MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, ISPIT broj 534 (70 - 534)

Ispit broj 534 (70 - 534) je poslednji u nizu koji se nalazi u oblasti Azure Solutions Architect, a i pošto kandidat koji ispunjava navedene uslove njega položi, te je prethodno položio ispite broj 532 (70 - 532) i 533 (70 - 533), on postaje vlasnik MCSD sertifikata, odnosno Microsoft Certified Solutions Developer u pomenutoj oblasti.

Takođe, bitno je i da svi zainteresovani znaju da kada polože jedan od ispita iz ove grupe, oni stiču i Microsoft Specialist sertifikat.

Uzevši u obzir da je Akademija Oxford na teritoriji naše zemlje zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Majkrosoft, to je i značajno olakšano svim stanovnicima Srbije polaganje ovog ispita, koji se organizuje prema precizno definisanom programu i to na preko 20 lokacija, budući da ova institucija poslovnice ima u svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima u celoj zemlji.


Osim što mora da ispuni određene profesionalne zahteve, svako ko želi da polaže ispit broj 534 (70 - 534) mora da poznaje i engleski jezik i to na višem nivou, a pošto su svi ispitni zahtevi na njemu i navedeni.

Otvorena je u toku cele godine mogućnost za prijavljivanje i to za sve one osobe koje ispunjavaju precizno definisane uslove, tako da oni mogu ili da se prijave putem telefona jedna od poslovnica ili lično u njenim prostorijama, a isto tako im je dozvoljeno i da prijavljivanje izvrše elektronskim putem, to jest da na zvaničnu mail adresu organizatora pošalju sve relevantne podatke.

Svako ko želi da se sertifikuje u ovoj oblasti odnosno ko hoće da polaganjem ispita broj 534 (70 - 534) potvrdi nivo znanja vezanih za rad sa platformom Microsoft Azure može da se prijavi za njegovo polaganje. Očekuje se da svi prijavljeni odlično barataju opcijama vezanim za infrastrukturu i rešenja na ovoj platformi, a kako bi se postigla bolja operativnost i funkcionalnost i to prema jasno zadatim uslovima.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju na 534 (70 - 534) ispitu?

Predviđeno je da kandidat koji polaže ispit broj 534 (70 - 534), a koji je vezan za temu Architecting Microsoft Azure Solutions, treba da pruži odgovor na pitanja raspoređena u ukupno sedam oblasti, a naglašavamo da se u okviru svake od njih nalazi po nekoliko manjih grupa pitanja, to jest podoblasti.

Design ARM (Azure Reosurce Manager) Networking je prva oblast sa kojom se susreću svi kandidati, a koja je zastupljena sa pet do deset procenata u celokupnom ispitu i u okviru nje postoje samo dve grupe pitanja. Prvo kandidat treba da pokaže da je upoznat sa dizajniranjem Azure virtualnih mreža, a odmah zatim treba da odgovori na pitanja koja su vezana za temu Azure VPN and ExpressRoute Architecture and Design.

Čak šest manjih oblasti postoji u okviru druge grupe pitanja, a čija osnovna tema je Secure Resources i ta pitanja čine 20 do 25% celokupnog ispita. Prva podgrupa je vezana za poznavanje opcija upravljanja identitetima, a kako bi se obezbedili konkretni izvori, te zatim se očekuje da kandidat pokaže znanja vezana za osiguranje izvora uz primenu hibridnih identiteta. Poznavanje korišćenja Identuty Providers je tema u sledećoj podoblasti, pa sledi ona koja je usmerena na temu Identify an appropriate Data Security Solution. Poznavanje dizajniranja RBAC strategije )Role - Based Access Control) se proverava u sledećem segmentu, dok tema poslednje podoblasti glasi Manage security risks by using an appropriate security solution.Koliko kandidat poznaje opcije dizajniranja aplikacija skladištenja, odnosno strategiju pristupa podacima se proverava u narednom segmentu, a koji je sačinjen od svega dve podoblasti. Kandidat tu odgovara na pitanja vezana kako za dizajniranje Data Storage, tako i na ona koja se odnose na izbor odgovarajuće opcije za skladištenje. Napominjemo da pitanja iz ove oblasti čine 5 do 10 procenata ukupnih ispitnih zahteva.

Sa 20 do 25% u celokupnom ispitu broj 534 (70 - 534) je zastupljena oblast koja sledi, a ona podrazumeva proveru znanja vezanih za dizajniranje naprednih aplikacija. Kandidat ima obavezu da odgovori na pitanja koja su podeljena na ukupno šest grupa, te najpre treba da pokaže koliko poznaje opcije kreiranja Compute . Intensive Applicationa, a posle toga i Long - running Applications. Slede oni zahtevi koji su vezani za integraciju Azure usluga u konkretnom rešenju, a potom kandidat treba da odgovori na pitanja čija tema je vezana za implementaciju Message Applications. Implement Applications for Background Processing je osnov naredne podoblasti, a zatim slede pitanja koja su vezana za poznavanje dizajniranja povezivanja za hibridne aplikacije.

Takođe sa pet do deset procenata u okviru celokupnog ispita je zastupljena i oblast koja sledi, a ona proverava znanja vezana za dizajniranje Azure web i mobilnih aplikacija, tako da u okviru nje i postoje baš te dve podoblasti (poznavanje dizajniranja web aplikacija i poznavanje dizajniranja mobilnih aplikacija).

Design a Management, Monitoring and Business Continuity Strategy je oblast koja sledi i ta pitanja čine 20 do 25 procenata ovog ispita, a podeljena su na pet podoblasti. Najpre se očekuje da kandidati pokažu znanja koja su vezana za dizajniranje konkretne strategije monitoringa, a prema zadatim uslovima, te posle toga treba da reše zahteve iz kojih će se videti koliko oni poznaju Azure Business Continuity, odnosno DR mogućnosti (Disaster Recovery). Sledeća grupa pitanja se odnosi na dizajniranje strategije oporavka prilikom katastrofa, a sledi ona čija je tema Design Azure Automation and PowerShell Workflows, koja je takođe i pretposlednje podoblasti. A u završnom delu ove oblasti kandidati treba da pokažu da su upoznati sa korišćenjem Azure Automation Configuration, odnosno da znaju prvenstveno u kojim slučajevima se ona primenjuje.

Architect an Azure Compute Infrastructure glasi tema poslednje oblasti koju podrazumeva ispit broj 534 (70 - 534) i koja je sa 10 do 15% zastupljena među svim ispitnim zahtevima. A nju čini tri grupe pitanja, tako da kandidati prvo odgovaraju na zahteve vezane za poznavanje dizajniranja ARM virtualnih mašina, pa sledi segment čija tema glasi Design ARM Template Deployment i na kraju pokazuju znanja koja se odnose na Design for Availability.

Kako izgleda 534 (70 - 534)?

Svaki zainteresovani kandidat, na prvom mestu mora da bude obavešten da kompanija Microsoft ne navodi precizne podatke koji su vezani za polaganje ovog ispita, a u smislu da nigde nije decidno navedeno koliko tačno ima pitanja i koja je tačno njihova forma, već su date neke smernice koje se mogu smatrati opštim, budući da ona ima pravo u svakom ispitnom roku da navedene podatke izmeni, a ako to smatra potrebnim.

Između 40 i 60 ispitnih zahteva je najčešće prisutno na ispitu broj 534 (70 - 534), ali svaki kandidat to svakako mora da uzme sa određenom dozom rezerve, jer kao što smo već pomenuli navedena kompanija u svakom ispitnom roku apsolutno ima pravo da te informacije izmeni, a da o tome prethodno ne obavesti nijednog kandidata.

Ispitna forma, takođe nije jasno navedena, ali se ipak zna da postoje ona pitanja koja se mogu smatrati klasičnim, a to znači da su prisutni oni zahtevi koji podrazumevaju da kandidat treba da zaokruži jedan, odnosno više tačnih odgovora od ponuđenih ili, pak da u navedeno polje dopiše odgovor koji smatra da je ispravan, ali je primećeno da su uvek u pitanju kratki odgovori.

Takođe, ispit broj 534 (70 - 534) je specifičan u tom smislu što mogu da se pojave i specijalni ispitni zahtevi, a koji su poznati kao studije slučaja. U pitanju je određena situacija koja je prikazana i sa kojom kandidat možda i može da se sretne kada se bude bavio onim poslom za koji se zahteva posedovanje ovog sertifikata, a njegov zadatak je u tom slučaju da precizno analizira tu studiju slučaja, te da samostalno izdvoji one detalje koje smatra bitnim za njeno rešavanje. Zatim on treba da pristupi analizi izvdvojenih informacija i na kraju da navede odgovor na određenu studiju slučaja, a koji naravno smatra ispravnim. Vrlo je važno da naglasimo i to da je za rešavanje ovakvih zahteva potrebno utrošiti više vremena nego za rešavanje uobičajenih pitanja, te da je to sve uračunato u predviđenih 150 minuta koliko traje ispit broj 534 (70 - 534). Baš zato i jeste važno da svaki pojedinačni kandidat obrati pažnju na utrošak vremena, a kako bi mogao da adekvatno da odgovori na sve zahteve, to jest da dobro rasporedi vreme koje ima na raspolaganju.

Napominjemo da iako je trajanje ispita već određeno, može se dogoditi da kompanija Microsoft to takođe može da promeni, tako da će svi kandidati pre nego što počne polaganje dobiti tačnu informaciju koliko ovaj ispit traje.

Način bodovanja na ispitu broj 534 (70 - 534)

Sistem dodele poena u okviru ispita broj 534 (70 - 534), takođe nije jasno određen, odnosno ne postoje informacije koje su javno dostupne, tako da sve što je dalje pomenuto ne treba uzeti sa stopostotnom sigurnošću.

Naime, ono što se sigurno zna jeste da na novom ispitu ne postoji negativno ocenjivanje, to jest da onaj kandidat koji ne bude dao tačan odgovor na bilo koje pitanje neće imati nikakve posledice, odnosno to neće uticati na umanjenje ukupnog broja poena koje on tom prilikom osvoji. Dalje se zna da je potrebno rešiti sa uspehom preko 70 procenata ispitnih zahteva, to jest osvojiti preko 700 poena, da bi se smatralo da je kandidat ispit 534 (70 - 534) položio. Ali, svakako kompanija Microsoft zadržava pravo da i ovo pravilo u konkretnom ispitnom roku promeni, a ukoliko to bude smatrala neophodnim.

Najčešće tačan odgovor na jedno pitanje kandidatu donosi jedan bod, ali je poznato da na ovom ispitu postoje i pitanja koja mogu da se boduju sa dva poena, te da isto tako ima i onih koja kandidatu ne donose nijedan poen. Iako ovo zvuči zbunjujuće, stvar je zapravo vrlo prosta, pošto Microsoft uvodi ova pitanja zarad poboljšanja procesa sertifikacije, odnosno kako bi ispitala mišljenje kandidata, pa zato ona i navodi da je opšta preporuka da kandidati odgovore na sve ispitne zahteve. Takođe, za ona pitanja koja mogu da donesu kandidatu dva poena, on dobija informaciju neposredno pre nego što se pojave i to u vidu iskačućih prozora.

Rezultate ovog ispita kandidat dobija nakon što bude odgovorio na poslednje pitanje, budući da se samo par trenutaka posle toga na ekranu pojavljuje informacija da li je on ispit broj 534 (70 - 534) položio. A posle toga i to u roku od pet dana, zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Majrosoft, Akademija Oxford je obavezna da te rezultate pošalje centrali ove kompanije. Posle toga, a takođe u zadatom roku, ona rezultate u štampanom obliku dostavlja i svakom pojedinačnom kandidatu. Naglašavamo da neko ko u roku od 14 dana od datuma kada je polagao ovaj ispit ne dobije na propisan način štampanu verziju rezultata, svakako treba o tome da obavesti ovlašćeno lice poslovnice test centra u kojoj je polagao ovaj ispit, kako bi se ta nepravilnost u što kraćem roku ispravila.

Što se tiče štampane verzije rezultata, ona je prikazana u formi grafikona, a tu je naveden ukupan broj poena koje je kandidat osvojio i to kako na celokupnom ispitu, tako i u okviru konkretnih oblasti. Baš zato i naglašavamo da kandidati iz tih rezultata neće imati mogućnost da vide da li su na neki ispitni zahtev odgovorili tačno ili ne, pa ako oni žele da dobiju baš tu informaciju, onda je neophodno da na vreme obaveste predstavnika test centra o tome, a kako bi im bilo omogućeno da u propisanom roku dobiju i tako odštampane rezultate.

Dodatne informacije o ispitu broj 534 (70 - 534)

Svaki kandidat koji ima bilo kakvu vrstu invaliditeta, a želi da polaže ispit broj 534 (70 - 534) će dobiti mogućnost za to, ali on ima obavezu da u trenutku upisa dostavi medicinsku dokumentaciju kojom će dokazati svoje zdravstveno stanje. Isto tako, tu dokumentaciju će koristiti zaposleni u poslovnici test centra kako bi konkretnom kandidatu obezbedili sve uslove koji su im potrebni za polaganje ovog ispita.

Neophodno je da na dan kada je zakazano polaganje kandidat najpre bude prisutan minimum 30 minuta pre zakazanog termina u prostorijama konkretne poslovnice, a zatim i da tada uz sebe svakako ima i važeći lični dokument, u kome neizostavno mora da se nalazi fotografija. A pod tim se misli na ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, stim da oni kandidati koji poseduju čipovani lični dokument svakako imaju obavezu da ga očitanog dostave prilikom polaganja, pošto jedino tako može da bude izvršena i njihova pravilna identifikacija. Ukoliko neko ne bude ispoštovao navedene zahteve, to jest ako zakasni na polaganje ili donese lični dokument koji ne poseduje fotografije, odnosno kome je istekao rok važnosti, njemu neće biti dozvoljeno da u konkretnom ispitnom roku pristupi polaganju.

Nakon toga, a neposredno pre nego što počne polaganje, svi kandidati će od strane ovlašćenog lica test centra da dobiju jasne smernice, te će biti upućeni u pravila koja svakako moraju da poštuju. A ako neko ne ispoštuje navedena pravila, te pokuša da vara prilikom polaganja ovog ispita, mora biti spreman i na vrlo rigorozne kazne, a po kojima je kompanija Microsoft naročito dobro poznata. Najpre će tog kandidata ovlašćeno lice test centra da udalji sa polaganja, a kada se bude završio ispit 534 (70 - 534), o celokupnoj situaciji će da obavesti centralu Majkrosoft kompanije o tome, pošto ona jedina ima pravo da odluči o kazni koja će biti izrečena tom kandidatu. Iako postoji i ona kazna koja podrazumeva zabranu polaganja ovog ispita u određenom roku, napominjemo da se ona vrlo retko izriče. Međutim, češće se izriče kazna koja podrazumeva doživotnu zabranu polaganja i to ne samo ovog, već i svih ostalih ispita koje pomenuta kompanija organizuje. Takođe, ona ima pravo da zahteva povraćaj onih sertifikata koje je taj kandidat već stekao pre toga, a koje pomenuta kompanija izdaje.

Naglašavamo i da Microsoft zadržava pravo da od svakog kandidata koji pristupi polaganju ovog ispita, a ukoliko smatra potrebnim, zahteva da ponovo pristupiti polaganju, a to se radi u onim situacijama kada se posumnja da je kandidat pokušao da izvrši određenu prevaru, ali da to nije primećeno od strane ovlašćenog lica.

Ako neko ne bude položio iz prvog puta ispit broj 534 (70 - 534), on ima pravo da se ponovo prijavi za njegovo polaganje i to minimum 24 sata nakon što se završi polaganje. A ukoliko se dogodi da ne položi ni nakon drugog puta, taj kandidat je dužan da sačeka minimum dve nedelje da prođe od tog datuma, kako bi moglo da mu bude dozvoljeno da ponovo polaže ovaj ispit, to jest da se prijavi za njegovo polaganje. Inače, takav način prijavljivanja je dozvoljen sve do petog puta, a ako se bude desilo da on ni nakon petog puta ne položi pomenuti ispit, onda je iznet zahtev da mora da sačeka minimum 12 meseci da prođe, da bi mu bilo dozvoljeno da se ponovo prijavi za polaganje.

Kompanija Microsoft jasno navodi da je dozvoljeno maksimalno polaganje ovog ispita pet puta u toku jedne godine, a oni kandidati koji eventualno žele više od 5 puta godišnje da ga polažu, imaju obavezu da iznesu pisani zahtev o tome. Taj zahtev će oni predati direktno u jednoj od poslovnica, a zatim će ga zaposleni proslediti centrali Microsoft - a, gde se i donosi odluka o njegovom ishodu.

Svako ko bude osvojio najmanji broj poena potrebnih za polaganje ovog ispita, ni u kom slučaju nema pravo da zahteva novo prijavljivanje za polaganje, a ukoliko smatra da može da osvoji više poena.

Onaj kandidat koji primeti bilo kakvu neregularnost za vreme trajanja polaganja ispita broj 534 (70 - 534) ili želi da uloži žalbu, ima pravo da to učini i to direktno ovlašćenom licu test centra, stim da je ulaganje žalbe dozvoljeno tek nakon što se polaganje završi.

Od trenutka kada postane vlasnik MCSD sertifikata u oblasti Azure Solutions Architect, svaki kandidat je obavezan da ispoštuje pravilo vezano za proces resertifikovanja. A to znači da on u tačno određeno vreme, to jest nakon dve godine od datuma sticanja, mora da pristupi polaganju ispita za resertifiksaciju, a kako bi obnovio ovaj sertifikat, te da bi oni i dalje bio validan. Ali, svi oni kandidati koji ne ispoštuju ovo pravilo, svakako će da snose posledice, a u smislu da će konkretan sertifikat biti zvanično proglašen od strane kompanije Microsoft neaktivnim i samim tim taj kandidat svakako neće moći da ga koristi, pošto on neće biti pravno validan dokument. Zahteva se i da kandidat koji pristupa resertifikaciji poznaje engleski jezik, pošto se i taj ispit odvija na njemu, a trenutno on traje 170 minuta, od čega kandidati imaju 140 minuta na raspolaganju za rešavanje ispitnih zahteva, a preostalo vreme namenjeno je njihovom čitanju i upoznavanju sa specijalnim pravilima vezanim za polaganje. Najpre, ispitni zahtevi podrazumevaju sve ono novo što je uvršteno u oblasti ispitivanja.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje