MCSD sertifikat, Web Applications, ISPIT broj 487 (70 - 487)

Kada kandidat položi ispit broj 480 (70 - 480), odnosno ispit broj 486 (70 - 486), jedino što mu preostaje da bi stekao sertifikat MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) jeste da položi i ispit broj 487 (70 - 487). A upravo ovaj ispit, kao i sve ostale organizuje Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama, jer je ona zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za testiranje.

Isto tako bi trebalo da napomenemo i da kandidati koji žele da polažu ovaj ispit, a nisu sigurni u svoje znanje, mogu da pohađaju specijalizovani kurs i obuku broj 487 (20487 B), koju isto tako organizuje pomenuti ovlašćeni test centar i to u skladu sa pravilima koja navodi kompanija Majkrosoft.

Ipak, ono što je najvažnije jeste da kandidati moraju da poznaju viši nivo engleskog jezika, uzevši u obzir da su ispitna pitanja izneta upravo na tom jeziku. Ali, isto tako kompanija Microsoft navodi i da je polaganje ovog ispita isključivo namenjeno onim programerima koji imaju radno iskustvo u trajanju od minimum 3 do maksimalno 5 godina, te su upoznati i sa opcijama razvoja web usluga. Uz to, svako ko želi da polaže ispit broj 487 (70 - 487) bi trebalo da ima i najmanje 12 meseci ili više godina radnog iskustva u oblasti razvoja web Azure rešenja.


A da bi kandidat mogao da polaže ovaj ispit, neophodno je da izvrši prijavljivanje u navedenom zvanično ovlašćenom Microsoft test centru, to jest u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford u Srbiji. Isto tako im se nudi i mogućnost da se prijave putem telefona, odnosno da na zvaničan mejl ovog test centra pošalju podatke koji su relevantni za prijavu.

TESTOVI


Koje su oblasti provere na 487 (70 - 487) ispitu?

Osnovna tema ovog ispita je razvoj Microsoft Azure web usluga, a ispitni zahtevi su podeljeni u 5 grupa pitanja, odnosno u pet oblasti, stim da je svaka od tih oblasti podeljena na nekoliko manjih grupa ispitnih zahteva.

Najpre kandidati treba da odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje opcija pristupa podacima, a ta pitanja čine od 20 do 25 procenata svih ispitnih zahteva i podeljeni su na ukupno 6 podoblasti. Prvo se od kandidata očekuje da zna, na osnovu iznetih zahteva da odabere pravu vrstu tehnologije pristupa podacima, a zatim bi trebalo da pokaže da je upoznat sa primenom opcija keširanje podataka, odnosno da zna da primeni transakcije. Nakon toga sledi grupa pitanja vezana za primenu čuvanja podataka u Azure, a kandidat posle toga treba da odgovori na zahteve koji su vezani za kreiranje i implementaciju WCF Data Services Service. Poslednji segment u ovoj oblasti se odnosi na poznavanje rada sa XML strukturama podataka.

U istom procentu je zastupljena i druga oblast u okviru ispita broj 487 (70 - 487) gde se proverava poznavanje kreiranje upita i manipulacija podacima i to uz primenu Entity Framework. Kandidati imaju obavezu da odgovore na ukupno 5 grupa pitanja, a prvo se proverava da li oni znaju na koji način treba da kreira upite, odnosno da rade sa podacima uz korišćenje Entity Framework. Zatim se to isto proverava, ali uz korišćenje Data Provider for Entity Framework. Nakon toga kandidat treba da odgovori na pitanja vezana za kreiranje upita podataka uz korišćenje LINQ to Entities, te se u završnim segmentima se očekuje da kandidat odgovori pitanja vezana za Query and Manipulate data by using ADO.NET, ali i da pokaže znanja koja se odnose na kreiranje Entity Framework modela podataka.Poslednje tri oblasti u okviru ispita broj 487 (70 - 487) su isto, manje - više zastupljene među celokupnim zahtevima i to u procentu od oko 15 do 20. Treća oblast za temu ima proveru znanja vezanih za dizajniranje i primenu WCF Services, gde kandidati treba da odgovore na čak devet grupa pitanja. Oni prvo pokazuju znanja vezana za kreiranje procesa usluga, a zatim za njihovo konfigurisanje i podešavanje konfigurisanja. Posle toga bi trebalo da odgovore na pitanja koja se odnose na takođe konfigurisanje ovih usluga, ali uz primenu API, a zatim slede pitanja vezana za opcije bezbednosti u okviru WCF usluga. Naredna podoblast ima za temu Consumer WCF Services, a posle toga kandidati treba da odgovore na pitanja koja su vezana za primenu različitih verzija ovih usluga. Završni segmenti u ovom delu ispitivanja se odnose na kreiranje i konfigurisanje WCF Service on Azure, odnosno na primenu Messaging Patterns, te na poznavanje korišćenja Host and Manage Services.

Pretposlednja oblast na ispitu broj 487 (70 - 487) je sastavljena od ukupno 5 grupa pitanja, a njena tema je vezana za Creating and Consuming Web API - based Services. A kandidati odgovaraju prvo na pitanja vezana za opcije dizajniranja Web API, a zatim na ona koja se odnose na poznavanje njihove implementacije. Posle toga slede pitanja koja su vezana za poznavanje opcija bezbednosti Web API, a Host and Manage Web API je tema naredne podoblasti. Pitanja koja čine poslednji segment u ovom delu ispitivanja su vezana za Consume Web API we services.

Distribuiranje web aplikacija, odnosno usluga je tema poslednje oblasti tokom ovog ispita, a nju čini ukupno šest manjih oblasti, to jest grupa pitanja. Kandidati ovde pokazuju znanja vezana za dizajniranje strategije distribuiranja, a zatim odgovaraju na pitanja koja su vezana za odabir odgovarajuće strategije za distribuiranje za Azure web aplikaciju. Trebalo bi da potom daju odgovore i na ona pitanja koja se odnose na poznavanje konfigurisanja konkretne web aplikacije za distribuiranje, a potom se od njih očekuje da odgovore na pitanja koja su vezana za uređivanje paketa uz primenu NuGet. Create, configure and publish a web package je osnovna tema u pretposlednjoj podoblasti ove grupe pitanja, dok je kraj ispita broj 487 (70 - 487) vezan za temu Share Assemblies between multiple applications and servers.

Kako izgleda ispit broj 487 (70 - 487)?

Svaki kandidat koji želi da sazna kako tačno izgleda polaganje ispita broj 487 (70 - 487) će pomalo biti razočaran informacijom da kompanija Microsoft nikada ne navodi tačne podatke koji su vezani za ispitne zahteve, to jest za njihovu formu, odnosno za njihov tačan broj. Ustvari se radi o tome da ova kompanija navodi samo opšte smernice koje se odnose na polaganje ovog ispita, ali da isto tako uvek navodi da ima pravo i da broj ispitnih pitanja, odnosno njihovu formu izmeni, ukoliko to smatra potrebnim. Upravo iz tog razloga svaki kandidat koji dobije ove podatke treba da sa određenom dozom rezerve prihvati činjenicu da je recimo na ispitu broj 487 (70 - 487) prisutno između 40 i 60 pitanja, uzevši u obzir da taj broj u svakom trenutku može da bude promenjen.

A kada je u pitanju forma ispitnih zahteva i tu se treba držati svega navedenog, te ove informacije svakako prihvatiti sa zadrškom, budući da se jedino zna da se na ovom ispitu često javljaju pitanja koja pred kandidata stavljaju zahtev da dopuni određeno pitanje, to jest da pruži kraći odgovor koji smatra tačnim. Isto tako, često mogu biti prisutna i pitanja koja podrazumevaju da kandidat ima obavezu da među nekoliko ponuđenih odgovora odabere ili jedan ili više njih za koje smatra da su tačni i da ih označi na za to predviđen način.

Vrlo je važno naglasiti i to da se na ispitu broj 487 (70 - 487) mogu javiti i specifična pitanja koja su poznata kao studije slučaja, a čije rešavanje je uračunato u ukupno vreme koje je kandidatima na raspolaganju za polaganje. Inače, ova vrsta pitanja je specifična u tom smislu što je u njima prikazana konkretna situacija u kojoj svaki kandidat koji stekne MCSD sertifikat u oblasti rada sa web aplikacijama može da se nađe. Ovde se od njega očekuje da pažljivo pročita tu situaciju, a zatim da pronađe sve one podatke koje smatra bitnim za njeno rešavanje. Nakon toga treba da ih sa puno pažnje analizira, a kada kandidat bude završio analiziranje izvučenih podataka, od njega se očekuje i da pruži tačan odgovor na tu sudiju slučaja. Takođe se mora naglasiti da je za rešavanje ovakvih pitanja potrebno izdvojiti nešto više vremena, pa bi trebalo da se što bolje organizujete, a kako biste dali tačan odgovor i na sve ostale ispitne zahteve i na studije slučaja, ukoliko su prisutne na ispitu. Naime, trebalo bi na početku polaganja svaki kandidat da dobije informaciju da li su tada prisutne studije slučaja, ali i koliko ih ima, a kako bi mogao da organizuje dostupno vreme. Imajte na umu da kada rešite jednu studiju slučaja i pređete na sledeću grupu pitanja, više nemate mogućnost da se vratite na odgovor koji ste dali, tako da ne može da ga ispravite ako smatrate potrebnim, pa je zato neophodno da dobro proverite odgovor koji navedete, pre nego što nastavite da rešavate ispitne zahteve.

Najčešće kandidati za polaganje ispita broj 487 (70 - 487) na raspolaganju imaju oko 150 minuta, stim da kompanija Majkrosoft u svakom ispitnom roku kandidate obaveštava podrobno o njegovom trajanju, neposredno pre nego što počne polaganje.

Sistem bodovanja na ispitu broj 487 (70 - 487)

Ne samo da kompanija Microsoft ne navodi tačan broj ispitnih pitanja, to jest njihovu formu, već isto tako ona ne navodi precizno koliko je poena potrebno osvojiti da bi kandidat položio ispit broj 487 (70 - 487). Ipak, kao i za broj pitanja, te njihovu formu, tako i ovde postoje informacije koje se smatraju opštim i koje podrazumevaju da kandidat treba da osvoji najmanje 700 bodova, to jest da sa uspehom odgovori na preko 70% pitanja na ovom ispitu, a kako bi moglo da se smatra da ga je položio.

Isto tako, ono što se zna sa sigurnošću jeste da kandidati koji polažu ispit broj 487 (70 - 487) i daju odgovor na poslednje pitanje, treba da sačekaju par trenutaka pre nego što se na ekranu bude pojavio podatak da li su ga položili ili ne. A nakon toga, ovlašćeni test centar Akademije Oxford šalje, i to u roku od 5 dana centrali kompanije Majkrosoft podatke o polaganju, a posle toga u predviđenom roku dostavlja i svakom kandidatu pojedinačno štampanu verziju rezultata polaganja ovog ispita. Ipak, u slučaju da se dogodi da kandidat 14 dana od dana kada je imao prilike da polaže ovaj ispit ne dobije štampane rezultate, on bi trebalo da u najkraćem roku kontaktira ovlašćeno lice poslovnice Akademije Oxford u kojoj je i polagao ispit i ukaže mu na taj propust, a kako bi on bio što pre ispravljen.

Moramo da naglasimo i to da štampana verzija rezultata podrazumeva da kandidati dobijaju samo grafikon, na kome je prikazana brojčana vrednost osvojenih poena i to kako na celokupnom ispitu, tako i u svakoj od pojedinačnih oblasti koje se na njemu proveravaju. Upravo iz tog razloga, svako ko ima želju da dobije informaciju da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili nije, mora da naglasi ovlašćenom licu test centra da želi da mu se dostave i takvi rezultati, budući da iz ovih klasičnih neće moći da dobije te podatke.

Isto tako, postoji informacija da na ispitu broj 487 (70 - 487) ne postoji negativno ocenjivanje, to jest da kandidati neće imati umanjenje osvojenih poena u slučaju da na neko pitanje ne daju tačan odgovor.

Sistem bodovanja na ovom ispitu podrazumeva, u osnovi da kandidat koji pruži tačan odgovor na neko pitanje osvaja jedan poen. Međutim, ono što često zbunjuje mnoge kandidate kada dobiju rezultate polaganja, jeste da na ovom ispitu ima kako onih pitanja koja se ne boduju, ali i onih pitanja koja kandidatu donose nekoliko poena, a ukoliko na njih tačno odgovori. Ipak, za ova pitanja oni će dobiti informaciju na ekranu pre nego što se pojave, dok ona pitanja koja se ne boduju nisu obeležena, jer ona imaju za cilj isključivo ispitivanje javnog mnjenja, to jest dobijanje mišljenja od svakog kandidata ponaosob, a kako bi se princip sertifikacije još više poboljšao. Samo iz tog razloga kompanija Microsoft svakom pojedinačnom kandidatu i preporučuje da odgovori na svako pitanje u okviru ovog ispita.

Dodatni podaci o 487 (70 - 487) ispitu

Onog dana kada je zakazano polaganje ispita broj 487 (70 - 487) svaki kandidat je u obavezi da se pojavi minimalno pola sata pre zakazanog termina u prostorijama konkretne poslovnice Akademije Oxford. Isto tako, on je dužan da tom prilikom uza sebe ima i validan lični dokument koji poseduje fotografiju, a u slučaju da je njegova lična karta, pasoš ili vozačka dozvola čipovana, neophodno je da poseduje i očitan lični dokument koji ima uza sebe. Najvažnije je da tom dokumentu nije istekao rok važnosti, te da poseduje fotografiju, a kako bi mogla da bude izvršena identifikacija u skladu sa predviđenim pravilima. Ipak, svaki kandidat koji ne bude došao na vreme u prostorije poslovnice test centra gde je zakazano polaganje ili ne bude poneo odgovarajući lični dokument, neće biti u mogućnosti da prođe kroz proces identifikacije, tako da mu neće biti dozvoljeno da polaže ovaj ispit u tom ispitnom roku.

Ako kandidat spada u osobe sa invaliditetom, a želi da polaže ovaj ispit, te zadovoljava sve navedene zahteve, Akademija Oxford će mu to omogućiti, ali je vrlo važno da prilikom prijavljivanja dostavi i svu relevantnu medicinsku dokumentaciju, kako bi se na osnovu uvida u nju moglo takvim kandidatima omogućiti polaganje ovog ispita u skladu sa njihovim potrebama.

Neposredno pre nego što bude počelo polaganje ispita broj 487 (70 - 487) svi prisutni kandidati će od strane zvanično ovlašćenog lica test centra biti obavešteni o detaljima koji se tiču polaganja, a što je prvenstveno usmereno na informacije koje se odnose na varanje prilikom polaganja. Radi se o tome da kompanija Microsoft izričito zabranjuje varanje na polaganju ispita, pa se iz istog razloga kandidatima i ukazuje prvenstveno na to, jer su kazne vrlo rigorozne. Naime, kada ovlašćeno lice primeti da neki kandidat pokušava da izvrši varanje prilikom polaganja, on će ga na prvom mestu udaljiti iz prostorije, a nakon završetka polaganja će informisati centralu kompanije Majkrosoft o tome. Posle toga, stručni tim ove kompanije donosi odluku koju vrstu kazne će snositi taj kandidat, a najčešće mu bude zabranjeno polaganje ovog ispita u određenom roku ili mu se, čak zabranjuje polaganje svih ispita koje organizuje pomenuta kompanija i to do kraja njegovog života.

Vrlo je važno da naglasimo da kompanija Microsoft ima pravo, ne samo da kandidatu koji vara, već i svakom drugom kod koga postoji sumnja da je došlo do određene prevare prilikom polaganja, traži da ponovo izađe na polaganje ovog ispita. A među kazne za one koji pokušaju da izvrše zloupotrebu se svrstava i oduzimanje sertifikata Microsoft kompanije, a koje je taj kandidat prethodno imao prilike da stekne.

Takođe je bitno da kandidati znaju da ukoliko osvoje zahtevani broj poena da bi se smatralo da su ispit broj 487 (70 - 487) položili, oni nemaju pravo da ga ponovo polažu, a ukoliko imaju želju da osvoje više poena.

Ako nakon prvog polaganja ne polože ovaj ispit, dozvoljeno im je da se nakon minimalno 24 sata od tog trenutka prijave za ponovno polaganje. U slučaju da ga ni drugi put ne polože, oni moraju da sačekaju dve sedmice od tog datuma, kako bi im bilo dozvoljeno da se ponovo prijave za polaganje, a to sve isto se odnosi na prijavljivanje do petog puta. Ovde je reč o tome da kompanija Majkrosoft predviđa za svakog pojedinačnog kandidata maksimalno pet puta u toku godine da može da izađe na polaganje ispita broj 487 (70 - 487). Ali ako se bude dogodilo da taj kandidat ni posle toga ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka da protekne minimalno cela godina kako bi mu bilo dozvoljeno ponovno prijavljivanje. Ipak, ako neki kandidat želi da više od pet puta u toku jedne kalendarske godine polaže ovaj ispit, on je u obavezi da navede pisani zahtev o tome, a koji će uputiti ovlašćenom test centru. Nakon toga će test centar da prosledi taj zahtev centrali pomenute kompanije, čiji stručni tim će i da donese odluku da li će tom kandidatu biti dozvoljeno da polaže više od 5 puta ovaj ispit ili ne.

Svaki kandidat koji polaže ispit broj 487 (70 - 487), a ima bilo kakvu vrstu žalbe, ima pravo da po završetku polaganja iznese tu žalbu ovlašćenom licu test centra.

Važno je da naglasimo i to da kandidati koji budu stekli MCSD sertifikat u oblasti rada sa web aplikacijama imaju obavezu da dve godine posle tog datuma pristupe procesu resertifikacije, a koji za sada podrazumeva polaganje samo jednog ispita, koji traje ukupno 170 minuta. Od tog vremena, 140 minuta je kandidatima na raspolaganju da reše ispitne zastave, a preostalo vreme je usmereno na njihovo čitanje, kao i na upoznavanje kandidata sa pravilima. Isto tako je važno naglasiti da je i ovaj ispit na engleskom jeziku, pa se podrazumeva da kandidat koji ga polaže ima visok nivo znanja tog jezika. Inače, za sada ispitni zahtevi mahom podrazumevaju sve one novitete koji su se pojavili u oblasti ispitivanja. A oni kandidati koji ne budu ispoštovali pravilo o resertifikaciji će morati da snose posledice i to u smislu da će MCSD sertifikat koji su stekli biti proglašen neaktivnim, a što znači da neće moći da ga koriste ni u jednoj situaciji.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje