MCSD sertifikat, Web Applications, OBUKA broj 487 (20487 B) za ispit 487 (70 - 487)

Svako ko je zainteresovan za sticanje sertifikata kompanije Majkrosoft, koji nosi oznaku MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer), a u okviru oblasti rada sa web aplikacijama, treba da položi ukupno 3 ispita. Zapravo, treba da položi prvo ispit broj 480 (70 - 480), a koji je prvi i koji takođe spada i u oblast poznavanja rada sa Windows Store Apps, a onda i ispite broj 486 (70 - 486) i 487 (20487 B) za polaganje ispita broj 487 (70 - 487).

Zahvaljujući činjenici da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar za kompaniju Microsoft na teritorije Republike Srbije, to ona organizuje i specijalizovane obuke i kurseve koji su namenjeni upravo pripremi za polaganje ovih ispita. A jedan od njih je i kurs i obuka broj 487 (20487 B), koja se u potpunosti organizuje u skladu sa pravilima ove kompanije.

Međutim, ono što kandidati koji su zainteresovani za polaganje pomenutog ispita moraju da znaju jeste da oni nisu u obavezi da pohađaju ovaj kurs, ukoliko žele da polažu ispit, uz uslov naravno da zadovoljavaju zahteve koji su navedeni. Ali, takođe moraju znati i da ako se odluče za pohađanje pomenute obuke, to im svakako nije garancija da će ovaj ispit položiti, uzevši u obzir da se prilikom polaganja očekuje da odgovore na određeni broj zahteva, to jest da osvoje konkretan broj poena.


Ipak, ono što je vrlo važno naglasiti jeste da se od kandidata koje zanima kurs i obuka broj 487 (20487 B) za polaganje ispita broj 487 (70 - 487) apsolutno zahteva visoko poznavanje engleskog jezika, budući da su zahtevi na ovom ispitu izneti upravo na engleskom jeziku.

Svaki predavač koji je u okviru Akademije Oxford zadužen za sprovođenje ove obuke je, ne samo visokokvalifikovan za obavljanje ovog posla, već je i nosilac nekog od sertifikata kompanije Majkrosoft, što je ujedno i velika podrška polaznicima, budući da će prilikom predavanja moći i da im prenesu lična zapažanja i utiske sa polaganja ispita ove kompanije, a koji su u najmanju ruku specifični.

Kandidat koji je zainteresovan da pohađa obuku i kurs broj 487 (20487 B) i tako se pripremi za polaganje ispita broj 487 (70 - 487) ima pravo da se prijavi u toku cele kalendarske godine, ali svakako od njega zavisi da li će nastavu pohađati u grupi ili će se, ipak odlučiti za nastavu online, odnosno individualnu ili poluindividualnu, a uzevši u obzir da ovaj test centar ima na raspolaganju sve te tipove obuka.

TESTOVI


Ono što kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ove obuke moraju da znaju jeste da se kod grupne nastave termini fiksno određuju, kao i da ne mogu da se menjaju, a grupe broje najmanje 3 polaznika, dok ih u jednoj grupi može biti najviše osmoro. A što se tiče individualne i poluindividualne nastave, tu se kandidat dogovara sa predavačem, to jest sa koordinatorom za nastavu te poslovnice oko svih detalja koji podrazumevaju na prvom mestu termine kada će se predavanja održavati, ali i kojom dinamikom će se sprovoditi ova obuka. Isto to se odnosi i na nastavu online, a uz uslov da kandidat koji želi da tako pohađa ovaj kurs poseduje i sopstveni računar, koji je na internet spojen isključivo stabilnom vezom.

A osim mogućnosti da prijavu izvrši lično u jednoj od poslovnica, kandidatu je na raspolaganju i mogućnost da na zvaničan mejl Akademije Oxford pošalje svoje podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i informacije za kontakt, ali je tom prilikom neophodno da navede i koji tip obuke ga zanima i u kojoj poslovnici želi da pohađa. Uz to, svaki kandidat koga zanima obuka i kurs broj 487 (20487 B) za polaganje 487 (70 - 487) ispita ima mogućnost i da putem telefona izvrši prijavljivanje u bilo kojoj našoj poslovnici.

Kako je osnovna tema ove obuke vezana za razvoj Windows Azure i web usluga, to će svaki polaznik da nauče na koji način se vrši kreiranje, ali i razvoj različitih usluga, poput na primer lokalnog pristupa, te kako funkcioniše daljinski pristup, ali iz različitih izvora. Isto tako će da nauče i kako se koriste usluge u takozvanom hibridnom okruženju, uključujući kako lokalne servere, tako i Windows Azure.Kada budu završili pohađanje ove obuke, kandidati će ovladati korišćenjem Entity Framework za kreiranje upita i manipulaciju podacima, a ovladaće i korišćenjem ASP.NET web API za kreiranje XTTP. Naučiće i da vrše proširenje za ASP.NET web API usluge i to uz korišćenje Message Handlers - a, Model Binders -a i različitih filtera, odnosno medija koji se koriste za formatiranje. Kreiranje SOAP - based usluga uz primenu WCF - a (Windows Communication Foundation) je takođe oblast koju će da savlada svako ko bude pohađao obuku i kurs broj 487 (20487 B), a svi polaznici bi trebalo da nauče i kako se primenjuju principi dizajniranja i proširenja WCF usluga i to uz primenu uobičajenih Runtime komponenti.

Očekuje se i da svaki kandidat nauči na koji način funkcionišu opcije bezbednosti, ali i kako se koristi Windows Azure Service Bus za prenos poruka i posredovanje, a uz primenu Queues - a i Topics - a. Kako se koriste host usluge na lokalnim serverima, kao i u različitom Windows Azure okruženju će takođe naučiti svi polaznici ovog kursa, a savladaće i znanja vezana za Deploy Services i to kako na On - premises serverima, tako i na Windows Azure.

Čuvanje i pristupanje podacima u Windows Azure Storage i uređivanje prava pristupa konfigurisanom skladištenju podataka je isto oblast sa kojom će da se upoznaju svi polaznici ovog kursa, a naučiće i kako se vrši praćenje, odnosno usluge logovanja i to kako u Windows Azure, tako isto i u okviru prava pristupa. Takođe će se upoznati i sa primenom Federated Authentication uz primenu ACS - a sa ASP.NET Web API uslugama.

Od ukupno 14 oblasti, to jest modula se sastoji nastavni program koji podrazumeva obuka i kurs broj 487 (20487 B) za polaganje ispita broj 487 (70 - 487). Najpre se svi polaznici upoznaju sa osnovama Cloud tehnologije, a potom uče kako se kreiraju upiti i na koji način se vrši manipulisanje uz korišćenje Entity Framework - a.

Creating and Consuming ASP.NET Web API Services je osnovna tema u okviru trećeg modula, a nakon toga polaznici uče i kako funkcioniše proširenje za te usluge, odnosno na koji način se radi sa opcijama bezbednosti u ASP.NET Web API uslugama. U okviru petog modula će naučiti i da kreiraju WCF usluge, a tokom sledećeg modula će profesori sve polaznike ovog kursa da upoznaju sa hosting uslugama.

Windows Azure Service Bus i njegovo korišćenje se izučava tokom sedme oblasti, a nakon toga će polaznici da se upoznaju sa brojnim opcijama koje se koriste prilikom primene web aplikacija, da bi potom svoja znanja usmerili na Windows Azure Storage.

Praćenje i dijagnostika Windows Azure usluga je osnovna tema tokom desetog modula, a tema naredne oblasti je Identity Management and Access Control. Završni moduli koje podrazumeva nastavni plan tokom ovog kursa su usmereni na Scaling Services, gde polaznici uče kako se vrši obezbeđivanje konkretnih usluga, a sa ciljem da se što bolje podnese povećano opterećenje, te zahtevi korisnika. Pretposlednji i poslednji modul se tretiraju kao dodaci A i B, a njihova tema je vezana kako za dizajniranje i proširenje WCF usluga, tako i za primenu opcija bezbednosti u okviru tih usluga.

Ko može da pohađa obuku i kurs broj 487 (20487 B)?

Od svakog kandidata koji je zainteresovan za pohađanje ove obuke, to jest od svakoga ko želi da se na najbolji mogući način pripremi za poalaganje 487 (70 - 487) ispita se, uz sva pomenuta stručna znanja, zahteva i da poseeduje viši nivo poznavanja engleskog jezika.

Svako ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku, takođe mora da ispuni i zahteve koje navodi kompanija Majkrosoft, a oni se prvenstveno odnose na radno iskustvo svakog zainteresovanog polaznika u konkretnoj oblasti. Najpre, kandidat mora da ima iskustva sa C# programiranjem, te da je upoznat sa različitim konceptima (Lambda Expressions, LINQ, Anonymous Types). Očekuje se da u potpunosti razume koncepte n - tier aplikacija, ali i da ima iskustva u manipulaciji podacima, a uz primenu ADO.NET Pored svega navedenog, kandidati koje zanima obuka i kurs 487 (20487 B), jer žele da se pripreme za polaganje ispita broj 487 (70 - 487) treba da imaju znanje vezano za XML strukture podataka.

Pohađanje ove obuke je namenjeno svakome ko se bavi .NET programiranjem, te ima minimalno šest meseci radnog iskustva, a želi da nauči na koji način se razvijaju usluge i kako se radi u takozvanom hibridnom okruženju.

Koliko traje obuka i kurs 487 (20487 B) za polaganje 487 (70 - 487) ispita?

Zvanično, kurs i obuka broj 487 (20487 B) za polaganje ispita broj 487 (70 - 487) traju pet dana. Ipak, ono što svaki kandidat koji je zainteresovan za njihovo pohađanje mora da zna jeste da se ovo trajanje isključivo odnosi na grupni tip obuke, a koji uz to podrazumeva i tačno određene termine, to jest dinamiku po kojoj se nastava održava.

Ali, ukoliko su kandidati zainteresovani za obuku online, odnosno ukoliko žele da pohađaju individualnu ili poluindividualnu nastavu, njima je dozvoljeno da se sa svojim profesorom, a uz prisustvo koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici, dogovore o eventualnom produženju trajanja ovog kursa, uzevši u obzir da se oni sa njima dogovaraju i oko termina, ali i oko dinamike po kojoj se nastava održava.

Kada i gde se održavaju obuka i kurs za polaganje ispita broj 487 (70 - 487)?

Da bi kandidat mogao da bude informisan gde i kada se održava kurs i obuka 487 (20487 B) za polaganje ispita broj 487 (70 - 487), on najpre mora znati koji tip nastave ga zanima, to jest koji mu najviše odgovara.

Ukoliko je njegova odluka grupna nastava, onda mora znati da se ona odvija upravo u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj i izvrši prijavu, stim da se mora sačekati da se upravo u njoj prijavi najmanje 3 polaznika koji žele da je pohađaju, jer je to osnovni uslov da se formira jedna grupa. Zatim, po ispunjenju ovog uslova se svi prijavljeni obaveštavaju o dodatnim detaljima koji podrazumevaju najpre tačan datum početka nastave, a potom i termine koji su za ovu vrstu obuke tačno određeni i ne mogu se menjati. U suštini, jedina situacija kada bi možda moglo da dođe do promene termina, jeste ako to budu zahtevali baš svi polaznici jedne grupe i ukoliko u konkretnoj poslovnici organizatora obuke postoje uslovi da se ta promena izvrši, ali bez ikakvog ometanja ostalih kurseva koji se u njoj odvijaju.

Kada je u pitanju održavanje online nastave, kandidati moraju znati da se od njih zahteva posedovanje računara koji je na internet isključivo spojen stabilnom vezom, a kako bi se obuka i kurs broj 487 (20487 B) odvijali nesmetano. Inače, ovaj vid nastave se pohađa odande odakle kandidat želi, a po dinamici i u terminima koji su precizirani između njega i profesora.

Kod individualne i poluindividualne nastave važi takođe pravilo da se kandidati sa predavačima dogovaraju oko termina i dinamike, a čak imaju mogućnost i da zahtevaju da ovaj kurs traje nešto duže od onoga koliko je predviđeno za grupnu obuku. Ove vrste obuke se održavaju u onoj poslovnici u kojoj se kandidati prijave.

Dodatne napomene :

  • neophodno je da svaki prijavljeni kandidat ima i viši nivo znanja engleskog jezika i da ispunjava u potpunosti sve navedene uslove
  • prijavljivanje se vrši cele godine i to ili direktno u jednoj od poslovnica ili putem telefona ili slanjem mejla sa potrebnim podacima
  • plaćanje se vrši u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat i prijavljuje, odnosno u kojoj i pohađa obuku i kurs broj 487 (20487 B)

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje