Prevod sa makedonskog na engleski jezik

Prevodi sa makedonskog na engleski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je svima dobro poznat kao institucija koja okuplja najbolje stručnjake u zemlji specijalizovane za rad sa preko 40 jezika. A među njima su i prevodioci i sudski tumači kako za makedonski, tako i za engleski jezik, te smo u mogućnosti da, kada je to potrebno našim klijentima izvršimo i direktni prevod sa makedonskog jezika na engleski, čime im znatno štedimo vreme i novac.

Uz to, ne treba zaboraviti da su tu i prevodilac i sudski tumač, tako da će klijenti kojima su potrebni prevodi sa makedonskog jezika na engleski za bilo koju vrstu dokumentacije ili dokumenata moći da odahnu, budući da kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, te uz prevod vršimo i overu prevedene dokumentacije pečatom zvaničnog sudskog tumača. Inače, ako niste dovoljno informisani, naglašavamo da jedino tako obrađen dokument može da bude svrstan u u pravno važeća i kao takav predat svakoj službi gde postoji potreba za tim. Pečat sudskog tumača na konkretnom dokumentu potvrđuje da je njegova sadržina istovetna originalu, pa se iz istog razloga zahteva od svih zainteresovanih klijenta da prilikom slanja materijala na prevod dostave i originale, koji su potrebni sudskom tumaču na uvid prilikom procesa overavanja.Prevođenje sa makedonskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na makedonski

Naši stručnjaci će na zahtev da prevedu sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava), odnosno dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su na primer izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i uverenje o državljanstvu, te lična karta, ali i izvodi iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, kao i potvrde o prebivalištu, ali i sve vrste dozvola (dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola). Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, a zatim vršimo i njihovu overu, tako da prevodioci i sudski tumači mogu da urade, pored ostalog prevod sa makedonskog jezika na engleski za diplome i dodatke diplomi, uverenje o položenim ispitima i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i za prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju i druga dokumenta iz ove oblasti.

Pored svih pomenutih dokumenata, moramo da naglasimo da kod nas klijenti dobijaju i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na engleski za sva pravna akta (sudske žalbe i rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske tužbe, licence, ugovori, sudske odluke i presude, punomoćje za zastupanje i ostalo), ali i za sva ona dokumenta koja se isključivo odnose na segment nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, radovi i druga). Između ostalog vam nudimo i obradu različitih tipova dokumentacija, tako da na vaš zahtev sudski tumači i prevodioci rade prevod u navedenoj kombinaciji jezika za sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske i tenderske, bilo poslovne, tehničke i medicinske dokumentacije (poslovni izveštaji i odluke, rešenje o osnivanju pravnih lica, osnivački akti preduzeća, fakture, statuti preduzeća, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Osim što bi trebalo da nam dostavite originale na uvid, za prevod dokumenata sa makedonskog jezika na engleski je važno i da dobijete sve potrebne podatke o stavljanju posebne vrste overe na konkretno dokumenta za koju nisu zaduženi stručnjaci Akademije Oxford. U pitanju je pečat koji je poznat kao haški ili apostille i koji se stavlja na dokumenta koja određuje zakon, a ovaj tip overe vrše nadležne službe u okviru osnovnih sudova širom Republike Srbije. Samim tim što nemamo nadležnost, u ovom slučaju bi trebalo da se vi sami raspitate i to na prvom mestu da li je ova vrsta overe obavezna i za dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa makedonskog jezika na engleski, ali i da pitate tom prilikom da li se ovaj pečat na vaša dokumenta stavlja pre nego što naši stručnjaci počnu njegovo obradu ili tek kada je oni završe, jer su ova dva tipa overe najčešće prisutna u praksi, a od toga i zavisi gde se prvo nosi dokument. Kada budete dobili sve ove informacije, možete da nam dokumenta donesete lično u bilo koju poslovnicu ili da ih pošaljete preporučeno putem “Pošte Srbije”, to jest da zadužite neku kurirsku službu da nam ih dostavi. A sa druge strane, prevedene i overene sadržaje možete da dobijete isporukom na adresu, stim da je to usluga koja se dodatno naplaćuje i to po ceni koju daje kurirska služba, a njeno plaćanje vršite direktno kuriru. Imate mogućnost i da se odlučite da ih lično preuzmete u najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.Uz dokumenta, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i druge vrste sadržaja, a što na prvom mestu podrazumeva sve vrste tekstova i to kako one koji će biti prikazivani javno, tako i one koji su isključivo namenjeni za prikazivanje užem krugu stručnih lica za konkretne oblasti. Što se tiče njihove teme, slobodno možemo reći da može biti vezana za ma koju oblast. Turizam, politika, pravo, ekonomija i psihologija, odnosno građevinska industrija, menadžment, marketing, farmacija i komunikologija, ali i informacione tehnologije, te ekologija i zaštita životne sredine, medicina, obrazovanje i nauka, samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni direktni prevodi sa makedonskog jezika na engleski.

Prevodioci sudski tumači mogu da obrade i sve vrste časopisa, odnosno novinske članke, književna dela i udžbenike a na vaš zahtev prevode i reklamne materijale (katalozi, flajeri, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, brošure i drugo), ali i sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta (softveri, web prodavnice i katalozi, sajtovi i ostalo).

Kada je u pitanju prevođenje sa makedonskog jezika na engleski, naši stručnjaci obrađuju i različite tipove video i audio sadržaja (reklamne poruke, serije, filmovi, emisije i ostalo), a zatim njihovu obradu prepuštaju onim stručnjacima koji su deo našeg tima i zaduženi su za sinhronizovanje i titlovanje obrađenih materijala. Naglašavamo da možemo da omogućimo zainteresovanim klijentima i da angažuju naše stručnjake za izvršenje usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a samim tim što sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše bilo koju vrstu ove usluge, što podrazumeva na prvom mestu simultano prevođenje sa makedonskog jezika na engleski, ali isto tako mogu da ponude i šapatnoa i konsekutivno prevođenje, to isključivo to isključivo od podataka o događaju koje nam budete dostavili zavisi koja vrsta ove usluge će biti primenjivana. Uz samu uslugu, svim onim klijentima kojima je potrebna baš ta vrsta prevoda, nudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Možemo da vam ponudimo i lekturu, odnosno uslugu korekture za one sadržaje koje je neko već pokušao da obradi u navedenoj kombinaciji jezika, ali to nije uradio sa uspehom, pa postoje greške koje je neophodno ispraviti. Ovakve sadržaje će obraditi profesionalci, to jest lektori i korektori i u kratkom roku vam ponuditi maksimalno kvalitetno prevedene materijale bilo koje vrste.

Sve pomenute sadržaje možete da pošaljete preko mejla na prevod, budući da nemate obavezu da dostavljate originale na uvid. Ako tako želite, i mi vama možemo na isti način da isporučimo prevedene sadržaje, kako bi ste štedeli svoje vreme u velikoj meri.

Prevod pasoša sa makedonskog na engleski jezik

Kada su u pitanju prevodi pasoša sa makedonskog jezika na engleski, klijenti moraju znati da im Prevodilački centar Akademije Oxford, zahvaljujući činjenici da u svom timu ima i sudske tumače nudi i uslugu njihove overe. A samim tim će klijenti značajno da uštede svoje vreme i novac, budući da će u okviru jedne od naših poslovnica dobiti kompletnu obradu pasoša, te moći da ga koriste u svakoj situaciji, jer jedino pasoš za koji je urađen prevod sa makedonskog jezika na engleski, a zatim i overa pečatom sudskog tumača se smatra pravno važećim.

Takođe klijente kod nas očekuju i prevodi lične karte, ali i uverenja o državljanstvu, odnosno potvrda o prebivalištu i mnogih drugih ličnih dokumenata, kako krštenice, tako i venčanog lista i umrlice, odnosno radne i dozvole za boravak. A sudski tumač i prevodilac, pored ostalog obrađuju i saobraćajnu, odnosno vozačku dozvolu, te prevodimo u ovoj kombinaciji jezika i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama što podrazumeva obradu ne samo potvrda i uverenja, već i različitih vrsta izjava, ali i saglasnosti (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostale).

Kada je to potrebno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford klijentima nude i obradu medicinske dokumentacije, a što podrazumeva da vrše prevod sa makedonskog jezika na engleski najpre za lekarske nalaze, ali i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutog tipa dokumentacije.

Ako su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na engleski za diplome i dodatke diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, možete da očekujete da će prevodilac i sudski tumač da izvrše i njihovu obradu u najkraćem mogućem roku i po cenama koje važe za izuzetno povoljne. Oni će, isto tako da obrade i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i ona koja se tiču nauke, a što podrazumeva na prvom mestu obradu prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno naučnih, kao i seminarskih i diplomskih radova, te naučnih patenata, rezultata naučnih istraživanja i ostalih dokumenata iz ove grupe.

Pravna akta možemo da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, a osim punomoćja za zastupanje i svih vrsta sertifikata, licenci i ugovora, naši stručnjaci obrađuju i presude o razvodu braka, odnosno bilo koju sudsku presudu, ali i tužbu, odluku, rešenje ili žalbu, kao i tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta koja nismo pomenuli.

Tehničku, poslovnu, građevinsku i tendersku, odnosno sva dokumenta koja ih čine ćemo takođe najpre da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a potm ih i overimo pečatom sudskog tumača.

Prevođenje igranih filmova sa makedonskog jezika na engleski

Klijentima koji su zainteresovani za prevod igranih filmova sa makedonskog na engleski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja.

Osim njih, naši stručnjaci obrađuju i crtane i animirane, ali i dokumentarne filmove, odnosno različite vrste televizijskih, kao i radijskih emisija, zatim reklamne poruke, serije i mnoge druge video i audio sadržaje koje nismo naveli ovom prilikom.

Prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da obrade i sve vrste književnih dela, odnosno časopisa, ali i udžbenike i novinske članke, kao i tekstualne sadržaje čija je tematika može biti vezana za bilo koju oblast. Komunikologija, psihologija, filozofija, sociologija, farmacija, nauka, marketing, obrazovanje, bankarstvo, medicina, turizam, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, građevinska industrija, politika, bankarstvo, finansije i informacione tehnologije samo su pojedine oblasti za koje mogu da budu vezane teme tekstova koje klijenti zahtevaju da budu prevedeni u navedenoj kombinaciji jezika.

Stručnjaci Akademije Oxford, odnosno korektor i lektor su na raspolaganju onim klijentima koji imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nisu u potpunosti zadovoljni njihovim kvalitetom, pa je neophodno da se isprave greške koje u njima postoje.

Usmeno prevođenje sa makedonskog na engleski jezik

Usmeni prevod sa makedonskog jezika na engleski podrazumeva sve tri vrste ove usluge, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu klijentima da ponude i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Neophodno je da nas obavestite o svim detaljima koji se tiču događaja za koji zahtevate ovu uslugu, kako bi smo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu, koju sasvim sigurno nećete moći da odbije. U svim onim situacijama kada se za konkretan događaj predviđa baš taj tip usmenog prevoda, klijentima možemo da ponudimo i po posebno povoljnim cenama da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A naši stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa makedonskog jezika na engleski za sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, bez obzira da li se kroz njih reklamira poslovanje određene kompanije ili konkretne usluge, odnosno proizvodi. Iko se zahtevi klijenata najčešće odnose na direktno prevođenje sa makedonskog jezika na engleski za reklamne flajere i letke, moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač po potrebi vrše i obradu vizit kartica, ali i brošura, odnosno plakata, kataloga proizvoda i usluga, te PR tekstova. Prilikom njihove obrade se primenjuju sva važeća pravila marketinga, odnosno reklamna poruka se maksimalno kvalitetno prilagođava pravilima engleskog jezika i njegovom duhu, kako bi svim potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga bilo omogućeno da se upoznaju na najprimereniji način sa onim što se reklamira.

Uz sve pomenuto, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da urade i prevod sa makedonskog jezika na engleski za sve vrste internet sadržaja, a što se primarno odnosi na prevođenje web sajtova, mada oni obrađuju i online kataloge i softvere, ali i sadržinu web prodavnica, kao i sve ostale materijale iz ove grupe.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje