Prevođenje sa makedonskog na korejski jezik


Prevodi sa makedonskog na korejski jezik

Vrlo je važno da svi kojima je potreban direktan prevod sa makedonskog na korejski jezik znaju da zaposleni u Prevodilačkom centra Akademije Oxford tu uslugu pružaju u obe varijante, odnosno da obrađuju kako sadržaje u pisanoj formi različite vrste, tako isto i usmeni prevod izvršavaju po zahtevu.

Da se osvrnemo najpre na uslugu usmenog prevoda, te da naglasimo da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za primenu sve tri varijante te usluge. Stvar je u tome da oni vrše kako prevod uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i simultani prevod, ali i konsekutivni, dok se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, takođe u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi. Dakle, mora se obratiti pažnja na formiranje ponude, odnosno na adekvatan odabir usluge, pa je iz tog razloga bitno da klijent dostavi kako podatke o lokaciji održavanja manifestacije i njenim osnovnim karakteristikama, tako isto i o tačnom broju ljudi, koji će biti prisutni, te obavezno o trajanju. Nakon što konkretne podatke budu dostavili, pomenuti stručnjaci će izvršiti njihovu adekvatnu analizu i odlučiti koja od navedenih usluga na sve te zahteve može adekvatno da odgovori, pa će u skladu sa tim i formirati ponudu.

Isto tako se na zahtev klijenata vrši direktno prevođenje filmova sa makedonskog jezika na korejski, a što se odnosi kako na animirane i igrane filmove različitog žanra, tako isto i na dokumentarne i crtane. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i reklamne poruke, zatim televizijske i radijske emisije zabavnog i informativnog karaktera, ali i serije, odnosno dečije emisije i sve vrste video i audio sadržaja koje klijent dostavi. Budući da su u timu svake poslovnice pomenute institucije zaposleni i stručnjaci, koji na zahtev izvršavaju usluge titlovanja prethodno prevedenih video i audio sadržaja, odnosno njihovu sinhronizaciju, klijentu će biti ponuđene i te usluge.Prevođenje sa makedonskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na makedonski

Istakli bismo i to da su u ponudi ove specijalizovane institucije i direktni prevodi knjiga sa makedonskog jezika na korejski, a što se odnosi i na književna dela iz domena proze i poezije, ali i na udžbenike.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako popularne tekstualne sadržaje različite kompleksnosti, dužine i tematike, tako i stručne, a podrazumeva se da će prevesti i članke iz novina, ali i sadržinu bilo naučnih ili dečijih, bilo ilustrovanih časopisa.

S obzirom na to da su upoznati sa pravilima o primeni alata znanih kao SEO (Search Engine Optimisation), ovi stručnjaci prilikom prevoda internet materijala različite vrste (aplikacije, online prodavnice, web sajtovi, programi, internet katalozi i ostalo), vrše i njihovo optimizovanje. Jednostavnije govoreći, oni će sve te sadržaje uskladiti sa pravilima pretrage, što će dovesti do toga da oni budu na prvoj strani rezultata za određene reči i izraze vidljivi.Dostupna je i usluga takozvane redakture, a koja uključuje primenu pravila korekture i lekture. Zapravo klijenti mogu dobiti u bilo kojoj poslovnici ove institucije usluge, za čije izvršenje su zaduženi korektori i lektori, a odnose se na loše prevedene materijale, u kojima treba ispraviti sve načinjene greške.

Svakako da na zahtev klijenata može biti izrađen i profesionalan prevod marketinških materijala sa makedonskog jezika na korejski, a što znači da će prevodioci i sudski tumači izuzev vizit kartica, brošura i PR tekstova, stručno da prevedu u toj varijanti jezika i reklamne flajere, ali i kataloge i ostale marketinške sadržaje.

Trebalo bi naglasiti da je maksimalno pojednostavljen postupak dostavljanja svih tih materijala na obradu, ali i njihovo preuzimanje, jer je predviđeno da to bude učinjeno elektronskim putem. U ponudi su i drugačiji načini kako dostavljanja sadržaja na prevod, tako isto i njihovog preuzimanja, pa se očekuje da klijenti koji su za njih zainteresovani, dodatne informacije zatraže direktno u predstavništvu koje izaberu.

Naročito je bitna informacija da su stručnjaci ove institucije specijalizovani i za obradu dokumenata, a koja osim njihovog prevoda uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača.

Postupak obrade bilo kog dokumenta se vrši prema aktuelnom zakonu, tako da se najpre izrađuju direktni prevodi dokumenata sa makedonskog jezika na korejski, a onda zvanično ovlašćeni sudski tumač njihovu sadržinu upoređuje sa originalima, te stavlja pečat ukoliko ne postoji nikakva razlika. Stoga klijenti moraju ispoštovati pravilo i na uvid priložiti originalna dokumenta, tako da ih mogu u poslovnicu lično doneti ili poslati preko kurirske službe, odnosno preporučeno, a putem ""Pošte Srbije"".

Sva ona dokumenta koja vlasnici imaju obavezu nadležnim institucijama da predaju će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, a što se odnosi kako na sve tipove uverenja i saglasnosti, tako isto i na različite vrste izjava, odnosno potvrda.

Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje građevinske i poslovne dokumentacije sa makedonskog jezika na korejski, a po potrebi će biti obrađena i celokupna sadržina tenderske i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije.

Pored dokumenata koja su vezana najpre za oblast obrazovanja, a potom i za nauku, članovi tima svake poslovnice pomenute institucije kompletnu obradu nude i za pravna akta, ali i za lična dokumenta, te za bilo koja druga, uz uslov da se pravilo o dostavljanju originala na uvid u potpunosti ispoštuje.

U određenim slučajevima je neophodno na dokumenta staviti i poseban tip pečata, koji je dobro poznat pod nazivima Haški ili Apostile. Međutim, prevodioci i sudski tumači ove institucije taj tip usluge ne mogu da pruže, zato što im nisu data propisana ovlašćenja. A da ne bi nepotrebno proces obrade dokumenata duže trajao, valjalo bi da vlasnik dokumenata prethodno sve informacije o takozvanom postupku nadovere samostalno pribavi i to u osnovnim sudovima, odnosno u njihovim specijalnim odeljenjima, u kojima su zaposlena lica ovlašćena za konkretni postupak.

Podrazumeva se da može biti izrađen i hitan prevod dokumenata sa makedonskog jezika na korejski, ali je naročito važno da u što kraćem vremenskom roku klijent sadržaje na obradu dostavi. Samo zato što je potrebno brzo reagovati, dozvoljava se vlasniku dokumenata da ih pošalje skenirane na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije, a da tek posle toga originale donese ili pošalje, kako bi celokupan postupak obrade dokumenata bio usklađen sa zakonom.

Lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata može biti izvršeno u prostorijama same poslovnice navedene institucije, s tim da postoji i druga opcija, koja podrazumeva slanje prevedenih i overenih sadržaja na adresu koju klijent navede. Budući da je u pitanju dodatna usluga, vlasnik dokumenata će dobiti sve neophodne informacije od kurirske službe o ceni usluge, ali i o terminu dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata.

Prevodi članaka iz novina sa makedonskog jezika na korejski

Ma kojom tematikom da se bave novinski članci, njih će sigurno profesionalno u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje časopisa sa makedonskog na korejski jezik, a što se odnosi kako na ilustrovane i naučne časopise, tako isto i na dečije.

Naravno da će na zahtev klijenata biti obrađeni i udžbenici različite tematike, ali i romani, kao i književna dela beletristike i ostala prozna, odnosno poetska dela književnosti.

Bitno je napomenuti i to da ova specijalizovana institucije u svom timu zapošljava i korektore i lektore sa iskustvom u primeni redakture materijala. Jednostavnije rečeno, u pitanju je specifična usluga, zato što se primenjuje na sadržaje bilo koje vrste, koji su u datoj varijanti jezika prevedeni, ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima. Pomenuti stručnjaci se angažuju kako bi načinjene greške ispravili i konkretne materijale uskladili sa njihovim originalima, a uz maksimalno poštovanje i pravila prevodilačke struke i ciljanog jezika.

Trebalo bi da svako ko je zainteresovan kako za simultani prevod sa makedonskog na korejski jezik, tako isto i za konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata zna da se svaka od navedenih usluga mora primeniti u okviru manifestacije sa tačno određenim karakteristikama. A s obzirom na to da sudski tumači i prevodioci imaju neophodno iskustvo u primeni svih pomenutih usluga, neophodno je da prilikom formiranja ponude budu uzete u obzir sve informacije o organizaciji događaja, koje će zainteresovano lice njima dostaviti. Vrlo je važno da ih informiše o tome koliko je tačno dana ili sati organizator predvideo da konkretna manifestacija traje, zatim da dostave podatke o broju učesnika, a neophodno je isto tako i da ih obaveste o mestu održavanja, u smislu da ih informišu o njegovim opštim karakteristikama. Ponuda za ovu uslugu će biti formirana kada pomenuti stručnjaci budu izvršili propisane analize dostavljenih informacija, te će tom prilikom biti izabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja će moći da pruži adekvatan odgovor na zahtev događaja, odnosno organizatora i učesnika. Istakli bismo i to da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najnovije generacije, te se podrazumeva da će u ponudu biti uneta ako bude bilo definisano da pomenuti stručnjaci primene baš simultani prevod.

Podrazumeva se da će klijentima biti omogućeni i prevodi tekstova sa makedonskog na korejski jezik, a nikakvu prepreku ne predstavlja njihova tematika, zato što prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika mogu da obrade i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike.

Jedna od dodatnih usluga, koja je klijentima ove specijalizovane institucije na raspolaganju jeste i optimizacija prevedenih web sadržaja, kada se prema pravilima vrši implementacija SEO alata (Search Engine Optimisation). Zapravo će klijenti dobiti profesionalno obrađene programe svih vrsta, potom onlajn kataloge i web sajtove, ali i aplikacije, te internet prodavnice i uopšteno rečeno, sve sadržaje koji su na određeni način vezani za internet ili kompjutere. Budući da se vrši optimizacija, vlasnici konkretnih materijala će u relativno kratkom roku nakon njihovog zvaničnog postavljanja na internet biti u mogućnosti da razumeju zbog čega je to vrlo važno, pošto će upravo ti sadržaji od strane pretraživača biti prepoznati najpre kao originalni, a zatim i kao najbolji rezultati za tačno definisane izraze i reči.

Sve reklamne materijale će na zahtev pojedinaca sudski tumači i prevodioci profesionalno i u najkraćem mogućem roku da obrade, a podrazumeva se da će se prvenstveno u tom slučaju rukovoditi marketinškim pravilima. Izuzev plakata i reklamnih letaka, odnosno vizit kartica, biće izvršeno i direktno prevođenje brošura sa makedonskog na korejski jezik, odnosno PR tekstova i reklamnih flajera, ali i mnogih drugih marketinških materijala.

Izuzetno je značajan podatak da su usluge titlovanja audio i video sadržaja bilo koje vrste, ali i njihova profesionalna sinhronizacija na raspolaganju klijentima ove institucije u svakom gradu, odnosno u svim poslovnicama. Tako će apsolutno svako, ko u tojjezičkoj kombinaciji prevod zahteva kako za animirane i dokumentarne filmove, odnosno crtane i igrane, te reklamne poruke i informativne emisije, tako isto i za serije, zatim dečije i obrazovne, odnosno zabavne emisije i druge sadržaje koji treba da budu emitovani bilo u bioskopu ili na televiziji, bilo na radiju, internetu ili nekom drugom mediju, dobiti u relativno kratkom roku njihovu kompletnu obradu, te će moći odmah da ih nakon preuzimanja prezentuje svojim slušaocima ili gledaocima.

Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa makedonskog na korejski jezik

Sva ona dokumenta koja su prvenstveno za oblast obrazovanja vezana, a u koja spada i navedena potvrda, će na osnovu zahteva klijenata sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade, jer su ovlašćeni i za izvršenje overe prethodno prevedenih dokumenata.

Takođe će na osnovu zahteva klijenata biti izrađeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa makedonskog jezika na korejski, ali i seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatka diplomi, potom prepisa ocena i diplomskih radova, ali i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i mnogih drugih dokumenata i materijala koji se na obrazovanje odnose.

Kako je postupak overe svih dokumenata u potpunosti usaglašen sa aktuelnim zakonom, to je predviđeno da ovlašćeni sudski tumač prvo fizički mora uporediti originalan i preveden dokument, odnosno njihovu sadržinu, a kako bi utvrdio da li se radi o istovetnim sadržajima ili ima odstupanja. Pečat ovog stručnjaka može biti isključivo stavljen na dokumenta, koja su istovetna kao i originali, pa se zato obavezuje vlasnik sadržaja da pravilo o slanju ili donošenju originalnih dokumenata na uvid maksimalno ispoštuje.

Opšta je preporuka vlasnicima dokumenata, koji su za njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zainteresovani, da se blagovremeno raspitaju o tome da li je neophodno takozvanu nadoveru za te sadržaje izvršiti. Postupak koji je poznat kao nadovera se odnosi na stavljanje Haškog pečata na dokumenta u skladu sa pravilima koja su precizno utvrđena. Samo zato što članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu od strane relevantnih nadležnih institucija za stavljanje takozvanog Apostille pečata, kako ga još nazivaju, na dokumenta ovlašćeni, potrebno je da se postara klijent te podatke samostalno da na vreme pribavi. Napominjemo da posebna odeljenja osnovnih sudova naše zemlje jedino imaju u tom slučaju nadležnost, tako da će klijent njihove zaposlene kontaktirati i detaljno se o svemu tome raspitati.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod uverenja o neosuđivanosti sa makedonskog jezika na korejski, ali će naravno po zahtevu klijenata kompletno obraditi i sve ostale vrste kako uverenja, tako isto i potvrda, potom izjava, ali i saglasnosti, što su u principu sve dokumenta koja se podnose nadležnim službama po zahtevu (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

Sem rezultata naučnih istraživanja, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu prema pravilima da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, to jest sva ona dokumenta i druge materijale, koji se na određeni način oblasti nauke tiču.

Različite tipove dokumentacija će, isto tako prema iznetim zahtevima članovi tima svakog predstavništva ove institucije u skladu sa važećim pravilima obraditi.

A pored sadržine građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze), po zahtevu se vrši i prevođenje medicinske dokumentacije sa makedonskog jezika na korejski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji u sastav navedenog tipa dokumentacije ulazi).

Svakako da će se prevodilac i sudski tumač potruditi da u što kraćem roku obrade bilo koji lični dokument, a koji prethodno klijent prema važećim pravilima bude na prevod dostavio. Podrazumeva se da će biti izrađeni kako prevodi dozvole za boravak i radne dozvole sa makedonskog jezika na korejski, tako isto i overa tih dokumenata, ali i kompletna obrada vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te saobraćajne dozvole i pasoša, odnosno lične karte i izvoda iz svih matičnih knjiga, to jest venčanih, umrlih i rođenih, kao i svaki drugi lični dokument.

Naglasili bismo i to da se izvršavaju zahtevi klijenata, koji u pomenutoj varijanti jezika prevođenje zahtevaju za bilo koji dokument, a koji se odnosi na poslovanje kako kompanija, tako isto i privatnih preduzetnika. A to podrazumeva da će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da izuzev osnivačkog akta preduzeća i godišnjih poslovnih izveštaja, kompletno obrade i fakture, zatim finansijske poslovne izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske izveštaje i svaki drugi dokument, koji je deo poslovne dokumentacije.

Bude li se javila potreba za obradom pravnih akata, zaposleni ove institucije će izvršiti kako direktan prevod presuda o razvodu braka sa makedonskog jezika na korejski, odnosno sudskih žalbi i tekovina Evropske Unije, tako isto će kompletno obraditi i sudska rešenja, zatim punomoćje za zastupanje i sudske odluke, ali i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sudska rešenja i sva druga dokumenta koja su vezana za oblasti sudstva ili prava, te se shodno tome tretiraju kao pravna akta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje