MCSD sertifikat, Web Applications, ISPIT broj 486 (70 - 486)

Nakon što kandidat položi ispit broj 480 (70 - 480), ostaje mu još da savlada ispite broj 486 (70 - 486) i 487 (70 - 487), a kako bi stekao sertifikat MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), a u okviru oblasti rada sa web aplikacijama.

Posebno je olakšano polaganje ispita broj 486 (70 - 486) činjenicom da Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar u Srbiji, organizuje ne samo polaganje ovog ispita, već i specijalističku obuku i kurs broj 486 (20486 B), a tokom koje se polaznici pripremaju upravo za zahteve sa kojima će se sresti prilikom polaganja ovog ispita.

Očekuje se da svaki kandidat uz zahtevana znanja koja se odnose na konkretnu oblast ispitivanja, ima i viši nivo poznavanja engleskog jezika, a kako bi bio u mogućnosti uopšte da polaže ovaj ispit, jer su zahtevi izneti baš na tom jeziku.


Prijavljivanje je moguće izvršiti u toku cele godine u bilo kojoj poslovnici ovog test centra, a polaganje ispita se organizuje u skladu sa važećim programom kompanije Microsoft. Kandidat zainteresovan za polaganje može da se lično prijavi u odabranoj poslovnici ili da pošalje mejl a svim podacima i to na onu adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu pomenutog test centra ili da prijavu izvrši i putem telefona.

Moramo da naglasimo i to da kompanija Microsoft navodi da je polaganje ispita broj 486 (70 - 486) isključivo namenjeno onim osobama koje se profesionalno bave programiranjem i koje imaju radno iskustvo u oblasti razvoja Microsoft ASP.NET web aplikacija i to u trajanju od minimalno 3 do maksimalno 5 godina. Takođe, od njih se očekuje i da imaju radno iskustvo od najmanje 2, a poželjno i više godina u oblasti razvoja rešenja koja su bazirane na DSC - u .

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita 486 (70 - 486)?

Kandidati koji su zainteresovani da budu još jedan korak bliže sticanju MCSD sertifikata u oblasti rada sa web aplikacijama, a uz uslov da su već položili ispit broj 480 (70 - 480), treba da polažu 486 (70 - 486) ispit, u okviru koga se proverava poznavanje razvoja ASP.NET MVC web aplikacija.

Svi ispitni zahtevi su podeljeni na ukupno 5 oblasti, a u okviru svake od njih se nalazi nekoliko delova, odnosno grupa pitanja.

Sa oko 15 do 20 procenata su zastupljena pitanja u prvoj grupi, koja je usmerena na proveru poznavanja dizajniranja arhitekture konkretne aplikacije, a u okviru nje se nalazi 7 grupa pitanja. Plan the Application Layers je tema prve podgrupe zahteva u ovoj oblasti, a potom kandidati odgovaraju na pitanja koja se odnose na dizajniranje Distributed Application i to u smislu da kandidat treba da dizajnira Hybrid Application, te da izradi plan za Session Management u okviru konkretnog okruženja. Zatim sledi podgrupa zahteva koji se odnose na dizajniranje i primenu Azure Role Life Cycle. Konfiguracija State Management - a i dizajniranje Catching strategije su teme provere u narednim segmentima prve oblasti pitanja na ispitu broj 486 (70 - 486). A nakon toga svi kandidati treba da odgovore na pitanja koja se odnose na poznavanje najpre izrade, a zatim i primene WebSocket strategije. Design HTTP Modules and Handlers je osnovna tema poslednjeg segmenta u prvoj oblasti ispitnih zahteva.Design the User Experience je tema druge oblasti na ispitu broj 486 (70 - 486), a među svim zahtevima je zastupljena sa oko 20 do 25 procenata i podeljena je u 5 podoblasti. Najpre se od kandidata očekuje da odgovori na pitanja koja su vezana za primenu UI (User Interface) za konkretnu web aplikaciju, a potom treba da, u skladu sa iznetim zahtevima kreira i primeni UI Behavior. Compose the UI Layout of an Application je osnovna tema u okviru treće podgrupe pitanja, a zatim se od kandidata očekuje da pokaže znanja vezana za poboljšanje ponašanja konkretne aplikacije i njenog stila, a što treba da bude zasnovano na detekciji funkcija konkretnog pretraživača. Planiranje adaptiranog prikazivanja korisničkog interfejsa je tema poslednje podoblasti u ovoj grupi pitanja, gde kandidati treba, pored ostalog da pokažu da znaju na koji način se podešava rezolucija ekrana, ali i kako se izrađuje plan za mobilne web aplikacije.

Razvoj iskustva korisnika je tema treće oblasti pitanja na 486 (70 - 486) ispitu i sastoji se od 6 podoblasti, a ova pitanja čine 15 do 20% svih ispitnih zahteva. Prvo se pred kandidata stavljaju zahtevi koji su vezani za izradu konkretnog plana za optimizaciju i za poboljšanje dostupnosti, a zatim on treba da pokaže da je upoznat sa sprovođenjem i lokalizacije i globalizacije konkretne aplikacije. Poznavanje projektovanja i primene DSC kontrolera je tema sledeće podoblasti, a tema narednog segmenta pitanja je Design and Implement Routs. Osnov ispitivanja u pretposlednjem segmentu ove grupe zahteva je usmeren na korišćenje MVC Extensibility Points, a poslednja grupa pitanja se odnosi na poznavanje svih onih radnji koje treba izvršiti za smanjivanje propusnog opsega mreže.

Troubleshoot and Debug Web Applications je osnov ispitivanja u okviru naredne grupe pitanja, koji su u celokupnom ispitu broj 486 (70 - 486) zastupljeni sa oko 20 do 25%. Od ukupno 4 podoblasti se sastoji ova grupa pitanja, a kandidati prvo odgovaraju na one zahteve koji su vezani za Runtime, a u smislu da se od njih očekuje da pokažu znanja vezana kako za sprečavanje, tako i za rešavanje mogućih problema vezano za Runtime. Design an Exception Handling Strategy je tema sledeće podoblasti, a zatim kandidati treba da pokažu znanja koja se odnose na testiranje konkretne web aplikacije. Poslednji segment u ovoj oblasti podrazumeva pitanja koja su vezana za korišćenje opcije Debug u okviru Azure aplikacije.

Poznavanje opcija bezbednosti i to kako njihovog kreiranja, tako i njihove primene se proverava u poslednjoj grupi pitanja na 486 (70 - 486) ispitu. Među svim zahtevima je zastupljena sa 20 do 25 procenata, a sačinjena je od pet grupa pitanja. Kandidati prvo treba da pokažu znanje u oblasti konfigurisanja autentikacije, odnosno da pokažu da znaju na koji način se proverava identitet korisnika, te na koji način se vrše sve potrebne provere i sve ostale radnje koje podrazumeva postupak autentikacije. Zatim slede pitanja koja su vezana za konfigurisanje i primenu opcija autorizacije. Design and implement Claims - based Authentication across Federated Identity Stores je osnovna tema u okviru naredne grupe pitanja u ovoj oblasti, a kandidati potom treba da odgovore na pitanja koja se odnose na proveru znanja vezanih za upavljanje integritetom podataka. Osnov ispitivanja u poslednjoj podoblasti ove grupe pitanja, koja je ujedno i poslednja grupa na celokupnom ispitu broj 486 (70 - 486) se odnosi na primenu Secure Site with ASP.NET

Kako izgleda ispit broj 486 (70 - 486)?

Postoje neke opšte smernice koje se odnose na ispit broj 486 (70 - 486) i njegovo polaganje, ali svaki kandidat koji je zainteresovan da polaže ovaj ispit mora da ima na umu neospornu činjenicu da kompanija Microsoft ne daje tako mnogo informacija o detaljima. A pod tim se misli najpre na formu ispitnih zahteva, kao i na njihov broj, što su zapravo podaci koji su dati samo kao opšte informacije, ali naglašavamo da ova kompanija ima mogućnost da u svakom ispitnom roku te podatke promeni.

U principu se zna da na ispitu broj 486 (70 - 486) postoji između 40 i 60 zahteva, ali njihov broj može da se u svakom trenutku, to jest u apsolutno svakom ispitnom roku promeni. Upravo zato i svim prijavljenim kandidatima naglašavamo da navedene informacije valja uzeti sa dozom rezerve, a sve to isto se odnosi i na formu ispitnih zahteva, koja se isto menja iz roka u rok.

Obično se javljaju ona pitanja koja od kandidata zahtevaju da dopuni odgovor, odnosno da označi jedan ili, pak više odgovora koji se smatraju tačnim. Isto tako, tokom trajanja ovog ispita se mogu javiti i specijalna pitanja koja su označena kao studije slučaja i gde se od kandidata zahteva da sa pažnjom pročita zahtev, a zatim da izvuče iz njega sve one podatke koji su relevantni za rešavanje i na kraju da analizira te podatke, pa na kraju da navede odgovor za koji veruje da je tačan. Inače, studija slučaja predstavlja posebnu formu ispitnih pitanja, koja podrazumeva da je iznet određeni scenario, to jest neka situacija koja je manje - više realna i sa kojom svaki kandidat može da se sretne ukoliko bude radio posao koji mu omogućuje posedovanje MCSD sertifikata u oblasti rada sa web aplikacijama. Isto tako, svaki kandidat mora da zna da je rešavanje svake pojedinačne studije slučaja uračunato u ukupno vreme koje mu je na raspolaganju, a budući da njihovo rešavanje iziskuje veći utrošak vremena, preporučujemu se da se što bolje organizuje, kako bi uspeo da pruži tačne odgovore i na sve studije slučaja koje eventualno postoje na 486 (70 - 486) ispitu i na sva pitanj. Naglašavamo i to da kada kandidat odgovori na određenu studiju slučaja i pređe na rešavanje ostalih ispitnih zahteva, neće mu biti dozvoljeno da se u nekom trenutku vrati i proveri odgovor koji je dao, pa se samo iz tog razloga preporučuje da dobro razmisli i proveri dati odgovor, a pre nego što pređe na sledeću grupu pitanja.

Što se tiče trajanja ispita broj 486 (70 - 486), on u principu traje oko 150 minuta, stim da Majkrosoft isto zadržava pravo da trajanje izmeni, a o čemu će svaki kandidat dobiti informaciju neposredno pre početka ovog ispita.

Sistem dodele poena na 486 (70 - 486) ispitu

Kao i za ispitna pitanja, odnosno njihov tačan broj, tako isto i za princip bodovanja ne postoji tačna informacija, ali su zato prisutne neke opšte informacije.

Ono što se zna, jeste da u većini slučajeva svaki tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, a trebalo bi da osvoji ukupno 700 poena, to jest da uspešno odgovori na preko 70 procenata zahteva u okviru ovog ispita. Naravno, navedeni princip bodovanja može da bude u svakom ispitnom roku, a kada to kompanija Microsoft smatra potrebnim, izmenjen.

Nakon što kandidat odgovori na poslednje pitanje, svega par trenutaka nakon toga će da na ekranu vidi informaciju da li je ispit broj 486 (70 - 486) položio ili ipak nije.

Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft, ima obavezu da u za to navedenom roku kandidatu dostavi i štampane rezultate. Zapravo, prvo se šalju rezultati polaganja u centralu ove kompanije i to u roku od pet dana od datuma polaganja, a posle toga ih dobijaju i kandidati. Ako se bude dogodilo da u roku od 14 dana od dana kada je polagao ovaj ispit, kandidat ne dobije štampanu verziju rezultata, on treba da se obrati koordinatoru poslovnice u kojoj polagao ispit, a kako bi greška bila ispravljena.

Moramo da naglasimo i to da grafički prikaz rezultata podrazumeva da su dati u formi grafikona i da se iz tog grafikona može videti ukupan broj osvojenih poena, kao i podatak o tome koliko je poena kandidat osvojio po oblastima, ali se daje i rezultat u brojčanom obliku. Iz tog razloga, svaki onaj kandidat koji ima želju da vidi da li je na neko, određeno pitanje dao tačan odgovor bi trebalo da od ovlašćenog lica u test centru zahteva i takvu vrstu ispitnih rezultata, jer iz ovog klasičnog prikaza neće moći da dobije te podatke.

Što se tiče sistema bodovanja, ono što se sa sigurnošću zna jeste da ne postoji negativno ocenjivanje, to jest da kandidati koji ne daju tačan odgovor na neko pitanje nemaju umanjenje ukupnog broja osvojenih poena. Iako mnoga pitanja kandidatu koji tačno odgovori na njih donose 1 poen, na 486 (70 - 486) ispitu postoje i ona koja mogu da mu donesu nekoliko poena, ako na njih tačno odgovori. A ima čak i onih pitanja koja se uopšte ne boduju, stim da su to pitanja koja imaju za cilj ispitivanje tržišta, a kako bi se princip ispitivanja poboljšao. Samo iz tog razloga Microsoft savetuje svakom kandidatu da odgovori na apsolutno bilo koje pitanje koje se pojavi tokom ovog ispita. Kada su u pitanju oni zahtevi koji se boduju sa nekoliko poena, o njima postoji informacija, a koja se pojavljuje u vidu iskačućih prozora neposredno pre nego što se to pitanje pojavi na ekranu.

Dodatne informacije o 486 (70 - 486) ispitu

Onog dana kada je zakazano polaganje ispita broj 486 (70 - 486), svaki kandidat je dužan da se u prostorijama poslovnice Akademije Oxford u kojoj je zakazano polaganje pojavi minimalno 30 minuta ranije i da tom prilikom ponese validan dokument za identifikaciju. A pod tim se misli na ličnu kartu, odnosno pasoš ili vozačku dozvolu, to jest na lični dokument koji poseduje fotografiju. Ukoliko kandidat ima čipovan lični dokument, on je dužan da tom prilikom priloži i očitan dokument. Svaki kandidat koji ne ispoštuje ovaj zahtev, te donese istekao lični dokument ili neki koji ne poseduje fotografiju, odnosno ko zakasni na polaganje, neće moći da prođe kroz proces identifikacije, a što znači da neće moći da polaže ispit broj 486 (70 - 486) u tom roku.

Zvanično ovlašćeno lice Majkrosoft test centra će neposredno pre početka polaganja da informiše sve prisutne kandidate o pravilima kojih oni moraju da se pridržavaju. Ipak, ukoliko neki kandidat odluči da ne poštuje navedena pravila, te eventualno pokuša da izvrši bilo koju vrstu varanja tokom trajanja ovog ispita, on mora znati da su posledice vrlo neprijatne. Radi se o tome da će najpre ovlašćeno lice test centra da ga udalji sa polaganja, a po završetku polaganja će o tom događaju i da informiše centralu ove kompanije, koja dalje donosi odluku koje posledice će taj kandidat da snosi. Ono što kandidati moraju da znaju jeste da su kazne za varanje vrlo rigorozne, tako da se može dogoditi ne samo da mu bude zabranjeno polaganje ovog ispita, već i bilo kog ispita koji pomenuta kompanija organizuje i to do kraja života. Osim toga, kazna može da podrazumeva i oduzimanje bilo kog sertifikata koji je kandidat eventualno ranije stekao, a ukoliko se posumnja da je i tada varao, ali da ovlašćeno lice to nije primetilo.

Isto tako, kompanija Majkrosoft zadržava pravo da od svakog kandidata koji položi ispit broj 486 (70 - 486) za koga smatra da je pokušao određenu vrstu prevare, zahteva da ponovo polaže ovaj ispit.

Osobe sa invaliditetom koje žele da polažu pomenuti ispit, to mogu da učine u svakoj poslovnici Akademije Oxford, a uz uslov da prilikom prijave dostave i relevantnu medicinsku dokumentaciju, koja će biti od koristi zaposlenima da bi pripremili optimalne uslove tom kandidatu za polaganje.

Ukoliko prvi put vrši prijavu i ne položi ispit broj 486 (70 - 486), kandidat ima pravo da se najmanje 24 časa nakon tog polaganja prijavi za novo polaganje. Ako se dogodi da ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, tada će morati da sačeka da prođe najmanje dve sedmice od tog polaganja, a kako bi mogao ponovo da se prijavi. Sve to važi do petog prijavljivanja, a ukoliko ni posle petog puta ne položi ovaj ispit, kandidat je u obavezi da sačeka da prođe godinu dana najmanje, a kako bi mu bilo omogućeno novo polaganje.

Inače, ova kompanija zvanično dozvoljava svakom pojedinačnom kandidatu da najviše pet puta u toku jedne godine polaže ovaj ispit. Ali, ako kandidat iz bilo kog razloga želi da ispit broj 486 (70 - 486) polaže i više od 5 puta na godišnjem nivou, on je dužan da pisanim putem iznese taj zahtev i preda ga najbližoj poslovnici Akademije Oxford. Dalje se taj zahtev prosleđuje centrali kompanije Majkrosoft, u okviru koje se i odlučuje da li će kandidatu biti omogućeno više od 5 puta polaganja na godišnjem nivou ili ne.

Vrlo je važno da znate i to da kandidati koji steknu uslov za polaganje ovog ispita, to jest odgovore na minimalan broj poena da bi se smatralo da su ga položili, nemaju pravo da se na kraju ponovo prijavljuju za njegovo polaganje, a ako žele da osvoje više poena.

Ukoliko kandidat ima bilo koju žalbu na polaganje ispita broj 486 (70 - 486), on može po završetku polaganja da je uputi zvanično ovlašćenom licu test centra Akademije Oxford.

Za sve kandidate koji postanu vlasnici MCSD sertifikata u ovoj oblasti važi pravilo resertifikovanja, a koja se za sada vrši na svake dve godine. Trenutno, pod tim se podrazumeva polaganje samo jednog ispita, a ispit za resertifikaciju u ovom trenutku predviđa trajanje od ukupno 170 minuta, to jest 140 minuta je određeno za rad, a preostalih 30 je kandidatima na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima, odnosno sa detaljima koji su vezani za polaganje. Svi oni kandidati koji ne budu pristupili procesu resertifikacije u predviđenom roku će snositi posledice, a što znači da će njihov sertifikat biti proglašen neaktivnim i kao takav neće moći da se koristi u praksi. U principu, trenutno se resertifikovanje, to jest ispit sastoji od onih zahteva koji su usmereni na sve novine koje se javljaju u oblasti provere, a od kandidata koji žele da polažu ovaj ispit se takođe očekuje viši nivo znanja engleskog jezika, jer su i ovi zahtevi izneti na tom jeziku.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje