Prevođenje sa makedonskog na pakistanski jezik


Prevodi sa makedonskog na pakistanski jezik

U obe varijante je pomenuta usluga dostupna i to širom Srbije, uzevši u obzir da na više od 20 lokacija Prevodilački centar Akademije Oxford ima svoje poslovnice. A u svakoj od njih su prevodioci i sudski tumači zaposleni, te će oni na zahtev klijenata izvršiti i usmeni prevod sa makedonskog na pakistanski jezik i obradu bilo kog sadržaja pisanim putem.

Naglasili bismo i to da je usluga usmenog prevoda dostupna u sve tri postojeće varijante, pošto ovi stručnjaci izuzev simultanog i prevoda uz pomoć šapata, u navedenoj varijanti jezika izvršavaju i konsekutivni prevod. Ponudom ove specijalizovane institucije je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje obuhvaćeno, a posebno je važno da svako ko je zainteresovan za pomenutu vrstu prevoda, podatke o organizaciji manifestacije blagovremeno dostavi. Očekuje se da klijent informiše zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije kako o tačnom broju ljudi koji će tada biti prisutni, tako isto i o trajanju događaja, te obavezno o svim detaljima vezano za mesto njegovog održavanja. Kada budu izvršili analizu svih tih podataka, ovi stručnjaci će formirati finalnu ponudu, odnosno odabraće adekvatnu vrstu usmenog prevoda.

Kad god bude za tim postojao zahtev, prevodilac i sudski tumač će navedenu uslugu pružiti i za marketinške materijale, tako da će biti izrađeni direktni prevodi flajera i letaka sa makedonskog jezika na pakistanski, odnosno PR tekstova, zatim plakata i brošura, ali i vizit kartica, kataloga i ostalih reklamnih sadržaja.Prevođenje sa makedonskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na makedonski

Naravno da mogu u datoj varijanti jezika obraditi i bilo koje književno delo, ali i časopis, zatim udžbenik ili novinski članak. Isto tako će se pomenuti stručnjaci pobrinuti da prevedu kako naučne tekstove i to nevezano za temu kojom se bave, tako isto i popularne. Jedna od dodatnih usluga koje izvršavaju sudski tumači i prevodioci jeste optimizovanje web materijala, a za koje će prethodno biti izrađen prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Stvar je u tome da će oni implementirati alate SEO (Search Engine Optimisation), pa će na taj način sadržinu onlajn prodavnica i aplikacija, odnosno web sajtova i internet kataloga, te programa i ostalih online sadržaja, sa aktuelnim pravilima pretrage na internetu uskladiti.

Takođe mogu biti obezbeđeni i direktni prevodi video i audio materijala sa makedonskog jezika na pakistanski, ali svi klijenti zainteresovani za tu uslugu treba da znaju da ova institucija nudi i mogućnost njihovog titlovanja, kao i profesionalnog sinhronizovanja.

Inače svako predstavništvo ove specijalizovane institucije zapošljava kako korektore, tako i lektore, tako da je usluga takozvane redakture zainteresovanima na raspolaganju. Uz maksimalno poštovanje pravila ciljanog jezika će u tom slučaju biti izvršena lektura sadržaja bilo koje vrste, kao i njihova korektura, te će oni u potpunosti da budu usklađeni sa originalima.Elektronski će sve ove sadržaje klijent na obradu dostaviti ako želi, s tim da postoje i drugačije opcije, a o tome će biti informisan direktno u samoj poslovnici. Obično se i preuzimanje vrši na isti način, a ako bilo kome ne odgovara da na mejl pošalje ili tako primi obrađene sadržaje ovog tipa, može kontaktirati najbližu poslovnicu navedene institucije i o ostalim opcijama se informisati.

Budući da sudski tumač i prevodilac obradu dokumenata izvršavaju u skladu sa pravilima, to oni klijentima obezbeđuju kako prevod dokumenata sa makedonskog jezika na pakistanski, tako isto i uslugu njihove overe, jer tako aktuelni zakon predviđa.

Upravo zbog postupka overe klijenti moraju na uvid dostaviti originalna dokumenta, tako da ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili prepustiti nekoj kurirskoj službi da to uradi, a mogu ih i u samo predstavništvo dostaviti lično.

Ako nekome ne odgovara varijanta da prevedene i overene sadržaje preuzme lično u samoj poslovnici ili će zahtevati da mu na željenu adresu kompletno obrađena dokumenta dostavi nadležna kurirska služba. U tom slučaju je njegova obaveza uslugu da plati i to u trenutku preuzimanja pošiljke, uzevši u obzir da u osnovnu cenu ona nije uračunata.

Svakako da će biti izrađeni i hitni prevodi dokumenata sa makedonskog jezika na pakistanski, što podrazumeva nešto drugačija pravila. Naime, prevodioci i sudski tumači moraju u što kraćem roku da dobiju sadržaje, a kako bi omogućili klijentu njihovu brzu obradu, tako da ih na mejl tom prilikom mora prvo poslati. Naravno da će ispoštovati vlasnik dokumenata u potpunosti već navedeno pravilo, vezano za dostavljanje originala na uvid, ali je neophodno da u što kraćem roku on to učini.

Zakonom je propisano za koja dokumenta se vrši takozvana nadovera, odnosno na koji način se na te sadržaje mora staviti Haški ili Apostille pečat. A s obzirom na to da sudski tumači i prevodioci tom prilikom nemaju pravo overu da izvrše, pošto im nadležne institucije nisu dale adekvatna ovlašćenja za to, očekuje se da podatke o konkretnom tipu overe pribavi vlasnik dokumenata samostalno. Napominjemo da nadležnost u tom slučaju ima osnovni sud, odnosno zaposleni u njegovim specijalnim odeljenjima, pa je neophodno da ih klijent prvo kontaktira i sazna da li Apostille pečat na njegova dokumenta mora biti stavljen, odnosno u kom tačno trenutku se overa Haškim pečatom mora izvršiti.

Počev od ličnih dokumenata, preko poslovne i tehničke, odnosno građevinske dokumentacije, pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske i medicinske dokumentacije, klijenti mogu dobiti kompletno obrađena sva ostala dokumenta.

Naravno da može biti izvršeno i direktno prevođenje pravnih akata sa makedonskog jezika na pakistanski, a isto tako se podrazumeva da će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi i dokumenta, koja se tiču nauke ili obrazovanja.

Izuzetno je značajno naglasiti i to da zaposleni ove institucije prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, odnosno overu, mogu izvršiti i za sve tipove izjava i uverenja, kao i potvrda i saglasnosti, to jest za dokumenta koja nadležne institucije zahtevaju. Podrazumeva se da i sva ostala dokumenta, a koja ovom prilikom nisu navedena, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju na zahtev klijenata, ali je vrlo važno da već navedeno pravilo o dostavljanju originala na uvid tom prilikom mora biti ispoštovano.

Prevodi novinskih članaka sa makedonskog jezika na pakistanski

Bilo kojom temom da se bave članci iz novina, njih će zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevesti. Naravno da su oni specijalizovani i za direktan prevod časopisa sa makedonskog na pakistanski jezik, a kojom prilikom će izuzev ilustrovanih i dečijih, obraditi i stručne, odnosno naučne časopise.

Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i usluga obrade udžbenika, kao i književnih dela beletristike, zatim pesama i romana, ali i svih ostalih kako proznih dela književnosti, tako isto i poetskih.

Napomenuli bismo i to da sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti jezika profesionalno da obrade kako stručne tekstualne materijale, bez obzira kojom tematikom se bavili i koliko da su obimni i kompleksni, tako isto i one, koji se smatraju popularnim, jer će biti dostupni većem broju čitalaca.

Važno je da svi klijenti, koji prevod za sadržaje različite vrste u toj jezičkoj kombinaciji imaju, znaju da ova specijalizovana institucija zapošljava i lektore, odnosno korektore. A zapravo to znači da oni mogu njih angažovati ukoliko je potrebno prevedene materijale bilo koje vrste ispraviti, odnosno sve načinjene propuste i greške u njima ustanoviti, te uskladiti sadržinu prevoda kako sa pravilima pakistanskog jezika, tako isto i sa originalnim materijalima. Na taj način će klijenti u relativno kratkom roku dobiti prevedene sadržaje, koje će bez ikakvih smetnji imati pravo u različitim prilikama da koriste.

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše sva tri tipa usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, to je izuzetno važno da zainteresovani za njihovo angažovanje dostave sve neophodne informacije o načinu organizacije manifestacije, za koju je potrebno da bude izvršeno usmeno prevođenje sa makedonskog na pakistanski jezik. Od klijenata se baš iz tog razloga zahteva da informišu zaposlene u jednoj od poslovnica kako o trajanju događaja, tako isto i o tačnom mestu njegovog održavanja, to jest osnovnim karakteristikama lokacije, ali isto tako i o očekivanom broju učesnika. Tek kada pomenute podatke budu dobili, ovi stručnjaci će ih analizirati i odrediti da li je potrebno primeniti prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji ili simultani, odnosno konsekutivni. Budući da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to će se i ta usluga naći u ponudi, a ukoliko bude bilo u skladu sa predviđenom vrstom usmenog prevoda.

Bilo koji internet materijal će sudski tumač i prevodilac da obrade na zahtev klijenata, a svakako da će izvršiti i optimizaciju tih sadržaja ukoliko je potrebno. Naime, oni imaju neophodno znanje vezano za primenu SEO pravila u praksi (Search Engine Optimisation), tako da sadržinu web sajtova, ali i softvera (svi tipovi aplikacija i programa), kao i online kataloga, potom internet prodavnica i sličnih materijala, na najbolji mogući način usklađuju sa pravilima koja važe u pretrazi. Vremenom sve to dovodi do značajno boljeg pozicioniranja konkretnih sadržaja na internetu, odnosno do boljeg poslovanja njihovih vlasnika.

U skladu sa iznetim zahtevima se izvršavaju i direktni prevodi filmova sa makedonskog na pakistanski jezik, a u kom slučaju ovi stručnjaci obrađuju kako igrane filmove različitih žanrova, tako isto i animirane, zatim dokumentarne i crtane filmove. Svakako da će prevesti i reklamne poruke, potom emisije obrazovnog i informativnog, ali i zabavnog karaktera, te serije i dečije televizijske ili radijske emisije, ali i mnoge druge video ili audio materijale. Uzevši u obzir da ova specijalizovana institucija zapošljava i lica, koja na zahtev klijenata izvršavaju titlovanje ili sinhronizovanje ovakvih materijala, klijenti će vrlo brzo dobiti profesionalno i kompletno obrađene sadržaje tog tipa, što znači da će moći da ih prezentuju budućim slušaocima ili gledaocima na različitim medijima ili u bioskopu.

Kada neko zahteva obradu marketinških materijala, prevodilac i sudski tumač izuzetno vode računa da reklamnu poruku iz flajera ili brošura, odnosno plakata i reklamnih letaka, ali i PR tekstova i ostalih reklamnih materijala, prenesu na najbolji mogući način izvornim govornicima pakistanskog jezika. Podrazumeva se da će oni ostvariti zahteve i onim klijentima, kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za vizit kartice, ali i za mnoge druge reklamne sadržaje.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa makedonskog na pakistanski jezik

Kada budu ostvarivali zahteve klijenata vezano za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa makedonskog jezika na pakistanski, a u koju su izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda svrstani i lekarski nalazi, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta, prevodioci i sudski tumači izvršavaju i uslugu overe, pošto je takav princip obrade predviđen trenutno aktuelnim zakonom.

Zapravo se radi o tome da kada je dokument samo preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali ne i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, on se sa pravnog i zakonskog stanovišta ne smatra validnim, pa je zato vrlo važno da poseduje taj pečat, kako bi bilo potvrđeno da je njegova i sadržina originalnog dokumenta potpuno ista.

Baš zbog celokupnog postupka obrade bilo kog dokumenta jeste iznet zahtev pred klijente da originale obavezno dostave na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču. Preporučuje se vlasnicima sadržaja da maksimalno pojednostave celokupan postupak, te da nastoje samostalno informacije o overi Apostille, odnosno Haškim pečatom da dobiju u okviru nadležnih institucija, pošto zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford za tu uslugu nisu ovlašćeni.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika kompletno obraditi i sva ona dokumenta, koje će kasnije nadležnim službama njihovi vlasnici morati da predaju. Tom prilikom će oni prevesti, odnosno overiti sve tipove potvrda, zatim saglasnosti i izjava, kao i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta iz te grupe).

Pobrinuće se zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije i da izvrše direktno prevođenje rešenje o osnivanju pravnog lica sa makedonskog jezika na pakistanski, ali i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su na primer osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, te godišnji poslovni izveštaji, revizorski izveštaji i mnoga druga dokumenta, koja su vezana za poslovanje kako određenog preduzeća, tako i bilo kog preduzetnika.

Biće ostvareni zahtevi klijenata i vezano za prevod svih ličnih dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A izuzev pasoša i lične karte, te uverenje o državljanstvu i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i radnu dozvolu, zatim izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu, ali i radnu dozvolu i svaki drugi lični dokument, a koji prema aktuelnim pravilima bude na obradu bio dostavljen.

Isto tako će se članovi tima svakog predstavništva ove institucije potruditi da u što kraćem roku kompletno obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, tako isto i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i svaki drugi dokument, koji prema pravilima ulazi bilo u tehničku ili tendersku, bilo u građevinsku dokumentaciju.

Podrazumeva se da će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe i rešenja, a biće izvršen i direktan prevod sudskih tužbi i odluka sa makedonskog jezika na pakistanski, te će po zahtevu klijenata u skladu sa pravilima obraditi i ugovore, zatim punomoćje za zastupanje i sudske presude, ali i različite vrste sertifikata i licenci, to jest sva dokumenta koja se smatraju pravnim aktima.

Ukoliko to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i izvršiti overu za sve sadržaje, koji se na određeni način tiču nauke ili obrazovanja. Najpre mislimo na seminarske i diplomske, odnosno naučne radove, s tim što će naravno sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, te naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, a po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa makedonskog jezika na pakistanski, ali i prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, odnosno svih ostalih materijala, koji se navedenih oblasti tiču.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje