Prevođenje sa kineskog na flamanski jezik


Na teritoriji cele Srbije, u skoro svim većim gradovima, ali i u mnogim manjim postoje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u kojima su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji konkretnu uslugu pružaju zainteresovanima.

Uz to što su dostupni direktni prevodi dokumenata sa kineskog na flamanski jezik, u okviru ove institucije mogu biti izvršene i brojne dodatne usluge.

Prva i osnovna jeste overa prevedenih dokumenata, koju ovlašćeni sudski tumači izvršavaju, pošto su im data propisana ovlašćenja za to. Kada klijent dobije i preveden dokument i overen pečatom tog stručnjaka, imaće priliku da ga u praksi kad god poželi koristi, zato što je on potpuno validan sa zakonskog, odnosno pravnog aspekta.Prevođenje sa kineskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na kineski

A izuzev obrade svih dokumenata, koja moraju biti podneta određenim službama, kao što su na primer sve vrste potvrda, izjava i uverenja, odnosno saglasnosti, prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku i ličnu dokumentaciju.

Pored ostalog, specijalizovani su i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa kineskog na flamanski jezik, a po zahtevu će obraditi i sva dokumenta, koja ulaze u sastav bilo građevinske i tenderske, bilo tehničke dokumentacije.

Potrebno je napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci vrše zakonom propisanu obradu kako pravnih akata, tako isto i onih dokumenata, koja se tiču nauke i obrazovanja, ali i svih ostalih koja nisu pomenuta.

Osnovni uslov za sprovođenje postupka obrade bilo kog dokumenta jeste dostavljanje originala, što će koristiti sudski tumač tokom postupka overe. Da budemo precizni, on mora preveden bilo koji dokument da uporedi sa originalnim sadržajem, a kako bi mogao da izvrši i overu, zato što oni moraju biti potpuno istovetni.

S obzirom na to da ova institucija nudi i samo uslugu overavanja prethodno prevedenih dokumenata, tada može doći do određenih odstupanja, kada se prvo vrši redaktura, odnosno korektura i lektura takvih sadržaja, pa tek onda overa. Podrazumeva se da lektori i korektori ove institucije mogu svoje usluge da primene i na bilo koju drugu vrstu materijala, a ako njihov prevod nije profesionalan, te je potrebno ispraviti u njemu načinjene greške.

Kako moraju dostaviti originale na uvid, to se klijentima preporučuje da ih lično u samu poslovnicu donesu ili pošalju kako preko kurirske službe, tako isto i preko „Pošte Srbije“, s tim što mora biti preporučena pošiljka.

Ko god želi, može se opredeliti za opciju ličnog preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, mada je dostupna i varijanta njihove isporuke na adresu klijenta. Inače se radi o usluzi koja je dodatna, pošto nije u cenu prevoda dokumenta i overe uračunata, a podatke o naplati će svaki klijent dobiti od zaposlenih u službi za dostavu.

Važno je da istaknemo i to da postupak nadovere nije uvršten u ponudu ove institucije, jer sudski tumač i prevodilac nisu nadležni za stavljanje takozvanog Haškog, to jest Apostille pečat na dokumenta. Zapravo su samo osnovni sudovi Republike Srbije za postupak nadovere zaduženi, tako da je poželjno vlasnici dokumenata njima da se prvo obrate a kako bi sve podatke o pomenutoj vrsti overe dobili, jer će u velikoj meri to uticati na pojednostavljenje postupka obrade svakog dokumenta.

Pomenuli bismo i to da je hitan prevod dokumenata sa kineskog na flamanski jezik takođe dostupan u okviru svakog predstavništva ove institucije, a što podrazumeva obradu bilo kog dokumenta u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Međutim, kako je tada ograničeno vreme, tako se dozvoljava klijentima da slanje sadržaja izvrše prvo elektronski, a da originale prilože na uvid u što kraćem roku nakon toga, jer je vrlo važno da se to pravilo ispoštuje.

Bitno je pomenuti i to da prevodioci i sudski tumači ove institucije mogu da obrade i sve video i audio materijale u toj varijanti jezika. A da stvar bude jednostavnija, svaki klijent koji prevod zahteva kako za emisije bilo koje sadržine, odnosno različite vrste filmova, te reklamne poruke i serije, odnosno za bilo koji drugi materijal tog tipa, ima mogućnost njegovu kompletnu obradu u samoj poslovnici da dobije. Na raspolaganju su mu usluge sinhronizacije i titlovanja tih sadržaja, što znači da vrlo brzo dobija mogućnost da obrađene materijale prezentuje kako slušaocima, tako isto i gledaocima.

Prema iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i prevodi tekstova sa kineskog na flamanski jezik, a što se odnosi i na stručne sadržaje i na popularne. Zaposleni ove institucije mogu profesionalno da obrade i bilo koji časopis, odnosno udžbenik, a biće ostvaren zahtev klijenata vezano za prevod književnih dela u toj jezičkoj kombinaciji, ali i članaka iz novina.

Kada nekom događaju treba da prisustvuju osobe, koje se koriste i jednim i drugim jezikom, može da bude izvršeno kako prevođenje uz pomoć šapata sa kineskog na flamanski jezik, tako isto i konsekutivni prevod, ali i simultani. S obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač za sve te usluge specijalizovani, mora biti precizno određeno za koju manifestaciju se konkretan tip usmenog prevoda primenjuje. A da bi to moglo da bude definisano, zahteva se da klijent dostavi informacije o organizaciji, primarno vezano za trajanje događaja i broj učesnika, ali je poželjno i da ih informiše o tome gde bi on trebalo da bude održan. Pošto zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije budu dobili navedene podatke, oni će ih analizirati i doneti zvaničnu odluku koja od svih pomenutih usluga će biti primenjena, a po potrebi će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudu da unesu.

Osim za sve marketinške materijale, nudi se i prevod programa i aplikacija sa kineskog na flamanski jezik, odnosno svih ostalih web sadržaja. Zapravo će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i onlajn prodavnice, zatim internet sajtove i web kataloge, ali i sve ostale sadržaje, koji su vezani za internet, odnosno koji se tiču kompjutera. A da bi klijent dobio profesionalno obrađene materijale tog tipa, biće izvršena i njihova optimizacija, to jest ovi stručnjaci će primeniti SEO pravila (Search Engine Optimisation).

Elektronskim putem se mogu svi prethodno pomenuti sadržaji na prevod dostaviti, a isto tako će ih klijent i preuzeti. Ako nekome to ne odgovara u potpunosti, slobodan je da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije, te da zatraži informacije o ostalim vidovima dostavljanja takvih sadržaja na prevod, odnosno o načinima preuzimanja.

Direktan prevod web prodavnica sa kineskog jezika na flamanski

Sadržinu kako online prodavnica, tako i internet kataloga, ali i sajtova i ostalih web sadržaja će sudski tumači i prevodioci, ako to neko bude zahtevao da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu. Svakako su specijalizovani i za prevođenje softvera sa kineskog na flamanski jezik, što znači da će profesionalno obraditi svaku aplikaciju i program. Klijenti moraju znati da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju iskustva u primeni alata za optimizaciju - SEO (Search Engine Optimisation), tako da u okviru same poslovnice dobijaju i tu uslugu. Nakon što oni budu uskladili online sadržaje sa aktuelnim zahtevima webe pretrage, njih će pregledači uvrstiti među najbolje rezultate za pretragu određenih reči i izraza, što znači da će biti visoko pozicionirani.

Usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika se izvršava na zahtev klijenata, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je klijentima te institucije dostupno. Bitno je napomenuti da prevodilac i sudski tumač imaju i znanje i iskustvo u primeni kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog, odnosno simultanog, što znači da će za manifestaciju bilo koje vrste biti odabrana najbolja od svih ponuđenih usluga. Zahteva se od klijenta u tom slučaju da informiše ove stručnjake kako o mestu održavanja samog događaja, tako isto i o trajanju, ali i o tačnom broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne.

Svim zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi tekstova sa kineskog na flamanski jezik, a što se odnosi kako na popularne sadržaje, tako isto i na stručne.

Isto tako će zaposleni bilo koje poslovnice ove institucije u pomenutoj varijanti jezika obraditi i udžbenike, potom književna dela i novinske članke, ali i ilustrovane, dečije i stručne, to jest sve vrste časopisa.

Usluge korekture, ali i profesionalne redakture se primenjuju kada prevod sa kineskog na flamanski jezik već postoji, ali nije profesionalan, to jest u njemu ima grešaka. A tom prilikom će korektori i lektori uraditi najpre analizu tih sadržaja, a zatim greške koje primite će ispraviti i uskladiti te materijale najpre sa njihovim originalima, uz poštovanje pravila koja podrazumeva flamanski jezik.

Sadržaje koji se koriste prilikom reklamiranja kako neke firme, tako isto i usluge, odnosno događaja ili proizvoda će sudski tumač i prevodilac, kada se to od njih zahteva da prevedu. Naglašavamo da neće poštovati samo pravila flamanskog jezika, nego i marketinga, te će se potruditi da što bolje poruku koju takvi materijali nose usklade sa ciljanim jezikom,a kako bi njegovim izvornim govornicima pružili mogućnost da se brzo i lako upoznaju sa sadržinom prevedenih brošura, PR tekstova i kataloga, odnosno plakata i ostalih reklamnih materijala.

Za kraj smo ostavili uslugu, koja se odnosi na prevođenje serija, emisija i filmova sa kineskog na flamanski jezik, s tim što članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu profesionalno da obrade i bilo koji drugi video, ali i audio sadržaj. Potrebno je da naglasimo i to, da je svakom klijentu na raspolaganju i usluga sinhronizacije svih takvih materijala, s tim što ova institucija zapošljava i titlere, tako da se oni mogu opredeliti i za uslugu titlovanja takvih sadržaja.

Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa kineskog na flamanski jezik

Kako navedeni dokument, tako isto i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument, koji je zvanično uvršten u medicinsku dokumentaciju će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da overe, pošto imaju adekvatna ovlašćenja za izvršenje te usluge.

Napominjemo a kada se izvrše prevodi dokumenata sa kineskog jezika na flamanski, a potom i overa, klijent ima pravo da ih preda bilo kojoj nadležnoj službi, odnosno da se njima služi kao i svakim drugim pravno validnim dokumentom. Zapravo tim dokumentijma upravo pečat sudskog tumača pruža zakonsku važnost, jer se njime zvanično potvrđuje da je u pitanju dokument, čija je sadržina ista kao i u originalu.

Shodno tome se i zahteva da klijent na uvid priloži originalna dokumenta, baš zato što ovlašćeni sudski tumač njih poredi sa prevodima, pa tek pošto se uveri da ne postoje razlike između ta dva sadržaja, on stavlja svoj pečat i zvanično potvrđuje da je prevedeni sadržaj veran originalu.

S obzirom na to da u praksi postoje i dokumenta, za koje navedeni postupak obrade nije u potpunosti dovoljan, zato što se zahteva nadovera, klijentima se preporučuje da sve informacije zatraže o tome samostalno. A da ne bude zabune, prevodilac i sudski tumač nisu ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog pečata na dokumenta, koji je takođe poznat i kao Apostille. Zato bi klijent trebalo da kontaktiraju službe osnovnih sudova, koje su za to zadužene i da se raspita do detalja o tome da li je potrebno Haški pečat na njegova dokumenta staviti i na koji način, to jest u kom trenutku se taj tip overe vrši.

Na osnovu iznetih zahteva se izvršava i prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa kineskog jezika na flamanski, odnosno diplome i dodatka diplomi, s tim što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu i diplomske radove, zatim seminarske i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, ali i bilo koji drugi sadržaj, koji se na oblast obrazovanja odnosi.

Isto tako su specijalizovani i za prevod, odnosno overu naučnih patenata, ali i naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, to jest svih sadržaja koji se tiču nauke.

Pored uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, potom potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i svaku drugu vrstu uverenja, saglasnosti i potvrda, kao i izjava, a što su u većini slučajeva dokumenta koja se podnose brojnim nadležnim institucijama.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktno prevođenje krštenice, umrlice i venčanog lista sa kineskog jezika na flamanski, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih. Podrazumeva se da oni mogu u skladu sa zahtevima pojedinaca prvo da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i da izvrše overu za bilo koji drugi lični dokument, tako da klijenti mogu dobiti pored ostalog kompletno obrađenu saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu i pasoš, potom radnu i dozvolu za boravak, ali i ličnu kartu, te uverenje o državljanstvu i mnoga druga lična dokumenta.

Svakako da će prevodioci i sudski tumači maksimalno korektno ostvariti zahteve zainteresovanih za obradu poslovne dokumentacije, ali i građevinske, tehničke i dokumentacije za tendere. A to zapravo znači da ovi stručnjaci mogu izraditi prevod, a posle toga i pristupiti propisanoj overi kako za rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za rukovanje i fakture, te poslovne odluke i statut preduzeća, tako isto i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i osnivački akt preduzeća, odnosno deklaracije proizvoda i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primer godišnjih, revizorskih i finansijskih, s tim što će naravno tu uslugu pružiti i za sva ostala dokumenta, koja su svrstana u jednu od tih dokumentacija.

Ako se to njih bude zahtevalo, ovi stručnjaci mogu obraditi i sve vrste pravnih akata. Dostupni su direktni prevodi sertifikata i licenci sa kineskog jezika na flamanski, odnosno presuda o razvodu braka i sudskih odluka, te žalbi i tužbi, potom i sudskih rešenja i punomoćja za zastupanje, s tim što naravno prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, kao i bilo koji drugi dokument, koji se tiče oblasti sudstva ili prava, pa se samim tim i zvanično tretira kao pravni akt.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje