Prevodi sa kineskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa kineskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa kineskog na hebrejski jezik

Izuzev svih dokumenata i ostalih materijala u pisanoj formi, dostupan je i usmeni prevod sa kineskog jezika na hebrejski.

Konkretnu uslugu će sudski tumači i prevodioci i izvršiti u sve tri varijante, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata, tako isto i za simultani, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Vrlo je važno naglasiti da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje u ponudi svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi, tako da će prilikom izrade ponude i ta usluga biti uneta, a ukoliko bude bilo predviđeno da pomenuti stručnjaci primene upravo taj tip usmenog prevoda. U principu je vrlo važno da ponuda bude pažljivo definisana, zato što se zna za koju vrstu događaja se primenjuje koji od pomenutih tipova usmenog prevoda. Od zainteresovanih se iz tog razloga i zahteva da informišu zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije kako o terminima održavanja određenog događaja, tako isto i o karakteristikama mesta na kome je predviđeno da on bude organizovan, te svakako da ih obaveste o broju osoba koje bi trebalo da uzmu učešće. Svi ti parametri se pažljivo analiziraju, kako bi precizno bilo utvrđeno koja od svih ponuđenih usluga može adekvatno na konkretne zahteve da pruži odgovor.

S obzirom na to da svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i titlere, ali i lica koja vrše uslugu sinhronizacije kako audio sadržaja, tako i video, to je klijentima na raspolaganju najpre direktno prevođenje serija i filmova sa kineskog jezika na hebrejski, odnosno emisija i reklamnih poruka, te ostalih audio i video materijala, a zatim i jedna od navedenih dodatnih usluga. Sve to podrazumeva da oni u najkraćem mogućem roku u samoj poslovnici imaju priliku da dobiju kompletno obrađene sve sadržaje, koje kasnije mogu emitovati i na internetu i u bioskopu, zatim na radiju, televiziji i ostalim medijima.Prevođenje sa kineskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na kineski

Pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da u zadatoj jezičkoj kombinaciji prevedu i popularne tekstove, ali i stručne, a čija tema je vezana za različite grane i društvenih i prirodnih naučnih disciplina.

U skladu sa zahtevima će biti izrađeni i direktni prevodi časopisa sa kineskog jezika na hebrejski, odnosno udžbenika i članaka iz novina, a pomenuti stručnjaci mogu da obrade i poetska, kao i prozna književna dela različite tematike, dužine i složenosti.

Naravno da sudski tumač i prevodilac mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu kako marketinške materijale bilo koje vrste, tako isto i sve one sadržaje koji su vezani za internet i racunare. A samim tim što oni poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te imaju dovoljno iskustva u primeni konkretnih alata, klijentima će na raspolaganju biti i usluga optimizovanja kako internet prodavnica i aplikacija, odnosno web sajtova, tako isto i onlajn kataloga, zatim programa i ostalih web materijala.

Usluga koja uključuje lekturu i korekturu je dostupna na zahtev klijenata u poslovnicama ove specijalizovane institucije širom zemlje. Stvar je u tome da korektori i lektori takozvanu redakturu izvršavaju po zahtevu, odnosno kada je neophodno da u materijalima koji su prevedeni budu ispravljene postojeće greške, te da oni budu u potpunosti usklađeni i sa originalima, ali i sa pravilima koja podrazumeva pakistanski jezik kao ciljani.

Vrlo je važna informacija da se uz prevođenje dokumenata sa kineskog jezika na hebrejski klijentima omogućuje i usluga njihove overe, a koju tom prilikom uz maksimalno poštovanje pravila izvršavaju zvanično ovlašćeni sudski tumači.

Počev od ličnih dokumenata, preko onih koja se podnose nadležnim institucijama (sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti), pa do pravnih akata i dokumenata koja su vezana za oblasti obrazovanja i nauke će prevodioci i sudski tumači na osnovu iznetih zahteva kompletno da obrade.

Naravno da će prevesti, a onda i overiti sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i poslovne, tako isto i tehničke, ali i građevinske i medicinske dokumentacije, te mnoge druge sadržaje za koje klijent bude u datoj varijanti jezika prevod zahtevao.

A da bi u potpunosti bila ispoštovana predviđena procedura, klijent mora originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču da priloži, što znači da ih može ili lično u samo predstavništvo ove specijalizovane institucije doneti ili poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom "Pošte Srbije".

Isto tako će se vlasnik dokumenata odlučiti kako će kompletno obrađene sadržaje da preuzme, a na raspolaganju mu je mogućnost ličnog preuzimanja i dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na njegovu adresu. Uzevši u obzir da se služba za dostavu angažuje ukoliko se vlasnik odluči za drugu ponuđenu varijantu, on će dobiti sve neophodne informacije od zaposlenih u toj kurirskoj službi o postupku preuzimanja i o visini nadoknade, koju tada ima obavezu da plati, pošto ta usluga nije uračunata u osnovnu, odnosno u cenu prevoda konkretnog dokumenta i njegove overe.

Zainteresovanima su na raspolaganju i hitni prevodi dokumenata sa kineskog jezika na hebrejski, što je specifična usluga, jer se radi o vrlo kratkom vremenskom periodu za izradu prevoda i overe konkretnog dokumenta. Zato se i dozvoljava klijentima da na uvid originale kasnije dostave, a na najbrži mogući način od svih ponuđenih, a trebalo bi da najpre konkretne sadržaje skeniraju i na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije dostave.

U nadležnosti koje imaju sudski tumač i prevodilac ne spada overa Apostille pečatom, koji je još pod nazivom Haški takođe poznat. Upravo to jeste razlog zašto naglašavamo da bi sve podatke o overi tim pečatom vlasnik dokumenata trebalo prethodno samostalno da pribavi, jer će to itekako imati uticaja na celokupan postupak obrade konkretnih sadržaja. Naime, pomenuti pečat treba da bude stavljen samo na dokumenta za koja je to propisuje zakon i na tačno definisani način, a informacije o tome imaju isključivo zaposleni u osnovnim sudovima Republike Srbije, odnosno u odeljenjima tih institucija koja su zvanično nadležna za postupak takozvane nadovere.

Prevođenje saglasnosti za zastupanje sa kineskog jezika na hebrejski

Sva ona dokumenta koja u skladu sa zahtevima moraju biti podneta konkretnoj nadležnoj instituciji će sudski tumači i prevodioci prema aktuelnim pravilima da obrade, što znači da će prvo izraditi njihov direktan prevod sa kineskog na hebrejski jezik, a zatim i primeniti pravila koja podrazumeva overa konkretnih sadržaja.

Samo zahvaljujući takvom načinu obrade se zainteresovanima omogućuje da dobiju zakonski validne sadržaje, koji se mogu u različitim prilikama primenjivati.

Uz već pomenuti dokument, članovi tima bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford kompletnu obradu vrše i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, a po potrebi prevode, pa overavaju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i sve ostale vrste ne samo potvrda, nego i izjava i saglasnosti, kao i uverenja.

Vrlo je važno da svi klijenti, kojima je prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban znaju da su obavezni originale da pošalju ili donesu, pošto njih prilikom postupka overe koristi zvanično ovlašćeni sudski tumač.

A da bi celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljen, neophodno je da svaki klijent prvo zatraži informacije u osnovnom sudu u overi Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom za njegova dokumenta. Sve to je naglašeno zato što članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije nisu ovlašćeni da tu vrstu overe izvrše, a sve to može imati uticaja na celokupan postupak obrade. Informacija o tome da li Haški pečat treba biti stavljen na dokumenta i da li se taj tip overe vrši pre prevoda i overe sudskog tumača ili nakon što pomenuti stručnjaci konkretne usluge budu pružili je naročito bitna za tok postupka obrade.

Napominjemo da sve vrste dokumenata sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata profesionalno da obrade, tako da su pored ostalog dostupni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa kineskog na hebrejski jezik. Jednostavnije govoreći, oni će klijentima omogućiti da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletno obrađen izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu, zatim ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, a podrazumeva se da kompletno obrađuju i dozvolu za boravak, zatim vozačku dozvolu i pasoš, kao i radnu i saobraćajnu dozvolu, te bilo koji drugi lični dokument.

Sem toga, ostvaruju se zahtevi i onih klijenata, koji u datoj varijanti jezika prevod žele da dobiju za sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, dokumentacija o medicinskim proizvodima, revizorski izveštaji, specifikacije farmaceutskih proizvoda, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, lekarski nalazi i mnoga druga), tako isto i građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja su uvrštena u jednu od pomenutih dokumentacija).

Ukoliko to neki klijent zahteva, može da bude izvršeno i direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa kineskog na hebrejski jezik, ali i sudskih tužbi, presuda i ugovora, s tim da će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika kompletno da obrade i sudske žalbe, zatim sertifikate i sudska rešenja, kao i sve vrste licenci, potom sudske odluke i punomoćja za zastupanje, to jest sva ona dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, zato što su vezana kako za oblast prava, tako isto i za oblast sudstva.

Potrebno je posebno da istaknemo informaciju da u svakoj poslovnici ove institucije klijenti mogu zahtevati prevod ne samo za seminarske, diplomske i naučne radove, nego i za sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. Zapravo će tom prilikom pomenuti stručnjaci obraditi i rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, a pobrinuće se i da klijentima ponude direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa kineskog na hebrejski jezik, zatim prepisa ocena i naučnih patenata, kao i potvrda o redovnom školovanju, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i uopšteno govoreći, svih drugih dokumenata i ostalih materijala koji su za konkretne oblasti na neki način vezani.

Prevod brošura i kataloga sa kineskog na hebrejski jezik

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi direktni prevodi reklamnih materijala sa kineskog jezika na hebrejski bili profesionalni, te da bi mogli da se koriste u praksi, jeste da prevodilac i sudski tumač, koji budu obrađivali takve sadržaje vode računa i o implementaciji marketinških pravila. Stvar je u tome da oni moraju reklamnu poruku da usklade sa pravilima ciljanog jezika, tako da sve ono što se prezentuje kako kroz brošure i kataloge, tako isto i kroz flajere, plakate ili reklamne letke, odnosno PR tekstove i ostale marketinške materijale, vrlo lako pronađe put do potencijalnih korisnika, te budućih kupaca. Isto tako moramo napomenuti da ovi stručnjaci mogu u posebno kratkom vremenskom periodu da prevedu i sadržinu vizit kartica u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Važno je naglasiti da su lektori i korektori u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford takođe zaposleni, te da oni na zahtev klijenata izvršavaju uslugu takozvane redakture. Jednostavnije rečeno, oni primenjuju pravila lekture i korekture, te nekvalitetno prevedene sadržaje bilo koje vrste usklađuju sa pravilima pakistanskog jezika, ali i sa njihovim originalima, a kako bi klijenti mogli u praksi da ih koriste.

Prilikom prevođenja internet prodavnica i web sajtova, odnosno aplikacija i programa različitih vrsta, kao i onlajn kataloga, te mnogih drugih web sadržaja, prevodilac i sudski tumač primenjuju i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Takav postupak je izuzetno značajan za buduće pozicioniranje konkretnih materijala na internetu, jer upravo zahvaljujući optimizaciji, odnosno usklađivanju sadržine tih materijala sa pravilima pretrage, njih aktuelni pretraživač prepoznaje kao najprimerenije rezultate za tačno definisane reči i izraze, pa će ih u skladu sa tim i uvrstiti u sam vrh pretrage.

A na zahtev klijenata će zaposleni ove institucije izvršiti i direktno prevođenje knjiga sa kineskog jezika na hebrejski, u kom slučaju će osim udžbenika da profesionalno prevedu i prozna, kao i književna dela iz domena poezije. Naravno da mogu profesionalno prevesti i stručne tekstualne materijale bilo koje tematike, ali i popularne, te će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da obrade i članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, poput stručnih i dečijih, odnosno ilustrovanih.

Usluga usmenog prevoda uključuje primenu kako simultanog i konsekutivnog, tako isto i takozvanog šapatnog, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima. Ipak, zahvaljujući tome što pomenuti stručnjaci mogu da primene sva tri navedena tipa usmenog prevoda, izuzetno je značajno da bude odabrana ona vrsta usluge, koja će adekvatno na zahteve manifestacije odgovoriti. Upravo iz tog razloga i jeste iznet zvaničan zahtev pred klijente, koji su zainteresovani za usmeni prevod sa kineskog jezika na hebrejski, da sve relevantne podatke o događaju prethodno dostave. Ponuda za konkretnu uslugu se može formirati na osnovu informacija o trajanju manifestacije, zatim o broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju i svakako na osnovu podataka o karakteristikama lokacije njenog održavanja, pa upravo to treba klijent prethodno i da dostavi.

Dodatne usluge u vidu titlovanja i sinhronizovanja su na raspolaganju apsolutno svakom klijentu ove institucije, koji prevod zahteva za audio ili video materijale bilo koje vrste. Da budemo precizni, najpre će prevodioci i sudski tumači obraditi kako informativne i dečije, odnosno obrazovne i zabavne emisije, te reklamne poruke, tako isto i animirane i igrane filmove, potom serije i crtane, kao i dokumentarne filmove, te sve ostale vrste video i audio materijala, a nakon toga će klijent samostalno da se opredeli između usluga, koje se tretiraju kao dodatne i vezane su za titlovanje i sinhronizovanje konkretnih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje