Prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Izključno v skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov obdelajo vsebine v pisani obliki, prav tako pa lahko izvedejo tudi konsekutivno, simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v hebrejski jezik.

Posebej je treba poudariti, da se uradna ponudba za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov pripravlja izključno potem, ko stranka posreduje osnovne podatke o organizaciji konkretne manifestacije. Ti morajo vsebovati, tako informacije o lastnostih lokacije prirejanja dogodka ter natančne podatke o trajanju kot tudi o številu oseb, ki bodo prisotne. Ko dobijo vse te informacije, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford oblikujejo uradno ponudbo in v skladu s tem vanjo unesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj jer je tudi ta storitev na razpolago interesentom.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi marketinške materiale katerekoli vrste, na zahtevo strank pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz madžarskega v hebrejski jezik kot tudi vseh vrst aplikacij, zatem spletnih prodajaln in spletnih katalogov ter programov in vseh ostalih vsebin, ki so povezane z računalništvom in spletom. Da bi poboljšali njihov položaj v polju iskanja, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da poleg prevajanja vseh omenjenih spletnih materialov izvedejo tudi storitev njihove profesionalne optimizacije.


Prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v madžarski jezik

Poleg učbenikov in proznih kot tudi poetskih del književnosti je strankam na razpolago tudi prevajanje besedil v tej različici jezikov, ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo in ali so strokovna ali poljudna. Navedeni strokovnjaki lahko na zahtevo prevedejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških ter številnih drugih vrst revij.

Glede na to, da ta institucija zaposluje izkušene strokovnjake, ki zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, lahko stranke, ki jim je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz madžarskega v hebrejski jezik, praktično na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo. Kmalu po koncu omenjenih storitev bodo obdelani filmi vseh vrst in žanrov (dokumentarni, igrani, animirani, risani in drugi) pa tudi reklamna sporočila ter zabavne, informativne in otroške kot tudi izobraževalne oddaje, serije in ostale vsebine te vrste, lahko prikazani, kjerkoli je to načrtovano.

Treba je omeniti tudi to, da ta institucija zaposluje tudi izkušene lektorje kot tudi profesionalne korektorje, ki na zahtevo strank uporabljajo pravila redakcije in to za različne vrste materialov. S tem v zvezi je pomembno poudariti, da se storitvi lekture in korekture izvajata, ko obstajajo prevodi iz madžarskega v hebrejski jezik, toda treba je opraviti določene popravke oziroma popraviti storjene napake in te vsebine uskladiti z izvirniki.

Dostava omenjenih materialov poteka elektronski, po opravljenih storitvah pa stranka na elektronski naslov dobi obdelane vsebine te vrste. Če nekomu takšen način pošiljanja ali prevzemanja ne ustreza, lahko kontaktira s poslovalnico te institucije in se pozanima o tem, na kakšen način lahko pošlje vsebine na prevajanje in jih prevzame.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov obdelajo tudi vse vrste dokumentacij, na primer tehnično, medicinsko in osebno kot tudi razpisno, zatem poslovno in gradbeno dokumentacijo.

Omenjeni strokovnjaki pa so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz madžarskega v hebrejski jezik, kompletno pa obdelajo tudi dokumente iz domene izobraževanja oziroma znanosti.

V skladu z zahtevami posameznikov prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi dokumentov, ki jih kasneje njihovi lastniki morati predložit določeni pristojni službi, kar so predvsem različne vrste potrdil, izjav in soglasij.

Preprosto rečeno, katerikoli dokument posamezniki želijo dobiti preveden v tej različici jezikov, zaposleni v poslovalnici nanje njihove zahteve maksimalno profesionalno odgovorijo, toda samo, če bodo spoštovana predvidena pravila.

Ta pravila določajo, da vsaka stranka mora dostaviti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču, tako da jih ali pošlje priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko katerekoli kurirske službe ali pa jih lahko v poslovalnico osebno prinese.

Treba je omeniti, da je to zelo pomembno zaradi postopka overitve prevedenih dokumentov, ko zapriseženi sodni tolmač na obdelane vsebine postavlja svoj žig, da bi na ta način potrdil njihovo istovetnost z izvirniki.

Če se pojavi potreba, da ti strokovnjaki izvedejo nujno prevajanje dokumentov iz madžarskega v hebrejski jezik, stranke morajo imeti v mislih, da je tedaj hitra reakcija posebej pomembna, tako da izvirnike na vpogled dostavi kasneje, najprej pa skenira dokumente in joh elektronsko pošlje na obdelavo.

Treba je poudariti tudi to, da ima stranka pravico priti v predstavništvo te institucije, potem ko bo obveščena, da je končano prevajanje konkretnega dokumenta kot tudi njegova overitev, da bi prevzela tako obdelane vsebine. V primeru, da ji takšen princip ne ustreza, ji je na razpolago tudi možnost, da kompletno obdelane dokumente ali celotno dokumentacijo dobi z dostavo na katerikoli naslov. Kurirska služba te storitve izvede in jih tudi zaračuna neposredno od stranke, ker v ceno prevajanja in overitve dokumentov ni vračunana.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci nimajo potrebnih pooblastil, da izvedejo tako imenovano nadoveritev, ki vključuje, da je na konkretne dokumente v točno določenemu trenutku treba postaviti Haški žig. Pravzaprav gre za tako imenovani Apostille žig, kot je njegov drugačni naziv, vse podatke o postopku overitve z njim pa imajo pristojni v okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Zato se prav nanje stranke morajo obrniti in se pozanimati, ali na njihove dokumente mora biti postavljen Haški žig oziroma po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja. Če konkretne podatke pridobijo samostojno, bodo stranke razbremenjene skrbi okoli celotnega postopka obdelave dokumentov, ker imajo informacijo o okvirnem trajanju samega postopka pa tudi o tem, kam je treba odnesti te vsebine.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz madžarskega v hebrejski jezik

V primeru, da stranke zahtevajo prevajanje, ne samo navedenega, ampak tudi vsakega drugega dokumenta v konkretni jezični kombinaciji, bodo informirani, da jim Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi dodatno storitev, ki vključuje overitev prevedenih rezultatov znanstvenih raziskav. Konkretno storitev izvajajo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki najprej primerjajo vsebino prevedenih dokumentov z njihovimi izvirniki, da bi bili popolnoma prepričani, da ne obstaja nikakršna razlika med njimi in da bi potem prevod postavili svoj žig in tako potrdili njegovo usklajenost z izvirnikom.

Glede na to, da je storitev overitve maksimalno usklajena z zakonom, to pomeni, da morajo stranke, ki jih zanima neposredno prevajanje dokumentov iz madžarskega v hebrejski jezik, navedenim strokovnjakom najprej dostaviti izvirnike na vpogled.

Vsekakor bo precej olajšan celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta, če njihov lastnik najprej kontaktira z državno institucijo, ki je pristojna za postopek nadoveritve in pridobi vse potrebne informacije o tem. Pravzaprav gre za overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod nazivom Apostille oziroma Haški in ki se v skladu z določbami veljavnega zakona postavlja samo na določene dokumente in v točno določenem trenutku (na samem začetku postopka obdelave ali po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača). Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači te institucije niso med strokovnjaki, ki posedujejo pooblastilo za izvedbo navedenega postopka, tako da ni njihova obveznost, da stranke obveščajo o vsem tem, pa se iz tega razloga tudi svetuje, da lastniki dokumentov konkretne informacije samostojno pridobijo, da bi celoten postopek njihove obdelave maksimalno pospešili in olajšali.

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav ti strokovnjaki lahko profesionalno in kompletno obdelajo tudi znanstvena dela pa tudi znanstvene patente ter katerikoli drugi dokument, ki je primarno povezan z znanostjo. Prav tako poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja prepisa ocen iz madžarskega v hebrejski jezik, na zahtevo pa kompletno obdelajo tudi številne druge dokumente s področja izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki so povezani s tem področjem).

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, tako določenega podjetja kot tudi kateregakoli podjetnika. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta podjetja in finančnih poslovnih poročil, poskrbijo tudi za kompletno obdelavo poslovnih odločitev, zatem letnih finančnih poročil in ustanovitvenega akta podjetja pa tudi revizijskih poročil in vseh ostalih dokumentov iz sestave konkretne vrste dokumentacije.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz madžarskega v hebrejski jezik, v skladu s postavljenimi zahtevami pa omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in drugi dokumenti, ki jih je v skladu s pravili treba predložiti pristojnim službam).

Vsa osebne dokumente prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank najprej prevedejo v konkretni različici jezikov in jih potem tudi overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. V tem primeru stranke lahko zahtevajo, ne samo neposredno prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz madžarskega v hebrejski jezik, ampak tudi kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti oziroma izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi prevajanje in overitev potrdila o stalnem prebivališču, zatem vozniškega in dovoljenja za prebivanje pa tudi prometnega in delovnega dovoljenja ter številnih drugih osebnih dokumentov.

Seveda bodo izpolnjene tudi zahteve vsake stranke v zvezi s prevajanjem medicinske dokumentacije v navedeni različici jezikov, med drugim pa ti strokovnjaki v skladu s trenutno veljavnimi pravili kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma vse ostale dokumente, ki se uradno obravnavajo kot del medicinske dokumentacije.

Pomembno je omeniti tudi to, da člani ekipe te specializirane institucije prevajanje v konkretni jezični kombinaciji lahko izvedejo za absolutno katerikoli dokument, ki velja za del gradbene, razpisne ali tehnične dokumentacije, kar so predvsem gradbeni projekti in deklaracije izdelkov kot tudi navodilo za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi dokumenti iz njihove sestave.

Posebej je pomembna informacija, da je na zahtevo strank na razpolago tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz madžarskega jezika v hebrejski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poskrbijo tudi za to, da v skladu s pravili obdelajo številne druge pravne akte, med katere poleg že omenjenih sodijo tudi pritožbe sodišču, zatem sklepi in odločitve kot tudi tožbe potem licence in pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov ter pooblastilo za zastopanje, pogodbe in drugi dokumenti, ki se tičejo prava ali sodstva.

Prevajanje učbenikov iz madžarskega v hebrejski jezik

Ne glede na kompleksnost vsebine in tematike učbenikov, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik, to ni razlog za zaskrbljenost, saj sodni tolmači in prevajalci te specializirane institucije posedujejo več kot dovolj, tako znanja kot tudi izkušenj v zagotavljanju konkretne storitve. Seveda lahko obdelajo tudi katerekoli književno delo, za katerega stranke zahtevajo prevajanje v omenjeni različici jezikov, kar se nanaša, tako na beletrijo in romane kot tudi na pesmi, zatem pesnitve in druga prozna in poetska dela književnosti.

Če za tem obstaja potreba, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko v navedeni različici jezikov prevedejo tudi strokovna besedila različne tematike pa tudi tista, ki veljajo za poljudne, saj so namenjeni širši bralski javnosti, na zahtevo pa obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino katerekoli revije (otroške, strokovne, ilustrirane in druge).

Glede na to, da ekipe te specializirane institucije ne sestavljajo samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, na zahtevo strank korektorji in lektorji lahko izvedejo tudi storitev redakcije materialov. Pri tem najprej neprofesionalno prevedene materiale analizirajo, da bi našli napake, ki so v njih narejene, potem pa jih popravijo ob maksimalnem spoštovanju pravil pakistanskega jezika in prevajalske stroke ter jih na ta način uskladijo z izvirnimi materiali.

Če je to neki stranki potrebno, lahko izvedemo tudi prevajanje spletnih strani iz madžarskega v hebrejski jezik pa tudi spletnih katalogov, zatem programske opreme oziroma programov in aplikacij katerekoli vrste kot tudi spletnih prodajaln in nasploh vseh ostalih vsebin, ki so na katerikoli način povezane z računalništvom ali s spletom. Pomembna je tudi informacija, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kdaj in kako je treba uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da bo strankam pri tem biti zagotovljena tudi storitev profesionalne optimizacije vseh vsebin te vrste.

Prav tako je pomembno tudi poudariti, da ta institucija zaposluje, tako strokovnjake, zadolžene za sinhronizacijo zvočnih in video materialov katerekoli vrste kot tudi profesionalne podnaslavljalce, kar pravzaprav pomeni, da je interesentom omogočeno, da v samem predstavništvu dobijo kompletno obdelana, tako reklamna sporočila in zabavne oziroma otroške in informativne pa tudi izobraževalne televizijske in radijske oddaje kot tudi risane in animirane filme, zatem serije in dokumentarne kot tudi igrane filme različnih žanrov ter vse ostale video ali zvočne vsebine.

Vsi, ki jih zanima izvedba storitve tolmačenja v omenjeni različici jezikov, bodo informirani o tem, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz madžarskega v hebrejski jezik. S ponudbo te specializirane institucije je prav tako zajet tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, tako da bo pri izdelavi ponudbe tudi ta storitev vnesena vanjo, toda samo v primeru, če to sovpada z vrsto tolmačenja, ki jo zaposleni te institucije morajo uporabiti za določen dogodek. Glede na to, da je točno določeno, kdaj se določen način tolmačenja mora uporabiti, se stranke obvezujejo, da predhodno dostavijo vse podrobnosti v zvezi z organizacijo manifestacije. Pri tem bo izvedena analiza, tako podatkov o trajanju samega dogodka in o točnem številu udeležencev kot tudi tistih informacija, ki so povezane z osnovnimi značilnostmi prostora, v katerem naj bi potekal.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank v navedeni jezični kombinaciji profesionalno prevedejo tudi vse vrste reklamnih materialov. Njihova profesionalnost se v tem primeru nanaša na dejstvo, da pri prevajanju PR člankov kot tudi reklamnih zloženk in katalogov potem plakatov in brošur pa tudi reklamnih letakov in ostalih marketinških materialov usklajujejo sporočilo, ki ga ti vsebujejo, s pravili pakistanskega jezika, da bi vsebino vseh teh materialov čim bolj kakovostno obdelali in jo na ta način približali izvornim govorcem navedenega jezika. Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje vizitk iz madžarskega v hebrejski jezik, prav tako pa člani ekipe te institucije v omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi vse ostale marketinške materiale.

Cena prevajanja iz madžarskega v hebrejski jezik

  • Iz madžarskega v hebrejski je 49 EUR po strani

Cena prevajanja iz madžarskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz madžarskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 52 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz madžarskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!