Prevajanja iz švedskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsi sodni tolmači in prevajalci za švedski jezik, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in to za katerokoli vrsto vsebin.

Strankam prav tako lahko ponudijo tudi tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov in v skladu z zahtevami samega dogodka, ki ga stranke organizirajo, uporabljajo simultano oziroma konsekutivno, ali pa šepetano tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti in to po cenah, ki so posebej ugodne. Strankam ponujamo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za vse tiste vsebine, ki jih je nekdo že prevedel iz švedskega v slovenski jezik, česar pa ni storil dovolj profesionalno, pa je treba popravili vse napake, ki se v takšnih vsebinah pojavljajo, kar bosta opravila lektor in korektor, drugače člana naše ekipe.

Poleg kompletne obdelave vseh vrst dokumentov strankam prav tako omogočamo tudi kompletno obdelavo zvočnih in video materialov, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za igrane filme pa tudi za dokumentarne, risane in animirane kot tudi za filme vseh drugih vrst. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi serije pa tudi vse vrste oddaj (izobraževalne, informativne, zabavne, otroške in druge) kot tudi reklamna sporočila in številne druge zvočne in video vsebine, zatem pa njihovo obdelavo prevzamejo profesionalci, zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje ter tako strankam dajemo priložnost, da dobijo kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko predvajajo, kjerkoli želijo.


Prevajanje iz švedskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v švedski jezik

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo, kompleksnost in dolžino kot tudi romane, dela proze pa tudi poezije oziroma beletrijo in številne druge književne vrste. Iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajajo tudi učbenike pa tudi materiale s področja marketinga oziroma vse vrste časopisnih člankov in revij, po potrebi pa prevajajo tudi spletne strani in druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (spletni katalogi, aplikacije, spletne prodajalne, programi in drugo).

Kot smo že omenili, strankam ponujamo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, kar se nanaša predvsem na dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste izjav, soglasij in potrdil) pa tudi na osebne dokumente (potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in drugo). Naši strokovnjaki iz švedskega v slovenski jezik prav tako prevajajo poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska in finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, statuti podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve in drugo) kot tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, znanstvena dela in številni drugi).

Če je to potrebno našim strankam, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse pravne akte, od pooblastil za zastopanje ter vseh vrst pogodb in sodb preko sodnih pritožb, sklepov, odločitev in tožb pa do pravnega reda Evropske Unije. Obdelujejo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno oziroma medicinsko in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in vsi ostali dokumenti, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij).

Razume se, da vse omenjeno predstavlja samo manjši del ponudbe dokumentov, ki jih lahko prevedemo iz švedskega v slovenski jezik. Stranke, ki to zahtevajo, nam morajo najprej na vpogled dostaviti izvirne vsebine, da bi lahko izvedli sodnih tolmačev in na ta način dobijo dokument, ki je absolutno pravno veljaven. Gre za to, da sodni tolmač primerja prevod in izvirni dokument, da bi ugotovil, ali gre za enaki vsebini in šele, ko je prepričan, da med njima ni nikakršne razlike, prevod overi s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je njegova vsebina enaka izvirniku in da se lahko uporablja v praksi.

Samo v primeru, ko se za neki dokument zahteva overitev z Apostille žigom, ki nosi tudi naziv haški žig, ta način obdelave dokumentov ni zadosten. Sicer pa za to vrsto overitve v nobenem primeru nista pristojna prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford, pa s samim nista dolžna strankam posredovati detajlov o njej, toda zagotovo bosta ugodila njihovim zahtevam in jih napotila na državne institucije, ki so zadolžene za overitev s haškim žigom, pri čemer gre pravzaprav za posebne službe v okviru okrožnih sodišč naše države. Prav tam morajo vse stranke pridobiti informacije o tem, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in v primeru pritrdilnega odgovora, morajo tudi izvedeti, ali ta vrsta overitve poteka na samem začetku obdelave konkretnega dokumenta, pa se le-ta potem odnese našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo, ali se z Apostille žig opremijo šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači dokončajo svoj del posla. Od vseh teh podatkov je odvisen tudi sam tok obdelave konkretnega dokumenta, kar zainteresiranim strankam prihrani veliko dragocenega časa.

Kar zadeva prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za katerokoli vrsto vsebin, ki ne zahtevajo tudi overitve z žigom uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač), celotna komunikacija med strankami in našimi strokovnjaki lahko poteka tudi po elektronski pošti, da bi se postopek pospešil oziroma oni nam elektronsko pošiljajo vsebine na prevajanje, mi pa jim na enak način pošljemo prevedene.

Pošiljanje dokumentov na obdelavo se malo razlikuje, saj se zahteva dostava izvirnih vsebin na vpogled, pa je strankam na razpolago pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko ter osebna dostava v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma pošiljanje preko kurirske službe. Po končanem prevajanju in overitvi dostavljenih dokumentov stranke izberejo, ali jih želijo osebno prevzeti v naši poslovalnici, ali pa želijo, da jim obdelane vsebine pošljemo na določen naslov. Če jim bolj ustreza druga možnost, se morajo zavedati, da se ta storitev zaračunava neodvisno od prevajanja in overitve, saj jo izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in njena cena je odvisna od te službe, stranka pa so jo dolžne plačati pri dostavi oziroma prevzemanju pošiljke.

V primeru, ko jim je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta iz švedskega v slovenski jezik, je strankam dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo po elektronski pošti, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili njihovim zahtevam in prevajanje opravili v kratkem roku, toda takoj zatem so stranke dolžne spoštovati tudi pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, pri čemer se zahteva, da je to najhitrejši od vseh načinov, ki smo jih opisali.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz švedskega v slovenski jezik

Da bi našim strankam omogočili kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, najprej ponujamo njihovo prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in takoj zatem tudi overitev prevoda z žigom sodnih tolmačev pa tako naše stranke v optimalnem roku dobijo pravni red Evropske Unije, ki je najprej preveden v tej kombinaciji jezikov oziroma ga lahko, ko je to potrebno predajo vsaki pristojni službi, saj s posedovanjem žiga sodnih tolmačev prevodi dobijo status pravno veljavnega dokumenta.

Prevajalci sodni tolmači v naši ekipi obdelujejo tudi ostale pravne akte, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze in za vse vrste pogodb pa tudi za certifikate in licence vseh vrst. Prevajamo tudi sodne pritožbe pa tudi odločitve oziroma tožbe, sklepe in sodbe in številne druge pravne akte. Na zahtevo strank v tej kombinaciji prav tako prevajamo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma katerokoli vrsto, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav. Sodni tolmači in prevajalci med drugim iz švedskega v slovenski jezik prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma soglasje za zastopanje kot tudi potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov ter potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi o stanju računa v banki in druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Prevajamo tudi gradbeno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo pa tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Po potrebi prevajalci in sodni tolmači lahko najprej opravijo neposredno prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in zatem tudi overitev diplome in dodatka k diplomi kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so izključno povezani z izobraževanjem (prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in drugo) kot tudi dokumentov s področja znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in dela in drugi osebni dokumenti).

Na zahtevo strank iz švedskega v slovenski jezik prev tako prevajamo, tako osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in vozniško oziroma prometno dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču zatem dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter delovno dovoljenje in druge osebne dokumente, ki ob tej priložnosti niso bili navedeni.

Ne pozabite, da je pri pošiljanju vsebin na prevajanje v tem primeru vsekakor treba dostaviti tudi izvirne dokumente, ki jih sodni tolmači uporabljajo v toku postopka overitve, prav tako pa se morate v okviru pristojnih institucij pozanimati o potrebi za njihovim overjanjem z Apostille žigom.

Prevajanje besedil s področja politike iz švedskega v slovenski jezik

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko opravijo tudi prevajanje besedil s področja politike iz švedskega v slovenski jezik. Seveda prevajajo tudi strokovna ter poljudna besedila, ne samo s področja politike, ampak tudi iz številnih drugih področij. To na prvem mestu vključuje prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za besedila s področij financ in ekonomije oziroma bančništva, psihologije, prava in filozofije kot tudi na one besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področje informacijskih tehnologij, komunikologije in gradbene industrije pa tudi ekologije in varstva okolja, marketinga, farmacije in drugih znanstvenih disciplin.

V naši ekipi so tudi lektorji in korektorji, ki strankam ponujajo redakcijo vsebin, ki jih je nekdo poskušal prevesti v navedeni jezični kombinaciji, česar pa ni storil v skladu s pravili slovenskega jezika, prav tako pa ni spoštoval pravil prevajalske stroke, pa je treba popraviti konkretne napake.

Ko je to potrebno, strankam omogočamo tudi prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za vsebine s področja marketinga in obdelujemo predvsem vizitke, kataloge in reklamne letake pa tudi plakate in PR članke oziroma reklamne zloženke, brošure in številne druge podobne vsebine. Ker so naši prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani za obdelavo marketinških materialov in so seznanjeni s pravili marketinga, reklamno sporočilo prilagodijo duhu slovenskega jezika in na ta način dosežejo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin. To pa pomeni, da je vsem potencialnim kupcem izdelkov, ki se reklamira oziroma uporabnikom storitev, ki jim je slovenski jezik materni, dana možnost, da se z njimi spoznajo na pravilen način in da jih začnejo kupovati oziroma uporabljati konkretne storitve.

Zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi kompletno obdelavo filmov vseh žanrov, tako da jih najprej pričakuje njihovo prevajanje iz švedskega v slovenski jezik in zatem tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo prevedenih filmov. Po potrebi seveda obdelujejo tudi serije pa tudi reklamna sporočila ter oddaje za otroke kot tudi informativne in izobraževalne oddaje ter vse ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Prevajanje romanov iz švedskega v slovenski jezik

Prevajanje romanov iz švedskega v slovenski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih zainteresiranim strankam omogočajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg romanov prevajajo tudi prozna kot tudi poetska dela oziroma beletrijo in številna druga književna dela kot tudi učbenike in vse vrste revij ter časopisne članke. Zainteresiranim strankam ponujamo tudi profesionalno prevajanje iz švedskega v slovenski jezik za spletne strani pa tudi za ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, pri čemer mislimo predvsem na različne programe in aplikacije oziroma spletne kataloge in prodajalne ter druge vsebine s tega področja. Posebej želimo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila optimizacije vsebin za spletne brskalnike, tako da pi njihovi obdelavi spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi na ta način obdelanim vsebinam omogočili boljši položaj na spletu.

Če naše stranke organizirajo dogodek, kjer bodo prisotni tudi udeleženci, ki jim je švedski jezik materni oziroma tisti, ki ga uporabljajo, jim lahko ponudimo tudi tolmačenje iz švedskega v slovenski jezik. Toda ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci na podlagi informacij o konkretnem dogodku uporabljajo konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Strankam, za katere dogodek se uporablja prav simultano tolmačenje, lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Cena prevajanja iz švedskega v slovenski jezik

  • Iz švedskega v slovenski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!