Prevodi sa makedonskog na flamanski jezik

Prevod sa makedonskog na flamanski jezik

U konkretnoj jezičkoj varijanti je dostupno kako usmeno prevođenje, tako isto i obrada apsolutno svakog sadržaja u pisanoj formi.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika pružiti uslugu usmenog prevoda i to u sve tri varijante. A to znači da se izvršava kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa makedonskog jezika na flamanski. Uzevši u obzir da mogu biti primenjene sve te usluge, naročito je važno da se ponuda pravilno formira, u smislu da se propisno analiziraju podaci o samom događaju. Zapravo se određuje koji tip usmenog prevoda treba da bude primenjen na osnovu podataka o lokaciji same manifestacije, odnosno o broju učesnika i o trajanju. Inače, svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima, koji trenutno važe za posebno pristupačne.

Sve vrste video i audio materijala će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade, a zatim će njihove kolege da po zahtevu izvrše uslugu kako stručne sinhronizacije takvih sadržaja, tako isto i titlovanja, te će tako klijentima omogućiti njihovu kompletnu obradu.Prevođenje sa makedonskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na makedonski

Uz novinske članke i časopise, zaposleni ove institucije obrađuju i popularne, ali i stručne tekstove, zatim književna dela svih vrsta i udžbenike.

Podrazumeva se da se po zahtevu klijenata izvršavaju i direktni prevodi reklamnih materijala sa makedonskog jezika na flamanski. Značajno je istaći i to da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju naročito vode računa o pravilima koja podrazumeva oblast marketinga, tako da će i sa njima i sa aktuelnim pravilima ciljanog jezika njihovu sadržinu u potpunosti usaglasiti.

A da bi klijenti koji imaju obrađene sadržaje i to bilo koje vrste u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni, mogli da ih koriste u praksi, pobrinuće se korektori i lektori navedene institucije, koji će na zahtev izvršiti njihovu stručnu redakturu. Jednostavnije govoreći, oni će sve propuste koje budu tom prilikom uočili da isprave u skladu sa pravilima flamanskog jezika, odnosno sa pravilima same struke i da ih usaglase u potpunosti sa originalima.Ne samo da su dostupni direktni prevodi internet prodavnica sa makedonskog jezika na flamanski, nego i aplikacija svih vrsta, web sajtova i programa, odnosno internet kataloga i ostalih sadržaja koji se tiču računara i globalne mreže. U tom slučaju će klijent na raspolaganju imati i uslugu stručnog optimizovanja svih takvih materijala, budući da prevodilac i sudski tumač implementiraju tom prilikom i smernice SEO (Search Engine Optimisation). Ustvari oni tada usaglašavaju sadržinu svih pomenutih web materijala sa pravilima same pretrage, te im na taj način mnogo bolju pozicioniranost i omogućuju u okviru globalne pretrage na internetu.

Na mejl bi trebalo sve sadržaje tog tipa vlasnici da dostave na prevod, a svakako su ponuđene i nešto drugačije mogućnosti, o čemu pojedinci mogu dobiti sve relevantne informacije u samom predstavništvu pomenute institucije. Takođe naglašavamo da se nudi isti takav princip i preuzimanja obrađenih materijala tog tipa, a ukoliko klijentu to odgovara.

Trebalo bi napomenuti i to da su ovi stručnjaci specijalizovani kako za direktno prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na flamanski, tako isto i za njihovu overu, koja je u potpunosti usaglašena sa slovom zakona. Da budemo precizniji, sudski tumač i prevodilac poštuju aktuelna pravila, te klijentima omogućuju da u optimalnom roku dobiju sadržaje tog tipa, koji su u potpunosti spremni za dalje korišćenje.

Neophodno je da na uvid vlasnik dokumenata dostavi originale, zato što upravo njih sa prevedenim sadržajima ovlašćeni sudski tumač mora uporediti.

Omogućene su tri opcije za dostavljanje originalnih dokumenata, te uključuju ili njihovo slanje preko “Pošte Srbije“, ali samo preporučeno ili putem kurirske službe, a naravno da se klijent može odlučiti i za opciju da lično u određenu poslovnicu dođe i donese željena dokumenta na obradu.

Da bi celokupan postupak, koji predviđa obrada bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljeni i ubrzan, vlasnik treba da kontaktira osnovni sudski tumač, koji je nadležan za sprovođenje takozvane nadovere. Ovom prilikom moramo naglasiti da ona uključuje stavljanje Apostille, odnosno takozvanog Haškog pečata na dokumenta, a da profesionalni prevodioci i sudski tumači ove institucije u tom slučaju nisu nadležni za izvršenje usluge. Baš iz tog razloga bi trebalo vlasnici da dobiju informacije da li pomenuti pečat mora biti stavljen na njihova dokumenta, to jest da li se overa njime vrši nakon što pomenuti stručnjaci budu izradili direktan prevod sa makedonskog jezika na flamanski ili pre nego što uopšte pristupe obradi bilo kog dokumenta.

Kako pravna akta i sadržinu poslovne, građevinske i medicinske, odnosno tehničke, tenderske i lične dokumentacije, tako zaposleni ove institucije mogu da obrade i različite tipove uverenja, saglasnosti i izjava, odnosno potvrda, a što se odnosi na dokumenta koja nadležnim institucijama moraju biti predata.

Isto tako će biti omogućeno zainteresovanima da dobiju i prevod u navedenoj varijanti jezika i overu za sva ona dokumenta, koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, ali i za bilo koje druge sadržaje, s tim što je vrlo važno da klijent na uvid priloži i originale konkretnih dokumenata.

Odlučiće svaki pojedinac da li želi kompletno obrađena dokumenta lično da preuzme u samom predstavništvu ili mu više odgovara varijanta dostavljanja na željenu adresu. Uzevši u obzir da usluga dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata preko kurirske službe nije uračunata u cenu osnovne usluge, podrazumeva se da će vlasnik morati tu uslugu i da plati. Zaposleni u konkretnoj službi za dostavu će svakoga od njih detaljno da obaveste i o postupku isporuke prevedenih, te pečatom zvanično ovlašćenog lica overenih dokumenata i o visini nadoknade, uzevši u obzir da se ona usklađuje sa aktuelnim cenovnikom kurirske službe.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa makedonskog jezika na flamanski

Podrazumeva se da će svaki klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa makedonskog na flamanski jezik u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti i uslugu njihove overe, a koju će tom prilikom zvanično ovlašćeni sudski tumači vršiti.

Ne samo rezultate naučnih istraživanja, nego i naučne patente, ali i sadržinu naučnih radova, te mnogih drugih materijala koji su isključivo za oblast nauke vezani će prevodioci i sudski tumači te institucije propisno obraditi.

Ispoštovaće i zahtev klijenata vezano za obradu kako potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, tako isto i mnogih drugih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primer seminarski i diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavni planovi i programi fakulteta.

A pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sva lična dokumenta, jer su u ponudi kako direktni prevodi krštenice, umrlice i venčanog lista sa makedonskog na flamanski jezik, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, tako isto i uverenja o državljanstvu, pasoša i svih vrsta dozvola (vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak, radna dozvola), ali i potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu i mnogih drugih ličnih dokumenata.

Trebalo bi naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju kako saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju i svaki drugi dokument koji u skladu sa pravilima treba klijenti da predaju nadležnim institucijama, a što su u većini slučajeva različiti tipovi potvrda i uverenja, ali i izjava i saglasnosti.

Za direktno prevođenje pravnih akata sa makedonskog na flamanski jezik su članovi tima svake poslovnice ove institucije, takođe specijalizovani. Dakle, klijenti od njih mogu zahtevati, pored ostalog i kompletnu obradu sudskih žalbi, odluka i rešenja, odnosno sudskih presuda i tužbi, kao i tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje i licenci, te sertifikata svih vrsta, odnosno svih onih dokumenata koja su vezana bilo za oblast prava ili za sudstvo.

Još bi trebalo naglasiti i to da će sadržina različitih tipova dokumentacija biti u skladu sa važećim pravilima obrađena, što znači da će sudski tumači i prevodioci najpre izraditi u datoj jezičkoj kombinaciji profesionalan prevod, a posle toga i overu.

Sem specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarskih nalaza, to jest celokupne sadržine medicinske dokumentacije, u ponudi je i direktan prevod poslovne dokumentacije sa makedonskog na flamanski jezik (osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture i uopšteno govoreći, svaki dokument koji je na određeni način vezan za poslovanje ili konkretne firme ili nekog preduzetnika).

Isto tako će sudski tumač i prevodilac ispuniti očekivanja svakog klijenta, kome su u ovoj varijanti jezika prevodi potrebni kako za građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, tako isto i za svaki drugi dokument koji je svrstan bilo u građevinsku dokumentaciju, bilo u tendersku ili tehničku.

Prevodi vizit kartica sa makedonskog na flamanski jezik

U izuzetno kratkom roku će prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružiti, a na raspolaganju je klijentima i direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa makedonskog jezika na flamanski, odnosno svih ostalih marketinških materijala. Naročito je značajno napomenuti da će tom prilikom prevodilac i sudski tumač implementirati pravila reklamiranja, tako da će omogućiti izvornim govornicima flamanskog jezika da vrlo lako razumeju šta je predstavljeno kroz konkretne materijale, jer je određena reklamna poruka upravo njima i namenjena.

Kada to nekome bude bilo potrebno, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene i pravila sva tri tipa usmenog prevoda, jer su specijalizovani kako za simultano i konsekutivno, tako isto i za prevođenje uz pomoć šapata u konkretnoj kombinaciji jezika. Inače je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje navedeno u ponudi ove specijalizovane institucije, što znači da će klijent za čiji događaj ta vrsta usluge bude primenjena, imati na raspolaganju korišćenje najkvalitetnije moguće opreme. Zapravo je posebno bitno da osoba, koja je zainteresovana za tu uslugu, obavesti članove tima konkretnog predstavništva o tome na koji način bi trebalo manifestacija da bude organizovana. A osim podataka o mestu na kome će biti održana, važno je da dostavi i one koji su vezani kako za trajanje, tako isto i za broj učesnika, pošto su upravo to parametri koji se prilikom odabira konkretne vrste usmenog prevoda uzimaju u obzir.

Profesionalni prevodi udžbenika sa makedonskog jezika na flamanski, ali i književnih dela su, takođe na raspolaganju zainteresovanima, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu stručnih, odnosno ilustrovanih, te dečiji, ali i svih ostalih vrsta časopisa.

Trebalo bi posebno istaći informaciju da je usluga profesionalne redakture, koja uključuje kako korekturu, tako isto i lekturu sadržaja, dostupna u okviru svakog predstavništva navedene institucije. Takođe moramo naglasiti i to da korektori i lektori te usluge izvršavaju po zahtevu klijenata, odnosno onda kada je potrebno da se načinjene greške u sadržajima različite vrste isprave.

Kada se bude zahtevalo, zaposleni navedene institucije će ne samo prevesti sve web materijale u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, nego će uraditi i njihovu profesionalnu optimizaciju. Da objasnimo, zapravo će sudski tumači i prevodioci izvršiti implementaciju SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da će kako online prodavnice i aplikacije, odnosno veb sajtove, tako isto i internet kataloge, ali i programe, te ostale onlajn sadržaje usaglasiti primarno sa pravilima pretrage. Cilj takvog pristupa jeste da se obezbedi klijentima mnogo bolja pozicioniranost za konkretne materijale, jer će to imati pozitivan odraz i na njihovo poslovanje.

A osim serija i reklamnih poruka, u poslovnicama ove institucije su dostupne i usluge profesionalne obrade svih vrsta filmova, ali i reklamnih poruka, te mnogih drugih video i audio materijala. Sem osnovne usluge, svim klijentima je na raspolaganju i mogućnost angažovanja onih stručnjaka, koji će njihovo titlovanje ili sinhronizaciju izvršiti, te tako sve pomenute materijale kompletno obraditi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje