Prevajanja iz švedskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz švedskega v angleški jezik predstavlja samo eno od številnih storitev, ki jih zainteresirane stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da so v ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, to pomeni, da stranke lahko na prvem mestu dobijo kompletno obdelavo dokumentov, saj poleg njihovega prevajanja iz švedskega v angleški jezik izvajamo tudi overitev z žigom zapriseženih sodnih tolmačev. Prav zahvaljujoč temu, naše stranke lahko maksimalno prihranijo svoj čas, saj na ta način na enem mestu dobijo dokument, ki ga lahko praktično takoj po koncu obdelave tudi uporabljajo.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci prevajajo vse osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, vozniško in delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti ter vse ostale osebne dokumente), prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma obdelajo lahko različne vrste soglasij, potrdill in izjav (potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).


Prevajanje iz švedskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v švedski jezik

V navedeni kombinaciji jezikov seveda prav tako lahko prevedemo vse vrste dokumentacij, od gradbene in tehnične preko razpisne pa do medicinske in poslovne oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo in jih potem tudi overimo z žigom sodnih tolmačev (gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacija o medicinskih izdelkih, poslovne odločitve, revizijska, letna in finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akti podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, statut podjetja in drugi osebni dokumenti).

Naši strokovnjaki po zelo ugodnih cenah in v posebej kratkih rokih obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so na primer: diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet pa tudi znanstveni patenti in naloge oziroma diplomske in seminarske naloge.

Sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v angleški jezik za vse pravne akte, kar na prvem mestu vključuje kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, sodnih sklepov, odločitev, pritožb in sodb pa tudi vseh vrst licenc oziroma pogodb in certifikatov ter pooblastila za zastopanje in vseh drugih podobnih dokumentov.

Obdelava dokumentov se razlikuje glede na vse ostale vsebine, saj se od stranke na prvem mestu zahteva, da pri pošiljanju vsebin na prevajanje na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente, da bi lahko opravili njihovo overitev, saj mora sodni tolmač, preden prevod opremi s svojim žigom, fizično primerjati prevod z izvirno vsebino in šele, ko je prepričan, da med tema dvema dokumentoma ne obstajajo razlike, lahko opravi overitev. V primeru, da opazi razliko med izvirnikom in prevodom, sodni tolmač stranki priporoči izvedbo lekture oziroma korekture tako obdelanega dokumenta. To storitev stranke prav tako lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so člani naše ekipe profesionalni korektorji in lektorji. Ko izvedejo obdelavo konkretnega dokumenta, ga ponovno posredujejo sodnemu tolmaču, ki sedaj lahko brez težav opravi overitev.

Čeprav je za številne dokumente vse navedeno absolutno zadosten način obdelave, da bi se lahko uporabljali v praksi, obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva dodatna overitev, ki vključuje overitev s haškim oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Apostille. Ta vrsta overitve je v pristojnosti državnih služb, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države, pa se iz tega razloga priporoča vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz švedskega v angleški jezik za katerikoli dokument, da se v teh službah pravočasno pozanimajo, ali je treba za ta dokument izvesti tudi to vrsto overitve oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka na začetku obdelave tega dokumenta ali pa potem ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj del naloge. Vse to jim bo pomagalo, da prihranijo svoj čas in denar, ker točno vedo, kam morajo najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo.

Poleg kompletne obdelave različnih dokumentov naši strokovnjaki ponujajo tudi tolmačenje iz švedskega v angleški jezik in v skladu s potrebami konkretnega dogodka, ki ga stranka organizira, uporabijo simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Glede na to, da lahko uporabijo katerokoli vrsto te storitve, se tudi zahteva, da nas stranke pravočasno obvestijo o vseh podrobnostih konkretnega dogodka, kar pomeni, da nam posredujejo predvsem informacije o njegovem konceptu oziroma številu udeležencev ter trajanju kot tudi o prostoru, v katerem bo potekal, saj nam to koristi pri izdelavi ponude. Po potrebi vanju lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo filmov vseh žanrov pa tudi vseh ostalih vrst video in zvočnih vsebin (serije, oddaje, reklamna sporočila in drugo) in jim poleg njihovega prevajanja iz švedskega v angleški jezik ponujamo tudi storitev, tako sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Naši strokovnjaki pa med drugim lahko prevajajo tudi različne vrste revij pa tudi književna dela oziroma vse vrste besedilnih vsebin ter časopisne članke in učbenike kot tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju določenega izdelka, storitve ali podjetja (reklamni plakati, katalogi, zloženke, brošure, PR besedila, vizitke in drugo).

Če je to potrebno, strankam lahko ponudimo tudi profesionalno prevajanje iz švedskega v angleški jezik predvsem za spletne strani pa tudi za številne druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so na primer spletne prodajalne ter programi in aplikacije kot tudi spletni katalogi in drugo.

Posebej moramo poudariti, da vse vsebine, za katere je strankam potrebno prevajanje iz švedskega v angleški jezik in ne zahtevajo overitve sodnih tolmačev, lahko na prevajanje pošljejo po elektronski pošti in jih na enak način dobijo po koncu obdelave. Pri dokumentih sta postopek pošiljanja in dostava malo drugačna, saj se zahteva, da stranka priloži tudi izvirne vsebine na vpogled, pa jih iz tega razloga lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažira katerokoli kurirsko službo, da jih dostavi na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa dokumente enostavno osebno prinese na prevajanje v poslovalnico. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnega dokumenta, sta strankam na voljo dve možnosti za prevzemanje. Prva je, da opravi osebno prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov v prostorih naše poslovalnice, druga pa je, da se izvede dostava na naslov stranke, pri čemer smo dolžni poudariti, da je pošiljanje na naslov dodatna storitev ter se zaračunava neposredno od stranke in po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba. Razume se, da to storitev plača neposredno v trenutku, ko prevzema pošiljko od kurirja.

Samo v primeru, ko je strankam nujno potrebno prevajanje katerihkoli dokumentov iz švedskega v angleški jezik, jih lahko najprej pošljejo po elektronski pošti in takoj zatem spoštujejo tudi kompletni postopek oziroma na najhitrejši od vseh omenjenih načinov dostavijo izvirnike na vpogled.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz švedskega v angleški jezik

V primeru, ko je strankam potrebno prevajanje potrdila o državljanstvu iz švedskega v angleški jezik, je najbolje, da se obrnejo na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, kjer jih pričakuje njihova kompletna obdelava. S tem mislimo najprej na storitev prevajanja in zatem tudi na storitev overitve tako izdelanega prevoda in to t žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, ki je prav tako član ekipe te institucije.

Naši strokovnjaki prevajajo tudi druge osebne dokumente, na prvem mestu potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in osebno izkaznico pa tudi prometno oziroma delovno in dovoljenje za prebivanje, zatem vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti ter o sklenitvi zakonske zveze oziroma številne druge osebne dokumente. Prav tako pa prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi prava in na zahtevo strank iz švedskega v angleški jezik prevajajo in zatem tudi overjajo, tako diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocen oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi pooblastila za zastopanje, predmetnike in programe fakultet ter pravni red Evropske Unije pa tudi za vse vrste licenc oziroma certifikatov in pogodb ter sodne pritožbe in sklepe oziroma odločitve, sodbe in tožbe ter vse druge dokumente, ki so povezani z navedenimi področji.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (izjave, soglasja in potrdila), na zahtevo strank pa iz švedskega v angleški jezik prevajajo, tako zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo razpisne oziroma gradbene in tehnične dokumentacije pa tudi številnih drugih dokumentov.

Edina dolžnost, ki jo ob tej priložnosti mora spoštovati vsaka stranka, se nanaša najprej na dostavo izvirnikov na vpogled, saj jih na ta način sodni tolmači lahko primerja s prevodi, preden pristopi postopku overitve. Prav tako pa mora na pristojnem sodišču preveriti vse, kar se nanaša na overitev s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz švedskega v angleški jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih katalogov oziroma prodajaln iz švedskega v angleški jezik, lahko omenjene vsebine v najkrajšem roku dobijo kakovostno obdelane, in to v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prav tako se razume, da prevajalec in sodni tolmač na njihovo zahtevo lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto programov in aplikacij kot tudi spletne strani, saj poznajo tudi pravila za optimizacijo vsebin za spletne iskalnike. To pomeni, da pri njihovi obdelavi implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar vse ima za cilj, da se konkretnim spletnim vsebinam omoguči boljši položaj v okviru iskalnika in s samim tem tudi boljše poslovanje njihovih lastnikov.

Po potrebi prav tako izvajamo tudi tolmačenje iz švedskega v angleški jezik, saj so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni tudi za simultano in šepetano tolmačenje, prav tako pa lahko opravijo tudi konsekutivno tolmačenje. To pa pomeni, da so nam stranke dolžne posredovati vse relevantne informacije o dogodku, za katerega jim je potrebna ta storitev in s tem mislimo, tako na število udeležencev in trajanje konkretnega dogodka kot tudi na informacije o prostoru, v katerem bo potekal oziroma na vse detajle, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. Ko dobimo vse te podatke, bomo pripravili ponudbo, ki bo izpolnila pričakovanja naših strank pa tudi ustrezno odgovorila na zahteve tega dogodka., Ko to ustreza zahtevam, v to ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi profesionalni korektorji in lektorji, pa za vse tiste stranke, ki so prevajanje določenih vsebin iz švedskega v angleški jezik prepustile drugim strokovnjakom, le-ti pa tega niso opravili v skladu s smernicami prevajalske stroke oziroma s pravili angleškega jezika, lahko izvedemo redakcijo takšnih vsebin. Ko naši strokovnjaki popravijo napake, smo prepričani, da bodo tudi najzahtevnejši med njimi absolutno zadovoljni s kakovostjo njihove obdelave.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmač lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz švedskega v angleški jezik. S tem mislimo, tako na prevajanje strokovnih kot tudi poljudnih besedil, njihova tema pa je lahko povezana z absolutno katerimkoli področjem. Psihologija, turizem, filozofija, izobraževanje, farmacija, znanost, medicina, sociologija, komunikologija, ekonomija, gradbena industrija, menedžment, finance, politika, ekologija in varstvo okolja, pravo in informacijske tehnologije so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedila, za katerega stranke zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje knjig iz švedskega v angleški jezik

Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje katerekoli vrste knjig iz švedskega v angleški jezik, morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford lahko enako kakovostno obdelujejo, tako učbenike ter romane oziroma prozna kot tudi dela poezije ter beletrijo in številna druga književna dela.

Na zahtevo strank prevajajo tudi časopisne članke pa tudi strokovne kot tudi ilustrirane revije ter vse, ki so namenjene najmlajšim in številne druge vrste revij. Ponujamo tudi možnost kompletne obdelave filmskih stvaritev različnih žanrov, iz švedskega v angleški jezik pa prevajamo, tako animirane in igrane kot tudi dokumentarne pa tudi risane ter številne druge vrste filmov. V sklopu te storitve na zahtevo strank lahko izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Prevajalci sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi serije pa tudi informativne oddaje, reklamna sporočila ter radijske in televizijske oddaje zabavnega značaja kot tudi otroške in številne druge vrste oddaj.

Poleg vsega tega sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane z reklamiranjem, tako storitev kot tudi določenih izdelkov oziroma tistih, ki so enostavno namenjene reklamiranju poslovanja samega podjetja. Poleg prevajanja iz švedskega v angleški jezik za reklamne zloženke, letake in plakate, strankam omogočamo tudi obdelavo brošur, PR člankov in vizitk kot tudi katalogov pa tudi ostalih marketinških materialov. Pri njihovi izdelavi prevajalec in sodni tolmač uporabljata vsa pravila dobrega marketinga, ki jih dobro poznajo in sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam iz angleškega govornega področja, na ustrezen način prenesejo v prevod in na ta način dosežejo glavni cilj obdelave takšnih vsebin.

Cena prevajanja iz švedskega v angleški jezik

  • Iz švedskega v angleški je 15 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!