Prevod sa makedonskog na španski jezik

Prevodi sa makedonskog na španski jezik

Sudski tumači i prevodioci koji čine deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu, kada je to potrebno klijentima da urade i direktan prevod sa makedonskog jezika na španski i to za apsolutno bilo koju vrstu kako dokumenata, tako i drugih sadržaja.

Oni će da prevedu najpre književna dela i sve vrste tekstova, ali i udžbenike, a ako to zahtevaju klijenti možemo da ponudimo i u navedenoj jezičkoj kombinaciji obradu web sajtova, online kataloga i prodavnica i mnogih drugih vrsta materijala koji su vezani za oblast interneta. Takođe radimo i prevod sa makedonskog jezika na španski za tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, ali za one stručne, bez obzira da li je njihova tema vezana za neke uobičajene oblasti, kao što su na primer ekonomija, turizam, obrazovanje i psihologija ili je reč o stručnim tekstovima iz oblasti građevinske industrije, menadžmenta, farmacije i medicine, komunikologije, odnosno prava, marketinga, nauke, ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija ili nekih drugih oblasti. Jednostavnije rečeno, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika tekst bilo koje tematike.Prevođenje sa makedonskog na spanski
Prevođenje sa spanskog na makedonski

Članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, odnosno reklamne flajere i letke, plakate, kataloge, kao i PR tekstove i brošure, pa čak ako je potrebno i vizit karte, prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika. A naši stručnjaci pružaju i uslugu koja podrazumeva usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na španski. Ne zaboravite da prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa potrebama događaja da izvrše i simultani, ali i konsekutivni, kao i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika, pa je zato vrlo važno da nas informišete o konkretnom događaju, kako bi smo prilagodili maksimalno ovu uslugu i primenili upravo onaj tip prevoda koji će zadovoljiti sve te zahteve. Uz ovu uslugu klijentima kojima je to potrebno, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju klijentima i kompletnu obradu video i audio materijala, jer uz prevod sa makedonskog jezika na španski za filmove različitih žanrova, odnosno emisije informativnog i zabavnog karaktera i to kako one koje treba da budu emitovane na radiju, tako i za televizijske, ali i za serije, reklamne poruke i mnoge druge video i audio sadržaje, nudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, odnosno po potrebi titlovanje prevedenih materijala.

Kompletnu obradu nudimo klijentima i za sve vrste dokumenata, a pritom mislimo najpre na njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na španski, a zatim i na overu pečatom sudskog tumača. Time našim klijentima omogućujemo da u kratkom roku dobiju dokumenta koja mogu da se predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer su potpuno zakonski i pravno važeća. Ali, zato zahtevamo da nam na uvid dostavite originalne materijale, kako bismo mogli da izvršimo overu, a preporučujemo vam i da proverite pre nego što to uradite da li se za vaša dokumenta zahteva overa Apostille (haškim) pečatom. Ovaj pečat ne mogu da stave prevodilac i sudski tumač u Akademiji O, jer nisu zaduženi i ovlašćeni za taj posao, tako da vam preporučujemo da saznate sve što je potrebno, to jest da li je on neophodan za vaša dokumenta i da li se stavlja kada naši stručnjaci završe njegovu obradu ili pre toga, čime ćete uštedeti svoj trud i novac.Naglašavamo da naši stručnjaci prevode apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, počev od onih koja se predaju nadležnim institucijama, što su zapravo različite vrste potvrda i saglasnosti, odnosno svi tipovi izjava i uverenja, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (rezultati naučnih istraživanja, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomi, naučni radovi i patenti, seminarski i diplomski radovi i ostalo), kao i sva dokumenta koja se svrstavaju u pravna akta (sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, tužbe, odluke, presude i rešenja, tekovine Evropske Unije, licence, ugovori i druga).

Sve vrste dokumentacija, počev od građevinske, preko poslovne i tenderske, pa do medicinske i tehničke, takođe možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumač, između ostalog, klijentima nude prevođenje sa makedonskog jezika za španski za građevinske projekte, rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća, odnosno za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a koja se svrstavaju u navedene vrste dokumentacija.

Imate mogućnost da nam sadržaje na prevod pošaljete preko mejla, što se odnosi samo na one koji ne zahtevaju overu, ali i da ih lično donesete u jednu od naših poslovnica ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. A nakon što naši stručnjaci budu završili obradu dostavljenih materijala, možemo da vam ih pošaljemo na mejl, ali opet ovo važi samo u onim situacijama kada su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na španski bez overe sudskog tumača. Uz to, postoji mogućnost da prevedene materijale preuzmete lično ili da vam ih isporučimo preko kurirske službe na određenu adresu, ali ova usluga podleže dodatnoj naplati i to po ceni koju navede kurirska služba.

Hitan prevod dokumenata je jedini slučaj kada vam je dozvoljeno da prvo izvršite njihovo slanje na mejl, a zatim i dostavite originale na uvid i to na bilo koji od pomenutih načina, ali je uslov da odaberete onaj koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač bili u prilici da ispoštuju vaš zahtev i omoguće vam da prevedena dokumenta i overena dobijete u navedenom roku.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa makedonskog jezika na španski

Kompletna usluga obrade punomoćja za zastupanje očekuje klijente u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a to znači da će prevodioci i sudski tumači najpre da izvrše njihov prevod sa makedonskog na španski jezik, a zatim i da overe prevod pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača koji je član našeg tima. Samim tim će i klijenti da dobiju kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje, tako da će prevedeno punomoćje za zastupanje moći praktično odmah po završetku obrade da predaju gde god je to potrebno.

Pored toga, naši stručnjaci prevode i sva ostala pravna akta, što podrazumeva ne samo ugovore, sertifikate i licence, već i tekovine evropske Unije, ali i sudska rešenja, odnosno žalbe, odluke, tužbe i presude. Ako to zahtevaju klijenti, nudimo i direktan prevod sa makedonskog na španski jezik za različite vrste dokumentacija, te obrađujemo sva ona dokumenta koja čine ličnu, medicinsku i građevinsku, ali i poslovnu i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Pored toga vršimo i prevođenje u navedeno jezičkoj kombinaciji za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tako da prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju sve vrste saglasnosti i uverenja, ali i potvrda i izjava (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i o stalnomzaposlenju).

Takođe, možemo da obradimo i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, kao što su rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi, a prevodimo i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenata iz pomenutih oblasti.

Naglašava da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa makedonskog na španski jezik za bilo koji dokument moraju da ispoštuju pravilo o slanju originalnih dokumenata na uvid, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ih obrade u skladu sa zakonskim odredbama. Uz to, potrebno je i da se klijenti pre toga raspitaju u tome da li je neophodno izvršiti i overavanje haškim (Apostille) pečatom za ta dokumenta.

Prevodi reklamnih brošura sa makedonskog jezika na španski

Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje reklamnih brošura sa makedonskog na španski jezik, ali i da obrade ostale sadržaje iz oblasti marketinga (katalozi, PR tekstovi, plakati, flajeri, vizit karte i ostalo).

Oni će, takođe da prevedu i sve tipove tekstualnih materijala, kako one čija tema je vezana za neke uobičajene oblasti, poput psihologije, obrazovanja, politike, turizma, ekonomije i farmacije, tako i one koji spadaju u, da tako kažemo stručne oblasti, a pritom se misli na ekologiju i zaštitu životne sredine, menadžment i informacione tehnologije, ali i na oblast građevinske industrije, te komunikologije i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovde nismo naveli.

Lektor i korektor koji su deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu, na zahtev klijenata da izvrše redakturu materijala koji su prevođeni u ovoj jezičkoj kombinacija, ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima, pa je potrebno da budu ispravljene postojeće greške.

Uz sve pomenute usluge koje podrazumevaju prevod sa makedonskog na španski jezik u pisanoj formi, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje, kada je to potrebno klijentima. A osim što će izvršiti konsekutivni i simultani prevod, oni mogu da klijentima ponude i prevođenje uz pomoć šapata sa makedonskog na španski jezik. Upravo zato što su kvalifikovani za sve pomenute vrste usmenog prevoda, to je i najvažnije da nas obavestite na vreme o konkretnom događaju i da nam date sve potrebne detalje, kako bi smo mogli uslugu da prilagodimo njegovim zahtevima. Takođe, svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to neophodno, odnosno kada odgovara vrsti prevoda koja se primenjuje za događaj koji klijent organizuje.

Prevod igranih filmova sa makedonskog na španski jezik

Da bi prevođenje igranih filmova sa makedonskog jezika na španski bilo kompletno, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijente očekuje i njihovo titlovanje. A u slučaju da ih više zanima sinhronizovanje igranih filmova, spremni smo da izvršimo i ovu uslugu na njihov zahtev. Prevodimo i crtane, ali i animirane, odnosno dokumentarne filmove, kao i sve vrste serija, a kada je potrebno možemo da uradimo i direktan prevod sa makedonskog jezika na španski i za sve vrste emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge), ali i za reklamne poruke i serije.

Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade i članke iz novina, ali i različite vrste časopisa, odnosno udžbenike i književna dela. One materijale koji su isključivo vezani za oblast interneta, kao što su recimo web katalozi i prodavnice, odnosno softveri (programi i aplikacije), ali i sajtovi, takođe obrađujemo po vašem zahtevu. Sudski tumač i prevodilac koji će da izvrše njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na španski će da urade i kvalitetno optimizovanje prevedenih materijala za internet pretraživače. A osnovni cilj pružanja ovakve vrste usluge jeste da se prevedeni internet materijali nađu što pre među prvim rezultatima pretrage, čime će njihovi vlasnici biti u naročitoj prednosti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje