Prevod sa makedonskog na rumunski jezik

Prevodi sa makedonskog na rumunski jezik

Stalni članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford su mnogobrojni stručnjaci koji su osposobljeni za rad sa gotovo svim svetskim jezicima, a među njima su i prevodioci i sudski tumači i to kako za makedonski jezik, isto tako i za rumunski. A upravo zahvaljujući njihovim profesionalnim karakteristikama i znanjima, svim zainteresovanim klijentima nudimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, kako u usmenom, tako i u pisanom obliku.

Što se tiče usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijente očekuje i konsekutivno i šapatno, kao i simultano prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što takođe na zahtev možemo da im ponudimo.Prevođenje sa makedonskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na makedonski

Naglašavamo da naš tim ne čine samo prevodilac i sudski tumač, nego i mnogi drugi stručnjaci koji su spremni da u svakom trenutku izvrše različite dodatne usluge. A to najpre se odnosi na obradu audio i video materijala, u okviru koje će najpre biti izvršen prevod sa makedonskog jezika na rumunski, a zatim će naši profesioni stručnjaci da izvrše njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Lektor i korektor mogu da izvrše sve potrebne ispravke u već prevedenim materijalima, kako bi ih u potpunosti prilagodili duhu ciljanog jezika, što je ovde rumunski i na taj način omogućili klijentima da ipak dobiju kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da u navedenoj kombinaciji obrade i sve vrste internet materijala, kao i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta i marketinga, ali i tekstove bilo koje tematike, kao i udžbenike. Ako je to potrebno našim klijentima, prevodimo i novinske članke, kao i različite vrste časopisa. Isto tako možemo da uradimo i direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski za mak koji dokument, a osim te usluge klijentima omogućavamo i njihovu overu koju će izvršiti profesionalni sudski tumači, takođe članovi tima Akademije Oxford. Oni će na taj način svim zainteresovanim klijentima da omoguće da dobiju profesionalno obrađena lična dokumenta, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave), ali i pravna akta. A pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku, poslovnu i tendersku, tako i tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju, ali i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke.

Vaša jedina obaveza jeste da se pridržavate pravila o dostavljanju dokumenata na prevod, to jest da tom prilikom priložite i originale na uvid. Uz to, očekuje se i da se prethodno u okviru nadležnih institucija raspitate o svim detaljima koji su vezani za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na rumunski. Ovo, zapravo znači da u osnovnom sudu u svom gradu morate da pitate da li se pečat, koji je poznat još i kao haški stavlja na vaša dokumenta i ukoliko saznate da je neophodno izvršiti i ovu overu, morate da pitate da li se ona vrši posle obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga. Sve ove informacije su vrlo bitne je od njih zavisi čitav tok obrade konkretnog dokumenta, pa ćete tačno znati gde prvo treba da ga odnesete na obradu.Podrazumeva se da za sve ostale sadržaje za koje zahtevate prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski ne morate dostavljati originale, tako da možete i da nam ih na prevod pošaljete preko mejla. Sva dokumenta, sa druge strane šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno donosite ih lično u jednu od naših poslovnica. A preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata možete isto tako da izvršite u odabranoj poslovnici Akademije Oxford lično. Naravno, imate mogućnost i da vam prevedeni sadržaji budu dostavljeni na određenu adresu, a na mejl vam šaljemo samo one materijale za koji je urađen prevod, a koji ne zahtevaju overavanje. Naplata usluge slanja na adresu se vrši onog trenutka kada budete preuzimali pošiljku, a njena cena zavisi od kurirske službe.

Mogućnost da pošalju dokumenta na mejl imaju oni klijenti koji zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, budući da će tako prevodioci i sudski tumači moći da pristupe obradi konkretnog dokumenta u najkraćem roku i samim tim klijentima omoguće da dobiju hitan prevod. U tim situacijama je, međutim neophodno da se ispoštuje propisana zakonska procedura, te preporučuje da klijent odabere najbrži način za slanje originalnih dokumenata na uvid.

Prevod romana sa makedonskog na rumunski jezik

Ma koliko da je roman za koji vam je potrebno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski složeni ili obiman, znajte da će prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford da ga obrade u najkraćem mogućem roku.

Pored romana, oni mogu da urade i prevod za ostala književna dela, kao što su recimo prozna i poreska dela, odnosno beletristika, ali isto tako mogu da prevedu i članke iz novina, kao i sadržinu različitih vrsta časopisa. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da urade i prevod sa makedonskog jezika na rumunski za tekstove, bez obzira da li je njihova tema vezana za neke svakodnevne i uobičajene oblasti ili je reč o stručnim tekstovima. Turizam, ekonomija, finansije, politika, psihologija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, medicina, pravo, bankarstvo, obrazovanje, sociologija, informacione tehnologije, marketing i filozofija, su tek neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje će da obrade naši stručnjaci.

A pored svih pomenutih usluga, želimo da naglasimo i da prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim potrebama mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski. Da bismo ponudu za ovu uslugu maksimalno prilagodili vašim, to jest zahtevima događaja koji se organizuje, budući da naši stručnjaci mogu da primene sve vrste usmenog prevoda (šapatno, simultano i konsekutivno), to je neophodno da nam dostavite sve podatke o tom događaju. A u sklopu ove ponude se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to onda kada se baš ta vrsta usluge primenjuje za konkretan događaj.

I na kraju, da naglasimo i to da tim Akademije Oxford čine i profesionalni korektor i lektor, te da klijente očekuje redaktura već prevedenih materijala.

Prevodi reklamnih materijala sa makedonskog jezika na rumunski

Klijenti koji imaju potrebu da dobiju prevod bilo kog tipa reklamnih materijala sa makedonskog na rumunski jezik, treba da znaju da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford visokokvalifikovani za njihovu obradu, budući da odlično poznaju i pravila marketinga, tako će oni prilikom prevođenja reklamnih letaka, plakata i flajera, odnosno brošura, ali i PR tekstova, kataloga i drugih sadržaja iz oblasti marketinga i da poruku koja se nalazi u originalima prevedu u duhu rumunskog jezika. Oni će, na taj način ispune primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se svi potencijalni korisnici usluga koje se reklamiraju, odnosno kupci proizvoda, a kojima je rumunski jezik maternji moći da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Pored sadržaja iz oblasti marketinga, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da obrade i one materijale koji su vezani za Internet, a što podrazumeva na prvom mestu prevođenje sa makedonskog na rumunski jezik za web sajtove, ali i za online kataloge, odnosno softvere, web prodavnice i druge slične materijale. Moramo da naglasimo i to da naši stručnjaci poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja će vrlo pažljivo da implementiraju u prevodu. Sve to ima za cilj da se prevedeni internet sadržaji u optimalnom roku nađu u samom vrhu globalne pretrage na internetu, a što će se izuzetno pozitivno odraziti i na poslovanje njihovih vlasnika.

Osim ovih usluga, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i direktno prevođenje sa makedonskog na rumunski jezik za audio i video sadržaje, te naši stručnjaci najpre prevode igrane, animirane i dokumentarne, ali i crtane i sve druge vrste, odnosno žanrove filmova, kao i reklamne poruke, zatim emisije, serije i ostale slične sadržaje. A da bismo klijentima omogućili da dobiju kompletnu obradu pomenutih materijala, te da mogu da ih prikažu gde god požele, odmah po završetku obrade nudimo im i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

Prevođenje svih vrsta dokumentacija sa makedonskog na rumunski jezik

Bilo koja vrsta dokumentacije da je u pitanju, a da za nju zahtevate direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski, tu su prevodioci i sudski tumači u okviru Akademije Oxford da vam pruže njihovu kompletnu obradu. Naime, stvar je u tome da sama činjenica da je i sudski tumač deo našeg tima dovoljno govori o našoj profesionalnosti, jer samo ona dokumenta koja su prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji i overena njegovim pečatom, mogu i da se smatraju zakonski važećim, tako da možete da ih koristite kao i bilo koja druga originalna dokumenta.

A osim poslovne, lične, građevinske i tenderske dokumentacije, naši stručnjaci prevode i tehničku, odnosno medicinskog dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ih čine. Pod tim se prvenstveno misli na pasoš, uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih i ostala lična dokumenta, ali i na sve tipove poslovnih izveštaja, statute preduzeća, odnosno fakture, osnivačke akte preduzeća, te poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica i druga lična i poslovna dokumenta. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja čine sve navedene tipove dokumentacija.

Takođe, ako imate potrebu da dobijete i direktan prevod sa makedonskog jezika na rumunski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, možete očekivati da prevodilac i sudski tumač u optimalnom roku izvrše obradu bilo kog tipa potvrda i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i druge). A i ona dokumenta koje imaju veze sa pravima ili sudstvom, kao što su različite vrste ugovora i punomoćje za zastupanje, odnosno sertifikati i sudske presude, ali i licence, tekovine Evropske Unije, te sudske žalbe, odluke i tužbe takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, odnosno najpre radimo njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na rumunski, a zatim ih i overavamo pečatom sudskog tumača.

Pored svih dokumenata koje smo pomenuli moramo da naglasimo i to da će sudski tumač i prevodilac, kada imate potrebu za tim da prevedu i vašu diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sva ostala dokumenta koja nismo sada naveli, a koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

A da bismo mogli da izvršimo obradu konkretnih dokumenata, vi ste u obavezi da nam dostavite originale na uvid i da se raspitate u službama pri osnovnim sudovima o tome da li je neophodno staviti i haški, to jest Apostille pečat na njih. Ako jeste obavezno, treba da saznate i da li se on stavlja posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka koji su deo tima Akademije Oxford.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje