Prevodi sa kineskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na srpski jezik

Za online prevod sa kineskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz sve ostale usluge koje pružaju naši stručnjaci, svakako moramo da pomenemo i prevođenje sa kineskog jezika na srpski, što će izvršiti naši prevodioci i sudski tumači. Oni će obraditi na vaš zahtev bilo koju vrstu materijala, kako dokumenta, tako i knjige i reklamne materijale, a možemo vam ponuditi i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji. U slučaju da organizujete bilo koji događaj za koji vam je potrebna ova usluga, vaše je samo da nas obavestite o broju učesnika i prostoru u kome će biti održan, odnosno o samom konceptu događaja i njegovom trajanju, kako bismo mogli da se odlučimo koja od vrsta usmenog prevoda je najbolja za taj događaj. Bilo da se odlučim za konsekutivno i simultano, odnosno za prevođenje uz pomoć šapata, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno. A možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima.

Takođe, klijentima omogućujemo i obradu apsolutno bilo koje vrste video, ali i audio sadržaja i to ne samo njihovo prevođenje sa kineskog na srpski, nego i uslugu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije obrađenih materijal. Tako ćete u bilo kojoj našoj poslovnici dobiti potpuno obrađene ne samo igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, već i informativne emisije i serije, ali i zabavne i obrazovne, te dečije emisije, kao i reklamne poruke i ostale sadržaje, koje zatim možete da plasirate gde god želite.

A kako su u timu Akademije Oxford i lektori i korektori, to znači da svim zainteresovanim klijentima koji već poseduju materijale za koje je izvršen prevod sa kineskog na srpski jezik pružamo mogućnost da u optimalnom roku dobiju njihove ispravke.

Kada je to potrebno klijentima, u pomenutoj kombinaciji jezika vršimo obradu svih onih sadržaja koji su vezani za oblasti marketinga, kao i za onih iz oblasti interneta, tako da će sudski tumač i prevodilac, pored ostalog da obrade reklamne letke i flajere, plakate, vizit kartice i brošure, odnosno kataloge i PR tekstove, ali i web sajtove, te softverske programe i online kataloge, ali i sve vrste aplikacija, odnosno web prodavnice i druge sadržaje iz ove grupe.Prevođenje sa kineskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na kineski

Klijentima možemo da ponudimo i obradu svih vrsta tekstova, ali i knjiga, odnosno članaka iz novina i časopisa. Pored dela beletristike, prevodimo i romane, ali i udžbenike, odnosno prozna, ali i poetska dela, kao i tekstove čija sadržina može da bude vezana za bilo koju oblast. Kod nas klijente očekuju prevodi sa kineskog jezika na srpski i za stručne, ali i za popularne tekstove, te pored ostalog sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše obradu tekstova vezanih za predmet filozofije, turizma, nauke i sociologije, odnosno obrazovanja, farmacije, psihologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim medicine, građevinske industrije, odnosno politike, ekonomije i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, finansija, marketinga, bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod ovakvih sadržaja je bitno da je klijentima omogućena dostava putem mejla, te imaju mogućnost i da ih dobiju na isti način po završetku njihove obrade od strane naših stručnjaka, što nije slučaj kada su u pitanju prevodi sa kineskog jezika na srpski za dokumenta. Tada klijenti moraju na uvid da dostave i originalna dokumenta, a što mogu da učine ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljko, odnosno putem kurirske službe, te imaju opciju i da ih donesu lično u jednu od naših poslovica u zemlji. A po završetku prevođenja i overe, dokumenta dobijaju ili na adresu ili ih preuzimaju lično, stim da ako se odluče za slanje prevoda na adresu moraju biti upućeni u podatak da je to dodatna usluga, što znači da plaćanje mora biti izvršeno kada se preuzima pošiljka, a cenu određuje kurirska služba.

Kako klijentima nudimo prevod sa kineskog jezika na srpski i overu sudskog tumača, oni imaju obavezu ne samo da dostave originale na uvid, već i da dobiju informaciju o tome da li je stavljanje Apostille pečata obavezno i za konkretna dokumenta. Ovu informaciju mogu da dobiju samo u okviru osnovnog suda koji je zadužen za stavljanje Apostille pečata, to jest haškog na konkretna dokumenta, kada treba da pitaju i da li se ova overa vrši na početku ili na kraju njegove obrade, jer će im ta informacija biti od koristi kako bi izbegli nepotrebno gubljenje vremena, ali i novca.

Prevodioci sudski tumači klijentima nude i hitan prevod dokumenata, a što se odnosi na prevođenje sa kineskog jezika na srpski u kratkom roku i overu sudskog tumača, pa samo tada mogu da dokumenta prvo pošalju putem mejla, a odmah posle toga da dostave i originale na uvid, ali uz poštovanje roka koji je zadat za izradu prevoda.Klijente kod nas očekuje obrade svih vrsta dokumenata, kako onih koja se predaju nadležnim službama (izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja), tako i svih ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i druge).

Tu smo da obradimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i mnoga druga dokumenta koja čine kako medicinsku i građevinsku, tako i tehničku, ali i tendersku dokumentaciju. A pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente i radove, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, ali i diplomske i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana za nauku ili obrazovanje, a koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Sve vrste ugovora, presude o razvodu braka, kao i sertifikate, takođe možemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a vršimo i prevod sa kineskog jezika na srpski za tekovine Evropske Unije, različite tipove licenci, kao i sudske žalbe, odnosno odluke, tužbe, rešenja, žalbe i presuda.

Poslovnu dokumentaciju, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura i statuta preduzeća, te poslovnih odluka, revizorskih i finansijskih izveštaja, odnosno osnivačkih akata preduzeća i bilansa uspeha i stanja, obrađujemo na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Tačnije rečeno, ma koji dokument da želite da dobijete preveden sa kineskog jezika na srpski, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu ne samo u optimalnom roku i kvalitetno, već i po ceni koja je sasvim sigurno među najpristupačnijim u našoj zemlji.

Prevod pasoša sa kineskog jezika na srpski

Prevodioci i sudski tumači će izvršiti i prevođenje pasoša sa kineskog na srpski jezik, kao i njegovu overu, a za ovu uslugu su zadužena ovlašćena lica u našem timu, odnosno sudski tumači. Tako klijent vrlo jednostavno i brzo dobijaju dokumenta koja mogu da primene kad god je to potrebno.

Obrađujemo i ličnu kartu, radnu i vozačku dozvolu, odnosno krštenicu, dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu dozvolu, te uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i mnoga druga lična dokumenta.

A u skladu sa zahtevima klijenata vršimo i prevođenje sa kineskog na srpski jezik za pravna akta, kako različite vrste sertifikata i ugovora, tako i za tekovine Evropske Unije i punomoćje za zastupanje, odnosno sudske žalbe, odluke, rešenja, tužbe, presude i druga.

Sva dokumenta iz oblasti kako medicine, tako i nauke, odnosno građevine i obrazovanja koja čine građevinsku i medicinsku dokumentaciju, odnosno diplome i dodatke diplomi, prijepis eocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i mnoga druga obrađujemo u istoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima nudimo i prevod sa kineskog na srpski jezik za poslovne izveštaje, statute preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i osnivačke akte preduzeća, te poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje određene kompanije.

Tehničku, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (sve vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda) isto možemo da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, te da uradimo njihovu overu.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa kineskog na srpski jezik za ma koji dokument su u obavezi da ispoštuju dostavu originala na uvid, te da izvrše sve neophodne provere u nadležnim institucijama u vezi sa overavanje haškim (Apostille) pečatom za ta dokumenta.

Prevođenje PR tekstova sa kineskog na srpski jezik

Profesionalan prevod PR tekstova sa kineskog jezika na srpski uključuje adekvatno prilagođavanje reklamne poruke koja se u njima nalazi duhu ciljanog jezika, što je u ovom slučaju naš jezik. Samim tim će prevodilac i sudski tumač obratiti posebnu pažnju na ovo u toku obrade ovih tekstova, tako da će poruka iz originalnih sadržaja stići do ciljanih klijenata koji se služe srpskim jezikom kao maternjim.

A osim toga obrađujemo i reklamne plakate i letke, te kataloge, odnosno brošure i sve ostale materijale iz oblasti marketinga. Klijentima nudimo i usluge lekture, odnosno korekture u slučaju da već poseduju sadržaje za koje neko pre nas uradio prevod sa kineskog jezika na srpski, ali to nije učinio dovoljno profesionalno, pa klijenti njime nisu zadovoljni.

Tim Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači koji su naročito usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja tako da oni pored simultanog, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa kineskog jezika na srpski. A da bi vrsta usmenog prevoda u potpunosti mogla da odgovori na zahteve događaja, neophodno je da nam dostavite sve potrebne informacije, a to na prvom mestu podrazumeva podatak o načinu i njegove organizacije, broju učesnika i trajanju, kao i informacije o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. Kada primimo sve potrebne podatke, moći ćemo da pripremimo ponudu i maksimalno prilagodimo vrstu usmenog prevoda, kako vašim tako i zahtevima koje nameće sam događaj. Ukoliko to odgovara vrsti događaja, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod članaka iz novina sa kineskog jezika na srpski

Novinske članke, ali i različite vrste časopisa takođe prevode naši stručnjaci u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Akademija Oxford u zemlji. Uz to za klijente vršimo i prevođenje sa kineskog na srpski jezik za sve vrste knjiga, kako za udžbenike, tako i za prozna, odnosno poetska dela, romane, beletristiku i druge.

Kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj jezičkoj, tose odnosi na obradu kako onih koji su stručni, tako i onih tekstova koji su namenjeni objavljivanju za širu javnost. A njihove teme se mogu odnositi na bilo koju oblast, kako na informacione tehnologije, marketing, medicinu, farmaciju i psihologiju, tako i na politiku, komunikologiju i menadžment, odnosno građevinsku industriju, te ekologiju i zaštitu životne sredine, bankarstvo i prava, ali i turizam i mnoge druge.

Prevodioci i sudski tumači vrše obradu i filmskih ostvarenja, različitih žanrova, ali i reklamnih poruka i serija, kao i radijskih i televizijskih informativnih, odnosno zabavnih i drugih tipova emisija. Sastavni deo ove usluge podrazumeva i sinhronizovanje prevedenih video i audio materijala, odnosno njihovo titlovanje.

A u skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa kineskog na srpski jezik za internet sajtove, ali i web kataloge i softvere, odnosno online prodavnice i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Oni će u toku procesa obrade ovakvih materijala voditi računa i o optimizovanju prevedenih sadržaja za web pregledače, kako bi im omogućili još bolji plasman u okviru njih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje