Prevajanja iz švedskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje katerekoli vrste dokumentov ali dokumentacije iz švedskega v francoski jezik, dobila njihovo kompletno obdelavo, so zadolženi prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da so v naši ekipi, ne samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači, lahko izvedemo najprej prevajanje dokumentov v navedeni kombinaciji jezikov in jih potem tudi overimo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. S tem konkretnemu dokumentu dajemo pravno veljavnost, saj žig sodnih tolmačev potrjuje, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirnem dokumentu, pa zato je tudi pomembno, da stranke pri pošiljanju vsebin na prevajanje na vpogled dostavijo izvirne dokumente, tako bi bila storitev njihove overitve opravljena v skladu z zakonom.

Sodni tolmač in prevajalec na vašo zahtevo lahko obdelata vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to pa pravzaprav pomeni prevajanje iz švedskega v francoski jezik za različne vrste izjav ter potrdil in soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugo) kot tudi vse pravne akte (sodbe in sklepi, certifikati, pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe, odločitve in tožbe, licence, pravni red Evropske Unije, pogodbe in drugi dokumenti s področja prava in sodstva).


Prevajanje iz švedskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v švedski jezik

Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi osebno dokumentacijo, od osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista pa do potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti, kot tudi vse vrste dovoljenj (vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno dovoljenje in druga). Prav tako obdelujejo tudi dokumente, povezane s področjem izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi diplomske in seminarske naloge, če je to potrebno oziroma potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet in vse neomenjene dokumente s tega področja.

V navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi različne vrste dokumentacij, tako gradbeno kot tudi razpisno oziroma medicinsko pa tudi poslovno in tehnično, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači med drugim lahko obdelajo gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma sklep o ustanovitvi pravnih oseb, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter statute podjetij kot tudi vse vrste poslovnih poročil in vse ostale nenavedene dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij. Vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali rezultati znanstvenih raziskav in celo znanstvena dela sodijo na področje delovanja naših strokovnjakov.

Posebej želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo absolutno vse vrste dokumentov in dokumentacij, pod pogojem, da stranke spoštujejo pravila o dostavi izvirnikov na vpogled in da predhodno opravijo vse vrste poizvedb v zvezi z dodatno overitvijo, s tem mislimo na overitev s haškim oziroma Apostille žigom za dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje iz švedskega v francoski jezik. Osnovni razlog, zaradi katerega se od strank to zahteva, leži v dejstvu, da ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov in pričakuje se predvsem, da izvedo, ali je haški žig potreben za njihove dokumente, saj je dobro poznano, da ni obvezen prav za vse dokumente in poleg tega morajo izvedeti tudi, ali se ta vrsta overitve poteka šele, ko prevajalec in sodni tolmač končata obdelavo konkretnega dokumenta ali pa se najprej overja z Apostille žigom in šele tedaj se začne obdelava dokumenta s strani naših strokovnjakov.

Poudarjamo tudi to, da stranke pri nas poleg obdelave dokumentov pričakuje tudi neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik za številne druge vsebine, kar na prvem mestu pomeni obdelavo knjig oziroma učbenikov pa tudi del književnosti ter besedil katerekoli vsebine. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke in zatem tudi vse vsebine, povezane s področjem, tako marketinga (katalogi, plakati, PR besedila, brošure, vizitke, zloženke in drugo) kot tudi tiste, ki so ozko povezane s spletom (spletni katalogi, programska oprema, prodajalne, spletne strani in drugo).

Naši strokovnjaki so specializirani tudi za kompletno obdelavo različnih zvočnih pa tudi video vsebin, kar se nanaša predvsem na neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik za serije, zatem za vse vrste oddaj ter reklamna sporočila in filme različnih žanrov, potem pa se izvaja tudi njihova sinhronizacija ali podnaslavljanje, če stranki tako ustreza.

Tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov je prav tako storitev, ki jo na vašo zahtevo lahko izvajajo sodni tolmači in prevajalci. Ob tej priložnosti moramo omeniti, da naši strokovnjaki enako kakovostno izvajajo simultani in šepetano tolmačenje, strankam pa ponujamo tudi konsekutivno tolmačenje iz švedskega v francoski jezik in v skladu z vrsto tolmačenja v ponudbo lahko vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka od omenjenih storitev se izvaja za točno določeno vrsto dogodka, pa nam iz tega razloga stranke morajo pravočasno posredovati informacije o dogodku, za katerega zahtevajo to storitev, kar vključuje informacije, tako o številu udeležencev kot tudi o konceptu dogodka oziroma o prostoru, v katerem naj bi potekal pa tudi o njegovem trajanju. Samo na podlagi teh podatkov tudi lahko sprejmemo odločitev, katera vrsta tolmačenja, bo uporabljena za ta dogodek.

Poleg vseh storitev, ki smo jih omenili in se nanašajo na neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, zahvaljujoč dejstvu, da imamo v ekipi tudi lektorje in korektorje, strankam lahko ponudimo tudi kompletno redakcijo vseh prevedenih materialov, da bi se opravile potrebne spremembe in tako izdelan prevod prilagodil duhu francoskega jezika.

Način pošiljanja vsebin na prevajanje se razlikuje v odvisnosti od tega, ali stranka zahteva neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik za dokumente ali pa za druge vsebine, saj so pri dokumentih dolžni poslati tudi izvirnike na vpogled, pa jih iz tega razloga ne morejo poslati po elektronski pošti kot ostale vsebine. Pravzaprav, obstaja samo ena situacija, ko je dovoljeno, da nam dokumente najprej pošljejo na naslov in to je, ko jim je potrebno nujno prevajanje, toda potem vsekakor morajo spoštovati pravilo o pošiljanju izvirnike na vpogled, kar lahko storijo na nekoliko načinov. Prinesejo nam jih lahko na primer osebno, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažirajo določeno kurirsko službo, da konkretne dokumente dostavi na naslov naše poslovalnice. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo dostavljenih vsebin, strankam prevode lahko pošljemo na naslov, seveda pod pogojem, da ne gre za dokumente, ali pa jim jih lahko pošljemo preko kurirske službe na določeni naslov oziroma stranke lahko pridejo v prostore naše poslovalnice, ki jim je najbliža, da bi jih osebno prevzeli. Glede na to, da dostavo prevoda na naslov stranke izvaja kurirska služba, le-ta to storitev tudi zaračunava pri dostavi in to neposredno od stranke ter po ceni iz lastnega cenika.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz švedskega v francoski jezik

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pooblastil za zastopanje iz švedskega v francoski jezik, morajo vedeti, da se samo dokument, ki je najprej preveden v tej kombinaciji in zatem tudi overjen s strani uradne osebe oziroma sodnih tolmačev, lahko tudi uporablja v praksi. In prav to vrsto storitve ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Oni prevajajo tudi druge pravne akte, tako različne vrste certifikatov in pogodb kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste licenc, zatem sodne odločitve in tožbe pa tudi sklepe, pritožbe in sodbe ter druge dokumente, povezane s področjem prava. Na zahtevo strank seveda lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik za potni list oziroma osebno izkaznico pa tudi za dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču ter delovno dovoljenje, zatem za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in za vse ostale osebne dokumente.

Lahko obdelamo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, oziroma katerokoli vrsto, tako izjav in kot tudi potrdil oziroma soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in drugo) pa tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, diplomske naloge, znanstvene in seminarske naloge in drugi dokumenti iz omenjenih področij).

Sodni tolmači in prevajalci strankam lahko ponudijo tudi obdelavo poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, fakture, statut podjetja, letna poročila, ustanovitveni akti podjetja, revizijska in finančna poročila, poslovne odločitve in drugi osebni dokumenti) kot tudi medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številni drugi dokumenti, ki sodijo v to vrsto dokumentacije).

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik in zatem tudi overitev za gradbene projekte kot tudi za vso ostalo gradbeno dokumentacijo, po potrebi pa obdelujejo tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo ter vse dokumente, ki jih sestavljajo.

Prevajanje spletnih strani iz švedskega v francoski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz švedskega v francoski jezik, ki ga izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, vključuje tudi njihovo optimizacijo za spletne brskalnike. Poleg tega strankam v navedeni jezični kombinaciji omogočamo tudi prevajanje ostalih spletnih vsebin in to predvsem spletnih prodajaln kot tudi katalogov ter vseh vrst aplikacij ali programov pa tudi številnih drugih podobnih vsebin.

Iz švedskega v francoski jezik izvajamo tudi tolmačenje, ko pa je to potrebno strankam, jim lahko po posebej ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžni smo poudariti, da prevajalci in sodni tolmač strankam lahko zagotovijo, tako simultano ter šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz švedskega v francoski jezik in samo od informacij, ki nam jih posredujejo o konkretnem dogodku, je odvisna tudi vrst tolmačenja, ki naši strokovnjaki uporabijo ob tej priložnosti.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi besedilne materiale, tako poljudne kot tudi strokovne in glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo katerokoli vrsto vsebin, navajamo samo najpogostejša področja, s katerimi so povezana besedila, za katera naše stranke zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov: turizem, medicina, izobraževanje, ekonomija, politika, psihologija, ekologija in varstvo okolja, sociologija in druge znanstvene discipline.

Če posedujete dokončane prevode v tej jezični kombinaciji za katerokoli vrsto materialov, pri čemer menite, da gre za nekakovostne prevode iz švedskega v francoski jezik, vam lahko ponudimo tudi njihovo lekturo in korekturo, ki jo prav tako izvajajo člani naše ekipe oziroma profesionalni lektorji in korektorji.

Prevajanje učbenikov iz švedskega v francoski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo vseh strank lahko opravijo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz švedskega v francoski jezik. Prav tako obdelujejo tudi književna dela pa tudi vse vrste revij ter časopisne članke in druge podobne vsebine.

Tedaj, ko to naše stranke zahtevajo, jim ponujamo tudi prevajanje iz švedskega v francoski jezik za tiste materiale, ki so namenjeni predvsem reklamiranju, ne glede na to, ali se preko njih reklamira poslovanje določenega podjetja ali konkretna storitev oziroma izdelek. Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo zavidljivo raven izkušenj v obdelavi marketinških materialov, z gotovostjo lahko rečemo, da boste absolutno zadovoljni z dobljenimi prevodi, saj pri njihovi obdelavi reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo izvirne vsebine in za katero moramo poudariti, da ni enostavno opazno očesu opazovalca, v prevodu prenesejo na najboljši način. Tako vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo ciljani oziroma francoski jezik, omogočamo, da se na ustrezen način seznanijo, tako s storitvijo ali izdelkom kot tudi z določenim podjetjem, ki se na ta način reklamira.

V okviru Akademije Oxford stranke pričakujejo tudi profesionalci, katerih področje delovanja vključuje zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije, tako da jim omogočamo kompletno obdelavo vseh zvočnih in video vsebin. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo neposredno prevajanje iz švedskega v francoski jezik, tako za filme različnih žanrov kot tudi za reklamna sporočila oziroma serije in oddaje vseh vrst in zatem njihovo obdelavo prevzamejo strokovnjaki, ki lahko opravijo, tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje in na ta način strankam omogočijo, da tako obdelane vsebine praktično takoj prikažejo, kjerkoli želijo.

Cena prevajanja iz švedskega v francoski jezik

  • Iz švedskega v francoski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!