prijave za polaganje ovog ispita, a što mogu da učine na tri različita načina. Na prvom mestu im je omogućeno da se lično prijave u prostorijama jedne od poslovnica ovlašćenog test centra, a isto tako mogu i da prijavi pristupe telefonski, odnosno da se elektronskim putem prijave za polaganje. A u slučaju da se odluče za poslednju ponuđenu varijantu, to jest da žele prijavu da izvrše elektronskim putem, zahteva se da sve informacije pošalju na zvaničan mejl ovog test centra, te u njemu treba svakako jasno da navedu i u kom gradu ih zanima da polažu ispit broj 498 (70 - 498).

Pred svakog zainteresovanog kandidata je stavljen osnovni zahtev, a koji podrazumeva da apsolutno svako ko vrši prijavu mora da poznaje engleski jezik na višem nivou. Inače, ovo se navodi zato što su zahtevi koji se nalaze u okviru ovog ispita izneti baš na tom jeziku.

Trebalo bi da svako ko se prijavljuje da polaže 498 (70 - 498) ispit bude upoznat sa osnovnim konceptima administracije servera, te da zna i to sa se polaganjem ovog ispita svaki kandidat sprema na adekvatan način i za polaganje Microsft Certified Technology Specialist ispita.

Takođe je vrlo važno naglasiti i da se očekuje da svako ko pristupa polaganju mora da ima iskustva u radu sa Windows serverom, odnosno sa umrežavanjem na Windows - u, te bi trebalo da poznaje i rad sa aktivnim direktorijumima, odnosno da zna da upravlja nalozima, ali i da koristi predviđene alate i koncepte koji su vezani za oporavak.

TESTOVI


Koje su oblasti provere u okviru 498 (70 - 498) ispita?

U osnovi, ispit broj 498 (70 - 498) je fokurisan na proveru znanja vezanih za rad sa Visual Studio Aplication Lifecycle Management - om, pa sa tim u vezi i sa obezbeđivanjem kontinuirane vrednosti.

Zahtevi na ovom ispitu su podeljeni na 6 oblasti, a postoji po nekoliko grupa pitanja u svakoj od njih. Takođe, sve te oblasti su zastupljene u gotovo istovetnom procentu na ovom ispitu, a koji podrazumeva od 15 do 20%.

Prva oblast ima za temu Define an effective End - to - end SDLC (Software Development Lifecycle), te u okviru nje kandidati imaju obavezu da pruže odgovore u okviru 6 segmenata. Prvo se očekuje da pokažu razumevanje i daju odgovor na ona pitanja koja se odnose na vrednost End - to - end pogleda na ALM (Application Lifecycle Management), te da znaju da rukuju potrebnim alatima. Posle toga se javljaju oni zahtevi koji su vezani za Fast Feedback, pa odmah zatim odgovaraju i na pitanja koja se odnose na implementiranje strategije vezane za redukciju End - to - end vremenskog ciklusa. Koliko je svaki kandidat upoznat sa pravilnom primenom strategije kojom se dokazuje kvalitet softvera se proverava tokom naredne podoblasti, a sledi grupa pitanja vezanih za poznavanje primene strategija za redukovanje otpada, da bi se u poslednjem segmentu ove grupe zahteva javili oni koji se odnose na kreiranje procesa koji podrazumeva unapređenje konkretnog plana.Poznavanje ALM - a je osnov ispitivanja u drugoj oblasti koju srećemo na ovom ispitu, a čini ga ukupno 4 podgrupe pitanja. Kandidati prvo pkazuju da su upoznati sa ulogom koju imaju različiti ALM procesi, a Implement a Scrum/Agile Process je glavna tema drugog segmenta pitanja, te se potom očekuje i da oni odgovore na one zahteve koji se odnose na definisanje tih procesa. Poslednja podgrupa zahteva u ovom delu 498 (70 - 498) ispita se odnosi na primenu MSF - a (Microsft Solution Framework) i to sa ciljem poboljšanja CMMI procesa (Capability Maturity Model Integration).

Define a Software Iteration je naslov treće grupe ispitnih zahteva, u sklopu koje bi kandidati trebalo da daju odgovore na pitanja koja su podeljena u samo tri grupe. Tu se od njih, najpre očekuje da su upoznati sa time na koji način teče proces planiranja izdanja, odnosno da mogu da definišu Project - tracking proces, te bi trebalo da znaju i da odrede adekvatan obim projekta, a prema jasno određenim uslovima, odnosno zahtevima.

Četvrta grupa pitanja se bavi definisanjem i vrednošću softverske iteracije, a čini je 4 segmenta, to jest grupe zahteva. U ovom delu bi kandidati trebalo da daju odgovore na podgrupu pitanja vezanih za rad sa zahtevima, a u smislu da prvo treba samostalno da definišu zahteve konkretnog projekta i urade sve što je potrebno da bi taj projekat dobio adekvatnu poslovnu vrednost. Ispit broj 498 (70 - 498) dalje podrazumeva onu podoblast čija tema je vezana za pravilnu procenu zahteva, da bi kandidat nakon toga odgovarao na pitanja iz kojih se može saznati koliko je on upoznat sa zahtevima dokumenata, odnosno da li može da ih proceni u skladu sa pravilima. U završnom segmentu ove oblasti su pred kandidate izneta ona pitanja koja su vezana za poznavanje određivanja prioritetnih zahteva.

Da bi kandidat koji polaže 498 (70 - 498) ispit mogao da pokaže da zna na koji način funkcioniše razvoj vrednosti za kupce, a sa visokim kvalitetom, neophodno je da pruži odgovor na 5 segmenata ispitnih zahteva, a koliko ih ima u sklopu pretposlednje oblasti. Na prvom mesti on treba da, u skladu sa zahtevima koji su navedeni definiše Code Quality indikatore, a zatim treba da pokaže dovoljno znanja vezanih za uspostavljanje Unit Testing - a. Sledi podgrupa pitanja vezanih za razvoj koda, odnosno za validaciju kvaliteta, te u završnoj grupi zahteva ove oblasti kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na prilagođavanje Team Project - a.

Od ukupno 4 grupe pitanja se sastoji poslednja oblast koja čini ispit broj 498 (70 - 498), a njena tema je Integrate Development and Operations. Svakako je neophodno da kandidati odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanj pravilne implementacije automatskog procesa za raspoređivanje, a što je zapravo osnov prve podgrupe pitanja. Zatim oni pokazuju znanja koja se tiču primene Pre - production okruženja, a posle toga odgovaraju na zahteve u sklopu podgurpe čija je primarna tema Manage Feedback between Development and Operations. A da bi u potpunosti pokazali znanja iz konkretne oblasti, potrebno je i da kandidati koji polažu ispit 498 (70 - 498) odgovore na ona pitanja iz kojih se može jasno sagledati da li su oni i koliko upoznati sa procesom rešavanja problema za konkretne proizvode, što i jeste osnovna tema u pslednjoj podoblasti ove grupe pitanja, odnosno završnog segmenta čitavog ispita.

Kako izgleda 498 (70 - 498) ispit?

Iako svi kandidati koji žele da polažu ispit broj 498 (70 - 498) svakako najpre očekuju da dobiju precizne informacije, činjenica je da kompanija Microsoft nikada ne navodi javno tačne smernice koje su vezane kako za broj ispitnih pitanja, tako isto i za njihovu formu. Baš iz tog razloga uvek navodimo da sve što je pomenuto u nastavku treba prihvatiti, ipak kao ne potpuno sigurne informacije, budući da navedena kompanija zadržava pravo da ih izmeni i to zaista u svakom ispitnom roku, to jest onda kada smatra da je to potrebno.

Naime, navedene su samo neke opšte smernice, to jest da ispit broj 498 (70 - 498) najčešće podrazumeva od 40 do 60 ispitnih zahteva. A kada je reč o njihovoj formi, postoje ona pitanja koja se javljaju gotovo u svakom ispitnom roku, te njih možemo da svrstamo u klasična. A pod tim se misli na one zahteve gde kandidati treba, recimo da na određen način označe tačan odgovor, te će biti jasno navedeno da li se od njih zahteva da označe jedan ili nekoliko odgovora koji su tačni. Postoji i ona forma koja podrazumeva dopisivanje odgovora u polje koje je za tu namenu označeno, a obično je reč o davanju ne tako dugačkog odgovora.

Neposredno pre nego što počne polaganje ovog ispita svaki kandidat će da dobije precizne informacije da li je u tom ispitnom roku prisutna i posebna vrsta zahteva, to jest da li će morati da rešavaju i takozvane studije slučaja. A ti zahtevi podrazumevaju da kandidat treba da pročita ono što je dato u studiji slučaja, a to je najčešće neka situacija koja se smatra realnom i sa kojom će on gotovo sigurno doći u dodir kada bude obavljao onaj posao za koji se zahteva posedovanje MCSD sertifikata, a vezano za oblast Application Lifecycle Management. Princip rešavanja ovih zahteva je takav da kandidat prvo pažljivo treba da pročita sve što je navedeno, a posle toga treba da od svih tih podataka izdvoji one koje smatra najbitnijim. A kada to bude učinio, on bi trebalo da pristupi pravilnoj analizi tih podataka, a na osnovu čega daje odgovor na konkretnu studiju slučaja. Izuzetno je važno da svako ko polaže ispit broj 498 (70 - 498) zna da je potrebno utrošiti nešto više vremena za rešavanje studije slučaja nego što je potrebno da bi se odgovorilo na ostale ispitne zahteve, ali takođe je bitno naglasiti i da je rešavanje ovih zahteva svakako uračunato u ukupno vreme koje svaki pojedinačni kandidat ima na raspolaganju. A uzevši u obzir da je u pitanju 150 minuta, koliko obično traje ovaj ispit, to je i neophodno da svaki pojedinačni kandidat nastoji da što bolje rasporedi vreme koje mu je na raspolaganju, a kako bi pružio odgovor na apsolutno sve zahteve.

Naglašavamo da kompanija Microsoft, iako navodi da ovaj ispit traje oko 150 minuta, ima pravo da pomenuto vreme izmeni i to u svakom ispitnom roku, tako da će kandidati u svakom slučaju od ovlašćenog lica Akademije Oxford pre nego što počne polaganje ovog ispita da dobiju preciznu informaciju o tome koliko traje.

Sistem dodele poena na 498 (70 - 498) ispitu

Možda vam se neće dopasti ova informacija, ali je činjenica da kompanija Majkrosoft često ne navodi precizne informacije ni o tome na koji način se sprovodi bodovanje na ovom ispitu. Ipak, postoje informacije koje su sigurne i one koje ne treba baš uzeti kao apsolutno sigurne, već svakako sačekati da počne polaganje ovog ispita, kako biste saznali sve što je potrebno.

Radi se o tome da sistem dodele poena podrazumeva da onaj kandidat koji pruži tačan odgovor na jedno pitanje, osvaja jedan od najčešće, ali svakako i taj način može da bude promenjen u određenom ispitnom roku. Isto tako je dobro poznato da ima i onih ispitnih pitanja koja kandidatima donose dva poena, ali se on svakako obaveštava pre nego sto se takva vrsta zahteva pojavi na ovom ispitu, odnosno na ekranu će videti informaciju o tome, budući da će se pojaviti prozorčić u kome će biti navedeno da to pitanje može da mu donese dva poena, a ukoliko na njega bude pružio tačan odgovor.

Negativno ocenjivanje uopšte ne postoji na ovom ispitu i to je sasvim sigurna informacija za sada, a pod tim se misli na činjenicu da svaki onaj kandidat koji polaže ispit broj 498 (70 - 498) i na neko pitanje, odnosno zahtev ne pruži tačan odgovor, neće imati nikakve posledice, to jest neće mu biti umanjen ukupan broj poena koje tom prilikom bude osvojio.

Ukoliko neko reši sa uspehom preko 70 procenata zahteva na ovom ispitu, to jest ako osvoji preko 700 poena, smatraće se da je on ovaj ispit položio. A pošto bude pružio odgovor na poslednje pitanje koje je prisutno na pomenutom ispitu, on će samo par momenata nakon toga na ekranu i da vidi informaciju da li ga je položio.

Takođe je važno i da svi kandidati znaju da će u propisanom roku da dobiju i štampanu verziju ispitnih rezultata. Ali, na prvom mestu Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni Majkrosoft centar za testiranje u našoj zemlji, ima obavezu da rezultate sa polaganja isporuči centrali te kompanije, a posle toga svakako u propisanom roku ona je obavezna i da pojedinačnim kandidatima isporuči odštampane rezultate. A kako se vrlo često događa da kandidati budu zbunjeni kada dobiju ovakve rezultate, to moramo da objasnimo da se oni uvek daju u obliku grafikona i da jedina informacija koju oni mogu da vide iz nih, podrazumeva broj poena koje su osvojili u okviru ispitnih oblasti, te ukupan broj osvojenih poena na celokupnom ispitu broj 498 (70 - 498). Upravo iz tog razloga i navodimo vrlo važnu informaciju vezano za sve one kandidate koji imaju želju da saznaju da li su i na koje pitanje odgovorili tačno, a na koje nisu. Ako to žele, onda je neophodno da se obrate ovlašćenom licu konkretne poslovnice, te je tom prilikom vrlo važno i da oni naglase da su im potrebne te informacije, tako da treba da zahtevaju drugačije prikazane ispitne rezultate, što će ovaj test centar sasvim sigurno i da im omogući i to u propisanom roku.

Dodatne informacije o ispitu broj 498 (70 - 498)

Svaki kandidat koji želi da polaže ispit broj 498 (70 - 498) mora i da poštuje jasno određena pravila i to kako ona koja su vezana za period pre početka ispita, tako i ona koja se odnose baš na postupak polaganja.

Naime, svi prijavljeni se obavezuju da budu prisutni u prostorijama poslovnice u kojoj je polaganje zakazano i to najmanje 30 minuta pre određenog termina. A isto tako su oni dužni i da tada imaju važeći lični dokument, u kome svakako mora da postoji fotografija, kako bi mogli da budu identifikovani i to u skladu sa propisanim zakonom. Pod validnim ličnim dokumentom se podrazumeva najpre lična karta, a potom i pasoš ili vozačka dozvola, stim da je naglašeno da svaki kandidat koji ima dokumenta sa čipom mora da ispoštuje vrlo važno pravilo koje je vezano za njegovo adekvatno korišćenje. Pod tim se misli na činjenicu da je taj kandidat u obavezi da prilikom polaganja ovog ispita ima očitan dokument, dok je validan dokument onaj kome nije istekao rok važnosti. Napominjemo da svaki kandidat koji ne bude ispoštovao ova dva važna pravila, te najpre ne dostavi važeći lični dokument ili možda zakasni na polaganje, svakako neće moći da ispit broj 498 (70 - 498) polaže u tom roku.

Svaka osoba koja ima određeni invaliditet, a koja ispunjava navedene uslove, te želi da pristupi polaganju ovog ispita će to u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford moći da učini, ali je vrlo važno da ti kandidati na vreme dostave svoju medicinsku dokumentaciju i to na prvom mestu kako bi dokazali da spadaju u red osoba sa invaliditetom, a zatim i da bi zaposleni u okviru te poslovnice mogli da prilagode polaganje uslovima koji su tim kandidatima potrebni i tako im maksimalno olakšaju polaganje ovog ispita.

Ko god bude prisustvovao polaganju će nešto pre zvaničnog početka ispita, od strane ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici Majkrosoft test centra Akademije Oxford da dobije sve informacije i smernice koje su vezane za polaganje. Isto tako će kandidati da budu informisani i o pravilima koja bi trebalo da poštuju, a u slučaju da se dogodi da neki kandidat čak i pored svega toga pokuša da izvrši bilo koju vrstu prevare za vreme polaganja ovog ispita, on mora biti svestan činjenice da će imati posledice koje nisu nimalo prijatne, uzevši u obzir da je Microsoft poznat kao kompanija koja oštro sankcioniše sve vrste varanja prilikom polaganja. Dakle, ako se to ipak dogodi, ovlašćeno lice test centra je obavezno prvo da tog kandidata udalji sa polaganja, a zatim čim se polaganje završi, pošalje zvaničnu informaciju centrali pomenute kompanije konkretnom incidentu, uzevši u obzir da se tamo i donosi odluka o kažnjavanju tih kandidata. Verovatno ste čuli da postoji mogućnost da kazna tom prilikom bude zabranjeno polaganje ispita broj 498 (70 - 498) u nekom vremenskom periodu. Ali bi svakako trebalo da znate i da se u praksi ta kazna zapravo vrlo retko izriče, već da se češće pristupa znatno rigoroznijimm merama kažnjavanja, te se obično kandidati koji varaju na ispitu kažnjavaju zabranom polaganja svih ispita koje navedena kompanija organizuje, a takva vrsta zabrane se obično izriče doživotno. Lako se može dogoditi i da kompanija Microsoft od tog kandidata zahteva da sve one sertifikate koje ona izdaje, a ti kandidati su stekli pre toga, vrate, pa je sasvim jasno i zbog čega upravo ova kompanija važi za vrlo strogu.

Inače, dobro je da znate i to da ta kompanija svakako ima apsolutno pravo da zahteva novo polaganje ovog ispita i to od svakog kandidata, a ako se dogodi da prilikom pregleda rezultata ovlašćeno lice posumnja da je došlo do varanja, te da ono nije bilo uočeno na samom ispitu.

Svi oni kandidati koji budu želeli da ulože bilo koju vrstu žalbe, a vezano za polaganje ovog ispita, svakako imaju pravo da to urade, ali se zahteva da sačekaju završetak polaganja, pa tek nakon toga mogu da se obrate zvanično ovlašćenom licu test centra i obaveste ga o određenoj neregularnosti, koju su eventualno primetili.

Inače je dobro poznato da kompanija Majkrosoft svakom pojedinačnom kandidatu maksimalno dozvoljava da 5 puta, a u toku jedne kalendarske godine, izvrši polaganje ispita broj 498 (70 - 498). Svako ko iz prvog puta ne položi ovaj ispit, može već nakon isteka 24 časa da se ponovo prijavi za njegovog polaganje, međutim potrebno je da sačeka da prođe dve sedmice od datuma polaganja ukoliko iz drugog puta ne bude položio ovaj ispit. A potpuno istovetan način prijavljivanja je prisutan sve do petog puta, te ako neki kandidat ima potrebu da ovaj ispit polaže više od 5 puta za godinu dana, njemu je dozvoljeno da u pisanoj formi iznese zvaničan zahtev o tome. Neophodno je da on taj zahtev preda u jednoj od poslovnica test centra, a ovlašćeno lice će nakon toga da ga prosledi centrali ove kompanije, uzevši u obzir da jedino tamo postoji mogućnost da se odgovori na pomenuti zahtev, odnosno da se konkretnom kandidatu odobri da polaže više od 5 puta za godinu dana ispit broj 498 (70 - 498) ili da mu se ne odobri, a što isključivo zavisi od odluke ovlašćenog lica centrale kompanije Microsoft.

Naglašavamo da je pravilo da svaki onaj kandidat koji osvoji onoliko poena koliko je dovoljno da bi položio ovaj ispit, neće imati pravo da se ponovo prijavi za njegovo polaganje, a u slučaju da eventualno želi da na narednom polaganju osvoji više bodova.

Sticanjem sertifikata MCSD u oblasti Aplication Lifec Management, svaki kandidat se automatski obavezao i na njegovo resertifikovanje, budući da se to zahteva od svih vlasnika pomenutog sertifikata. A radi se o tome da je svako ko stekne pomenuti sertifikat u toj oblasti dužan da dve godine od zvaničnog datuma koji je naveden na konkretnom sertifikatu izvrši njegovu resertifikaciju, to jest da, jednostavno rečeno potvrdi svoje znanje u konkretnoj oblasti. U ovom trenutku je određeno da ispit za resertifikaciju sadrži ona pitanja koja se odnose na sve ono što je novo uvedeno u oblasti provere i to od trenutka kada je taj kandidat postao vlasnik ovog sertifikata. Podrazumeva se svakako i da je ispit za resertifikovanje na engleskom jeziku, pa je svakako, kao i kod osnovnog ispita, neophodno njegovo poznavanje. A pomenuti ispit, prema trenutno važećim pravilima traje ukupno 170 minuta, gde je 140 određeno za rešavanje ispitnih zastava, dok je preostalo vreme namenjeno za njihovo čitanje i razumevanje. Vrlo je važno da svaki kandidat zna da će ostati bez sertifikata ukoliko ne ispoštuje ovo pravilo, to jest ako u propisanom roku ne bude izvršio njegovu resertifikaciju, pošto će Majkrosoft u zadatom roku konkretan sertifikat i zvanično da proglasi neaktivnim. Baš iz tog razloga, konkretan dokument neće moći da bude smatran pravno važećim, tako data osoba neće imati apsolutno nikakvu korist od njega.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje