Prevod sa makedonskog na srpski jezik

Prevodi sa makedonskog na srpski jezik

Osim prevoda sa našeg na makedonski jezik, klijenti nam često zahtevaju i prevod u suprotnom pravcu, a naši prevodioci i sudski tumači su podjednako dobro obučeni i za ovu vrstu prevoda.

Najpre da se osvrnemo na prevođenje dokumenata sa makedonskog jezika na srpski, jer je to ujedno i usluga koja je u praksi najzastupljenija. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev da prevedu apsolutno sva dokumenta, ali i različitu vrstu dokumentacije, od medicinske, preko građevinske i tehničke, pa do one za tender. Lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima samo su neka od dokumenata koja prevodimo sa makedonskog jezika na srpski i overavamo pečatom sudskog tumača. Sem njih, prevodimo i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja su vezana za pomenute oblasti.

Takođe, prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, poput: rezultata naučnih istraživanja, naučnih patenata i radova, ali i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplomske i seminarske radove, te potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta.Prevođenje sa makedonskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na makedonski

A sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i lična, ali i poslovna dokumenta, kao i sve one izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama. Pored ostalih, prevodimo i sledeća dokumenta: potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, krštenicu, umrlicu i venčani list, to jest izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, te sve vrste dozvola, odnosno radnu, dozvolu za boravak, vozačku i saobraćajnu, ali i pasoš i ličnu kartu. Od poslovnih dokumenata koja naši prevodioci i sudski tumači obrađuju na vaš zahtev posebno izdvajamo sve vrste izveštaja, poput revizorskih, finansijskih i godišnjih, te bilanse stanja i uspeha, osnivački akt i statut preduzeća, fakture, poslovne odluke i ugovore, rešenje o osnivanju pravnog lica, mada sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i sva ostala ddokumenta iz ove oblasti koja zahtevaju naši klijenti.

Iako, u principu za većinu dokumenata važi pravilo da je sasvim dovoljno da budu prevedena i overena pečatom sudskog tumača da bi mogla da budu korišćena, za pojedina dokumenta se zahteva dodatna overa, koja nije u našoj, već u nadležnosti sudskih organa Republike Srbije. Kako se haški Apostille pečat ne stavlja na sva dokumenta, to su klijenti u obavezi da se raspitaju u nadležnom sudu da li se i za njihov dokument zahteva ova vrsta overe, te ako dobiju pozitivan odgovor, moraju da saznaju i da li se Apostille stavlja na samom početku procesa prevođenja ili na njegovom kraju, jer od toga umnogome zavisi i čitav postupak. Napominjemo i to da ukoliko se haški pečat stavlja na početku, prevodilac je dužan da obradi ne samo sadržinu dokumenta, već i ovog pečata, a tek onda ga sudski tumač overava svojim pečatom.

Dostava dokumenta se vrši na jedan od tri načina: lično (u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji), slanjem preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije” ili angažovanjem kurirske službe da ih dostavi na našu adresu. Takođe, mi vama prevedena i overena dokumenta dostavljamo ili slanjem na adresu, što se smatra dodatnom uslugom, pa se naplaćuje prema ceni koju formira kurirska služba i naplaćuje direktno od klijenta ili možete da dođete u našu poslovnicu i lično ih preuzmete.Dokumenta za koja vam je potrebno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski možete da pošaljete skenirana na mejl, samo onda kada su vam prevodi potrebni hitno, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune vaš zahtev, a originale na uvid nam i u ovom slučaju dostavljate, ali naknadno, stim da ste u obavezi da odaberete onaj način dostave koji je najbrži, jer je i vaša i naša brzina delovanja u ovom slučaju vrlo bitna, da bi se ispunio zadati rok za izradu prevoda.

Sem dokumenata, sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i knjige, odnosno i književna dela svih žanrova i udžbenike. Pored prevoda romana, nudimo vam i obradu proze i poezije, a prevodimo i beletristiku, pa čak i članke iz novina i časopise (ilustrovane, dečije, stručne i druge). Prevodimo i tekstove ma koje tematike, a spisak oblasti za koje su naši sudski tumači i prevodioci specijalizovani je obiman, pa ćemo pomenuti samo neke: nauka, obrazovanje, filozofija, psihologija, sociologija, ekonomija, finansije, bankarstvo, politika, marketing, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, turizam, građevinska industrija, medicina, farmacija, informacione tehnologije i mnoge druge grane prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Takođe, prevodimo i reklamne materijale, poput flajera, letaka i plakata, ali i brošure, vizit kartice, kataloge i PR tekstove, te video i audio materijale (filmove, serije, reklamne poruke i emisije). Uz prevod igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, odnosno informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i ostalih vrsta emisija koje, između ostalog prevodimo sa makedonskog jezika na srpski, vršimo i njihovu finalnu obradu, to jest titlovanje i sinhronizaciju.

A sa makedonskog na naš jezik prevodimo i softvere (programe i aplikacije), online kataloge i prodavnice i web sajtove, uz poštovanje svih pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače.

Poznato je da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i one usluge koje se ne mogu tako često naći u praksi, pa osim redakture sadržaja koji su već prevedeni sa makedonskog jezika na srpski, a u okviru kojih nisu ispoštovane smernice koje nameće prevodilačka struka, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tako da osim simultanog, možete angažovati i stručnjake čija specijalnost je prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje.

Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa makedonskog jezika na srpski

Na zahtev klijenata, sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, a odnose se na oblast obrazovanja, odnosno nauke.

Pod tim mislimo najpre na diplomu i dodatak diplomi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a prevodimo i: prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, povrde o redovnom školovanju, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i naučne radove, kao i seminarske i diplomske, ma kako oni bili dugi i složeni.

Sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda koje često zahtevaju mnoge nadležne službe od klijenata, takođe ćemo u optimalnom roku i po pristupačnim cenama da prevedemo sa makedonskog jezika na srpski. Najčešće su to: potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, a obrađujemo i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Uverenje o državljanstvu, lična karta, radna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, te izvodi iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčani list, krštenica i umrlica su takođe dokumenta koja ćemo na vaš zahtev da prevedemo sa makedonskog jezika na srpski i overimo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Osim njih, prevodimo i ostala lična, ali i poslovna dokumenta, kao što su recimo: potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i radna dozvola, te bilansi uspeha i stanja, fakture, sertifikati, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, poslovne odluke i ugovori, licence, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga.

Prevodilac i sudski tumač će u skladu sa zahtevima klijenata da obrade i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, odluka, tužbi, rešenja i žalbi i druga nenavedena pravna akta.

Sve vrste dokumentacije, poput tehničke, građevinske, tenderske i medicinske, takođe prevodimo sa makedonskog jezika na srpski, te overavamo. A osim lekarskih nalaza i građevinskih projekata, prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta i ostale sadržaje koji se tiču oblasti građevinske industrije, farmacije i medicine.

Klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata su dužni da u potpunosti ispoštuju proceduru za njihovu dostavu, uzevši u obzir da je neophodno da nam dostave na uvid i originalna dokumenta. Ako im ne odgovara da ih donesu lično u jednu od poslovnica, mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Sa druge strane, prevedena i overena dokumenta dobijaju ili na kućnu adresu ili ih lično preuzimaju. Ako odaberu varijantu slanja na kućnu adresu, moraju da imaju na umu da se ta usluga naplaćuje dodatno, prema ceni koju oformi kurirska služba, a plaćaju je direktno kuriru prilikom preuzimanja.

Samo kada su u pitanju hitni prevodi, klijenti mogu da dokumenta prvo pošalju na mejl, a da originale na uvid naknadno dostave, ali moraju posebno da vode računa o brzini dostave, jer je neophodno da prevodilac i sudski tumač ispoštuju zahtev za hitnim prevodom.

Kako se za određena dokumenta zahteva još jedna vrsta overe, to je preporuka da se klijenti na vreme raspitaju o tome da li je haški Apostille pečat neophodan i za dokument koji oni žele da dobiju preveden sa makedonskog jezika na srpski. Ovu informaciju mogu da dobiju u nadležnom sudu, budući da naši prevodioci i sudski tumači nemaju obavezu da poseduju ove informcije. Takođe je vrlo važno i da klijent dobije validan podatak kada se stavlja Apostille pečat, jer se najčešće sreću dve varijante overe ovim pečatom. Jedna podrazumeva da se stavlja na početku procesa, tako da se prevodi i dokument i sadržaj ovog pečata, a u drugoj varijanti se radi prvo prevod, pa overa sudskog tumača i na kraju se stavlja Apostille pečat u nadležnom sudu.

Prevodi književnih dela sa makedonskog jezika na srpski

Sa makedonskog na srpski jezik prevodimo i književna dela svih žanrova, ali i udžbenike. Pored prevoda dela proze i poezije, na vaš zahtev će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da obrade i romane i beletristiku.

Takođe, prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, kako stručnih, tako i ilustrovanih i dečijih, kao i novinske članke.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su, pored ostalog specijalizovani i za prevođenje internet sajtova sa makedonskog jezika na srpski, mada prevode i softverske programe i aplikacije, ali i sadržinu online kataloga i web prodavnica. Tokom ovog procesa se pažljivo implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) koja važe u trenutku obrade ovakvih sadržaja, kako bi se osiguralo njihovo što bolje pozicioniranje u okviru polja pretrage.

Na vaš zahtev prevodimo i sve sadržaje koji se odnose na marketing, bez obzira da li su u pitanju flajeri, brošure, PR tekstovi, katalozi ili plakati, a sa makedonskog jezika na srpski prevodimo čak i vizit kartice, ukoliko je to potrebno.

Kod ovakve vrste sadržaja se naročita pažnja obraća na pravilno prevođenje reklamne poruke koja se u njima nalazi, a koja vrlo često teško uočljiva posmatračima. Upravo pravilnim prevođenjem ove poruke se postiže pozitivan efekat koji prevod ovakvih materijala treba da imaju na ciljnu grupu ljudi koji se koriste srpskim jezikom.

Prevodi filmova i serija sa makedonskog na srpski jezik

Kada je u pitanju prevođenje filmova i serija sa makedonskog jezika na srpski, slobodno možemo da kažemo da uslugu kakvu pruža Prevodilački centar Akademije Oxford nećete naći nigde u celoj našoj zemlji. Ne samo zato što naši prevodioci i sudski tumači obrađuju filmove svih žanrova, već i zato što uz uslugu prevoda vršimo i njihovu finalnu obradu, tako da na zahtev klijenata sinhronizujemo i titlujemo prevedene sadržaje.

Pored igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, te serija, sa makedonskog jezika na srpski prevodimo i reklamne poruke, ali i zabavne, obrazovne, informativne, dečije i sve ostale tipove emisija.

Uz to, prevodimo i tekstove različite sadržine, dužine i namene. A teme ovakvih materijala mogu biti vezane za mnoge oblasti, uzevši u obzir da naši stručnjaci uz visoke profesionalne kvalifikacije imaju i izuzetno bogato opšte obrazovanje. Nauka, obrazovanje, marketing, komunikologija, filozofija, menadžment, psihologija, medicina, sociologija, farmacija, turizam, pravo, bankarstvo, građevinska industrija, finansije, informacione tehnologije i ekonomija su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova koje će naši prevodioci i sudski tumači da obrade u optimalnim rokovima.

Osim usluga prevoda u pisanom obliku, vršimo i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na srpski, a sem za konsekutivno i simultano, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata.

Da bismo maksimalno ispoštovali sve zahteve koje nameće određeni događaj, važno je da nam dostavite i informacije o prostoru u kome će biti održan, broju učesnika, te njegovoj koncepciji i predviđenom trajanju, kako bismo napravili adekvatnu ponudu.

Takođe vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu cele zemlje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na makedonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje