Prevod sa srpskog na makedonski jezik

Prevod sa srpskog na makedonski jezik

Kada se uzme u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja stručnjake za preko 40 jezika, te da su mnogi od njih specijalizovani za one jezike koje ćete retko gde još naći u ponudi u našoj zemlji, ne čudi što imamo mogućnost da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i prevođenje sa srpskog jezika na makedonski.

A u poslednje vreme je sve veća potražnja za prevodima ličnih dokumenata sa našeg na ovaj jezik, mada prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u našem timu obrađuju apsolutno sve vrste dokumenata i dokumentacije, ali i mnoge druge materijale. Pod tim mislimo i na dokumenta koja se tiču poslovanja, ali i ona koja se u mnogim situacijama zahtevaju, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Takođe, prevodimo i tehničku, tendersku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju, odnosno: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze i ostala dokumenta koja se tiču navedenih oblasti.

Sa srpskog na makedonski jezik prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja i nauke. Prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole samo su neka od dokumenata koja će prevodilac i sudski tumač da obrade u skladu sa vašim zahtevima. Treba pomenuti i diplomske i seminarske, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i patente, koje ćemo takođe prevesti sa srpskog jezika na makedonski.

Pored svega navedenog, prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence i punomoćja, ali i presude o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi, odluka i rešenja, sertifikate i ostala pravna akta.

Najzastupljeniji zahtevi se odnose na prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata sa srpskog jezika na makedonski, tako da slobodno možemo reći da prevodimo sva dokumenta ove vrste. Uverenje o državljanstvu, izvodi iz matičnih knjiga venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu, te ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, pasoš, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i sva ostala lična dokumenta koja nismo pomenuli ovom prilikom, naši stručnjaci će u optimalnom roku prevesti i overiti pečatom sudskog tumača, kako biste mogli da ga koristite u praksi bez ikakvih prepreka. Naravno, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, poput: finansijskih, revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, bilansa uspeha i stanja, statuta preduzeća, faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, osniavčkog akta preduzeća, te poslovne odluke i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje jedne kompanije.

Procedura overe prevedenih dokumenata je jasno određena zakonom, tako da klijenti u ovom slučaju imaju obavezu da na uvid dostave i originalna dokumenta, jer sudski tumač pre overe vrši upoređivanje originala i prevoda. Ako se tom prilikom dogodi da uvidi da ipak postoji razlika između ovih dokumenata, on ih ne može overiti, ali će zato klijentima preporučiti da se izvrši redaktura prevoda, kako bi on bio istovetan originalu. Uslugu redakture vrše lektori i korektori Akademije Oxford i to u vrlo kratkom roku. Kada sudski tumač izvrši overu prevedenog dokumenta, on mu daje vrednost pred zakonom, jer se takav dokument smatra istovetnim kao i original, a što znači da klijent može da ga koristi kao što bi koristio i bilo koji drugi originalan dokument.Prevođenje sa srpskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na srpski

Lična dostava dokumenata na prevođenje je jedna od mogućnosti, a možete i da ih pošaljete i to ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata takođe može da bude lično u našoj poslovnici ili klijent može da zahteva da ih pošaljemo na njegovu adresu. Za uslugu slanja je zadužena kurirska služba, što znači da se ona naplaćuje potpuno nezavisno od obrade dokumenata. Klijent plaća dostavu direktno kuriru prilikom preuzimanja pošiljke, a cena ove usluge je navedena u zvaničnom cenovniku te službe.

Takođe, napominjemo i da klijent treba najpre da potraži informaciju u nadležnom sudu u svom gradu o tome da li se i za dokument za koji mu je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na makedonski zahteva Apostille pečat. Overa koja je poznata kao haški ili Apostille pečat se zahteva samo za određena dokumenta i radi se uz overu sudskog tumača, a prisutna su dva najčešća načina ove vrste overe. Jedna se radi na početku, što znači da klijent prvo odnosi dokument u sud koji je nadležan, a onda ga donosi ili šalje na jedan od navedenih načina u Prevodilački centar Akademije Oxford, gde naši stručnjaci rade prevod i dokumenta i Apostille pečata, a onda sudski tumač overava takav dokument. Drugi način je malo jednostavniji i podrazumeva da se dokument prvo prevodi sa srpskog jezika na makedonski i overava pečatom sudskog tumača, a nakon toga ga klijent nosi na overu haškim pečatom. Uz to, morate da znate i da naši prevodioci i sudski tumači nemaju obavezu da vas informišu o ovoj vrsti overe, jer to nije njihova nadležnost, ali isto tako možete da budete sigurni da će vam olakšati dobijanje informacija koliko god mogu, kao i da će vam reći koje institucije su nadležne, odnosno gde možete da dobijete proverene infromacije.

Ako se dogodi da vam je prevod dokumenata sa srpskog jezika na makedonski potrban u posebno kratkom roku, dozvoljeno je da pošaljete skenirana dokumenta na mejl, a da naknadno dostavite na uvid originalna, kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev da dobijete obrađena dokumenta u navedenom roku.Osim dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači će prevesti i različite video i audio materijale, a između ostalog sa srpskog jezika na makedonski prevodimo reklamne poruke, animirane, dokumentarne, crtane i igrane filmove, ali i serije, te zabavne, informativme, dečije i sve druge vrste emisija. Kod nas uz uslugu prevoda ovih sadržaja, svaki klijent može da dobije i njihovu finalnu obradu, koja se odnosi na profesionalno titlovanje i sinhronizaciju prevedenih sadržaja.

Sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i tekstove, bilo koje sadržine, kompleksnosti i dužine. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na njihovoj obradi sasvim dovoljno obučeni da mogu da prevedu bilo koju temu, pomenućemo samo neke od oblasti na koje ona može da se odnosi: finansije, sociologija, marketing, pravo, građevinska industrija, ekonomija, psihologija, komunikologija, bankarstvo, filozofija, menadžment, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, medicina, obrazovanje, farmacija i mnoge druge grane nauka, kako prirodnih, tako i društvenih. A budući da se kod ovakvih sadržaja ne vrši overa sudskog tumača, jer se ne radi o zvaničnim dokumentima, to klijenti imaju mogućnost i da pošalju nama skenirana dokumenta na obradu, ali i da na isti način dobiju prevedene sadržaje.

Takođe, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuju i udžbenike, a sa srpskog jezika na makedonski prevode i književna dela svih žanrova, kako prozu i beletristiku, tako i poeziju i romane. Pored toga, prevodimo i ilustrovane, stručne, ali i dečije i sve ostale vrste časopisa, te novinske članke, kao i materijale koji su vezani za oblast marketinga. To znači da ćete u vrlo kratkom roku dobiti sa srpskog jezika na makedonski prevedene: vizit kartice, kataloge, plakate, PR tekstove, letke, brošure, flajere i sve ostale vrste reklamnih materijala.

Takođe, sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i različite vrste online sadržaja i to ne samo internet sajtove, već i softverske programe i aplikacije, ali i sadržinu online prodavnica i kataloga. Iako se to podrazumeva kada su profesionalni prevodi ovakvih sadržaja u pitanju, ali moramo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za ove usluge pažljivo implementiraju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) u svoj rad, te na taj način čine da se prevedenim sadržajima poboljša pozicija na pretraživačima, čime se pozitivno utiče i na poboljšanje poslovanja kompanije koja je vlasnik sajta u celini.

Kada organizujete događaj bilo koje vrste na kome učestvuju i stanovnici Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, svakako ćete imati potrebu za usmenim prevođenjem sa srpskog jezika na makedonski, što je isto usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Bez obzira da li vam je potrebno konsekutivno, simultano ili šapatno prevođenje, možete biti uvereni da vas kod nas očekuje profesionalna i kvalitetna usluga kojom ćete biti zadovoljni, kako vi kao organizator događaja, tako i njegovi učesnici. Pored same usluge, a kada se takva vrsta prevoda zahteva za neki događaj, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi reklamnih flajera i letaka sa srpskog jezika na makedonski

Ako znate da gotovo sve vrste reklamnih materijala u sebi sadrže i određenu poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se tako reklamiraju, biće vam jasno i zbog čega je vrlo važno da ovakve vrste materijala prevode profesionalni prevodioci i sudski tumači koji znaju kako da tu i takvu poruku prilagode makedonskom jeziku, te na taj način ispune osnovni cilj koji prevođenje flajera i letaka, odnosno svih drugih vrsta reklamnih materijala ima. Naši prevodioci obrađuju i ostale vrste materijala, tako da na vaš zahtev vršimo prevod plakata, kataloga, PR tekstova, vizit kartica, brošura i drugih sadržaja.

Osim toga, prevodimo i različite vrste video, odnosno audio materijala. Kod nas vas očekuju prevodi reklamnih poruka, a sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i informativne emisije, ali i zabavne, dečije i obrazovne, kao i dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove i serije.

Ova usluga podrazumeva njihovu kompletnu obradu, to jest uz prevođenje, vršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, tako da na jednom mestu i u optimalnom roku dobijate sadržaje koji su spremni za distribuciju i plasiranje na svim medijima ili u bioskopu.

A sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i tekstualne sadržaje, kako one koji će biti prezentovati javnosti, tako i one koji su namenjeni plasiranju za stručnjake specijalizovane za određenu oblast. Kako prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva i znanja, to odgovorno tvrdimo da im nijedna tema nije strana. Sem tekstova vezanih za politiku, ekonomiju, bankarstvo i finansije, prevodimo i one koji se odnose na oblast komunikologije, marketinga, nauke i obrazovanja, te one koji obrađuju temu vezanu za građevinsku industriju, ekologiju i zaštitu životne sredine, medicinu i farmaciju, pa čak i one koji se tiču filozofije, odnosno sociologije i psihologije. Naravno, sve navedeno je tek manji deo oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje želite da prevedemo sa srpskog jezika na makedonski.

U slučaju potrebe, prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, kao i seminarske i diplomske radove i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja.

Simultano prevođenje sa srpskog na makedonski jezik

Mada nam se klijenti primarno više obraćaju sa zahtevima za prevodom različitih sadržaja sa srpskog jezika na makedonski u pisanoj formi, u našem timu su i prevodilac i sudski tumači čija specijalnost je usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. I to ne samo simultano, iako je ono u praksi najzastupljenije, već vršimo i konsekutivno, ali i specijalnu vrstu usmenog prevođenja, koja je poznata kao šapatno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata.

U skladu sa zahtevima događaja, mi ćemo pripremiti ponudu, tako da će naši stručnjaci izvršiti onu vrstu usmenog prevođenja koja najviše odgovara zahtevima događaja. Zato je bitno i da nam dostavite sve informacije koje se tiču njegove organizacije, te podatke o prostoru u kome će on biti održan, predviđenom trajanju, broju učesnika i slične.

Pored usluge, nudimo vam i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Takođe, naši stručnjaci obrađuju i sve materijale koji su vezani za internet, kao što su sadržaji online kataloga i prodavnica, te web sajtovi, a sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i softverske programe i aplikacije. Važno je da znate i to da se tokom procesa obrade ovakvih sadržaja, prevodioci i sudski tumači u potpunosti pridržavaju pravila dobre optimizacije, te da primenju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi preveden internet sadržaj imao još bolju poziciju u okviru pretraživača.

A sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i udžbenike, ali i književna dela poezije i proze, kao i beletristiku i romane. Uz to, obradićemo i članke iz novina, bez obzira na njihovu složenost i temu, te sadržaje svih vrsta časopisa, kako dečijih, tako i ilustrovanih, ali i stručnih.

Prevođenje dokumentacije sa srpskog jezika na makedonski i overa sudskog tumača

Kako je prevođenje različitih vrsta dokumenata i dokumentacije ujedno i najzastupljenije u praksi, to slobodno možemo da siguramo da naši prevodioci i sudski tumači prevode apsolutno sve što je potrebno našim klijentima.

Uz to, kod nas možete dobiti kompletnu obradu ovakvih materijala, koja podrazumeva najpre prevod sa srpskog jezika na makedonski, a onda i njihovu overu pečatom sudskog tumača, tako da dobijate dokument koji može da se koristi u praksi, bez zadrške. Jedino u slučaju da se za neki dokument zahteva overa posebnom vrstom pečata, proces obrade može da traje duže, a klijenti su dužni da dobiju validnu informaciju u nadležnim institucijama, kako bi uštedeli sebi i vreme i trud, ali i novac. Reč je o overi haškim Apostille pečatom, koja se isključivo vrši u nadležnom sudu, a može da bude izvršena na početku i na kraju procesa prevođenja. Zato i naglašavamo da klijenti treba na vreme da se raspitaju, kako bi znali da li prvo nose dokument u Prevodilački centar Akademije Oxford ili u sud.

Dostava dokumenata na prevod se razlikuje od dostave ostalih sadržaja, jer je potrebno priložiti na uvid i originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima pre nego što ih overi. Osim slanja preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, imate mogućnost i da ih lično donesete i to u bilo koju od preko 20 naših poslovnica, koje se nalaze u skoro svim, kako većim, tako i manjim gradovima širom Srbije.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata takođe može biti lično, a postoji mogućnost i da ih pošaljemo na određenu adresu, ako klijent tako zahteva. Samo je važno da klijenti znaju da usluga slanja nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje potpuno odvojeno od nje, a po cenovniku kurirske službe, prilikom preuzimanja i to direktno kuriru.

Da bi se ubrzao proces prevođenja dokumenata sa srpskog jezika na makedonski, a u slučaju kada klijent ima potrebu da budu brzo urađeni, može da ih najpre pošalje skenirane na mejl, a originale dostavi nakandno na uvid i to na onaj način koji mu odgovara.

Od dokumentacije, sa srpskog jezika na makedonski prevodimo građevinsku, medicinsku, tehničku i dokumenatciju za tender. Što podrazumeva da prevodilac i sudski tumač, između ostalog obrađuju: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču medicine i farmacije, te građevinske industrije.

A sa srpskog jezika na makedonski prevodimo i lična, ali i poslovna dokumenta, kao što su: izvod iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak i radna dozvola, te: statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i fakture, bilanse uspeha i stanja, godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, ali i sertifikate i licence, ta sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim i poslovnim, a koja nismo pomenuli.

Takođe, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev da obrade i tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe, presude, odluke i žalbe, kao i ostala pravna akta.

Potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, kao i uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama takođe prevodimo sa srpskog jezika na makedonski i overavamo pečatom sudskog tumača.

Osim toga, prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi i ostala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na makedonski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje