Prevod sa makedonskog na ruski jezik

Prevodi sa makedonskog na ruski jezik

U slučaju da je klijentu potrebno direktno prevođenje sa makedonskog jezika na ruski, njega će da ispune prevodioci i sudski tumači u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji Prevodilački centar Akademije Oxford. I ne samo da će naši stručnjaci da izvrše ovu uslugu u pisanoj formi, već će oni omogućiti klijentima da dobiju na prvom mestu kompletnu obradu dokumenata (prevod i overa sudskog tumača), ali i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na ruski, kao i finalizaciju obrade audio i video sadržaja (prevodi i sinhonizacija i titlovanje), odnosno lekturu i korekturu svih onih materijala za koje je neko možda pokušao da uradi prevod sa makedonskog jezika na ruski, ali to nije uradio dobro.

Najpre da počnemo od usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, budući da moramo da naglasimo da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za ma koju vrstu ove usluge, a što uključuje primenu simultanog, ali i konsekutivnog, odnosno prevođenja uz pomoć šapata, te da klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa makedonskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na makedonski

Isto tako, moramo da pomenemo obradu serija i emisija svih vrsta, kao i filmova, odnosno reklamnih poruka, ali i mnogih drugih audio i video sadržaja, za čiju obradu su naši stručnjaci specijalizovani. A uz njihov prevod sa makedonskog jezika na ruski vam omogućujemo i njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje, kako biste u optimalnom roku dobili kompletnu obradu, to jest materijale koji su spremni za dalje korišćenje i plasiranje, kako na internetu, radiju i televiziji, tako i po potrebi u bioskopu.

Uz ove materijale, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste sadržaja vezanih za oblast interneta, odnosno one čija namena je reklamiranje usluga ili proizvoda (flajeri, brošure, PR tekstovi, plakati, katalozi i drugi), kao i različite tipove časopisa, tekstova i novinske članke, odnosno književna dela i druge materijale.

Moramo se posebno osvrnuti na prevođenje sa makedonskog jezika na ruski za dokumenta, jer sve klijente očekuje i njihova kompletna obrada, koja uključuje i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je ovde sudski tumač. Jedino u onim slučajevima kada se za konkretan dokument zahteva izvršenje dodatne overe to je stavljanje Apostille (haški) pečata, klijent mora samostalno da odnese dokument u one državne institucije koje su nadležne za tu vrstu overe. U svakom slučaju treba pre nego što određeni dokument dostavi nama da potraži informacije vezane za overavanje haškim pečatom, kako bi u velikoj meri sebi olakšao čitav postupak. Pod tim mislimo prvenstveno na činjenicu da se haški pečat na pojedina dokumenta stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja Apostille pečat, a onda se prevode i on i konkretan dokument, pa se tek nakon toga vrši i njegovo overavanje.Takođe, klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa makedonskog jezika na ruski za bilo koju vrstu dokumenata, moraju da ispoštuju i pravila o slanju materijala na prevod, to jest da tom prilikom pošalju i originalna dokumenta, koja sudski tumači koriste prilikom njihovog overavanja. Zato mogu da izvrše lično dostavljanje dokumenata na prevod, odnosno da angažuju bilo koju kurirsku službu da izvrši ovu uslugu, to jest da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, ako im tako više odgovara. Sasvim očekivano, sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, klijenti mogli da pošalju, ali i po završetku prevođenja i da prime preko mejla, ako tako žele. A što se tiče preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti urađeno lično na zahtev klijenata i to u najbližoj poslovnici Akademije Oxford, a imaju mogućnost i da zahtevaju da im budu poslata na određenu adresu. U tom slučaju moraju biti spremni da dodatno plate ovu uslugu, koju će izvršiti određena kurirska služba, a sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ostvaruje saradnju i naplata će biti izvršena prilikom uručenja pošiljke, direktno od klijenta i to po ceni koju formira kurirska služba.

Samo onda kada klijent zahteva hitan prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ima dozvolu da ih prvo pošalje skenirane na mejl, a da posle toga ispoštuje zahtev za slanje originala na uvid, ali je neophodno da u potpunosti poštuje rok koji je zadao za izradu prevoda i overe.

Prevodi reklamnih PR tekstova sa makedonskog na ruski jezik

Sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford su spremni da na zahtev klijenata izvrše i prevođenje reklamnih tekstova sa makedonskog jezika na ruski, ali i mnogih drugih sadržaja iz oblasti marketinga. Tako će oni, prilikom obrade plakata i vizit kartica, odnosnom kataloga, reklamnih letaka i brošura, ali i PR tekstova, flajera i ostalih sličnih materijala, da primenjuju sva pravila koja važe za prevođenje te vrste sadržaja, a to podrazumeva da će oni reklamnu poruku iz originala na pravi način da prilagode duhu ruskog jezika, kako bi svim potencijalnim korisnicima usluge koje se reklamira, odnosno kupcima nekog proizvoda koji se služe hrvatskim jezikom, omogućili da se najpre sa njim upoznaju, a da potom i počnu da ga kupuju, što je osnovni cilj prevođenja ovakve vrste sadržaja.

Našim klijentima omogućujemo i prevod sa makedonskog jezika na ruski za sve vrste književnih dela, a najpre prevodilac i sudski tumač obrađuju romane i dela proze, te beletristiku, kao i poetska dela. A na zahtev klijenata možemo da obradimo i udžbenike, ma koliko oni bili kompleksni, ali i sve vrste časopisa i novinske članke. Takođe, u slučaju da klijent već poseduje materijale za koje je neko pokušao da izvrši prevod sa makedonskog jezika na ruski, ali u tome nije uspeo, pa je potrebno ispraviti postojeće greške, omogućavamo usluge lekture i korekture tako obrađenih sadržaja, koje će naravno izvršiti profesionalni korektori lektori i to uz maksimalnu primenu svih pravila prevodilačke struke za obradu konkretnih sadržaja.

Filmska ostvarenja različitih žanrova i vrsta, kako igranih, tako i animiranih, dokumentarnih, crtanih i svih drugih vrsta filmova, ali i ostale tipove video i audio sadržaja, isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A osim filmova, oni vrše i prevod sa makedonskog jezika na ruski za sve vrste radijskih i televizijskih emisija, odnosno za serije, reklamne poruke i druge vrste video i audio sadržaja. Uz njihov prevod, klijentima omogućujemo da na jednom mestu dobiju njihovog sinhronizovanje, a možemo da izvršimo i titlovanje prevedenih sadržaja ako tako klijentima više odgovara.

Konsekutivni prevod sa makedonskog na ruski jezik

Konsekutivno prevođenje sa makedonskog jezika na ruski je samo jedna vrsta usmenog prevoda koju mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata. Oni će, naravno izvršiti kada je to potrebno i simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i prevod uz pomoć šapat, a klijentima nudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sasvim jasno, vrsta usmenog prevoda će zavisiti samo od podataka o konkretnom događaju, a koje su klijenti dužni da nam na vreme dostave.

Uz usmeni prevod, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na ruski za sve vrste web materijala, a što se primarno odnosi na obradu internet sajtova, ali i online kataloga, odnosno softvera, te web prodavnica i svih ostalih sličnih materijala. Svakako, klijenti kojima su potrebni prevodi sa makedonskog jezika na ruski za pomenute vrste sadržaja mogu da budu sigurni da će prevodilac i sudski tumač posebnu pažnju da obrate i na njihovo optimizovanje za web pregledače. Samim tim što će prevodi biti kvalitetno prilagođeni pretrazi na webu, to će se oni mnogo bolje pozicionirati u okviru globalne pretrage, a to će sve zajedno imati vrlo pozitivan efekat i na poslovanje vlasnika internet sadržaja.

Bilo koje vrste tekstualnih materijala, bez obzira koja je njihova tema i da li su namenjeni prezentovanju za širu javnost ili su isključivo u pitanju stručni sadržaji, ćemo takođe da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A posebno je važno da istaknemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa makedonskog jezika na ruski za bilo koji tekst mogu sadržaje da nam pošalju i preko mejla, a nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovo prevođenje mogu na isti način da ih dobiju, čime će maksimalno da uštede i novac i vreme. Uz tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga, psihologije, medicine, farmacije i sociologije, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije i menadžmenta, ali i filozofije, ekonomije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija i turizma, kao i bankarstva i politike, ali i komunikologije i još mnogo drugih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevođenje građevinskih projekata sa makedonskog na ruski jezik

Sve zainteresovane klijente kojima su potrebni prevodi građevinskih projekata sa makedonskog jezika na ruski u svakoj od brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihovo overavanje, koje vrše sudski tumači, čime oni u velikoj meri štedi vreme, kao i novac, jer će na jednom mestu i to vrlo brzo da dobiju građevinske projekte prevedene u ovoj kombinaciji jezika koje mogu da predaju svakoj nadležnoj službi kada se javi potreba za tim naravno.

Naši stručnjaci obrađuju i ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, ali i sva ona koja se tiču tehničke, medicinske i tenderske, kao i poslovne dokumentacije. A oni će, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i uputstva za rukovanje, ali i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, sve vrste poslovnih odluka, osnivačke akte preduzeća, ali i bilanse uspeha, statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja i sva nepomenuta ostala dokumenta koja čine navedene tipove dokumentacija.

Sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata vrše prevođenje sa makedonskog jezika na ruski i za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što primarno znači da će da prevedu bilo koju vrstu uverenja i potvrda, ali i saglasnosti i izjava (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta). Sva pravna i sudska akta, kako tekovine Evropske Unije i sudske presude i žalbe, tako i punomoćja za zastupanje, licence i ugovore, odnosno sudske presude, rešenja i odluke ćemo takođe da prevedemo, pa overimo pečatom sudskog tumača.

Kada je to potrebno našim klijentima, pored svih dokumenata koje smo ovom prilikom pomenuli, naglašavamo da prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva lična dokumenta, ali i ona koja su vezana za oblast bilo obrazovanja, bilo nauke (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Mada je za većinu dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa makedonskog jezika na ruski dovoljan postupak koji sprovode prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford (prevod i overa sudskog tumača), postoje i ona dokumenta za koja zakon zahteva stavljanje dodatne vrste overe, odnosno stavljanje Apostille ili haškog pečata. A ovaj pečat ne mogu da stave naši stručnjaci, pa je samim tim neophodno da klijent izvrši sve potrebne provere u nadležnim službama, a koje su vezane za stavljanje haškog pečata na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa makedonskog jezika na hrvatski, ali isto tako i da ispoštuje pravila o dostavljanju originalnih materijala na prevod, kako bi mogla da bude izvršena usluga njihove overe pečatom sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje