Prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Interesentom je na razpolago storitev prevajanja v dani jezični kombinaciji v obeh variantah, saj prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo in tolmačenje pa tudi prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik v pisni obliki.

Ko že govorimo o tolmačenju, moramo posebej poudariti, da poleg simultanega in šepetanega tolmačenja lahko izvedemo tudi konsekutivno tolmačenje. Prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod posebej ugodnimi pogoji, glede na to, da gre za profesionalno opremo najnovejše generacije. Da bi bila izbrana ustrezna vrsta tolmačenja za konkretni dogodek, je treba spoštovati osnovni pogoj, da interesenti zanjo predhodno posredujejo vse podatke o organizaciji, oziroma da zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford informirajo o značilnostih mesta prirejanja manifestacije ter o tem, koliko ljudje bo prisotnih in koliko je organizator uradno določil, da bo trajala. Ponudba se lahko oblikuje šele potem, ko stranke posredujejo konkretne informacije in zagotovo bodo izbrana tista vrsta tolmačenja, ki daje najboljši možni odgovor na zahteve vsakega udeleženca in organizatorja te manifestacije.

Ekipo te specializirane institucije sestavljajo tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo ali podnaslavljanje zvočnih in video materialov. Prav iz tega razloga omenjamo, da je interesentom v okviru te institucije na razpolago kompletna obdelava serij in oddaj vseh vrst, namenjenih radijskemu ali televizijskemu predvajanju kot tudi filmov in reklamnih sporočil pa tudi ostalih zvočnih in video vsebin.


Prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi marketinške materiale v tej jezični kombinaciji, poskrbijo pa tudi za izvedbo neposrednega prevajanja besedil iz madžarskega v ukrajinski jezik.

Romane, zatem dela beletrije in ostalo prozna kot tudi književna dela s področij poezije na podlagi postavljenih zahtev prav tako prevedejo ti strokovnjaki. Potrudili se bodo, se da v konkretni različici jezikov v čim krajšem roku izvedejo prevajanje tudi za učbenike pa tudi za vsebino katerekoli revije, ki jih stranka dostavi in za časopisne članke.

Pri izpolnitvi zahtev strank v zvezi z obdelavo spletnih vsebin bo izvedena tudi njihova optimizacija. Točneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci se potrudijo, da na čim boljši način implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da v v dani jezični kombinaciji profesionalno obdelajo spletne strani in spletne kataloge pa tudi vsebino spletnih prodajaln in vsekakor tudi programsko opremo oziroma aplikacije in programe vseh vrst.

Če nekdo poseduje prevod za katerikoli material, pri čemer pa je mnenja, da niso ustrezne kakovosti, oziroma imajo določene napake, se lahko obrne na lektorje in korektorje, ki jih ta specializirana institucija prav tako zaposluje. Ti najprej analizirajo prevedene materiale, da bi natančno ugotovili, katere napake so so v njih narejene, potem pa jih vsekakor maksimalno korektno in v posebej kratkem roku popravijo.

Vse stranke je treba informirati, da konkretne materiale lahko na obdelavo pošljejo v elektronski obliki, oziroma jih na elektronski naslov lahko dobijo po koncu obdelave. Vsakdo od njih ima pravico zahtevati tudi drugačen princip prevzemanja oziroma dostavljanje vsebin, dodatne informacije pa so jim na razpolago v predstavništvu omenjene institucije.

Pomembno je poudariti, da morajo vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz madžarskega v ukrajinski jezik, spoštovati pravila v zvezi z obveznostjo dostavljanja izvirnih materialov na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču. Da ne bo pomote, vse to se zahteva zato, ker je na razpolago tudi storitev overitve takšnih vsebin, kar pomeni, da omenjeni strokovnjak mora primerjati vsebino prevedenih in izvirnih dokumentov, da bi bil v priložnosti izvesti overitev, oziroma s postavljanjem svojega uradnega žiga potrdi, da je vsebina prevoda enaka kot tudi v izvirniku.

Poleg tega, da jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice, se stranke lahko opredelijo tudi za možnost, da jih osebno prinesejo, prav tako pa lahko izberejo tudi opcijo pošiljanja izvirnih dokumentov na vpogled preko katerekoli kurirske službe.

Glede na to, da dostavljajo izvirne dokumente na vpogled, jih stranke po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača lahko osebno prevzamejo v sami poslovalnici, ali pa od zaposlenih zahtevajo, da jim kompletno obdelane dokumente pošljejo na na njihov naslov. Posebej poudarjamo, da storitev dostave preko kurirske službe mora biti zaračunana neposredno od strank, ker ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, informacije o tem pa bodo vsem pravočasno na razpolago.

Glede na to, da na zahtevo izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz madžarskega v ukrajinski jezik, je samo v tem primeru dovoljeno, da stranke vsebine te vrste pošljejo na elektronski naslov, da bi zaposleni v navedeni instituciji v čim krajšem roku začeli z obdelavo. Pomembno je omeniti, da je obveznost dostavljanja izvirnika na vpogled veljavna tudi v tem primeru in da jih mora lastnik v čim krajšem časovnem obdobju prinesti ali poslati.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov lahko v skladu s pravili prevedejo in overijo vse dokumente, kar pomeni, da stranke med drugim dobijo kompletno obdelane pravne akte in osebne dokumente pa tudi vse tiste, ki so povezani ali s področjem izobraževanja ali z znanostjo.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne in gradbene dokumentacije iz madžarskega v ukrajinski jezik pa tudi vseh dokumentov iz sestave razpisne, medicinske in tehnične dokumentacije.

Poleg vsega do zdaj navedenega moramo tudi omeniti, da je prevajanje v dani različici jezikov dostopno tudi za vse vrste soglasij, potrdil kot tudi izjav, kar so v glavnem dokumenti, ki jih je ob raznih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam. Vsekakor zaposleni te institucije v konkretni jezični kombinaciji maksimalno profesionalno in v najkrajšem možnem roku obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, toda samo v primeru, če se stranka v celoti drži pravil v zvezi z dostavljanjem izvirnikov na vpogled.

Posebej je treba poudariti, da overitev z Apostille žigom ni dostopna v okviru te institucije, saj njeni zaposleni niso pooblaščeni za izvedbo konkretne vrste overitve. Pravzaprav gre za tako imenovani Haški žig, ki se v skladu s pravili postavlja izključno na dokumente, za katere to določa sedanji zakon. S samim tem, da člani ekipe te institucije niso pooblaščeni za izvedbo postopka, ki je poznan kot nadoveritev, se od strank pričakuje, da podatke o tem pridobijo v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije, kar so pravzaprav okrožna sodišča oziroma njihovi posebni oddelki. Pomembno je izvedeti, ali omenjeni žig na njihove dokumente mora biti postavljen, oziroma, ali se ta vrsta overitve izvede po prevajanju v določeni jezični kombinaciji kot tudi po overitvi ali pred tem.

Katerokoli besedilo člani ekipe navedene institucije prevedejo in poleg za strokovna izvajajo tudi neposredno prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik za katerakoli poljudna besedila, katerih tema je lahko povezana z različnimi naravoslovnimi ali družboslovnimi vedami.

Vsi materiali, ki se tičejo področja marketinga, bodo na zahtevo strank prav tako prevedeni, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi časopisne članke, zatem revije in učbenike kot tudi dela književnosti, in to ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna.

Posebej poudarjamo, da ta institucija prav tako zaposluje korektorje in lektorje, tako da ti na zahtevo strank poskrbijo za izvedbo storitve tako imenovane redakcije. Preprosto rečeno, ti strokovnjaki vse materiale, za katere je prevajanje v tej jezični kombinaciji izvedeno neprofesionalno, obdelajo tako, da jih njihovi lastniki lahko uporabljajo, kadarkoli jim je to potrebno. Najprej primerjajo tako prevedene vsebine z njihovimi izvirniki, da bi našli vse napake in jih popravili v najkrajšem možnem roku.

Tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje tolmačenje iz madžarskega v ukrajinski jezik ti strokovnjaki lahko izvedejo, kadarkoli je to neki stranki potrebno. Treba je poudariti informacijo, da ta institucija nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar se v ponudbo vanaša, če je izbrana ta vrsta storitve. Toda vsi, ki jih tolmačenje v tej različici jezikov zanima, so hkrati dolžni, da informacije o organizaciji konkretne manifestacije pravočasno dostavijo tem strokovnjakom. Vse to se zahteva, ker se na podlagi podatkov o trajanju in o številu udeležencev v skladu z značilnostmi prostora tudi sprejme uradna odločitev, katera od navedenih storitev je najbolj primerna za to situacijo.

Materiale, ki so povezani z računalništvom in spletom, člani ekipe te institucije lahko prevedejo, vsekakor pa v skladu s potrebami izvedejo tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Predvsem izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz madžarskega v ukrajinski jezik oziroma programske opreme ter različnih aplikacij in programov pa tudi spletnih katalogov, zatem spletnih prodajaln in ostalih materialov te vrste in potem bodo uporabljena pravila SEO (Search Engine Optimisation). Samo zahvaljujoč takšnemu postopku obdelave konkretne vsebine odlično kotirajo na spletu, glede na to, da prav njih iskalnik prepozna kot najboljše rezultate za predhodno opredeljene izraze in besede, ki v tem primeru veljajo za ključne.

Treba je poudariti tudi to, da strokovnjaki, ki zagotavljajo storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja zvočnih in video vsebin, sestavljajo ekipo te specializirane institucije. Iz tega razloga vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje video in zvočnih vsebin iz madžarskega v ukrajinski jezik, lahko v sami poslovalnici tudi dobijo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci obdelajo igrane filme, reklamna sporočila in zabavne ter izobraževalne oddaje pa tudi animirane filme, zatem serije in dokumentarne filme kot tudi oddaje izobraževalnega značaja in potem risane filme in vse druge video in zvočne vsebine, za katere stranke v dani jezični kombinaciji zahtevajo prevajanje. Predvideno je, da potem samostojno izberejo, ali jim bolj ustreza, da se prevedeni materiali te vrste podnaslovijo ali sinhronizirajo.

Neposredno prevajanje vseh vrst besedil iz madžarskega v ukrajinski jezik

Konkretna storitev se nanaša, tako na poljudne kot tudi na strokovne besedilne materiale različne tematike, kompleksnosti in dolžine.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz madžarskega v ukrajinski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami pa prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo tudi beletrijo, zatem romane in vsako drugo književno delo iz domene proze pa tudi poezije.

Če je to potrebno, prevajanje v dani različici jezikov lahko izvedemo tudi za vsebino strokovnih in znanstvenih oziroma otroških revij pa tudi za časopisne članke.

Poudarjamo, da je storitev optimizacije spletnih materialov dostopna vsem strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford, glede na to, da pri njihovem prevajanju v tej različici jezikov sodni tolmači in prevajalci implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način omogočajo strankam, ki prevajanje zahtevajo za aplikacije katerekoli vrste ali spletne kataloge oziroma programe in spletne strani ter spletne prodajalne in vse ostale materiale, ki so vidni na spletu ali se na katerikoli način tičejo računalništva, da zelo hitro po uradnem postavljanju na splet, postanejo precej vidnejši, ker je njihova vsebina maksimalno profesionalno usklajena s pravili iskanja.

Vsi, ki jih zanima neposredno prevajanje marketinških materialov iz madžarskega v ukrajinski jezik, morajo vedeti, da bodo njihove zahteve v celoti profesionalno izpolnjene, in to v najkrajšem možnem roku. Poleg PR člankov in plakatov oziroma reklamnih katalogov in brošur prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vizitke pa tudi reklamne letake ter številne druge marketinške materiale.

Glede na to, da ta institucija prav tako zaposluje korektorje kot tudi lektorje, interesenti lahko izberejo storitev redakcije materialov, če obstaja potreba, da se v njih popravijo napake. Storitvi korekture in lekture sta namenjeni prav takšnim vsebinam, ki so v dani različici jezikov prevedene, toda to ni izvedeno profesionalno, ker v njih obstajajo določene napake.

Absolutno vsaka stranka, ki želi zaposlene te institucije angažirati za izvedbo storitve tolmačenja, mora vedeti, da je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, ki so izjemno ugodni. Prav tako mora biti informiran tudi o tem, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji izvajajo tudi konsekutivno pa tudi zagotavljajo in storitev šepetanega tolmačenja. Ker je točno poznano, katera od teh vrst tolmačenja mora biti uporabljena za določen dogodek, je zelo pomembno, da stranka pravočasno dostavi prav podatke o njegovi organizaciji. Najbolj pomembno je, da te strokovnjake informira o tem, koliko je organizator predvidel, da bo manifestacija trajala oziroma o glavnih značilnostih lokacije, na kateri naj bi potekala in seveda o tem, koliko ljudi bo prisotnih. Ko se vse to upošteva in ko se opravi ustrezna analiza teh informacija, bo strankam izdelana ponudba in v tem primeru bo izbrana ustrezna vrsta tolmačenja.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje serij iz madžarskega v ukrajinski jezik pa tudi različnih vrst oziroma žanrov filmov (igrani, dokumentarni, animirani, risani in drugi), vsekakor pa ti strokovnjaki v tej različici jezikov profesionalno prevedejo tudi reklamna sporočila pa tudi otroške oziroma informativne in izobraževalne oddaje kot tudi zabavne in številne druge. Glede na to, da zaposluje tudi strokovnjake, zadolžene za sinhronizacijo takšnih vsebin in za njihovo podnaslavljanje, ta institucija nudi kompletno obdelavo absolutno vseh zvočnih in video materialov.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz madžarskega v ukrajinski jezik

Kadar nekdo v dani različici jezikov zahteva prevajanje, tako dovoljenja za prebivanje kot tudi delovnega in prometnega pa tudi vozniškega, bo izvedena tudi storitev overitve prevedenih dokumentov. Zahvaljujoč temu, da so v okviru te institucije zaposleni prevajalci in sodni tolmači, lahko stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz madžarskega v ukrajinski jezik, na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo v najkrajšem možnem roku.

Vsaka stranka, ki jo zanima to storitev, je dolžna poslati izvirne dokumente na vpogled uradno pooblaščeni osebi, kar je v tem primeru sodni tolmač predvsem, da bi ta overitev lahko izvedel v skladu s pravili.

Lastniki dokumentov se tudi obvezujejo, da bodo pridobili vse potrebne podatke o overitvi z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom, saj to ni v pristojnosti zaposlenih te institucije.

Moramo poudariti, da poleg omenjenega dovoljenja, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno in v skladu s trenutno veljavnimi pravili obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, zatem izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in osebno izkaznico pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču potem izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi vsak drugi osebni dokument.

Seveda se bodo potrudili, da v čim krajšem časovnem obdobju strankam omogočijo, da dobijo prevod, tako za soglasja vseh vrst kot tudi za katerokoli vrsto potrdila in izjave, kar so v večini primerov dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti iz te skupine).

Treba je omeniti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz madžarskega v ukrajinski jezik, vsekakor pa člani ekipe navedene institucije v skladu s pravili prevajajo in overijo tudi vse ostale pravne akte. S tem mislimo predvsem na pooblastilo za zastopanje, pritožbe sodišču in sklepe potem na licence in odločitve sodišč ter na tožbe in sodbe pa tudi certifikate, pogodbe in druge dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom.

Kar zadeva obdelavo medicinske dokumentacije, tudi to storitev sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo na zahtevo strank. Vse to pravzaprav pomeni, da prevajajo zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vsak drugi dokument, ki je uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije. Potem ko izvedejo prevajanje dokumentov, jih primerjajo z izvirniki in v skladu z veljavnimi pravili izvedejo njihovo overitev.

Dokumenta, ki se tičejo izobraževanja ali znanosti, člani ekipe konkretne institucije obdelajo. Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz madžarskega v ukrajinski jezik oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter rezultatov znanstvenih raziskav ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem znanstvene in diplomske kot tudi seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi znanstvene patente in vsak drugi dokument, ki se tiče enega od teh področij.

Stranke, ki jim je prevajanje v konkretni jezični kombinaciji potrebno za poslovno dokumentacijo, v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelane poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi letna poslovna poročila, zatem ustanovitveni akt podjetja in revizorska poročila kot tudi fakture ter finančna poslovna poročila in vse ostale dokumente, ki se tičejo poslovanja.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prevod izvajajo, tako za gradbeno dokumentacijo kot tudi za tehnično oziroma za razpisno dokumentacijo. Strankam te institucije je na razpolago, tako neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz madžarskega v ukrajinski jezik kot tudi navodil za uporabo, zatem gradbenih projektov in deklaracij izdelkov pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki je na katerikoli način povezan s konkretno vrsto dokumentacije.

Cena prevajanja iz madžarskega v ukrajinski jezik

  • Iz madžarskega v ukrajinski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz madžarskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!