Prevajanja iz portugalskega v flamski jezik


V dani jezični kombinaciji lahko obdelamo absolutno vsako vsebino v pisani obliki, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko za katerikoli dogodek izvedejo tudi tolmačenje iz portugalskega v flamski jezik.

Vsekakor Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi številne dodatne storitve, kot na primer redakcijo materialov, ki jo na zahtevo strank lahko izvedejo korektorji in lektorji.

V dodatne storitve spada tudi podnaslavljanje katerihkoli video ali zvočnih vsebin pa tudi njegova sinhronizacija. Seveda sodni tolmači in prevajalci najprej v dani različici jezikov prevedejo, tako serije in reklamna sporočila kot tudi filme oziroma oddaje in druge zvočne in video materiale.


Prevajanje iz portugalskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v portugalski jezik

Na razpolago je tudi prevajanje spletnih vsebin iz portugalskega v flamski jezik, zaposleni navedene institucije v toku njihove obdelave implementirajo tudi tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da njihovo vsebino usklajujejo z zahtevami iskanja.

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako besedila, ne samo različne tematike in dolžine, ampak tudi namena in kompleksnosti kot tudi književna dela s področij poezije in proze oziroma revije in učbenike pa tudi časopisne članke.

Ko je to potrebno prav tako lahko obdelamo vse vrste materialov s področja marketinga. Poudarjamo, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki veljajo na tem področju ter reklamno sporočilo maksimalno profesionalno usklajujejo z zahtevami ciljnega jezika in pravili, ki v njem veljajo.

Na začetku smo omenili, da je dostopna tudi storitev tolmačenja in vsi, ki se zanjo zanimajo, morajo imeti v mislih, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo vse tri možnosti tolmačenja. Pravzaprav so specializirani, tako za šepetano tolmačenje iz portugalskega v flamski jezik kot tudi za konsekutivno pa tudi za uporabo simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Postopek oblikovanja ponudbe za to storitev zahteva analizo informacija o organizaciji manifestacije, ki jih stranka vsekakor mora dostaviti (trajanje, mesto prirejanja, število udeležencev in drugo). V sklopu ponudbe je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar bo vsekakor vneseno, ko

navedena vrsta tolmačenja ustreza vrsti dogodka.

Elektronsko so lahko na prevajanje dostavljene vse vsebine, ki so do zdaj omenjene, prevzemanje tudi lahko poteka na enak način. Vsaka stranka se sama dogovori z zaposlenimi v poslovalnici te institucije, če jo zanimajo drugačni načini in dostave in prevzemanja teh vsebin.

Ker je v ponudbi tudi neposredno prevajanje dokumentov iz portugalskega v flamski jezik in je postopek njihove obdelave malce drugačen, ker mora biti izvedena tudi njihova overitev, mora stranka izvirni dokumenti prinesti osebno ali poslati na naslov poslovalnice. V principu sta dostopna dva načina za pošiljanje vsebin te vrste, kar pomeni, da vsaka stranka izbere, ali želi to storiti preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije" in tedaj se mora opredeliti za priporočeno pošiljanje.

Ker sodni tolmači in prevajalci niso s strani uradnih državnih institucij pristojni za postopek nadoveritve in ko se na dokumente postavlja Haški (Apostille) žig, se pričakuje, da stranka o vsem tem samostojno pridobi informacije. Pravzaprav mora kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki je v mestu njegovega stanovanja in se tudi pozanima, na kakšen način se ta mora postaviti žig na njene dokumente.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz portugalskega v flamski jezik in samo tedaj je dovoljeno pošiljanje materialov na e-poštni naslov. Kljub vsemu je predvideno, da je mora vsaka stranka na vpogled priložiti izvirni dokumenti, toda to lahko stori naknadno, in to v najkrajšem možnem roku, da bi bila izpolnjena njena zahteva za izjemno nujnim prevajanjem in overitvijo.

Med drugim sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tehnično, poslovno in medicinsko oziroma osebno, razpisno in gradbeno dokumentacijo pa tudi vse vrste pravnih aktov.

Predvideno je, da lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdil iz portugalskega v flamski jezik oziroma vseh vrst potrdil, soglasij in izjav, kar so v principu dokumenti, ki jih je treba predložiti različnim državnim službam.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve strankam, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za diplomske in seminarske naloge oziroma diplomo in dodatek k diplomi pa tudi številne druge dokumente in druge vsebine, ki so povezane s področjem izobraževanja. Vsekakor prevajajo tudi vsebine, ki so primarno povezane z znanostjo pa tudi katerikoli drugi dokument, pod pogojem, da stranka na vpogled priloži njegove izvirnike, da bi bilo upoštevano pravilo v zvezi z overitvijo dokumentov in da pozanima o postopku nadoveritve.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz portugalskega v flamski jezik

Vsebino teh pa tudi otroških in informativnih ter katerihkoli drugih oddaj zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford na podlagi postavljenih zahtev v tej jezični kombinaciji prevedejo. Poleg tega lahko izvedemo tudi prevajanje serij iz portugalskega v flamski jezik pa tudi reklamnih sporočil oziroma filmov, ne glede na to, ali se gre za animirane, dokumentarne, igrane ali risane. Ko bo ta storitev končana, vsaka stranka lahko izbere, ali ji bolj ustreza možnost, da se določene vsebine sinhronizirajo ali podnaslovijo, ker sta tudi ti storitvi dostopni na zahtevo.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo tudi strokovne besedilne vsebine različne tematike in tiste, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev, pa veljajo za poljudne.

V skladu z zahtevami posameznikov izvajamo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz portugalskega v flamski jezik oziroma poetskih in proznih književnih del.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci strokovno obdelajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino različnih revij, ne glede na to, ali se gre za otroške ali ilustrirane oziroma strokovne.

Vse tiste materiale, katerih osnovni namen je reklamiranje, tako storitev in dogodkov kot tudi izdelkov pa tudi dela različnih podjetij, zaposleni omenjene institucije, ko se to od njih zahteva, prevajajo tudi to ob spoštovanju, tako pravil flamskega jezika kot tudi s področja marketinga.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev, ki vključuje optimizacijo spletnih vsebin, saj prevajalci in sodni tolmači vedo, kdaj in kako je treba implementirati orodja, ki so poznana kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation. Takšen princip dela ima za cilj, da bodo prevedeni spletni katalogi, spletne strani in programi oziroma aplikacije, toda prodajalne in druge vsebine dostopne na spletu in povezani z računalništvom, v relativno kratkem času precej bolj vidni v polju iskanja.

Storitvi lekturi in korekturi bosta izvedeni na zahtevo posameznikov in njun osnovni namen je, da se neprofesionalno in nekakovostno prevedenim vsebinam omogoči uskladitev z izvirniki pa tudi s pravili, ki jih predvideva ciljni, v tem primeru flamski jezik. Dolžni smo omeniti, da storitev tako imenovane redakcije izključno izvajajo korektorji in lektorji in da imajo zanju ustrezne profesionalne izkušnje ter z gotovostjo trdimo, da bodo stranke več kot zadovoljne s to storitvijo.

Pri organizaciji različnih dogodkov, v okviru katerih sodelujejo govorci in enega in drugega omenjenega jezika, sodni tolmači in prevajalci izvedejo storitev tolmačenja v navedeni različici jezikov.

Ker so specializirani za uporabo vseh treh vrst te storitve, se šele na podlagi podatkov o organizaciji odloči, ali bo uporabljeno simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz portugalskega v flamski jezik. Pomembno je omeniti, tudi to, da se tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje prav tako ponuja interesentom, toda samo v primeru, če je predvidena uporaba prav te storitve za konkretni dogodek. Izjemno je pomembno, da vsaka stranka dostavi, tako podatke o predvidenem trajanju manifestacije kot tudi tiste, ki so povezani s samim prostorom, v katerem bo dogodek potekal in prav tako je pomembno tudi, koliko ljudi bo prisotnih, pa se prav vse te informacije tudi zahtevajo neposredno pred pripravo ponudbe za navedeno storitev.

Prevajanje certifikatov in licenc iz portugalskega v flamski jezik

Katerikoli dokument, ki je povezan s področjem prava, profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevedejo v omenjeni različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev, za katero so jim s strani pristojnih institucij dana vsa potrebna pooblastila. Tako interesentom omogočajo prevajanje dokumentov iz portugalskega v flamski jezik, ki je absolutno veljaven in kot takšen pripravljen za nadaljnjo uporabo v praksi.

Poleg certifikatov in licenc, ti strokovnjaki obdelujejo tudi tožbe, pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi sodne sklepe in odločitve, potem pravni red Evropske Unije in pritožbe kot tudi številne druge pravne akte.

Obdelava dokumentov katerekoli vrste se izvaja ob absolutnem spoštovanju zakona in veljavnih pravil, tako da je vsaka stranka sodnemu tolmaču dolžna priložiti izvirnike na vpogled, ker jih mora primerjati s prevodi, preden izvede overitev.

Glede na to, da je na nekatere dokumente treba postaviti tudi tako imenovani Apostille oziroma Haški žig in da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te overitve, se vsaki stranki priporoča, da v pristojnih institucijah naše države preveri, ali je ta vrsta overitve obvezujoča za njene dokumente in v katerem trenutku je konkretni žig treba postaviti nanje.

Poleg vseh vrst potrdil in soglasij lahko poteka tudi neposredno prevajanje izjav iz portugalskega v flamski jezik, kar se nanaša predvsem na potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter na potrdilo o stanju računa v banki kot tudi na soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi na številne druge dokumente, ki jih je kasneje v skladu z zahtevami treba predložiti določeni pristojni službi.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), vsekakor pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz portugalskega v flamski jezik (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti, ki so vanje uvrščeni).

Tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela ter številne druge vsebine, ki so povezane z znanostjo, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo v tej jezični različici.

Poskrbeli bomo tudi za prevajanje dokumentov, ki so uvrščeni v poslovno dokumentacijo, kot so na primer ustanovitveni akt podjetja, letna in revizorska poročila, potem sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in finančna poročila pa tudi statut podjetja, fakture tudi katerikoli drugi dokument, ki se na določen način tičejo poslovanja ali določenega pravnega subjekta ali podjetnika.

Dobro bi bilo omeniti tudi to, da lahko izvedemo neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz portugalskega v flamski jezik oziroma vseh dokumentov, ki se tičejo področja izobraževanja. Predvsem s tem mislimo na to, da prevajalci in sodni tolmači pristopijo obdelavi, tako zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju kot tudi diplome in dodatka k diplomi, prav tako pa je predvideno, da prevajajo in potem tudi overijo predmetnike in programe fakultet kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale vsebine, ki se tičejo tega področja.

Poleg zdravniških izvidov ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vsak drugi dokument, ki se obravnava kot del medicinske dokumentacije.

Cena prevajanja iz portugalskega v flamski jezik

  • Iz portugalskega v flamski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz portugalskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz portugalskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz portugalskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!