Prevođenje sa kineskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na persijski jezik

Za online prevod sa kineskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa kineskog na persijski jezik

Uz to što članovi tima svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da izvrše prevod u usmenom obliku, njihova specijalnost jesu i prevodi dokumenata sa kineskog jezika na persijski, ali i mnogih drugih sadržaja u pisanom obliku.

Napominjemo da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani kako za pružanje usluge konsekutivnog i simultanog prevoda u toj varijanti jezika, tako i za prevod uz pomoć šapata, a navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Takođe mogu biti ostvareni zahtevi klijenata i vezano za obradu svih materijala iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih letaka i brošura, pa do kataloga, reklamnih flajera i PR tekstova, s tim što će ovi stručnjaci po zahtevu klijenata propisno da obrade i sve ostale marketinške materijale.Prevođenje sa kineskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na kineski

Trebalo bi pomenuti i to da se može izvršiti direktan prevod web sajtova sa kineskog jezika na persijski, ali i mnogih drugih online sadržaja, to jest onih koji su vezani za kompjutere (programi svih vrsta, internet katalozi, aplikacije, online prodavnice i ostali). Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju korišćenjem alata SEO (Search Engine Optimisation), svi klijenti će tom prilikom dobiti i uslugu optimizacije pomenutih materijala. Inače ona ima za cilj usklađivanje njihove sadržine sa pravilima pretrage, a što će se vremenom odraziti i na mnogo bolju pozicioniranost konkretnih sadržaja na internetu.

Novinske članke, ali i udžbenike i sadržinu časopisa, kao i književna dela će zaposleni ove institucije u pomenutoj jezičkoj kombinaciji po zahtevu, isto tako da prevedu. Naravno da će biti izvršeno i direktno prevođenje tekstova sa kineskog jezika na persijski, a podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu da obrade i stručne i popularne sadržaje.

Pored serija i svih vrsta filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i emisije različite namene i sadržine, kao i reklamne poruke, te mnoge druge video i audio materijale. Klijentima su na raspolaganju i usluge sinhronizacije svih takvih sadržaja, ali i njihovo profesionalno titlovanje, to jest njihova kompletna obrada.

Ističemo da je obrada dokumenata usklađena sa aktuelnim zakonom, te da klijente očekuje prvo usluga njihovog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Osnovni cilj takvog postupka jeste da se svakom prevedenom dokumentu pruži zakonska i pravna validnosti, jer pečat sudskog tumača garantuje da je njegova sadržina ista kao i u originalu.

Upravo iz tog razloga je zahtevano da svaki klijent, kome je potrebna obrada dokumenata, njihove originale na uvid priloži, a za sve ostale sadržaje je predviđeno da ih i šalje na obradu elektronski i dobija na isti način, a nakon što sudski tumač i prevodilac, odnosno drugi stručnjaci budu izvršili njihovu obradu.

Nasuprot tome, originalna dokumenta će klijent poslati ili preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, a vrlo je važno da to bude preporučena pošiljka. Isto tako postoji mogućnost i da originale na uvid sudskom tumaču on donese lično u samo poslovnicu.

Svakako da se razlikuje i postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da klijenti biraju da li će ih dobiti isporukom na kućnu adresu, a preko kurirske službe ili će se opredeliti za varijantu ličnog preuzimanja. Ukoliko je njihova odluka da zahtevaju dostavu, konkretnu uslugu će biti u obavezi direktno kuriru i da plate, a u skladu sa cenovnikom koji ta služba i definiše.

Na raspolaganju su zainteresovanima prevodi pravnih akata sa kineskog jezika na persijski, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. Svakako da će prevodilac i sudski tumač izvršiti kompletnu obradu i za dokumenta koja se podnose nadležnim službama (sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava), odnosno za lična i sva ona dokumenta koja su uvrštena u različite tipove dokumentacija. Pored ostalog, prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za kompletnu obradu tehničke, poslovne i građevinske, ali i tenderske i medicinske dokumentacije, a podrazumeva se da će ostvariti zahtev svakog klijenta, bez obzira koji dokument mu je potrebno da dobije preveden u datoj jezičkoj kombinaciji i overen u skladu sa pravilima.

Ako se bude dogodilo da prilikom upoređivanja, ovlašćeni sudski tumač pronađe određene razlike, jer ova institucija nudi i samo uslugu overe prethodno već prevedenih dokumenata, on će predložiti klijentu uslugu redakture. A u okviru svakog predstavništva ove institucije nju izvršavaju korektori i lektori, koji imaju relevantno radno iskustvo i mogu u najkraćem mogućem roku sve greške da isprave. Takođe se podrazumeva da usluge korekture i lekture mogu biti primenjene i na bilo koju drugu vrstu materijala, a ako za tim bude postojala potreba.

Opisani postupak obrade dokumenata je zakonom propisan i smatra se dovoljnim u mnogim slučajevima. Međutim, ima dokumenata kod kojih je potrebno izvršiti dodatnu overu, to jest na koja mora biti stavljen takozvani Haški ili Apostille pečat. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci nisu u situaciji tu vrstu overe da izvrše, zato što im relevantne institucije nisu dale ovlašćenja, a da bi klijent što brže i jednostavnije prošao kroz celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta, savetuje mu se da prethodno potraži informacije o postupku, koji je poznat kao nadovera i odnosi se na stavljanje pomenutih pečata na dokumenta. U okviru osnovnih sudova Republike Srbije te specijalizovane službe funkcionišu, pa bi njihovim zaposlenima trebalo klijenti prvo da se obrate i saznaju da li Apostille pečat na konkretna dokumenta treba da bude stavljen i u kom momentu, pošto je i to zakonom definisano.

Prevodi članaka iz novina sa kineskog na persijski jezik

Kakva god bila tematika novinskih članaka, sudski tumači i prevodioci će ih u datoj kombinaciji jezika obraditi, a na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje časopisa sa kineskog jezika na persijski. Svakako da će u potpunosti profesionalno ispuniti očekivanja i onih klijenata, koji u datoj varijanti jezika prevod žele da dobiju za određeni udžbenik ili roman, odnosno svako drugo književno delo iz oblasti proze i li poezije.

Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore, kao i lektore, to znači da je zainteresovanima u okviru svake poslovnice dostupna i usluga redakture. Za sve vrste sadržaja ona može biti primenjena, jer će u tom slučaju pomenuti stručnjaci nastojati da u što kraćem roku isprave sve greške, koje je neko napravio pre njih, a ko nije poštovao ni pravila persijskog jezika, ali ni prevodilačke struke. Zapravo će oni prvo izvršiti kompletnu analizu obrađenih materijala, a onda će sve uočene propuste da isprave, tako da će klijentima omogućiti u optimalnom roku da dobiju profesionalno obrađene sadržaje ma koje vrste, koje će naravno moći da koriste kad god budu imali potrebu za tim.

Valjalo bi naglasiti i to da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi marketinških materijala sa kineskog jezika na persijski. Pomenuti stručnjaci naročito tada vode računa da poštuju pravila reklamiranja, te da oblikuju konkretnu reklamnu poruku tako da bude izvornim govornicima persijskog jezika vrlo lako razumljiva.

Osim popularnih tekstova čija tema je vezana za različite grane društvenih ili prirodnih nauka, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i naučne, odnosno stručne tekstove različite tematike.

Naravno da su oni specijalizovani i za usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, s tim da izvršavaju kako prevod uz pomoć šapata sa kineskog jezika na persijski, tako isto i simultani, kao i konsekutivni. U principu se ponuda za navedenu uslugu može formirati samo na osnovu podataka, koje će prethodno klijent dostaviti, a koji se odnose na organizaciju događaja (trajanje, mesto održavanja, broj učesnika i ostale informacije). S obzirom na to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi, to podrazumeva da će klijentima konkretna usluga biti dostupna u slučaju da za njihov događaj bude predviđena primena baš te vrste usmenog prevoda.

Potrebno je posebno naglasiti da prilikom obrade kako reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, tako isto i animiranih, crtanih i dokumentarnih, odnosno igranih filmova, zatim zabavnih i dečijih, te obrazovnih emisija i ostalih video i audio sadržaja, ova institucija zainteresovanima omogućuje i dodatne usluge, a koje uključuju kako sinhronizaciju svih takvih materijala, tako isto i njihovo titlovanje. Jednostavnije govoreći, na taj način svaki klijent, koji je zainteresovan za obradu takvih sadržaja, u okviru same poslovnice dobija materijale koje može budućim slušaocima ili gledaocima u najkraćem mogućem roku da prezentuje.

Osim svih do sad pomenutih sadržaja, na zahtev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje web sajtova sa kineskog jezika na persijski. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u skladu sa iznetim zahtevima omogućiti klijentima da dobiju stručno prevedene i aplikacije svih vrsta, zatim onlajn kataloge i programe, kao i web prodavnice, te uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji se tiču kako računara, tako isto i interneta. S obzirom na to da ovi stručnjaci imaju kako znanje u primeni SEO alata (Search Engine Optimisation), tako isto i iskustvo u tome, to je vrlo važno napomenuti da će oni klijentima tom prilikom omogućiti i uslugu stručnog optimizovanja svih tih sadržaja. Postupak optimizacije podrazumeva usklađivanje materijala sa pravilima koja važe u pretrazi, a kako bi ih aktuelni pretraživači označili kao najbolje rezultate za prethodno karakteristične izraze i reči.

Prevođenje pasoša i lične karte sa kineskog jezika na persijski

U situaciji kada klijent zahteva direktan prevod dokumenata sa kineskog na persijski jezik, biće obavešten da profesionalni sudski tumači i prevodioci tada primenjuju aktuelna zakonska pravila, te osim prevoda pasoša, lične karte i mnogih drugih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, radna dozvola, krštenica, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i ostala), oni izvršavaju i uslugu overe, budući da tako predviđa važeći zakon.

Stvar je u tome da se konkretni postupak primenjuje kako bi se u najkraćem mogućem roku klijentima pružila mogućnost da dobiju profesionalno obrađene materijale, jer samo kada preveden dokument ima pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, on se zakonski smatra validnim, što znači da se izjednačava sa svakim drugim originalnim dokumentom.

A kako je pravilo da ovlašćeni sudski tumač prvo mora uporediti prevedena i originalna dokumenta, to podrazumeva da će klijent imati obavezu na uvid da donese ili pošalje originale, jer bez toga usluga overe ne može biti izvršena. Napominjemo da samo kada se zahteva hitno prevođenje bilo kog dokumenta, postoji mogućnost odlaganja, odnosno dozvoljava se dostavljanje originalnih materijala nešto kasnije.

Svakako moramo informisati zainteresovane da pomenuti stručnjaci nemaju dozvolu za stavljanje Apostille pečata ni na jedan dokument, a što automatski znači da nisu obavezni klijente ni da informišu o tome da li takozvani Haški pečat, kako ga još nazivaju, na njihova dokumenta mora biti stavljen i kada tačno tokom postupka obrade. Baš zato se i iznosi zvanična preporuka da bi trebalo vlasnik dokumenata da se raspita da li Haški pečat treba na njegova dokumenta da bude stavljen i kada tačno, to jest da li po izvršenju prevoda i overe ili na samom početku celokupnog postupka.

Takođe će po potrebi prevodilac i sudski tumač o datoj kombinaciji jezika kompletnu obradu da izvrše za sva ona dokumenta, koja bi posle toga klijent trebalo da preda određenoj nadležnoj instituciji. Tom prilikom će biti izvršeni direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa kineskog na persijski jezik, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, kao i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, zatim uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i svih ostalih vrsta kako potvrda i uverenja, tako isto i izjava, odnosno saglasnosti.

Svaki dokument koji se prema pravilima smatra delom poslovne dokumentacije će, isto tako na zahtev klijenata biti preveden i overen u skladu sa pravilima. Sem faktura i poslovnih odluka, zaposleni ove institucije kompletno obrađuju i godišnje, zatim revizorske i finansijske poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, potom rešenje o osnivanju pravnog lica, te statut preduzeća i svaki drugi dokument, koji se tiče poslovanja kako samog preduzetnika, tako isto i bilo koje kompanije.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa kineskog na persijski jezik, odnosno svih ostalih dokumenata koja su vezana za obrazovanje, kao što su na primer prepis ocena, seminarski radovi i diploma i dodatak diplome, zatim uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi i potvrda o redovnom školovanju, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te mnoga druga.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahtev i onim klijentima, koji u navedenoj varijanti jezika prevod žele da dobiju za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za mnoga druga dokumenta koja se zvanično delom medicinske dokumentacije smatraju.

Izuzev naučnih radova, biće izvršeni i direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa kineskog na persijski jezik, a pomenuti stručnjaci će profesionalno da prevedu i naučne patente, kao i sve ostale sadržaje koji se na nauku odnose.

Kada bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuju i sadržinu kako tehničke i tenderske dokumentacije, tako isto i građevinske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji čini pomenuti tip dokumentacije).

Sve vrste pravnih akata će ovi stručnjaci prevesti kada je to potrebno, a osim presuda o razvodu braka, to jest svih ostalih vrsta sudskih presuda, biće izvršen i direktan prevod sertifikata i licenci sa kineskog na persijski jezik, potom sudskih žalbi, odluka i rešenja, kao i tužbi, s tim da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti na zahteve i onih pojedinaca, kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban kako za tekovine Evropske Unije i ugovore, tako isto i za punomoćje za zastupanje, to jest za svaki drugi dokument koji je vezan za oblast prava ili se na određeni način tiče direktno sudstva.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje