Prevođenje sa makedonskog na hebrejski jezik


Prevod sa makedonskog na hebrejski jezik

U konkretnoj jezičkoj varijanti će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi sve vrste sadržaja pisanim putem, a po zahtevu klijenata mogu i usmeni prevod u toj varijanti jezika da izvrše.

Najpre da napomenemo da su dostupni i direktni prevodi dokumenata sa makedonskog jezika na hebrejski, kao i usluge njihove overe, jer tako trenutno aktuelni zakon navodi.

Uz to što će prevodioci i sudski tumači obraditi pravna akta, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim prilikama (izjave svih vrsta, kao i potvrde, saglasnosti i uverenja), oni će omogućiti klijentima da dobiju i profesionalan prevod ličnih dokumenata u toj kombinaciji jezika.Prevođenje sa makedonskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na makedonski

Specijalizovani su i za kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja ulaze u sastav tenderske, ali i građevinske i tehničke dokumentacije, a obrađuju i sadržaje koji su vezani kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku.

Naravno da može biti izrađen i profesionalan prevod poslovne i medicinske dokumentacije sa makedonskog jezika na hebrejski, kao i svih ostalih dokumenata, uz uslov da klijent pravila o dostavljanju originala na uvid ispoštuje.

Radi se o tome da zvanično ovlašćeni sudski tumač, prema pravilima, mora fizički da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalima, a pre nego što svoj pečat bude stavio, jer on ima za cilj da potvrdi istovetnost prevoda i originala, to jest da svakom prevedenom dokumentu pruži zakonsku i pravnu validnost.Omogućeno je da klijent originalna dokumenta lično u poslovnicu navedene institucije donese, a može se opredeliti za varijantu slanja preko kurirske službe originalnih dokumenata, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom.

Valjalo bi istaći i to da klijenti samostalno odlučuju hoće li kompletno obrađena dokumenta u prostorijama konkretne poslovnice preuzeti lično ili će zahtevati njihovu dostavu na adresu. Uzevši u obzir da tada mora biti angažovana služba za dostavu, to je klijent obavezan po njenom aktuelnom cenovniku plaćanje te usluge da izvrši, pošto u cenu obrade dokumenata dostava nije uračunata.

A ako je neko zainteresovan za hitno prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na hebrejski, onda se od njega očekuje da sadržaje pošalje na mejl adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, a u najkraćem roku nakon toga da na uvid priloži i originale. Jedino ako se tako bude postupalo, prevodilac i sudski tumač mogu konkretne sadržaje da obrade u tako kratkom roku.

Da bi klijenti izbegli potpuno nepotrebno gubljenje vremena, savetuje im se da se prethodno raspitaju sami u nadležnim institucijama naše zemlje o tome da li Apostille pečat na njihova dokumenta treba da bude stavljen i u kom trenutku. U pitanju je takozvani Haški pečat, kako njega još nazivaju, a zaposleni ove specijalizovane institucije za taj tip overe nisu ovlašćeni, te samim tim i nisu u obavezi informacije o tome klijentima da daju.

Što se tiče usluge usmenog prevoda, nju će na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da izvrše i to u bilo kojoj varijanti, pošto su oni specijalizovani kako za simultani i konsekutivni, tako isto i za prevod uz pomoć šapata sa makedonskog jezika na hebrejski. Vrlo je važno za formiranje ponude za konkretnu uslugu da klijenti, koji su za nju zainteresovani, sve neophodne informacije o samoj organizaciji događaja prethodno dostave. Osim podataka o tome koliko je organizator tačno predvideo da manifestacija traje, očekuje se da pomenute stručnjake svaki klijent informiše i o mestu njenog održavanja, to jest o njegovim osnovnim karakteristikama, ali i o tačnom broju učesnika. Budući da se u ponudi navedene institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, podrazumeva se da će prilikom kreiranja zvanične ponude i ta usluga biti navedena, a ako to je u skladu sa izabranom vrstom usmenog prevoda.

Ukoliko to bude bilo potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu da u pomenutoj varijanti jezika profesionalno obrade kako književna dela i marketinške materijale svih vrsta (brošure, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi, reklamni flajeri i ostali), tako isto i udžbenike bilo koje tematike.

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi časopisa sa makedonskog jezika na hebrejski, a što se odnosi ne samo na ilustrovane, nego i na dečije i stručne časopise, dok će prevodilac i sudski tumač po zahtevu obraditi i članke iz novina, ali i popularne, odnosno naučne tekstualne materijale, čija tema se može odnositi na apsolutno svaku i prirodnu i društvenu naučnu disciplinu.

Bude li bio iznet zahtev za prevodom kako web sajtova i programa, odnosno internet prodavnica i onlajn kataloga, te aplikacija, kao i svih ostalih web sadržaja, biće izvršena i usluga njihovog stručnog optimizovanja. U tom slučaju će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije implementirati SEO alate (Search Engine Optimisation), u čiju primenu će uskladiti sadržinu svih tih materijala sa aktuelnim pravilima pretrage, a kako bi njihova pozicija bila mnogo bolja.

Profesionalni titleri su isto tako u timu svake poslovnice ove institucije, kao i lica koja na zahtev klijenata mogu da izvrše sinhronizaciju bilo audio, bilo video materijala različite vrste. Stvar je u tome da će prevodioci i sudski tumači najpre da obrade crtane i igrane, kao i animirane i dokumentarne filmove, ali i serije, a po zahtevu može da bude izvršeno i prevođenje reklamnih poruka sa makedonskog jezika na hebrejski, ali i televizijskih, kao i radijskih što obrazovnih, što dečijih i zabavnih, te mnogih drugih vrsta emisija. Nakon što oni pomenute usluge budu izvršili, klijenti će se opredeliti za sinhronizaciju svih tih materijala ili za njihovo profesionalno titlovanje, te će tako u najkraćem mogućem roku takve sadržaje dobiti kompletno obrađene i spremne za prezentovanje slušaocima, odnosno budućim gledaocima.

Na najjednostavniji način bi trebalo sve pomenute sadržaje klijenti da dostave na obradu, a to podrazumeva slanje elektronski, odnosno na mejl, te je omogućeno i preuzimanje takvih materijala na isti način, a nakon što konkretne usluge budu bile pružene. Međutim, neretko se pojavljuju klijenti kojima takav vid ni preuzimanja ni slanja ne odgovara, pa se njima preporučuje da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije i saznaju koje su još mogućnosti na raspolaganju, kako za preuzimanje obrađenih materijala tog tipa, tako isto i za njihovo slanje na obradu.

Direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa makedonskog jezika na hebrejski

Da bi vlasnik saobraćajne i vozačke dozvole, a za koje će biti izrađen direktan prevod sa makedonskog na hebrejski jezik, ta dokumenta u praksi mogao da koristi i to bez ikakvih poteškoća, mora biti urađena i overa prevedenih dokumenata. A upravo takvim principom se rukovode prevodilac i sudski tumač ove specijalizovane institucije, budući da je to u potpunosti usklađeno sa zakonom.

Svakako da će u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima biti omogućena i kompletna obrada mnogih drugih ličnih dokumenata, počev od pasoša, radne i dozvole za boravak, odnosno lične karte, preko krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, pa do potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu i mnogih drugih.

Potrebno je odmah napomenuti da je vlasnik bilo kog dokumenta, za koji zahteva prevod u toj kombinaciji jezika u obavezi da na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču najpre dostavi originalna dokumenta. Sve to je izneto kao zvaničan zahtev zato što neposredno pre izvršenja overe, taj stručnjak ima obavezu da uporedi sadržinu prevoda i originala, te da se potpuno sam uveri da ne postoji nikakva razlika između njih, pošto stavljanjem svog pečata on zvanično potvrđuje da je preveden dokument u potpunosti veran originalu, te da je kao takav pravno i zakonski validan.

Iako se za mnogobrojna dokumenta upravo takav postupak obrade predviđa, postoje slučajevi kada je neophodno izvršiti nadoveru, odnosno kada na konkretne sadržaje mora biti stavljen takozvani Apostille ili Haški pečat. A kako zaposleni ove institucije nisu za taj tip overe ovlašćeni, to znači da klijenti od njih ne mogu očekivati informacije o njoj, pa je zato poželjno da vlasnik dokumenata kontaktira nadležne službe, odnosno osnovni sud u mestu svog stanovanja, a kako bi sve relevantne informacije o pomenutom postupku na vreme dobio.

Kada je to nekome potrebno, može da bude izvršeno i direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa makedonskog na hebrejski jezik, s tim što će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije kompletno da obrade i sva ostala pravna akta, kao što su na primer ugovori, tekovine Evropske Unije i sudske presude, ali i sudska rešenja i odluke, zatim sertifikati i sudske tužbe, kao i licence svih vrsta, te sudske žalbe i sva ostala dokumenta koja su primarno za oblast sudstva, odnosno prava vezana.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika profesionalno obraditi kako potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, tako isto i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest mnoge druge tipove kako potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja, tako i izjava, a što su mahom dokumenta koja se nadležnim službama moraju iz nekog razloga podneti.

Svakako da će zaposleni ove institucije obraditi i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, a biće izvršeni i direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa makedonskog na hebrejski jezik, te će po potrebi pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je zvanično svrstan u medicinsku dokumentaciju.

Ako klijent to iznese kao zvaničan zahtev, sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima obrađuju i celokupnu sadržinu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze), tako isto i poslovne (finansijski poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva druga dokumenta koja su vezana za poslovanje preduzetnika ili kompanija, te kao takva važe za deo poslovne dokumentacije).

Bitno je naglasiti i to da će biti u potpunosti ostvaren zahtev svakog klijenta, kome je potreban direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa makedonskog na hebrejski jezik, ali će članovi tima svake poslovnice ove institucije prema aktuelnim pravilima obraditi i mnoga druga dokumenta kako iz domena obrazovanja, tako isto i iz oblasti nauke.

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u datoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, već će se pobrinuti da prevedu, a zatim i overe rezultate naučnih istraživanja, seminarske i diplomske radove, ali i naučne patente, potom prepis ocena i naučne radove, kao i mnoge druge trenutno nepomenute sadržaja, koji se na nauku ili na obrazovanje odnose.

Prevod ilustrovanih časopisa sa makedonskog na hebrejski jezik

U svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni brojni stručnjaci, a među njima i prevodioci i sudski tumači koji mogu ilustrovane časopise u datoj kombinaciji jezika da obrade profesionalno, ali će isto tako oni prevod izraditi i za stručne, kao i za dečije časopise. Klijentima će biti omogućeni i direktni prevodi članaka iz novina sa makedonskog jezika na hebrejski, a shodno iznetim zahtevima mogu profesionalno da budu prevedeni kako naučni i popularni tekstovi i to bilo koje tematike, tako isto i udžbenici, ali i različita književna dela (pesme, romani, poeme, beletristika i ostala prozna i poetska književna dela).

Da bi svim onim klijentima, koji su navedenu uslugu već zahtevali i to ili od pojedinaca ili od neke specijalizovane institucije, ali kvalitetom te usluge nisu zadovoljni, omogućili da već obrađene sadržaje bilo koje vrste mogu da koriste, lektori i korektori ove specijalizovane institucije će da izvrše stručnu redakturu takvih materijala. Jednostavnije govoreći, pomenuta usluga uključuje i lekturu i korekturu, a kojom prilikom se sadržina neprofesionalno prevedenih materijala najpre usklađuje sa pravilima koja podrazumeva pakistanski jezik, a potom i sa originalnim sadržajima.

Važno je naglasiti i to da je dostupno direktno prevođenje softvera sa makedonskog jezika na hebrejski, a što podrazumeva profesionalnu obradu kako aplikacija, tako isto i programa svih vrsta. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika maksimalno profesionalno obraditi i onlajn kataloge, zatim sadržinu internet prodavnica, kao i web sajtove, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani i za kompjutere i za internet. A da bi konkretna usluga bila profesionalna, oni će implementirati i pravila koja podrazumeva SEO, to jest Search Engine Optimisation, što znači da će sve pomenute materijale optimizovati i uskladiti sa onim pravilima, koja u tom momentu u okviru pretraživača važe. Zahvaljujući optimizovanju će pozicija svih tih materijala u globalnoj pretrazi na internetu biti značajno poboljšana, te će najverovatnije biti navedeni već među prvim rezultatima pretrage za određenu reč ili ceo izraz.

Filmska ostvarenja različitih vrsta (crtani, dokumentarni, animirani, igrani i ostali filmovi), ali i reklamne poruke, zatim kako televizijske, tako i radijske informativne, te obrazovne i dečije, kao i zabavne emisije, ali i serije i mnoge druge audio i video sadržaje će članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije u navedenoj varijanti jezika maksimalno profesionalno da prevedu. A s obzirom na to da su u timu svakog predstavništva kako profesionalni titleri, tako i lica sa dugogodišnjim iskustvom u sinhronizaciji takvih materijala, konkretne usluge su zainteresovanima na raspolaganju, što znači da u najkraćem mogućem roku dobijaju kompletnu obradu svih takvih sadržaja.

Da bi usluga usmenog prevoda bila izvršena u skladu sa pravilima, od klijenata se zahteva da podatke o organizaciji određene manifestacije najpre dostave, a oni moraju uključivati ne samo informacije o tačnom mestu njenog održavanja i o osnovnim karakteristikama prostora, nego isto tako i podatke o trajanju događaja, kao i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju. Razlog zbog čega se sve te informacije od klijenata zahtevaju jeste vezan za činjenicu da prevodilac i sudski tumač mogu izvršiti kako simultani prevod sa makedonskog jezika na hebrejski, tako isto i takozvani šapatni, ali i konsekutivni prevod. Budući da je vrlo precizno određeno za koju vrstu manifestacije bi trebalo primeniti koji tip usmenog prevoda, važno je da se svi dostupni podaci o organizaciji prvo analiziraju, nakon čega će biti utvrđeno koja od navedenih usluga će u najvećoj mogućoj meri ispuniti zahteve, ali i očekivanja kako svakog pojedinačnog učesnika, tako isto i organizatora događaja. Moramo napomenuti i to da ova specijalizovana institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je poslednje generacije, tako da će prilikom formiranja ponude i ta usluga u nju biti uneta, ali isključivo ako to odgovara tipu usmenog prevoda koji će pomenuti stručnjaci primeniti.

Ne samo da će članovi tima svih poslovnica ove institucije prevesti marketinške materijale, nego će tom prilikom naročito voditi računa o oblikovanju reklamne poruke koju gotovo svi sadržaji tog tipa nose, a kako bi izvornim govornicima pakistanskog jezika sadržina reklamnih brošura, odnosno letaka i PR tekstova, ali i plakata i kataloga, te mnogih drugih marketinških materijala, bila što razumljivija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje