Prevajanje iz madžarskega v flamski jezik


Vsak dokument pa tudi vsebina katerekoli vrste dokumentacije bo s strani zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford najprej prevedena in v tej različici jezikov takoj po tem tudi overjena v skladu z veljavnimi pravili. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači obdelavi dokumentov pristopajo izključno z vidika zakona, tako da izvajajo najprej njegovo prevajanje iz madžarskega v flamski jezik in po tem tudi overjajo tako obdelan dokument.

Konkretna storitev se lahko uporablja, tako za vsebino poslovne in medicinske oziroma tehnične in osebne pa tudi razpisne in gradbene dokumentacije kot tudi za katerikoli pravni akt.

Seveda ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente s področja znanosti ali izobraževanja, če se to zahteva, pa izvedejo tudi neposredno prevajanje soglasij, izjav in potrdil iz madžarskega v flamski jezik, kar pomeni, da v skladu z veljavnimi pravili obdelajo vse dokumente, ki jih jih je treba predložiti pristojnim institucijam.


Prevajanje iz madžarskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v madžarski jezik

Prav tako je treba poudariti tudi, da prevajajo in overjajo vse dokumente, za katere to stranka zahteva, toda pri tem mora biti spoštovan osnovni pogoj, ki vključuje obveznost dostavljanja izvirnikov, in to na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker ta tudi izvaja overitev.

Razlog, zaradi katerega je dostava izvirnikov na vpogled obvezna, je povezan s postopkom overitve, ker mora sodni tolmač njihovo vsebino primerjati s prevedenimi dokumenti, da bi se prepričal o njihovi istovetnosti. Gre za to, da se overitev dokumentov izvaja izključno, če gre za popolnoma enake vsebine in če to ni primer, se uporablja redakcija.

Navedena institucija namreč strankam omogoča tudi storitev overitve že obdelanih dokumentov, tako da lahko pride do potrebe za storitvijo tako imenovane redakcije. V okviru te institucije njo izvajajo korektorji in lektorji, ob maksimalnem spoštovanju, tako pravil ciljnega jezika kot tudi prevajalske stroke, se trudijo uskladiti obdelane vsebine z izvirniki in vse storjene napake v njih popraviti na najhitrejši možni način.

Pomembno je poudariti, da vsaka stranka izbere, ali želi izvirni dokumenti poslati preko kurirske službe oziroma prinesti osebno, vsekakor pa se lahko odloči tudi za različico, da konkretne dokumente na obdelavo pošlje s priporočeno pošiljko “Pošte Slovenije“.

Prav tako obstaja več možnost tudi za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, ko prevajalci in sodni tolmači strankam zagotovijo navedeni storitvi. V ponudbi je možnost, da jim kurirska služba kompletno obdelane vsebine dostavi na ustrezen naslov, toda stranke morajo to storitev tudi plačati ločeno od prevajanja in overitve dokumentov. Predvideno je, da jih zaposleni v službi za dostavo natančno informirajo o ceni, ku jo morajo plačati neposredno kurirju. Prav tako se lahko opredelijo tudi za možnost, ki vključuje osebno prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov v prostorih same poslovalnice te institucije.

Glede na to, da je z zakonom določeno pravilo o postopku nadoveritve dokumentov, kar se uporablja samo v določenih primerih in na točno opredeljen način, stranke morajo biti seznanjen z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci nimajo dovoljenja za zagotavljanje te vrste storitve, kadar je to predvideno. Ta postopek vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na konkretne dokumente, kar je vsekakor usklajeno z zakonom, tako da stranke navedene informacije morajo pridobiti od strani pristojnih. Vsekakor moramo interesente obvestiti, da so za to vrsto overitve zadolžena okrožna sodišča naše države, kar pomeni, da stranke prav tam tudi lahko pridobijo vse potrebne podatke o nadoveritvitvi.

Ponudba te specializirane institucije zajema tudi nujno prevajanje dokumentov iz madžarskega v flamski jezik, ko stranka zahteva posebej kratek rok za izvedbo in prevajanja in overitve vsebin. Da bi omenjeni strokovnjaki lahko tudi to njeno zahtevo spoštovali, se lastnik dokumentov obvezuje, da obvezno dostavi izvirnike na vpogled, toda to lahko stori naknadno, medtem ko najprej na elektronski naslov te institucije pošlje skenirane dokumente.

Sicer zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi številne druge vsebine v pisani obliki, kot so na primer marketinški materiali ter strokovne ali poljudne besedilne vsebine, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz madžarskega v flamski jezik. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi učbenike kot tudi romane ter vsako drugo prozno oziroma poetsko književno delo.

Če neka stranka zahteva obdelavo katerihkoli spletnih materialov v konkretni jezični različici, ji vsekakor zagotovimo tudi storitev optimizacije vseh takšnih vsebin, ker sodni tolmači in prevajalci pri tem uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO. Gre za to, da ima optimizacija za cilj pomagati lastnikom teh vsebin, da se njihov položaj na spletu izboljša, saj dobro optimizirane materiale spletni brskalniki precej bolje kotirajo.

Vsekakor omogočamo tudi, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v flamski jezik, pri čemer je s ponudbo te institucije zajeta tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci morajo od strank dobiti natančne informacije o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka. Enostavneje rečeno, ponudba za storitev tolmačenja se oblikuje v skladu s podatki o mestu njegovega prirejanja oziroma o trajanju in vsekakor je pomembno imeti tudi informacije o številu udeležencev. Omenjeni strokovnjaki vse te podatke podrobno preučijo in analizirajo, pa se šele potem odločijo, katera vrsta tolmačenja ustreza konkretnim zahtevam in udeležencem oziroma organizatorjem manifestacije zagotavljajo najkakovostnejšo storitev.

Kadar stranka zahteva neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz madžarskega v flamski jezik, jo v okviru te institucije pričakuje, tako storitev podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije takšnih materialov. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave vsaka stranka dobi priložnost, da lahko konkretne materiale izjemno hitro prikazuje na različnih medijih ter v kinematografih oziroma kjerkoli je potrebno.

Poleg možnosti, da vsebine pošlje na elektronski naslov, ker ni treba priložiti izvirnikov na vpogled, ima stranka tudi številne druge možnosti, o čemer bo dodatno informirana v okviru te institucije. Sicer lahko po zagotovitvi teh storitev vsebine prevzame na enak način, toda vsekakor lahko izbere tudi neko drugo dostopno možnost.

Prevajanje učbenikov iz madžarskega v flamski jezik

Ne glede na to, ali je vsebina učbenikov bolj ali manj kompleksna, sodni tolmači in prevajalci izvedejo njihov strokovno prevajanje v tej različici jezikov, kadar to nekdo zahteva. S ponudbo Prevajalskega centra Akademije Oxford je zajeto tudi prevajanje romanov iz madžarskega v flamski jezik pa tudi vseh književnih del iz domene, tako proze kot tudi poezije.

Predvideno je, da ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila, ne glede na to, ali gre za znanstveno oziroma strokovno ali poljudno, toda vsekakor strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo revij in časopisnih člankov katerekoli tematike.

N zahtevo bosta v okviru te institucije izvedeni storitvi profesionalne lekture in korekture, namen njune uporabe pa je, da se strokovno popravijo vse napake, ki jih je storila oseba, ki je bila zadolžena za izvedbo prevajanja takšnih vsebin.

Če je treba izvesti neposredno prevajanje spletnih vsebin iz madžarskega v flamski jezik, strokovnjaki te institucije implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation, pa na ta način njihovo vsebino v celoti uskladijo z zahtevami, ki veljajo v okviru spletnega iskanja. Vse to prispeva v veliko boljšem kotiranju ali aplikacij ali programov ali spletnih prodajaln, spletnih strani ali spletnih katalogov in drugih materialov, za katere se izvaja neposredno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji.

Absolutno vse vsebine s področja marketinga prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo in predvideno je, da posebno pozornost namenjajo prav pravilom, ki se uporabljajo pri reklamiranju.

Poleg serij in igranih, risanih in dokumentarnih pa tudi animiranih filmov, člani ekipe te institucije lahko v navedeni jezični različici profesionalno prevajajo tudi zabavne ter izobraževalne in informativne oziroma otroške oddaje pa tudi reklamna sporočila in druge video in zvočne vsebine. V cilju izpolnitve vseh zahtev strank zaposleni te institucije izvajajo tudi storitev strokovne sinhronizacije vseh takšnih materialov pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Želimo poudariti tudi to, da je tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v flamski jezik med storitvami, ki jih izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ki pa lahko uporabijo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov. Prav zato, ker so ti strokovnjaki specializirani za vseh tri vrste tolmačenja, mora biti podrobno analiziran sam dogodek oziroma podatki o njegovi organizaciji, ki jih stranka mora pravočasno dostaviti. Predvsem je pomembno, da zaposlene v poslovalnici informira o datumu začetka in o trajanju dogodka oziroma o številu oseb, ki bodo pri tem prisotne. Vsi ti podatki bodo podrobno analizirani, da bi ugotovili, katero vrsto tolmačenja morajo prevajalci in sodni tolmači uporabiti, da bi izpolnili pričakovanja, ne samo organizatorja, ampak tudi vseh udeležencev. Poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje prav tako med storitvami, ki so dostopne na zahtevo strank, pa bo tudi ta vnesena v ponudbo, kadar je to usklajeno z zahtevami dogodka.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz madžarskega v flamski jezik

Vsebino poslovne dokumentacije zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v konkretni jezični kombinaciji najprej profesionalno prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, saj so jim za to dana pooblastila s strani pristojnih institucij.

S ponudbo je zajeto, tako neposredno prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz madžarskega v flamski jezik kot tudi že omenjenega sklepa pa tudi statuta ter ustanovitvenega akta podjetja in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, finančna in revizorska ter katerikoli drugi dokument, ki velja za uradni del poslovne dokumentacije.

Strankam je na razpolago tudi možnost obdelave dokumentov s področij znanosti in izobraževanja, pri čemer dobijo prevajanje in overitev, tako za diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole, kot tudi za potrdilo o rednem šolanju ter za prepis ocen pa tudi za številne druge dokumente, ki se tičejo teh področij.

Želimo poudariti tudi to, da je vsaka stranka, ki se zanima za neposredno prevajanje dokumentov iz madžarskega v flamski jezik, dolžna sodnemu tolmaču zagotoviti tudi izvirnike, ker je to potrebno zaradi postopka overitve, ki je v celoti usklajen s trenutno veljavnim zakonom.

Da bi se lastniki dokumentov izognili popolnoma nepotrebnemu izgubljanju časa, jim svetujemo, da zahtevajo vse podatke o postopku, ki je poznan kot nadoveritev in se tiče postavljanja Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na določene dokumente.

Vsekakor moramo poudariti tudi to, da zaposleni te institucije lahko kompletno obdelujejo, tako potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje, toda izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s kompletno obdelavo potrdila o stanju računa v banki kot tudi vsake druge vrste soglasij in potrdil oziroma izjav, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ko je to potrebno.

Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo kot tudi vsak drugi dokument, ki je uvrščen ali v gradbeno in razpisno ali v tehnično dokumentacijo.

Na zahtevo strank lahko prav tako izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz madžarskega v flamski jezik pa tudi vozniškega oziroma dovoljenja za prebivanje in prometnega ter delovnega dovoljenja kot tudi potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank prevedejo medicinsko dokumentacijo in potem tudi overijo vsak posamezni dokument. Zahvaljujoč temu interesenti dobijo kompletno obdelano dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente, ki iz sestave omenjene vrste dokumentacije.

Prav tako je s ponudbo zajeto tudi prevajanje pravnih aktov iz madžarskega v flamski jezik, kar strankam omogoča kompletno obdelane, ne samo sodne odločbe, odločitve in pritožbe oziroma tožbe in sklepe, ampak tudi certifikate vseh vrst, potem pravni red Evropske Unije in pogodbe kot tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi licence in na splošno rečeno vsak drugi dokument, ki velja za pravni akt, ker je povezan s področjem ali prava ali sodstva.

Cena prevajanja iz madžarskega v flamski jezik

  • Iz madžarskega v flamski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz madžarskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz madžarskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!